Процедура за определяне на един външен член на Одитния комитет при Община Бургас с мандат от три години

Петък, 10 Май 2024
Публикувано от: Богдана Маринова

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Бургас, на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на

състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

и Заповед № 1357/25.04.2024 г. на Кмета на Община Бургас

Обявява Процедура за определяне на един външен член

на Одитния комитет при Община Бургас с мандат от три години

 

1. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: Участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; изпълнява и задълженията на член на одитен комитет, определени в Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в административната сграда на Община  Бургас, гр.  Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 1.

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за член на одитния комитет, предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

2.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

2.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

2.3. Да не участват в друг одитен комитет, изграден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обстоятелството следва да се декларира при встъпване в длъжност с декларация по образец Приложение № 4 към чл. 16, ал. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор).

3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

3.1. Писмено заявление, изготвено съгласно  Приложение № 1 към чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор;

3.2. Подробна професионална автобиография;

3.3. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

(документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 2019 г.);

3.4. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

(копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

3.5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

(копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит)

 

4. Срок за подаване на документите: до 17:15 часа на  27.05.2024 г.

5. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: Член на одитния комитет получава възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, определено по реда на чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

6. Място за подаване на документите: Документите за участие в процедурата следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в сградата на Община  Бургас, ул. „Александровска“ № 26, „Център за административно обслужване” всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа.

Документите за участие може да се подават и по електронен път на е-mail: [email protected] , като в този случай заявлението за участие и всички придружаващи го документи следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

7.1. Преглед на представените документи от кандидатите.

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, който  ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Бургас  www.burgas.bg , раздел „Кариери“ и обявен на информационното табло сградата на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

На допуснатите до интервю кандидати ще бъдат изпратени покани, указващи часа, датата и мястото на провеждането му. С оглед оперативност поканите ще бъдат изпратени на посочения от кандидатите в заявлението за участие адрес за кореспонденция и на e-mail адрес.  7.2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провежда се интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.

 7.3. Комисията изготвя протокол за оценка на общото представяне на кандидатите за външен член на одитния комитет в Община Бургас и за класирането им по низходящ ред  по образец на Приложение № 3 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

Протоколът, който съдържа и информация за допуснатите и неявилите се кандидати ще се публикува на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, раздел „Кариери“ и ще се обяви на информационното табло на сградата на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

7.4. Информация се изпраща до всички  кандидати.

Образец на заявление за участие в процедурата за подбор е публикуван на интернет страницата на Община Бургас, раздел „Кариери“.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 440 Последна промяна: 12:07:08, 10 май 2024