ОП "ТРАНСПОРТ"

Размер на шрифта: A A A Назад

ОП "Транспорт"

Адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" 106
Директор: Пламен Димитров
Email: [email protected]
Телефон: 056/861356

Предмет за дейност: 

Общинското предприятие "Транспорт" осъществява следния предмет на дейност:

Осъществяване на контрол по изпълнението на транспортната задача от превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници на територията на Община Бургас;

извършване на дейности по поддръжка, администриране и управление на системата за управление на трафика, контрол и мониторинг на изпълнението на договора за обществена услуга с вътрешен оператор на обществения транспорт, съгласно Регламент 1370/2007 на Европейския парламент и съвета и Наредба 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, електронната система за самотаксуване и контрол на паркирането в гр.Бургас и система за обществени велосипеди;

извършване на дейности по чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП, както и дейността по отстраняване, превозване и съхраняване на неправилно паркирани ППС;

управление на предоставените му недвижими имоти - общинска собственост, в това число и събиране приходите от такси, наеми, цени на услуги и други, от експлоатацията  на  същите;  

организиране  и  осигурява  своевременното събиране на наемите и другите приходи от имотите;

подготвяне на пълната документация, ведно със съответните административни актове и извършва съответните действия за прекратяване или разваляне на сключените договори за предоставените му за управление недвижими имоти -общинска собственост, за претендиране на дължими суми по съдебен ред и изземване на имоти по административен ред, при наличие на основание за това;

създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет - Бургас.

Управление на система за контрол на боларди.

За повече информация посетете страницата на ОП "Транспорт": 

https://transportburgas.bg