„ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНТОР“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Понеделник, 27 Март 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНТОР“
КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас кани потенциални кандидати за позиция „Образователен ментор“.

Позициите се обявяват във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в сключен Меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран от УНИЦЕФ България.

Проектът има за цел да подобри достъпа на разселени от Украйна деца до условия за учене в ранна детска възраст и приобщаващо образование, както и да подкрепи социалната интеграция и включване в живота на общността на уязвими деца в неравностойно положение. Община Бургас и УНИЦЕФ България откриват Общностен център за дневна грижа и предучилищна подготовка на деца с временна закрила от 3 до 6 години и зона за образователна подкрепа на ученици от 1-ви до 4-ти клас.

Брой работни места, за които е обявен конкурсът: 2 щатни бройки, 1 на пълен работен ден, 1 на непълно работно време

Описание на длъжността „Образователен ментор“:

Създава приобщаваща и сигурна среда за децата в зоната за образователна подкрепа. Предоставя обща и допълнителна образователна подкрепа на ученици от 1-ви до 4-ти клас и гарантира оптимално равнище на овладяване на знания, умения и компетенции.

Планира, подготвя и провежда ежедневни възпитателно-образователни ситуации с децата, съобразени с техните потребности и развитие;

Насърчава пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко отделно дете, съобразно неговите възможности. Подкрепя децата в социалната им и образователна адаптация.


Други задължения:

- Планира, организира и провежда образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в процеса.
- Планира, подбира и използва ефективни образователни методи, средства, материали и образователен инструментариум за образователна подкрепа, съобразно индивидуалните потребности на децата.
- Следи за динамиката и промените в развитието на децата, поставя конкретни задачи, свързани с постигане на определени цели в различните етапи на съвместна работа.
- Подкрепя и мотивира учениците, насърчава ги да задават въпроси, търсят връзки и участват активно в процеса на образование.
- Планира взаимодействието с родителите и дава обратна връзка за развитието на децата.
- Използва подходящи стратегии, методи и техники за преподаване, както и за създаването на подходящ психологически климат, коректни взаимоотношения и мотивираща атмосфера.
- Съобразява изискванията си с възрастовите особености на децата, както и с поставените цели и стандарти на обучение в начално образование.
- Регулярно информира децата и родителите им за индивидуалния прогрес и резултатите от обучението и обсъжда по-нататъшното развитие.
- Носи отговорност за опазване на живота и здравето на децата/ учениците. Следи за здравното състояние на децата/ учениците и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес, както и по време на други дейности.
- Поддържа и опазва материално-техническата база с грижата на добър стопанин
- Поддържа добра атмосфера и колегиални взаимоотношения.
- Сътрудничи и взаимодейства с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни.
- Провежда консултации с деца и родители
- Създава и поддържа атмосфера, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ
- Взаимодействие със служби, институции и УНИЦЕФ,

Месторабота: Сграда за целите на общностен център и център за споделено учене, находяща се в ж.к „Славейков“/ДГ „Райна Княгиня“/

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Образователен ментор“:

 Завършена образователна степен – бакалавър, по специалност „Педагогика“ или релевантна специалност,

 Владеене на съвременни технологии на образование, включително организиране на процес на учене с участие;

Владеене на руски и/или украински език;

Дигитални умения и компютърна грамотност,

 Отлични комуникационни и презентационни умения,

 Добри организационни умения.

Преподавателски подход и умения за работа с ученици в начално образование и предходен опит в работа с проекти ще се счита предимство.

 Да не са осъждани.

4. Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.1 от КТ, със срок до 31.12.2023г./включително/.

5. Възнаграждение:

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на сключения меморандум.

Размерът на месечното възнаграждение за длъжността „предучилищен възпитател“ е стимулиращо и конкурентно, базирано на изискванията и характеристиките на длъжността.

6. Документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо в свободен текст (до 1 страница),

• Автобиография (до 2 страници), в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose,

• Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен, както и на други съпътстващи сертификати/дипломи, удостоверяващи езикови компетенции, участие в проектна/доброволчески дейност,

6.1. Начин на извършване на подбора:

Подбор по документите и провеждане на интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или документите не отговарят на изискванията, посочени в обявата.

6.2. Място за подаване на документи:

Документите се подават, в срок до десет (10) дни от датата на публикуване на обявата, не по-късно от 10 април 2023г./ включително/., в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа, след входиране на заявление в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

Информацията свързана с настоящия подбор на кандидати ще бъде публикувана на страницата на Община Бургас, Раздел Кариери/Списък с допуснати и недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани лично за деня и часа на провеждане на интервюто.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Бургас и при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

С уважение,

инж. Пепа Ангелова

Директор на ЦПЛР-Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1224 Последна промяна: 13:49:49, 27 март 2023