О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. “Александровска” № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1377/05.05.2023 год. на Кмета на Община Бургас ОБЯВЯВА КО

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 15 Май 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

ул. “Александровска” № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1377/05.05.2023 год. на Кмета на Община Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността: стажант - одитор

в Дирекция “Вътрешен одит“ при Общинска администрация – Община Бургас

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за допускане до конкурс и заемане на длъжността:

степен на образование – бакалавър;

професионален опит – не се изисква;

ранг – V младши;

Информация за длъжността:

Стажант-одиторът изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор /ЗВОПС/, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит в Община Бургас, утвърдена от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Бургас.

участва пряко в одитната дейност на звеното за вътрешен одит на Община Бургас, чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране, без правото самостоятелно да изготвя и подписва планове и доклади, свързани с конкретен одитен ангажимент.

Специфични изисквания за даване на предимство при крайно класиране:

- Да изпълни изискванията на чл.20, ал.2 от ЗВОПС – в рамките на срок от две години стажант-одиторът трябва да продибие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министъра на финансите след успешно положен изпит по чл.53 от ЗВОПС, след което може да бъде назначен за вътрешен одитор.

- да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

Български граждани преминали срочна служба в доброволния резерв, чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати / удостоверява се с удостоверение, което се прилага/.

Допълнителни изисквания служещи за прецизен подбор за заемане на длъжността са:

съгласно утвърдена длъжностна характеристика – образование в професионални области: „икономика”.

Кандидатите да владеят: MS Office, WORD, EXCEL

Начин за провеждане на конкурса:

решаване на тест;

интервю с кандидатите.

За решаване на теста кандидатите трябва да са запознати със:

Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

Закон за публичните финанси;

Закон за счетоводството;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, съгласно §1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

Наръчник за вътрешен одит (утвърден със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите);

Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България 2023 г. - 2026 г. (приета с РМС № 993 от 8.12.2022 г.);

Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол (утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите);

Устройствен правилник на общинската администрация на Община Бургас.

Минимален размер на основна заплата – 900 лв. определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията, Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация и ВПРЗ на Община Бургас.

Размерът на основната месечна заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове и вътрешни правила, определящи формирането на възнаграждението.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

5. сертификати, удостоверения и др., доказващи допълнителна квалификаци;

6. автобиография.

Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в срок до 25 май 2023 г. дни, 10 дни считано от датата на публикуване на обявлението, в деловодството на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на електронна поща e-mail: [email protected] с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Файлове:

заявление.doc

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл_ 17, ал_ 3, т_ 1.doc

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1944 Последна промяна: 13:42:17, 15 май 2023