МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ на половин работен ден в „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 27 Март 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

„ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ”

ОБЩИНА БУРГАС

„Защитено жилище за лица с психични разстройства”

гр. бургаС

КЪМ

ОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ПО ЧЛ. 67, ал.1, т.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

за длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

на половин работен ден

в „Защитено жилище за лица с психични разстройства”

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

образователно-квалификационна степен – бакалавър

специалност - Медицинска сестра, медицински фелдшер

професионалният опит се счита за предимство или при липса на такъв – договор със срок на изпитване.

Допълнителни и специфични изисквания:

Умения и подход за работа с психично болни лица

Комуникативни и организационни умения

Способност за работа под напрежение

Умения за подкрепа и овластяване на потребителите

Умения за работа с хора

Умения за работа в екип, адаптивност и психологическа нагласа за работа с потребителите

Енергичен, принципен, с чувство за отговорност

Добри компютърни умения: MS Office, Windows;

Кратко описание на длъжността: Осигуряване на здравни грижи за потребителите. Извършва първоначално снемане на анамнестични данни. Разработва индивидуални планове за здравни грижи, води социални случаи, осъществява медицински прегледи на потребителите и следи за общото им здравословно състояние, дава първа помощ и оказва до-лекарска помощ, при необходимост, осигурява хигиенни грижи, провежда здравно обучение в достъпни за потребителите форми, провежда обучения на екипа за първа медицинска помощ. Съгласува работата си с останалите специалисти от екипа. Изготвя график за работа и периодични отчети. Активно работи с потребителите. Организира и провежда оптимален режим на трудотерапия съобразен с индивидуалните възможности на всеки потребител. Работи за подпомагане на физическото, умственото и социално-трудово адаптиране на потребителите. Участва в екипни срещи, обучения и супервизии за идентифициране на проблеми и работа по преодоляването им.

Изготвя задължителна документация, свързана с работа по случай. Води и съхранява задължителна документация и отчетност.

Начин на провеждане подбора на кандидати:

оценка за допустимост на кандидатите по документи;

събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец до Управителя на ЗЖЛПР със задължително посочени адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

професионална автобиография;

копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако е приложимо – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

Място и срок за подаване на документите:

Защитено жилище за лица с психични разстройства, с адрес, гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник”, ул.“Кооператор“ № 32, от 8,00 до 18,00 ч. в срок до 28.04.2023г.,

За контакти 056 504 087; 0887 984 422 – Йоана Николова, Управител.

На одобреното лице ще бъде предложен безсрочен трудов договор, на 4-часов работен ден, със 6-месечен изпитателен срок.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на процедурата по набиране и одобрение на кандидатите:

Защитено жилище за лица с психични разстройства, гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник”, ул.“Кооператор“№ 32.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично.

Забележка: Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап от подбора.

Съгласувал:

Мая Казанджиева

Директор на Дирекция „Здравеопазване,

социални дейности и младежки политики”

Община Бургас

Изготвил:

Йоана Николова

Управител на Защитено жилище за лица с психични разстройства

Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 360 Последна промяна: 11:46:36, 27 март 2023