ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

Предмет на дейност на общинското предприятие "Чистота еко":

управление, експлоатация и поддържане на регионално депо "Братово-Запад";
разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
сепариране и рециклиране на отпадъци;
обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
компостиране на биоразградими отпадъци.


Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. "Александровска" № 26.

ОП "Чистота Еко"
Регионално депо за отпадъци "Братово-Запад"
Директор: инж.Стефан Калчев 
моб.телефон: 0889/290-143
http://chistotaeco.com