Община Бургас обявява 2 /две/ работни места по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ на длъжност “старши счетоводител” в Дирекция „Бюджет и финанси“, отдел „ФСД“

Петък, 10 Май 2024
Публикувано от: Ивелина Рубенова

УТВЪРДИЛ:

СТАНИМИР АПОСТОЛОВ

ЗАМ.- КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО“

ОБЩИНА БУРГАС

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

ул. “Александровска” № 26

 

О Б Я В Я В А   


2 /две/ работни места  по чл. 67, ал. 1, т. 1  от Кодекса на труда

на длъжност старши счетоводител в Дирекция „Бюджет и финанси“, отдел „ФСД“

при Общинска администрация на Община Бургас

 

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

 -   образователно-квалификационна степен – бакалавър;

 -   професионален опит – 1 година;

 

* Допълнителни изисквания:

 

-   предпочитана специалност – Счетоводство и контрол;

-   познаване на Закон за счетоводството;

- компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

 

* Основни задължения на длъжността :

 

Участва в разработването и осчетоводяването на всички документи, постъпили в отдел „ФСД“ на Община Бургас. Съставя първични и вторични счетоводни документи, оборотни ведомости. Участва при съставянето на месечни, тримесечни и годишни касови и финансови отчети по собствения бюджет, при спазване на нормативно определените срокове.

 

* Начин за провеждане на подбора:     

 

- подбор по документи;

- интервю - събеседване с одобрените по документи кандидати;   

   

* Необходими документи за кандидатстване:

 

 -  заявление до Кмета на Община Бургас - по образец;

 -  автобиография CV формат;

 -  копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП 3 и др.  

 

Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

 

* Място и срок за подаване на документите:

 

Община Бургас – ул. “Александровска” № 26, деловодство

Краен срок за подаване на документи – 10 дневен срок от датата на публикуване на обявлението.     

 

* Информация и съобщения може да намерите в официалния сайт на Община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 754 Последна промяна: 15:06:53, 13 май 2024