Основни училища

Основни училища

Основни училища

ОУ " Александър Георгиев - Коджакафалията"

ОУ АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА

Директор: вр.и.д.Людмила Боянова
Адрес: Бургас 8000, ул. "Юрий Венелин"№2
Дирекция: 056/800240
Заместник-директор по учебната дейност: 056/800243
Канцелария: 056/800245
e-mail: [email protected] 

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" е първото основно училище, което дава базисни знания и умения за по-нататъшно кариерно развитие в областта на информационните технологии. Тук образователните стандарти срещат иновативните практики, за да се положат основите на едно адекватно на настоящето обучение, което да подготвя успешни личности, готови за предизвикателствата на утрешния ден.

Модерната материална база, оборудвана с високотехнологични решения за ефективно поднасяне на учебното съдържание създава подходящите условия за реализация на създадената от училищния екип иновация, основаваща се на:

1. Интегриран подход:

Осъществява се идеята за единство и активно взаимодействие на учебните предмети като съставни части от процеса на обучение, които органично се обединяват, в резултат на което се очертават и разкриват новите интелектуални хоризонти и синхронно се развиват ключовите компетентности. Не на последно място, интегрираният подход позволява прилагането на подпомагащи форми на педагогическо взаимодействие, които позволяват учебното съдържание да се адаптира към индивидуалните стилове на учене.

Подходът дава отлични академични резултати - учениците на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" заемат призови места в национални и международни състезания и олимпиади.

2. Развитие на дигиталните умения

Информационните технологии присъстват неизменно в методическия дизайн на обучението. По този начин отговаряме на изискванията на съвременното информационно общество. Концептуалното решение, което училищният екип внедрява, е използването на обучителен микс от дигитални инструменти и ресурси, обслужващи интегрирания подход и развитието на технологичните умения. От своя страна, въведените под формата на занимания по интереси часове по основи на програмирането развиват начални софтуерни умения посредством програмируеми играчки като bee-bot и Finch и цялостни решения за визуално програмиране като code.org, Scratch и Minecraft.

Образователният процес е организиран в целодневна форма на обучение по иновативна учебна програма.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://ouagk.com/

ОУ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"

ОУ "Св. Княз Борис I"

ОУ "Св. Княз Борис I"

ул."Климент Охридски" №31
Директор: Александър Иванов
тел. 056/84 60 52
Помощник-директор: 056/84 60 53
канцелария: 056/84 60 54
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Училището се намира в центъра на гр. Бургас. То е едно от първите учебни заведения в града, със 107-годишна история и с богати традиции. Носител е на орден "Св. Св. Кирил и Методий" І-ва степен. Учебният процес е организиран на две смени: от І до ІV и от V до VІІ клас; в една полудневна група и полуинтернатни групи в начален етап. ОУ "Св. княз Борис І" разполага с 22 модерно оборудвани специализирани кабинета, актова зала, кабинет на педагогическия съветник, медицински кабинет, кабинет по здравно образование, две работилници и две компютърни зали с високоскоростен интернет.

Постоянна грижа на ръководния екип и Училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение, възпитание и труд. За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ от педагогическия съветник. Училището печели всяка година призови места в състезания по български език и литература, математика и в сферата на художествените дейности. Спортните постижения го нареждат на едно от първите места сред бургаските училища. 100% от завършващите седмокласници ежегодно се приемат в специализирани училища след успешно положени конкурсни изпити. За всички тези успехи решаваща роля има висококвалифицираната преподавателска колегия, която по традиция работи в екип, обича децата, гордее се с техните постижения и провежда ефективен учебно-възпитателен процес

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://oukniazboris.org/

ОУ "Св. Княз Борис I"

ОУ "П. Р. Славейков"

ОУ "П. Р. Славейков"

ул. "Цар Симеон I" №23
Директор: Силвия Георгиева
тел. 056/84 60 73
Помощник-директор: 056/84 60 72
канцелария: 056/846071
е-mail: [email protected]

 

Училище със сто годишна история, което дава лице на образованието в град Бургас.

Утвърдено като средище на качествен образователно-възпитателен процес, едно от водещите училища в града.

Ръководството на училището и колективът от опитни педагози съхраняват ценностите на българското образование и дообогатяват процеса на обучение с иновативни методи на обучение

Учениците от училището се класират на призови места на олимпиади и състезания, реализират се успешно в профилирани и професионални гимназии.

Възпитаниците на училището участват в извънкласни форми на обучение и в клубове по интереси: математика и ИТ, екология, гражданско образование, краезнание. Високи са постиженията и в областта на спорта.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://slaveykovoto.org/

ОУ "П. Р. Славейков"

ОУ "Васил Априлов"

Васил Априлов

ул. "Сан Стефано" № 88
Директор: Марияна Стефанова
тел. 056/54 26 20
Заместник-директори: 056/80 02 10
Канцелария: 056/80 03 10
е-mail: [email protected]

Основно училище "Васил Априлов" е училище със свой облик и стил на работа. Училището отваря врати за първите си ученици през 1958/1959 г. Днес в него се обучават ученици от първи до седми клас.

ОУ "Васил Априлов" - Бургас разполага със съвременна материална база за предоставяне на качествено образование в сигурна, иновативна и градивна среда, което насърчава любознателността, творчеството и индивидуализма на децата.

Основно училище "Васил Априлов" е иновативно училище от учебната 2017/2018 година и е едно от първите иновативни училища в област Бургас.

Учениците на училище "Васил Априлов"  растат високообразовани личности със стабилна ценностна ориентация, с ясна представа за изконните човешки добродетели, съхраняващи най-доброто от българския национален характер, със солидна основа по всички учебни дисциплини, необходима за успешната им адаптация към изискванията на следващите образователни степени, креативни в променящите се социални условия, с дълбока вътрешна мотивация, самоуважение и стремеж към себепознаване и самоусъвършенстване.

За това свидетелстват постигнатите през годините високи резултати в Националното външно оценяване в IV клас и VII клас, както и многобройните награди от състезания, олимпиади, конкурси на общинско, областно и национално ниво

Преподавателите в Основно училище "Васил Априлов" насърчават своите ученици сами да изследват света, изхождайки от убеждението, че ученето е динамичен процес; създават позитивна творческа среда, съумяват да създадат у учениците интерес към ученето, вдъхновяват ги за стремеж към високи академични постижения, вдъхват увереност в способностите на всеки ученик и го насърчават да твори.

Между учениците, персонала и родителите на Основно училище "Васил Априлов" има уважение, толерантност и екипност. Родителите са ценни партньори в образователния процес, спокойни са за безопасността и развитието на своите деца, а общуването им с учителите е открито и ежедневно.

Девизът на Основно училище "Васил Априлов" - "Ние сме като всички, но го правим по-добре!"

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://ouaprilov.org/

ОУ "Васил Априлов"

ОУ "Братя Миладинови"

ОУ "Братя Миладинови"

Бургас, к-с "Братя Миладинови"
Директор: вр.и.д. Диана Ковачева 
Телефон Директор: 056/535963; 0877042041
Телефони Зам. - директор/и: 056/535963
Телефони Канцелария: 056/535963
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Основно училище "Братя Миладинови" се намира в град Бургас. В него се обучават първи до седми клас. То е едно от най-големите основни училища в Югоизточна България. Притегален център за деца и родители е поради високото качество на обучение и квалицирани кадри. В годините винаги се е нареждало на челните места с отлични резултати по НВО за четвърти и седми клас.

Училището разполага с модерно обзаведена сграда, със седем корпуса, включваща 40 класни стаи и кабинети, кабинети по избразително изкуство, хореография, напълно обновена библиотека, медицински кабинет , плувен басейн, столова , спортни площадки.Всеки кабинет е снабден с интерактивна дъска и мултимедия.

Сградата е газифицирана и санирана.

Стаите са съобразени със съвременните хигиенни и ергономични изисквания.През 2020 година екипът на училище „Братя Миладинови“ разработи и спечели два ключови проекта за развитие и осъвременяване.Проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ на МОН е одобрен и получава финансиране в размер на 6000 лв. Училището  кандидатства и с проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ и се класира за финансиране на стойност: 300 000 лв.Проектът включва обединяване на кабинетите по химия, биология и физика в една отделна STEM среда с площ от 200 кв. м в „ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“.

Проектите ще влязат в приложение още през учебната 2021-2022 година.

По традиция от 2017 година ОУ“ Братя Миладинови“ е включено в списъка на иновативните училища в България, като всяка година обогатяват и разширяват иновациите си.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://brmiladinovi.eu/

ОУ "Братя Миладинови"

ОУ "Пейо К. Яворов"

ОУ "Пейо К. Яворов"

ул. "Карлово" № 21
Директор: Мара Георгиева
Телефон Директор: 056 83 75 60
Телефони Зам. - директор/и: 056 83 75 61
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Пейо К. Яворов"-гр. Бургас е основно общинско училище, което отваря врати за своите възпитаници през 1962 година. В над половинвековната си история училището се утвърждава като едно от престижните учебни заведения в града.
През учебната 2016/2017 година в училището се обучават над 500 ученици, разпределени в 21 паралелки от І до VІІ клас. Висококвалифицираният и сплотен педагогически екип се стреми непрекъснато да повишава качеството на образователния процес, да допринася за развитие и изява на интересите и способностите на подрастващите, за формирането на отговорно поведение и толерантни междуличностни взаимоотношения между децата. Резултатите са: успешно представяне на учениците в НВО, в ученически олимпиади, състезания, конкурси, активно участие в дейности по вътрешно училищни, общински и национални проекти за ангажиране на свободното време на подрастващите, работещ модел на интегрирано обучение за ученици със специални образователни потребности, опит в обучението на ученици с увреден слух и др.
Училището разполага със съвременна материално-техническа база: специализирани учебни кабинети, съвременни компютърни кабинети, два физкултурни салона, танцова зала, игротека, училищен стол, медицински кабинет, богата библиотека и др.
Създадена е целодневна организация на учебно-възпитателния процес обхващаща учениците от I до VII клас. С грижа за опазване здравето и живота на децата е обезпечен пропускателен режим в сградата на училището с портиер и видео-наблюдение, свързано със СОТ.
Информация за богатия училищен живот на младите "мечтатели за утрешния ден е предоставена на добре поддържания сайт на училището: http://ouyavorov.org/ .

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.ouyavorov.org/

ОУ "Пейо К. Яворов"

ОУ "Любен Каравелов"

Любен Каравелов

ул. "Любен Каравелов" № 69
Директор: вр.и.д. Ивайло Бинев
тел. 056/81 79 49
Помощник-директор: 056/81 79 48
канцелария: 056/81 79 47
е-mail: [email protected]

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Създадено през 1929 година ОУ"Любен Каравелов" гр.Бургас възпитава поколения ученици в български дух и се утвърждава като просветна институция, подготвяща личности, които вписват своя професионален, личностен и творчески принос в гражданския, обществено-политическия и културен облик на града и страната ни.

В училището се обучават 562 ученици от I до VII клас и работят 47 преподаватели, ресурсен учител, педагогически съветник и логопед.

През 1980 г. училището е удостоено с юбилеен медал "1300 година България"

От 2018 година ОУ"Любен Каравелов" е включено в Списъка на иновативните училища в Република България с иновация на тема " Развитие на творческия потенциал и научен интерес на учениците чрез въвеждане на модулно обучение ".

Училището е с богати традиции в областта на българския език, математиката, спорта, музиката, изкуството. Нашите ученици са завоювали огромен брой международни и национални награди.

Повече от 30 години учениците творят в специализираните паралелки по изобразително изкуство и хореография.

Училището разполага с всички необходими съвременни ИКТ средства: 8 интерактивни дъски и тъчдисплея по програма" Първокласно начало", на които се обучават първокласниците и второкласниците.

Всяка учебна стая е оборудвана с лаптоп и мултимедиен проектор. Училището разполага с най-модерния интерактивен 65" тъч дисплей с образователен софтуер mozaBook Classroom.

Учителите разработват и съвместно с учениците реализират успешно общински, национални и международни проекти.

Естествената симбиоза на възпитаване на интерес и постигане на определени успехи, както при изучаването на природоматематическите и хуманитарни дисциплини, така и при формиране на интерес към спорта, изкуството и хореографията, дават основания да продължат успешно в следващата степен на образование.

"Ако си тръгнал да вървиш, то връщането е вече невъзможно"
Любен Каравелов

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://lkaravelov.net

ОУ "Любен Каравелов"

 

ОУ "Георги Бенковски"

ОУ Г.Бенковски

ж.к. "Зорница"
Директор: Петко Георгиев
Телефон Директор: 0887 21 44 97
Телефон Зам. - директор: 056/86 21 47
Телефон Канцелария: 056/86 25 97
Е-mail: [email protected]

Основно училище "Георги Бенковски" обучава ученици от І до VІІ клас. Учебният процес е организиран в една смяна.

Училището разполага с:

v  БОГАТА БИБЛИОТЕКА;

v  ЗДРАВЕН КАБИНЕТ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ;

v  ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ;

v  ДВЕ ИГРОТЕКИ;

v  ДВЕ ОТЛИЧНО ОБОРУДВАНИ КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ;

v  КАБИНЕТ "ПРАВОСЛАВИЕ";

v  УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ;

v  ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ;

v  РЕСУРСЕН КАБИНЕТ;

v  УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ;

v  ЦЕЛОДНЕВНА ОХРАНА;

v  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ;

v  РЕНОВИРАН ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН;

v  МОДЕРНИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ.

Училището участва в различни проекти, национални програми и извънкласни форми.

За повече информация посeтете нашия сайт на адрес: http://ou-gbenkovski.com/

 ОУ "Георги Бенковски"

ОУ "Св. Климент Охридски"

ОУ "Св. Климент Охридски"

ж.к. "Изгрев" до бл. 49
Директор: Женя Железова
Телефон Директор: 056 860 890, 0878 489 155
Телефони Зам.-директор/и: 056 860 892, 0878489156, 0878489 157
Телефон ЗАС: 0878489158
Телефон канцелария: 0879378589
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Свети Климент Охридски" е с най-дълга история и традиции в образователната система в гр. Бургас. Основано през 1884 година, то разполага с обновена материална база, предоставяща условия за съвременен процес и осигурява качествено и достъпно обучение според държавните образователни изисквания и стандрати. Чрез създаване на комфортна среда за работа в училище се повишава мотивацията на ученика за участие в училищния и извънучилищен живот. ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас е място за формиране на отговорни граждани, прилагащо най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на учене, залагащо на творческия потенциал и критичното мислене, на постоянното усъвършенстване на професионалните умения на педагози, което да бъде все по-предпочитано и желано от обществеността.

В него се обучават 597 ученика в 24 паралелки. Педагогическият екип работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение.

ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас разполага с добра материална база, обновявана непрекъснато в последните години. Много добри са условията за внедряване на ИКТ в образованието. Оборудвани са два кабинета по информационни технологии, във всички класни стаи са монтирани стационарни компютри и мултимедии, има безжичен интернет. От 2020 година училището отново е включено в Списъка на иновативните училища в страната за периода 2020-2022 учебни години с насоченост "IT компетентности".

За повече информация посeтете нашият сайт на адрес: http://www.ohridski-burgas.org/

ОУ "Св. Климент Охридски"

 

ОУ "Антон Страшимиров"

Антон Страшимиров

ж.к. "Славейков" до бл.28
 Директор: Дияна Петкова
л. 056/88 73 84
Помощник-директор: 056/88 73 83, 056/88 73 82
канцелария: 056/88 73 85
е-mail: [email protected]

ОУ "Антон Страшимиров" се намира на територията на к-с Славейков, гр. Бургас. Материално-техническата база е на много добро ниво и непрекъснато се обновява. Училището разполага с два физкултурни салона, два компютърни кабинета, богата библиотека, голяма актова зала, в която се организират мероприятия в полза на ученици, родители и учители. В училището към момента се обучават над 900 ученици от висококвалифицирани учители. Предлага се безплатна помощ от логопед, психолог, ресурсни учители, медицинско лице.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес:
www.astrashimirovbs.com

ОУ "Антон Страшимиров"

ОУ "Елин Пелин"

ОУ "Елин Пелин"

ж.к. "Меден Рудник" до бл. 430
Директор: Пепа Запрянова
Тел. 056 852270
Пом. директори: 056 852426
Канцелария: 056 852426
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Елин Пелин" е най-новото училище в к-с "Меден рудник". Приема първите си ученици преди 25 години. Независимо от младостта си, училище "Елин Пелин" успя да утвърди и наложи своя авторитет сред бургаските училища. Името му е символ за добра общообразователна подготовка и е емблематично в областта на спорта, изкуствата и математиката. Успешната реализация на учениците е основна цел на висококвалифицирания и всеотдаен педагогически колектив, който отделя голямо внимание на развитието и изявата на личностните качества и дарби на възпитаниците си. В разнообразните извънкласни форми всеки ученик намира подходящо поле за изява.

Училището разполага с просторна и съвременно обзаведена материална база: специализирани кабинети по природни науки, музика, изобразително изкуство, технологии, информационни технологии, физкултурни салони и спортни площадки, библиотека, актова зала, интерактивна зала, модерен ресурсен кабинет, игротеки и училищен стол.

Осигурена е достъпна архитектурна среда.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  www.elinpelin-burgas.com

ОУ "Елин Пелин"

ОУ "Найден Геров"

ОУ НАЙДЕН ГЕРОВ

гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Въстаническа" №38
Директор: Лазар Налбантов
Телефон Директор: 056/85-22-33;
Телефони Зам. - директор/и: 056/85-21-31; 0896717625; 0896717628
Телефон канцелария: 056/85-22-56
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Основно училище "Найден Геров" Бургас е основано през 1926 година. За своята почти 90 годишна история училището поддържа образователното огнище, за да разгаря жаравата на знанието. Днес в него се обучават близо 640 ученици от 1 до 8 клас, разпределени в 26 паралелки. Осигурено е цело дневно обучение за учениците от 1 до 6 клас. Училището разполага с богата материално-техническа база, информационен център, три компютърни кабинета свързани с интернет. Всички ученици в училище изучават информационни технологии. Модерният кабинет за флора, фауна и защитени територии и любимо място за учениците, както и
залата за музикално и танцово изкуство, където се провеждат часове по ЗИП, СИП и извънкласни дейности. В центъра по изобразително и приложно изкуство учениците с голямо желание се включват в различни
дейности, водени от вътрешните си интереси и убеждения. Училищната библиотека е мястото, където учениците обогатяват своите знания и формират активно гражданско поведение. Двата физкултурни салона и
откритите спортни площадки са любимо място и естествен притегателен център за младите хора. В модерно оборудвана актова зала към училище ежегодно се организират концерти, тържества и представления
за ученици, родители и общественост. Екип от 60 висококвалифицирани учители се грижат за образователно-възпитателния процес на учениците.
Стремежът им е за прилагане на нови подходи, насочени към изграждане на социална култура на учениците. Високо квалифицираната педагогическа колегия работи в екип и провежда ефективен образователно-възпитателен процес.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: http://ou-ngerovbs.com/

ОУ "Найден Геров"

 

ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа

ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа

кв. Победа, ул. "Велека" №2
Директор: вр.и.д. Магдалена Япаджиева
Тел. 056 843159
Пом.Директор: 056 842637
Канцелария: 056 842343
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Христо Ботев" е създадено през 1921 г. в кв. "Пясъците". То се състои от две сгради-стара и нова, разполага с 2 игрища, на едно от които има изградена площадка по БДП. Материалната база на училището е обновена и модернизирана, включително с изцяло ремонтирани санитарни възли в старата част. ". През 2016 г. е открита нова пристройка по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, където се обучават и възпитават 6 групи деца в предучилищна възраст- 5 и 6 год.

 Изцяло обновени са 8 учебни стаи по проект „Първокласно начало“, които са оборудвани с тъч-скрийн дъски. За качествена и пълноценна работа кабинетите на първия и втория етаж са оборудвани с компютри и мултимедии. Училището разполага с компютърна зала, в която учениците от V до VІІ клас изучават "Информационни технологииВ учебното заведение са записани 771 деца и ученици, разпределени в 6 подготвителни групи, 15 паралелки в начален етап на образование, 11 паралелки в прогимназиален етап на образование.

За улесняване на процеса на ограмотяване на първокласниците са сформирани 7 полуинтернатни групи, в които начални учители подпомагат работата на колегите си.

В училището успешно се прилагат проекти, насочени към степента на усвояване на учебния материал, задържането на учениците в училище и превенция на отпадането. Училището работи по проекти, които подпомагат работата с деца от уязвими групи. По проект „Активно приобщаване“ са сформирани 8 групи, по проект „Подкрепа за успех“ работят 47 групи, а по „Занимания по интереси“ са сформирани 17 групи.

В училището работят 52 висококвалифицирани педагогически специалисти, обучени за работа в мултикултурна среда. В нашето училище децата и учениците са много добре обгрижени и получават образование, което им е необходимо за по-нататъшна пълноценна реализация.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: https://hristobotev-1921.eu/

ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа

ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево

ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево

гр. Бургас, кв. Банево, ул." Х. Димитър" №8
Директор:вр.и.д. Гергана Терзиева
Тел. 056 552274
Канцелария: 056 552274
e-mail: [email protected]

Днешното основно училище, което носи името на патриарха на българската литература - Иван Вазов, е наследник на построеното в далечната 1927 г. начално училище. Негови създатели са предприемчиви и трудолюбиви жители и дарители от тогавашното селище Лъджакьой.

Училището е средищно и осигурява ОВП на учениците от кв.Банево, с.Изворище и с.Миролюбово. Превозът на учениците от съставните селища се осъществява с автобус, предоставен на училището от МОН 

Броят на паралелките е постоянен-7, по една за всеки клас от I-VII , а броят на учениците се движи от 100 до 110 ученика. Осигурено е целодневно обучение за учениците от всички класове. Желаещите ползват обедно хранене, реализиращо се чрез кетъринг.

От учебната 2019/ 2020 година училището е включено в списъка на иновативните училища, като тема на иновацията е:"Практично училище" и е насочена към формиране на функционална грамотност у учениците.

Разполагаме със съвременна, модерно оборудвана сграда и просторен училищен двор. Спортната база е добра - имаме закрита зала за спорт, футболно игрище с изкуствена трева , баскетболно и волейболно игрище. Последната ни придобивка е класна стая на открито, изградена по спечелен проект на ПУДООС. През учебната 2020/ 2021 година ще бъде изграден STEM център:"Изследователска лаборатория" .

ОВП се реализира от висококвалифициран млад екип, който извън задължителните учебни часове, ежегодно реализира извънкласните дейности на над 10 клуба и ФУЧ хореография.

Работим по национални и общински програми и проекти, чрез които осигуряваме модерния облик на училището.


За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://ou-banevo.com/

ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево

ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

кв. Ветрен, ул. "Китен" №17
Директор: Николова
Тел. 056 552266
Канцелария: 056 552266
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Основно училище " Христо Ботев" гр. Бургас кв.Ветрен е с 85 годишна история. Днес в него се учат 102 ученици разпределени в 7 паралелки от І до VІІІ клас. Осигурено е целодневно обучение за учениците от І до ІІІ клас. Училището разполага с красиви класни стаи, кабинети по изобразително изкуство и компютърен кабинет. Учениците с огромен интерес се включват в различните извънкласни дйности, водени от своите интиреси и убеждения. Училището продължава успешното си участие по проект BG051РО001 - 4.2.05-0001«Да направим училището привлекателно за младите хора», където 45 ученици са разпределени в 4 групи според интересите им. Така са създадени клубовете " Архимед", "Хоровец", Английски език - лесен и интересен" и ателие"Аз художникът". Като извънкласна дейност са сформирани две групи СИП-религия и една група СИП-журналистика съвместно с ОДК гр. Бургас.

Екипът от учители, който е висококвалифициран се стреми да прилага нови подходи насочени към изграждане на социална култура на учениците, чрез даване на знания за ценностите, и изграждане на умения за тяхното практическо прилагане.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес:
https://ou-vetren-org0.webnode.com/

ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

 

ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово

Христо Ботев

гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. "Петко Д. Петков" №28
Директор: Румяна Петкова
Тел. 056 580179; 0879400270
Канцелария:  056 580202 
e-mail: [email protected]

ОУ "Христо Ботев" е основано преди повече от 120 години. В него се обучават 206 ученици в 10 паралелки и 6 групи за целодневна организация на учебния ден.
Образователно възпитателния процес се реализира от висококвалифицирани преподаватели, които извън задължителните учебни часове, ежегодно реализират извънкласните дейности на над 10 клуба и ФУЧ хореография.
ОУ "Христо Ботев" е иновативно училище. Разполагаме със съвременна, модерно оборудвана сграда и просторен училищен двор. Спортната база е добра, разполагаме с физкултурни игрища за баскетбол, футбол и хандбал. През учебната 2020/ 2021 година ще бъде изграден STEM център: "Изследователска лаборатория".

Работим по национални и общински програми и проекти, чрез които осигуряваме модерния облик на училището.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
http://schoolde.weebly.com

ОУ "Христо Ботев" кв. Долно Езерово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Равнец

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" -…

Адрес: с. Равнец, общ. Бургас, ул."9-ти септември" №71
Директор: Панайот Цветков
Телефон Директор: 0877109917
Телефони Канцелария: 05517 2220
Е-mail: [email protected]


Година на основаване: 1882г.
Към 15.09.2016г. в училището се обучават 137 ученици в дневна форма на обучение и 20 ученици в самостоятелна форма на обучение.
Педагогически персонал включва 11 учители и 1 директор.

ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" - с. Равнец

ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово

ОУ "Христо Ботев" кв.Сарафово

гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 71
Директор: Калина Белева
Телефон Директор: 056872389
Телефони Канцелария: 056872389
Е-mail: [email protected]
Сайт: http://ou-sarafovo.eu/

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово е основано през 1924 година, преди повече от 90 години.Учителският колектив се състои от висококвалифицирани преподаватели.

Осигурено е целодневна форма на обучение на учениците от I до IV клас.

Учениците могат да се включат и в допълнителните извънкласни дейности, които се предлагат в училището: пиано, изобразително изкуство, футбол, танцова школа.

Училището е наградено е с орден "Кирил и Методий" - ІІ степен.
Училището разполага с уютни класни стаи, трапезария, физкултурен салон, компютърен кабинет, медицински кабинет, спортни площадки на открито.


НАГРАДА >>Указ 955

ОУ "Христо Ботев" - кв.Сарафово

ОУ "Васил Левски" - гр. Българово

ОУ "Васил Левски" - гр. Българово

гр. Българово
ул."Първи май" №6
Директор: Сребрин Сребрев
тел. 0876 033020
канцелария: 05915 2064
e-mail: [email protected]

ОУ "Васил Левски" гр. Българово е основано през 1905 година.
В училището се обучават ученици в 7 паралелки - от I до VІІ клас включително. Обучението се осъществява на една смяна. В училище работят 17 преподаватели и служители. Има създаден медицински кабинет. Училищното настоятелство е създадено през 1994 година. То подпомага дейността на училището и се включва активно в неговия живот. Административното ръководство на училището и училищното настоятелство се стремят непрекъснато да подобряват условията на обучение и труд за задоволяване на потребностите от съвременно модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС. Затова непрекъснато се подобрява материалната база, повишава се квалификацията на педагогическите специалисти и се осмисля свободното време на учениците - чрез участие в проекти и извънкласни дейности.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  http://ouvlevski.org/

ОУ "Васил Левски" - гр. Българово

ОУ "Христо Ботев" - с. Маринка

Христо Ботев

с. Маринка, ул. "Христо Ботев" №5
директор: вр.и.д.Емилия Праматарова
тел. 05919/2214
канцелария:05919/2214
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ „Христо Ботев“, с. Маринка е създадено през 1911 г. През 2011 г., по случай 100-годишния юбилей на училището, под егидата на община Бургас, се извършва цялостно обновяване на сградата и отоплителната инсталация. Училището придобива модерна визия.

Училището е включено в Списъка на средищните училища. В него се обучават около 100 ученици в 7 паралелки от селата Маринка, Извор, Твърдица и Димчево. Създадени са две групи за целодневна организация на учебния ден в начален етап. Осигурен е безплатен транспорт за пътуващите ученици със специален училищен автобус.

Учителският колектив е съставен от амбициозни и творчески педагогически специалисти, с висока теоретична и методическа подготовка, които постоянно надграждат професионалната си квалификация. Училището участва в различни образователни инициативи, национални и общински програми и проекти. Ръководството на училището се стреми непрекъснато да подобрява, модернизира и налага все по-добри стандарти на обучение и възпитание.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:http://hbotev-marinka.idwebbg.com

 

ОУ "Христо Ботев", с. Маринка