„ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Понеделник, 27 Март 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас кани потенциални кандидати за позиция „Помощник-възпитател“

Позициите се обявяват във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в сключен Меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран от УНИЦЕФ България.

Проектът има за цел да подобри достъпа на разселени от Украйна деца до условия за учене в ранна детска възраст и приобщаващо образование, да подкрепи социалната интеграция и включване в живота на общността на уязвими деца в неравностойно положение, включително украински деца , на възраст 7-14 г.

Брой работни места, за които е обявен конкурсът: 1 работно място на пълно работно време

Описание на длъжността „Помощник-възпитател“:

Активно помага и участва при организацията и провеждането на педагогическия процес с децата. Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни навици, култура и трудови умения, навици за сън, хранене, игра, разходки и развлечения

Осъществява взаимодействия с деца, родители, педагогически специалисти

Отговаря за правилната организация на режима на децата, подпомагане на педагогическото взаимодействие с децата и поддържане на санитарно-хигиенните условия в детската група.

осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата; съвместно с учителя отговаря за здравето на децата.

Ежедневно или по график почиства занималните, коридори, фоайета, сервизни помещения и общите части към тях, подове, врати, прозорци, цокли, масички, столчета, мебели, пердета, килими и други.

Съгласно Правилника за вътрешния трудов ред на ЦПЛР-Бургас се задължава ежедневно:

сутрин – преди приема на децата, да измива коридорите и стълбищата;

сутрин – преди приема на децата, след обяд – по време на обедната почивка на децата, да измива пода в занималнята и прилежaщите помещения; измива и почиства масичките, столчетата и други мебели, кътовете за игра.

веднъж седмично измива/изпира детските играчки.

Съгласно изискванията на РИОКОЗ, два пъти дневно (сутрин и вечер) почиства, измива и дезинфекцира тоалетните и следи непрекъснато за наличие на необходимите консумативи в тях.

При реализация на дейността си спазва правилата за правилното и безопасно използване на почистващите препарати и не поставя в опасност живота и здравето на децата и персонала в групата.

Месторабота: Сграда за целите на общностен център и център за споделено учене, находяща се в ж.к „Славейков“/ДГ „Райна Княгиня“/.

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Помощник-възпитател“ :

 Длъжността „Помощник-възпитател“ се заема от лица, придобили средно специално или средно общо образование.

 Толерантно отношение и уважение към детската личност.

 Добри умения за работа в екип, умения за работа и обгрижване на деца в предучилищна възраст

 Положителна нагласа за работа с уязвими групи,

 Да не са осъждани.

3.1. Предимства:

 Кандидати с предишен професионален опит на длъжност „Помощник-възпитател“ или сходна длъжност ще се считат с предимство

 Владеене на чужди езици- украински или руски език,

4. Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.1 от КТ, със срок до 31.12.2023г./включително/.

5. Възнаграждение:

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на сключения меморандум.

Месечното възнаграждение за длъжността „Асистент-учител предучилищно образование“ е стимулиращо и конкурентно, базирано на изискванията и характеристиките на длъжността.

6. Документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо в свободен текст (до 1 страница),

• Автобиография (до 2 страници), в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose,

• Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен, както и на други съпътстващи сертификати/дипломи, удостоверяващи езикови компетенции, участие в проектна/доброволчески дейност,

6.1. Начин на извършване на подбора:

Подбор по документите и провеждане на интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или документите не отговарят на изискванията, посочени в обявата.

6.2. Място за подаване на документи:

Документите се подават, в срок до десет (10) дни от датата на публикуване на обявата, не по-късно от 10 април 2023г./ включително/., в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа, след входиране на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

Информацията свързана с настоящия подбор на кандидати ще бъде публикувана на страницата на Община Бургас, Раздел Кариери/Списък с допуснати и недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани лично за деня и часа на провеждане на интервюто.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Бургас и при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

С уважение,

инж. Пепа Ангелова

Директор на ЦПЛР-Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1849 Последна промяна: 09:31:48, 29 март 2023