Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати: Социален работник – 1 работно място, Детегледач – 3 работни места, Хигиенист – 1 работно място, Работник поддръжка – 1 работно място.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 27 Март 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Бургас, обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, във връзка с утвърдената процедура за подбор.

Работните места са разкрити във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

Социален работник – 1 работно място, Детегледач – 3 работни места, Хигиенист – 1 работно място, Работник поддръжка – 1 работно място.

Работодател: Община Бургас

За длъжност социален работник:

Място на работа:

„Дневен център за подкрепа на деца с тежки и множество увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, Приморски парк.

Социален работник – 1 работно място

Характер на работата:

Социален работник – Проучва индивидуалните особености и потребности на клиентите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните планове, Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра; Участва във всички дейности във връзка с цялостната подкрепа на потребителите, настойници, роднини; Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред; Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО;

Изисквания за заемане на длъжността – Социален работник

Образование – висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: "Социални дейности", „Социалнопсихологическо консултиране“, „Социална педагогика“;

Условия за стаж по специалността – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;

Владеене на Microsoft Office; Internet счита се за предимство;

Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;

Допълнителни квалификации и опит са предимство.

Необходими документи:

- Заявление за кандидатстване /по образец/;

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

- Копие от документи, доказващи професионален опит, ако е приложимо /трудова или служебна книжка, договор и т.н./.

За длъжност детегледач:

Място на работа:

„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61 Б:

Детегледач – 1 работно място

Място на работа:

„Дневен център за подкрепа на деца с тежки и множество увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, Приморски парк.

Детегледач – 2 работни места

Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за следната длъжност:

Детегледач – Активно участва в обгрижването на потребителите ползващи социалната услуга; Отговорен е за задоволяване на базовите потребности на потребителите хранене, облекло, санитарнохигиенни нужди, личен тоалет, преобличане и др. Подпомага членовете на екипа при организиране и провеждане на мероприятия, разходки, развлечения извън Центъра.

Изисквания за заемане на длъжността – Детегледач

Минимална образователна степен – средно образование;

Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

Трудов стаж – не се изисква.

Необходими документи:

- Заявление за кандидатстване /по образец/;

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

- Копие от документи, доказващи професионален опит, ако е приложимо /трудова или служебна книжка, договор и т.н./.

За длъжност хигиенист:

Място на работа:

„Дневен център за подкрепа на деца с тежки и множество увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, Приморски парк.

Хигиенист – 1 работно място.

Характер на работата:

Хигиенист Извършва всички дейности, свързани с поддържането на реда и чистотата в работните и битовите помещения, дворното място, фасадите и оградите около сградата; Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговаря.

Изисквания за заемане на длъжността – Хигиенист

Минимална образователна степен – основно образование;

Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

Трудов стаж – не се изисква.

Необходими документи:

- Заявление за кандидатстване /по образец/;

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

- Копие от документи, доказващи професионален опит, ако е приложимо /трудова или служебна книжка, договор и т.н./.

За длъжност работник поддръжка:

Място на работа:

„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61 Б, „Дневен център за подкрепа на деца с тежки и множество увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, Приморски парк, „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11, „Преходно жилище“, кв. „Акации“, ул. „Беласица“ № 5 и „Защитено жилище“, к/с „Меден Рудник“ бл. 62:

Работник поддръжка – 1 работно място.

Характер на работата:

Работник поддръжка – Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления за които отговаря; Постоянно следи за състоянието на сградите и помещенията в услугите.

Изисквания за заемане на длъжността - „Работник поддръжка“:

- Образование – образователно-квалификационна степен – средно професионално, електротехник.

- Условия за стаж по специалността – професионален опит – 1 година.

- Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;

- Допълнителни квалификации и опит са предимство.

Необходими документи:

- Заявление за кандидатстване /по образец/;

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

- Копие от документи, доказващи професионален опит, ако е приложимо /трудова или служебна книжка, договор и т.н./.

Срок за предоставяне на услугата до 30.09.2023 г.

Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

Оценка по документи;

Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения:

Официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, Център за административно обслужване.

Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 07.04.2023 г.

За информация: 056/907-472

Лице за контакти: Зорница Йорданова – Главен експерт в отдел „Здравеопазване и социални дейности“

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас

Изготвил:

Мая Казанджиева

Директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики”

Файлове:

АВТОБИОГРАФИЯ.docx

Заявление общо.doc

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1112 Последна промяна: 11:32:13, 27 март 2023