„МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК-ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ“ КЪМ ОТДЕЛ „ПРЕВЕНЦИИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“, ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 29 Март 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

Обява за подбор по документи за длъжността „младежки работник-дигитално съдържание“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас

Община Бургас кани потенциални кандидати за позиция „Младежки работник-дигитално съдържание“.

Позицията се обявява във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в сключен меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България „Заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран в рамките на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България, Детския фонд на ООН и Програмата за страната за периода 2023-2027 г.

Проектът има за цел подобряването на благосъстоянието на деца и младежи, социално включване на уязвими деца и семейства, активно включване на деца и младежи в социалния и културен живот на Бургас чрез разнообразни иновативни дейности и качествени информационни кампании.

Брой работни места, за които е обявен конкурсът: 0,5 щатна бройка, 4-часов работен ден

1. Описание на длъжността „Младежки работник-дигитално съдържание“:

Младежкият работник-дигитално съдържание е отговорен за управлението и поддръжката на дигиталните медии на Община Бургас, които поддържа в контекста на превенции и младежки политики; за създаването на информационни и рекламни постове и статии по темите, обвързани с изпълнението на меморандума с УНИЦЕФ; както и, за планирането и управлението на дигитални кампании.

Младежкият работник-дигитално съдържание популяризира социалните страници в онлайн среда чрез подходящи и ефективни методи, стилистика и визия, адресиращи деца и младежи (15 – 29 годишни); създава видео, визуално и текстово съдържание за социалните мрежи; изготвя Имейл кампании и седмични/месечни бюлетини; комуникира с корпоративни партньори, ученически и студентски съвети, училища и университети и други организации, релевантни към съответната възрастова група; управлява уебсайта Burgaslikesyouth – инфо канал, който следва да бъде разработен.

Други задължения:

подпомага дейността на отдел „Превенции и младежки политики“ в сферата на дигитален маркетинг,

подготвя визии и текстово съдържание, необходими за изпълнение на физически и онлайн мероприятия,

осъществява организационни срещи с доброволци, деца и младежи от уязвими групи, ангажирани с дигиталното съдържание в сайта и социалните медии на отдела,

подпомага процеса на анализиране на дигиталните данни с цел изписване на тематични стратегии,

подкрепя чрез фото и видео документиране при изпълнение на дейности и мероприятия,

поддържа контакти с партньорски организации, които работят с уязвими групи младежи,

подкрепя при поддържането и реализирането на онлайн кампании, включващи споделяне на сегментирано съдържание,

участва в разработването, реализирането и отчитането на програми и проекти,

поддържа дигитална база данни.

Месторабота: Община Бургас.

2. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Младежки работник-дигитално съдържание“:

Завършена образователна степен – бакалавър, в сферата на журналистиката, маркетинга и рекламата, или друга релевантна сфера, успешно завършени курсове и/или съществен опит в областта на дигитален маркетинг и реализацията на онлайн кампании,

Високо ниво на езикова грамотност, богата езикова култура и отлично владеене на български език,

Отлична компютърна грамотност,

Отлично разбиране и владеене на инструменти за дигитален маркетинг и реклама – Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik tok, Google Analytics, Google Ads, Google My Business, Mailchimp, SEO оптимизация и Имейл маркетинг,

Положителна нагласа за работа с уязвими групи

Отлични комуникационни и презентационни умения,

Добри организационни умения,

Креативност и усет за изготвяне на публикации,

Базови умения или желание за допълнително обучение и подобрение на уменията си при работа със софтуер за визуална обработка – Adobe Photoshop/Coreldraw,

Да не е осъждан/а.

3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Младежки работник-дигитално съдържание“:

Умение да идентифицира ефективни и адекватни добри дигитални практики,

Опит с проектни дейности,

Умение за работа в динамична среда,

Владеене на чужди езици, като минимално английски език.

3.1. Предимства:

Опит в сферата на младежки дейности, доброволчески организации и инициативи, масови мероприятия и др.

4. Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор на 4 часа по чл.68, ал.1, т.1 от КТ до 31.12.2023 г.

5. Възнаграждение:

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на сключения меморандум.

Размерът на месечното възнаграждение за длъжността „Младежки работник-дигитално съдържание“ е стимулиращо и конкурентно, базирано на изискванията и характеристиките на длъжността.

6. Документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо в свободен текст (до 1 страница),

Автобиография на български и/или английски език (до 2 страници), в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose,

Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен, както и на други съпътстващи сертификати/дипломи, удостоверяващи езикови компетенции, участие в проектна/доброволчески дейност.

6.1. Начин на извършване на подбора:

Подбор по документите и провеждане на интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или документите не отговарят на изискванията, посочени в обявата.

6.2. Място за подаване на документи:

Документите се подават, в срок до 12 април 2023 г., в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа, след входиране на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

Информацията свързана с настоящия подбор на кандидати ще бъде публикувана на страницата на Община Бургас, Раздел Кариери/Списък с допуснати и недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани лично за деня и часа на провеждане на интервюто.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Бургас и при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.- кмет „Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики“

Изготвил:

Благовеста Благоева

Старши експерт в Дирекция „Образование и демографски въпроси”

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1078 Последна промяна: 11:33:52, 29 март 2023