Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2013г.

ДО Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл.44, ал.5, изр.посл. от ЗМСМА представям на Вашето внимание Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2013-а година.

 

 

 

С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

      На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, с решение по т. 9 от дневния ред на Деветото заседание на Общинския съвет - Бургас от 24.02.2012г. беше приета Програмата за управление за срока на мандат 2011 - 2015 г.

 

      За постигане приоритетите, визирани в програмата, беше извършено следното:

„БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

1.     ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

През 2013г. общинските търговски дружества, които извършват дейности  в сферата на производството и услугите, завишиха трикратно общата си печалба спрямо 2012 г., като очакваната  обща печалба за финансовата 2013 г. е в размер на 1 809 хил.лв.,  при  отчетена обща печалба за 2012 г.  в размер на 579 хил.лв. Това увеличение е резултат от последователната политика, свързана с  добро планиране на разходите, усилия в посока повишаване на приходите и ефективното използване на възможностите, които предоставят европейските програми.

В изпълнение на решение на Общински съвет - гр.Бургас, със средствата от преотстъпения дивидент в размер на 174 хил.лв., общинските лечебни заведения закупиха медицинска апаратура, а от предвидените по капиталовата програма на Община Бургас средства за тези дружества са разходвани 460 хил.лв.

През 2013 година част от общинските търговски дружества  завишиха пазарния си дял, а други  инвестираха собствени средства в  размер на 1 200 хил. лв. за закупуване на машини и оборудване с цел оптимизация на оперативните разходи и повишаване на качеството на предлаганите стоки и услуги. Освен това, "Хляб и хлебни изделия" ЕООД успешно сертифицира цеха за готова храна по ISO 9001:2008 и по ISO 22000:2005 и постави началото на направление  "Кетъринг"; "Дезинфекционна станция Бургас" ЕООД успешно защити сертификатите по внедрената интегрирана система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и околна среда.

"Чистота" ЕООД въведе GPS система за контрол върху автомобилите на дружеството, монтира видеокамери на Претоварна станция и депото в с.Братово и въведе електронна обработка на данните от автомобилите, разтоварващи на Претоварна станция. Всичко това, заедно с факта, че от 2013г., дружеството зарежда автомобилите си от собствена колонка за дизелово гориво, оптимизира оперативните разходи.

 "Бургаски пазари" ЕООД монтира енергоспестяващи устройства на всички обекти стопанисвани от дружеството, а "Бургабус" ЕООД, сключи договор за доставка на елeктрическа енергия по свободно договорени цени за 16 обекта.

От страна на дружествата непрекъснато се търсят възможности за привличане на средства по европейски програми, както за инвестиции  в човешки ресурси и създаване на допълнителна заетост, така и за обновяване на сградния фонд и подобряване на условията на работа.

През 2013 г. "Комплексен онкологичен център-Бургас" спечели проект "Подобряване безопасността на труда в "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД" на стойност 197 хил.лв., от които 158 хил.лв. безвъзмездно от Европейския социален фонд.

По проект "Красива България", на база сключено  споразумение между Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика "Медицински център I - Бургас" подмени изцяло дограмата на сградата и извърши частичен ремонт на фасадата на сградата. Сключеното споразумение е на стойност 240 319 лева, от които съфинансирането от МТСП в размер на  99 997 лв.

"Бургасбус" ЕООД получи финансиране в размер на 56 хил.лв., по проект "Първа работа", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", като през 2013 г. назначи 11 души по трудови договори за срок от 12 месеца.

През 2013г. приключи изпълнението на проект "Безопасен труд", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", в рамките на който дружеството разработи и внедри система за управление на безопасността на труда по международен стандарт 18 001:2007 (OHSAS) и извърши текущ ремонт на електрическата система на част от сервизните помещения. Общата стойност на проекта е 107 хил.лв., от които 86 хил. лв.  безвъзмездна финансова помощ.

"Хляб и хлебни изделия" ЕООД  изпълнява  проект "Повишаване адаптивността на персонала в "Хляб и хлебни изделия" ЕООД гр. Бургас",  на стойност  134 664 лв., 100 % финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. В рамките на проекта  през 2012г. дружеството извърши цялостен ремонт и осигури на служителите си нова и модерна столова за хранене, а през 2013г. 103 служители на дружеството се включиха в различни обучения, с цел прецизиране на работното време, взаимозаменяемост и оптимизиране на производствените процеси.

По програмите за субсидирана заетост, финансирани от ОП "Развитие на човешките ресурси" са осигурени средства са в размер на 131 хил.лв. на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД. По проекта са разкрити допълнително 23 работни места. 

 

2.     ТРАНСПОРТ

От февруари 2013г., "Бургасбус" ЕООД изпълнява обществения превоз на пътници по общинската транспортна схема с изцяло обновен автобусен парк. Закупените по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", 67 автобуса марка "Соларис" са нископодови, екологосъобразни и икономични, оборудвани с платформи за хора с увреждания и климатици.  Стартирани са и процедури по закупуване на оборудване за електронно таксуване, информационно обслужване на пътниците в реално време, видеонаблюдение, осигуряване на приоритет на градския транспорт.  С решение на Общински съвет - гр.Бургас се създаде ОП"Транспорт", чиято основна функция е контрол на обществения транспорт и паркирането на територията на общината.

През 2013 г. "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас обединиха усилия за  пълно обновяване на тролейбусния парк по проект "Прилагане на марки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", финансиран по ОП "Околна среда". Процедурата по избор на изпълнител за доставка на тролейбуси приключи, като съгласно подписания договор през 2014г. новите 22 бр. тролейбуса, марка "Шкода" ще обслужват бургаските граждани.

През 2013г. по проект "Велосипедният град - модел на модерна градска мобилност" бяха изградени 12 вело станции, разположени в различни зони на града. За гражданите и гостите на града бяха осигурени общо 120 велосипеда, някои от които оборудвани с детски столчета и вело-рикши. Според статистиката на ОП"Транспорт", само за няколко месеца над 7000 души са се възползвали от предлаганата услуга, а велосипедите са били наемани повече от 12000 пъти.

В изпълнение на социалната си политика, за 2013г.,  Община Бургас е осигурила 4 516 530 лв., за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани, в т.ч.: ученици и студенти редовно обучение; многодетни майки; граждани над 65г. и над 70 г.; граждани с нетрудоспособност над 50% и 71%; болни от захарен диабет и паркинсонова болест и др.  и  241 484лв. за социални разходи за общинска дейност "Превоз на трудноподвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания". От услугата "Позвъни и се вози" през 2013г. са се възползвали 27646 трудно подвижни лица и 7784 деца и младежи с увреждания.

През 2013г., броят на издадените разрешения  за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бургас е 731.

 

3.      РЕКЛАМА

Действащите разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи са 580 броя, като през 2013г. са издадени 313 броя и прекратени 12 броя разрешения. Приходите от рекламна дейност са в размер на 1 221 090,83 лв., от които: месечни такси за 2013г. в размер на 1 059 463,79 лв.; инвестиции за благоустройствени мероприятия в размер на 64 396лв., административни такси за издаване на разрешения за поставяне, в размер на 12 520лв., административни такси за разглеждане на заявления от Комисията по реклама в размер на 26 320лв., обезщетения в размер на 58 391,04лв.

 

4.     КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

За 2013г. са категоризирани 170 туристически обекти, прекратени са категоризациите на  20 обекта и са издадени  12 дубликата на категорийна символика.  Приходите от категоризация на туристически обекти за 2013г. са  36 700 лв.

Към края на 2013г. на територията на Община Бургас има общо 114 категоризирани места за настаняване /хотели, семейни хотели, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за гости/, с обща леглова база 3 483 легла. Броят на категоризираните места за настаняване е увеличен с 5% спрямо 2012г.

През 2013г. броят на реализираните нощувки в местата за настаняване на територията на община Бургас е 393 853 - завишен с 14% спрямо 2012г., а постъпленията от туристически данък са в размер на  348 518,00 лв.

Броят на регистрираните туристи в категоризирани места за настаняване е 140 897, от които 100 044 български туристи и 40 764 чуждестранни туристи и е увеличен с 8% спрямо 2012г. От чуждестранните туристи, най-голям ръст спрямо предходната година е отчетен при туристи от следните държави: Русия- 18,5%, Турция -10%; Германия -8.10%, Полша 5,8%, Украйна- 5.3%, Гърция и Италия-5%. 

 

5.      КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

През 2013 година извършените проверки по Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас са 425 бр., като освен регулярните проверки, са извършени и  проверки по техническото състояние на рекламните съоръженията.

В резултат на проверките доброволно са премахнати общо 76 бр. незаконно поставени рекламни съоръжения на общински терени. В тази връзка са платени обезщетения за рекламна дейност в размер на  33 053,60 лв. и са подадени за принудително премахване 21 рекламни елементи без издадено разрешение за поставяне.

През 2013г. са извършени проверки по спазване на разпоредбите на Закона за туризма в 156 бр. заведения за хранене и развлечения и 61 бр. места за настаняване на територията на община Бургас. В 29 от проверените обекти са установени несъответствия с нормативните изисквания.

За спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите през 2013г. са проверени 64 обекта от магазинната мрежа, извършващи търговия с дрехи, обувки, перилни препарати, козметика и др. Отделно от това, са извършени и пет съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите по жалби на граждани.

 

През 2013 г. се извършиха и проверки на пунктовете за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, находящи се на територията на община Бургас. От действащите през 2012 година 53 пункта, към 31.12.2013г. осъществяват дейност 29 от тях, останалите 24 обекта са закрити, тъй като не отговарят на нормативните изисквания.

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И РЕКЛАМА"

Дейността на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", като част от структурата на Община Бургас, е насочена от една страна към постоянно повишаване ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите, което да стимулира  доброволното заплащане на задълженията и от друга страна към предприемане на действия за санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници. Тези двупосочни действия закономерно водят до повишаване събираемостта на местните данъци и такси, и оттам увеличаване на собствените приходи на Община Бургас.

Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", с отдели "Обслужване на данъкоплатци", "Отчитане на приходи" и "Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране", за посочения период отчита извършени дейности по видове:

1.     Административно обслужване на данъкоплатци.

1.1 По приемане и обработка на декларации по Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Бургас, за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.: 

-         чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти) - 13 092бр.;

-         чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства) - 15 255бр.;

-         чл.61н (за облагане с патентен данък) - 1 981бр.;

-         чл.32 (наследство) чл.49 ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други - 83бр.;

-         чл.61р ал.5 (за облагане с туристически данък) - 107бр.;

-         чл. 117 ЗМДТ (за притежаване на куче) - 593бр.;

-         чл.13ал.4 НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) - 884бр.;

-         чл.14 ал.3 НОАМТЦУТОБ (за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране) - 8 612бр.;

-         заявления за закриване на партиди за продадени или прехвърлени по друг начин недвижими имоти и превозни средства  - 11 215бр.;

1.2 По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения:

-         Удостоверения за данъчна оценка - 12 144бр.;

-         Удостоверения за наличие и липса на задължения - 9 319бр.;

-         Удостоверения за декларирани данни - 731бр.;

-         Удостоверения за декларирани данни и данъчни оценки по искане на ЧСИ - 2 129бр.;

-         Удостоверения за дължими и платени данъци - 528бр.;

-         Заверки на молби-декларации за обстоятелствена проверка - 113бр.;

-         Издаване на дубликати на данъчни декларации и на платежни документи - 1 115бр.;

-         Искане и предоставяне на информация към други институции - 341бр.;

-         Обща деловодна дейност (отговори по заявления, жалби и сигнали на граждани  и предприятия) - 5 471бр.

1.3По реализиране на административно-наказателна отговорност:

-         Съставени фишове за нарушения - 4 275бр.;

-         Съставени актове за установяване на административни нарушения - 591бр.;

-         Издадени Наказателни постановления - 556бр.

 

2.     Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране.

Контролно-ревизионната дейност основно е насочена към издаване на актове за установяване на задължения по декларации. Извършват се и ревизии, както по местни данъци и такса битови отпадъци, така и за установяване на вземания от такси по разрешителни за ползване на общински терени (чл.56 ЗУТ и РИЕ). Постоянно се генерират списъци на лица с просрочени данъчни вземания и се разпращат напомнителни покани за доброволно заплащане на задълженията. Въз основа на информация от Пътна полиция и Агенция по вписвания, регулярно се изпращат съобщения за недекларирани имоти и превозни средства. Извършват се проверки за вярно декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. Увеличават се дейностите по предаване на неизрядните длъжници за принудително събиране на вземанията, като освен на НАП, преписки се предават и на частни съдебни изпълнители.

-         Ревизионни производства - 35бр.;

-         Ревизионни актове - 35бр.;

-         Актове за установяване на задължения по декларации - 10 889бр.;

-         Покани по чл.182 от ДОПК - 6 191бр.;

-         Актове за прихващане и възстановяване - 740бр.;

-         Съобщения за неподадени декларации по чл.14 и чл.54 от ЗМДТ - 4 043бр.;

-         Проверки и съобщения за отстраняване на несъответствия в подадени декларации-  671бр.;

-         Съобщения и покани по чл.32 от ДОПК - 3 352бр.;

-         Напомнителни писма и покани до ЗЛ - 105 048бр.;

-         Комплектувани и предадени преписки за принудително изпълнение  на- 2 108бр.;

 

3.      Отчитане на приходи.

За периода 01.01.2013г. - 31.12.2013г., Дирекция МПДТР отчита общо събрани местни данъци и такса битови отпадъци:

-         Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) - 11 640 923лв.

-         Данък върху наследството (ДН) - 3 227лв.

-         Данък при придобиване по дарение и възмездно (ДПДВ) - 7 341 053лв.

-         Данък върху превозните средства (ДПС) - 7 846 129лв.

-         Пътен данък (ПД) - 27 743лв.

-         Патент - 632 068лв.

-         Туристически данък - 350 632лв.

-         Такса битови отпадъци (ТБО) - 21 312 833лв.

 

По отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, през последните години, освен действия по насърчаване на доброволното плащане на задълженията, служителите на Дирекция МПДТР предприемат все по-всеобхватни действия за принудително събиране на просрочените задължения, в следствие на това са постигнати добри резултати при изпълнението на тези приходи. Същото важи и за данъка върху превозните средства, който е с много добра събираемост спрямо предходните години. След високите нива на приходи от данък при придобиване на имущества, през 2007 и 2008г., през последните години се забелязва запазване на приходите на едно по-ниско ниво. Патентния данък, като вид данък с постоянно намалящ кръг задължени лица (поради преминаване на регистрация по ЗДДС, промяна в правно-организационата форма на търговците и т.н.), е с все по-ниско ниво на приходи. Пътния данък (други данъци), е отменен от 2004г. и присъства само като приходи от задължения за предходни години. 

В началото на годината бяха разпратени съобщения, както за дължимия годишен данък и такса битови отпадъци, така и за задължения по всички видове данъци за минали години. Освен това, по изготвени графици, чрез посещения на място се събират задълженията от съставните селища на Община Бургас. Ефектът от тези действия е отразен в приходната част на бюджета на Община Бургас.

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО“ ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО"

Дейността на дирекция "Строителство" през изминалата година е насочена основно към основния приоритет за Развитие и модернизация на техническата, социална, образователна и културна инфраструктура в Община Бургас. На база на този приоритет се формира и Разчета за капиталови разходи през годината, като част от Бюджета, който се приема от Общински съвет. 

Предвид факта, че проектите които общината изпълнява и които са  финансирани по Европейски програми са свързани главно с обновяване, модернизиране или изграждане на нова инфраструктура, то дейността на Дирекцията е пряко ангажирана и с тяхната реализация, съвместно с Дирекция"Европейски политики".

Списък на най-важните инфраструктурни проекти през 2013г. , финансирани със собствени средства в изпълнение на приетия от Общински съвет Разчет за капиталови разходи:

1.  "Пътен възел Запад, с Надлез над товарна ж.п. гара" - Реализацията на обекта стартира през 2011г. когато е изпълнен първият етап, свързан с изместването на съществуващи комуникации и сондаж под ж.п. линиите. През 2012 г., е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на следващият етап от проекта и през 2013г. е сключен договор за неговата реализацията. Изпълнител е консорциум "ВАДО"ДЗЗД. Общият срок за изпълнение е 18 месеца, а общата стойност  20 987 912,38 лв. с вкл.ДДС. Обектът е в процес на реализация. Очаква се целево държавно финансиране, предвид огромното значение   на обекта в регионален аспект

2.  "Продължение ул.Янко Комитов към ул.Струга І и ІІ ет." - Дейностите по изпълнение на обекта стартират през 2012 г., когато е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител и през 2013г. е сключен договор с Консорциум "Пиргос 2012". Срокът за  изпълнение 240 календарни дни, общата стройност 5 392 752,64 лв..  Обектът е в процес на реализация и се очаква първият етап да приключи до края на м.Юни.  

3.  Укрепване на ската югоизточно от паметника на Т.Бакърджиев в Приморски парк - Обектът беше финансиран със средства от Комисията  за подпомагане и възстановяване към МС. Неговата реализация започна през 2012г. и приключи през 2013г. Обекта е въведен в експлоатация и е издадено Разрешение за ползване.

4.  Рехабилитация на Общински път Рудник - Брястовец - В продължение на започнатата през 2012г. рехабилитация , през 2013 г. се довърши ремонта на този  участък от пътя.  Положена е нова маркировка.

5.  Укрепване ската над езеро "Мандра" при Т-образното кръстовище на околовръстен път под бл.192 к-с М.Рудник Бургас -За обекта съгласно Решение № 1 от 11.02.2013г. са отпуснати от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет средства в размер на 299 816 лв. В резултат на проведена обществена поръчка е избран строител и е сключен договор с "Щрабаг" ЕАД на стойност 273 775,18 лв. Обектът е в процес на реализация изпълнява.

6.  ПСОВ с.Маринка - Във връзка с реализацията на проект за Канализация на с.Маринка, финансиран от ПУДООС към МОСВ, община Бургас има ангажимент за изграждане на ПСОВ. През 2013г. е проведена обществена поръчка за инженеринг и е сключен договор с ДЗЗД "Консорциум-SV-KS-WLS".  Изготвен е инвестиционния проект и е издадено и влязло в сила Разрешение за строеж. Предстои изпълнението на обекта.   

7.  Нов пътнически терминал на Морска гара Бургас от първо до четвърто място-съфинансиране - доставка на оборудване. -  Проведена е обществена поръчка за доставка оборудване необходимо за климатизация и вентилация на нов пътнически терминал на Морска гара Бургас. Сключен е договор със фирма "СИДИЕЛ" ЕООД. Оборудването е доставено и предстои провеждане на 72-часови проби.

8.  Изграждане на светофарна уредба в кв.Ветрен на к/ще Бургас-София-Минерални бани - Изготвен е технически инвестиционен проект и същия е съгласуван с Агенция "Пътна инфраструктура". Подготвя се разрешение за строеж и документация за избор на изпълнител.

9.  Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води- м.с.Ч.Море и  с.Рудник - Осигурено е финансиране от ПУДООС за част от дейностите обособени в І-ви етап на проекта. Подготвя се документация за възлагане на обществена поръчка за целия проект.

10. Проектиране на шумозаглушителни екрани на път  І -9 - За обекта е изготвен технически инвестиционен проект пред 2011 г. През 2013 г. е сключено споразумение за финансиране на обекта между Община Бургас, Агенция "Пътна инфраструктура" и "Фрапорт". Подготвя се документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител.

11. Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица" - През 2013г. за обекта е изготвено и одобрено от ЕСУТ задание за проектиране. Изготвя се документация за възлагане на изпълнението на обекта, съвместно с реализацията на пешеходни пасарелки, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта за "Интегриран градски транспорт".

12. Довеждаща улица и инфраструктура на рибарско пристанище в кв.Сарафово - Стартирана е обществена поръчка за избор на изпълнител. Средствата за реализацията на обекта са предвидени в Разчета за капиталови разходи през 2014г. Обекта е свързан с изпълнението на обект: Рибарско прстанище" в кв.Сарафово.

13. Проект за реконструкция ул.Крайезерна - През 2013г. са проведени предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. В резултат има одобрено задание за проектиране, прието от ЕСУТ. Проведена е обществена поръчка и е избран проектант. Предстои сключване на договор.

14. Проект за реконструкция на ул.Демокрация - През 2013г. са проведени предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. За обекта има одобрено задание за проектиране от ЕСУТ. През 2013г. възлагане на обществена поръчка за избор на проектант,за което е в процес на подготовка тръжна документация.

15. Проектиране и изграждане на дневен център в Приморски парк - за обекта има одобрено техническо задание за проектиране от ЕСУТ през 2012 г. Изготвени са технически условия за възлагане на обществена поръчка на инженеринг.

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

В изпълнение на стратегическите цели, залегнали в  Програмата за управление  на Община Бургас,  екипът на ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" изпълни следните видове дейности както следва:

 

Актуализация на устройствени планове

За обекти, общинска собственост, свързани с инвестиционните намерения на община Бургас са изготвени и процедирани както следва:

1.     Служебни проекти за промяна на ПУП - 17бр.

-      Изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І, в кв.1 по плана на Приморски парк

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.19 по плана на с.Рудник - с.Черно море

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.21, 8 и 2 в с.Брястовец

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.2 по плана на кв.Крайморие

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV, кв.34 по плана на кв.Крайморие

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.53 и кв.58 по плана на кв.Крайморие 

-      Изменение на ПУП-ПР за зона "А", "Б" и "В" - Районен център Меден Рудник Изменение на УПП-ПР за УПИ VІІ в кв.28 по плана на с.Брястовец

-      Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VІІІ в кв.23 по плана на с.Димчево

-      Изготвяне на ПУП - ПРЗ за кв.4 по плана на в.з."Росенец"

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.113 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.139 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ и ІІІ, кв.56 по плана на ж.к."Славейков"

-      Изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV и V в кв.111 по плана на с.Рудник - с.Черно море Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.141 по плана на Меден Рудник

-      Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.33 по плана на ПЗ "Север"

-      Изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ, кв.49 по плана на кв.Банево

2.     Проекти финансирани по ОПРР

-      "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас" - ПИ с идентификатори 07079.659.553, 07079.659.36 по КК - /Локално платно на бул. Тодор Александров/.

-      "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас" - ПИ с идентификатори 07079.659.10, 07079.659.11, 07079.659.12, 07079.659.27, 07079.659.29, 07079.659.549 и 07079.659.550 по КК на гр.Бургас.

-      ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73 и 07079.663.66 в територията на ПЗ "Юг - Запад", част от зоната за въздействие по  "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас".

-      "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас" - ПИ с идентификатори 07079.659.495, 07079.659.481 и 07079.659.480 по КК на гр.Бургас.

-      Зона "Б", местност "Бялата пръст" по плана на ж.к. "Меден Рудник", част от зона с преобладаващ социален характер по "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас".

3.     Служебни проекти за промяна на КК на гр.Бургас  - 40бр.

4.     Служебни проекти за изменение на КП - 39бр.

5.     Служебни проекти за изменение на ПНИ - 7бр.

Актуализация на устройствени планове, обекти в Капиталова програма на Община Бургас

В процедура по изготвяне и одобряване:

1.     Изменение ТУП (ОУП) на Община Бургас

2.     ПУП-ПРЗ к/с Изгрев - актуализация

3.     ПУП-ПЗ за спортно стрелбище, землище  с.Извор

4.     ОУП с.Извор

5.     ПУП-ПРЗ за рибарско пристанище в местност "Рибарско селище" (бивша "Ченгене скеле"), землище Крайморие

 

Обекти в Капиталова програма на Община Бургас, свързани със създаване на техническа документация за изграждане на сгради и обекти на благоустрояването:

 

Стартирани обекти 2013г.

1.     Интерактивен атракцион "Подземен град" в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк - ПИ с идентификатор 07079.618.214 от КККР на гр.Бургас.

2.     "Сграда на Бургаска художествена галерия", УПИ Х1488 в кв.50 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.437 по КК на гр.Бургас.

 

Приключили обекти

1.     Център за наблюдение на небесните явления , Парк "Езеро"

2.     "Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас" идентификатор по КК 07079.618.3

3.     Зона за отдих, спорт и туризъм - екозона Вая.

4.     Зона за отдих, спорт и туризъм - екозона Форос

5.     Плувен комплекс "Меден Рудник"

 

Извършени технически услуги по заявления и искания на граждани.

Дирекция "Устройство на територията" извършва ежедневно дейности по заявления и молби на граждани, свързани с извършване на огледи на място и съгласуване на проектна документация,  изготвяне на  скици и скици-извадки от ПУП, издаване на Удостоверения, Административни адреси, Регистрационни карти на Етажна собственост, заверка на данъчни декларации.  Провеждането на процедури по обявяване ПУП   и ПНИ, както и техните изменения. Служители на дирекцията участват при заверка на Протоколи , свързани със строителството на сгради и съоръжения, както и в комисии, свързани с приемането на изградените обекти.За приключване на преписки, свързани с подробни устройствени планове, ПНИ и разрешаване на строителство са издадени както следва:

1.     Разрешения за строеж  на сгради и обекти на техническа инфраструктура - общо 337бр.

2.      Мотивирани предписания и Решения за изготвяне на ПУП - 125 бр.

3.     Влезли в Заповеди за одобряване на ПУП - 123бр.

4.     Подготвени Докладни записки до Общински съвет Бургас за издаване на Решения за изготвяне и одобряване на ПУП - 83 бр.

5.     Заповеди за одобряване на изменения на ПНИ - 47бр.

6.     Процедури по трансформиране правото на ползване на граждани в право на собственост - 12бр.

7.     Преписки по възстановяване правото на собственост върху имоти находящи се в ПНИ на територията на Община Бургас - 49бр.

 

Преди приключване на преписките, свързани с подробни устройствени планове и разрешаване на строителство, същите са разгледани в заседания  на ЕСУТ:

         1. Проведени заседания                                             - 36 бр.
         2. Разгледани преписки                                              - 407 бр., от които 190бр. от разгледаните обекти са общински, 217 на частни лица.

Реализирани детски площадки, паркова мебел, внасяне на дълготрайни декоративни дървета и храстова растителност на територията на озеленените площи на Община Бургас

 

През 2013г. е проведена процедура за сключване на договори за календарната 2013г. по Рамково споразумение с предмет: "Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; целогодишно поддържане на паркови елементи, поливни системи, питейни фонтанки и др., както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи; внасяне на нова паркова мебел, поливни системи, питейни фонтанки и др.; денонощна охрана на озеленените площи на Територията на Община Бургас, по териториални дирекции и обособени райони".Приключила е процедура по избор на изпълнен с предмет "Реконструкция и изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на съществуващи  игрални и нови детски и спортни площадки, на територията на Община Бургас , разпределени по зони, на две обособени позиции.

През 2013г. са извършени следните видове дейности, свързани с благоустрояване и паркоустряване на територията:

1.Засаждане на дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност Пътен възел ЮГ гр. Бургас.

2.Озеленяване на скат /свлачище  до Паметника на Моряка в Приморски парк.

3.Озеленяване на остров "Св. Анастасия".

4.Озеленяване на Мостик - Приморски парк гр. Бургас.

5.Ремонт на съществуващи площадки за отдих - Научно образователен морски център на открито - Кораба.

6.Поставяне на декоративни саксии за обществено значими пространства - дарение

7.Реконструкция на детска площадка в УПИ I, кв.42, ж.к. "Лазур", гр. Бургас", западно от блок 7 - дарение от "Хепи" България.

8.Подмяна на дървесната растителност на ул. "Стара планина", в участъка между ул."Дунав", ул."Струма", гр. Бургас.

9.Благоустрояване и озеленяване на детска площадка между бл.417, бл.418, зона "А", ж.к. "Меден Рудник", град Бургас - дарение Лидъл България.

10.Реконструкция на съществуваща детска площадка между бл.34 и 35, ж.к "Славейков" УПИ І-46, кв.5, гр.Бургас - дарение от Лукойл.

11.Реконструкция на съществуваща площадка в кът за отдих, източно от бл.33, к-с "Славейков", гр. Бургас.

12.Благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка к-с "Зорница" УПИ XI 197, кв.1, гр. Бургас - дарение от "РМ" ООД

13.Благоустрояване на църква кв. Долно Езерово, град Бургас;

14.Благоустрояване на "източно дере", кв. Долно Езерово;

15.Благоустрояване на спортно игрище в Борисова градина, гр. Бургас.

16.Проектиране и изграждане на спортни игрища: кв. Долно Езеро; с. Маринка; м.с. Черно море;

 

Справка за засадена дълготрайна декоративна растителност за 2013г.

-  дълготрайни декоративни  широколистни и иглолистни дървета - 487 броя.

-   дълготрайни декоративни храсти  - 16 210 броя.

„КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ДИРЕКЦИЯ " КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

ОТДЕЛ "КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" И ЗВЕНО "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА"

Утвърдената културна програма на Община Бургас за 2013 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели, като те се актуализираха и се търсеха нови акценти и подход при осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви.

Приоритетите за изпълнение в културния календар са:

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

1. 3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК;

2. 6 МАЙ - ГЕРГЬОВДЕН - Ден на храбростта и воинската слава;

3. 24 МАЙ - Ден на славянската писменост и култура - всенародно пеене на химна на Светите братя Кирил и Методий;

4. 6 СЕПТЕМВРИ - Съединението на България;

5. 22 СЕПТЕМВРИ - Ден на независимостта - всенародно пеене на химна на Република България и химните на страните членки на Европейския съюз;

ДРУГИ ПРАЗНИЦИ

1. IX Празници на младежкото културно изкуство;

2. Летни културни празници;

3. Национална седмица на морето;

4. 06 ДЕКЕМВРИ - НИКУЛДЕН - ПРАЗНИК НА БУРГАС;

5. Европейски ден на езиците;

6. 01.10. - Международен ден на музиката и Национален ден на поезията.

 

ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ НА БОЙНАТА СЛАВА, ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ

1. 06 01. - Рождението на Христо Ботев;

2. 06.02. - Освобождението на Бургас;

3. 19.02. -Гибелта на Васил Левски;

4. 26.03. -Ден на Тракия;

5. 22.04. - Световен ден на земята;

6. 24.04. - Възпоменателен ден на арменците; 

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ;

7. 09.05 -  Ден на Европа;

8. 17.05. - Ден за отбелязване на турския геноцид над българския народ;

9. 20.05 - Европейски ден на морето

10. 02.06. - Гибелта на Христо Ботев;

11. 12.07. - Международен ден на младежта;

12. 18.07.  - Рождението на Васил Левски;

13. 31.10. - Международен ден на Черно море;

14. 01.10-30.10. - Есенните литературни празници;

15. 1.11. - Ден на народните будители;

17. 03.11 - Архангелова мъжка задушница;

18. 12.08 - 16.08 Международен ден на младежта;

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ;

 

КОНКУРСИ, КОНЦЕРТИ, ФЕСТИВАЛИ

През 2013 г. Община Бургас включи в своя културен календар множество национални и международни фестивали и конкурси, като бяха реализирани десетки концерти и спектакли, фестивали и множество културни събития:

Проведоха се традиционните за Бургас фестивали:

1. XXXXI-ви Международен фолклорен фестивал;

3.ХХХI-ви Нациoнален конкурс за забавна песен "Бургас и морето";

4.Национален литературен конкурс "Петя Дубарова";

5. X-ти Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика "M.A.G.I.C";

6.Дни на австрийската култура и изкуство;

7.Национален конкурс за млад изпълнител "СЕЗОНИ";

8.Фестивал на пясъчните фигури;

9.Фестивал "Духът на Бургас" ("Spirit of Burgas");

10.Бургаски музикални празници "Емил Чакъров";

11.Международен фестивал "Празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви";

12.Фестивал на изкуствата "Включи града";

13.Вторият национален фестивал на ролерите -"Бургас обича стрийт културата";

14.Трето издание на фестивала "Сребро в косите, песен в душите";

15.Фестивал на младите поп и рок банди;

16.II-ри Огнен фестивал "Феникс 2013";

17.Танцов фестивал "Бургас танцува";

18.II-ро издание на фестивал "Четящият човек";

19."Флора" Бургас.

Осъществиха се и други културни прояви, които обогатиха културния живот на общината:

1. "Как ще спреш ти мене - волната..." изложба посветена на 120 годишнината от рождението на Елисавета Багряна;

2. Националния поетичен конкурс "Непознати улици";

3. Празничен концерт "Денят на свободата";

4. Джаз концерт с участието на американската група "Paulin Brothers brass band" и българските музиканти:Димитър Димитров-барабани, Мишо Йосифов-тромпет, Вили Стоянов-тромбон и Петър Момчев-саксофон.;

5. Изложба с картини от Ню Орлиънс и карнавала Марди Гра;

6. Дни на руската култура в Бургас;

7. Дни на руската музика - камерен концерт  по случай 140 години от рождението на Сергей Рахманинов;

8. Великденски концерт;

9. Джулай Морнинг;

10. Дни на Тоскана в Бургас ;

11. Изложба "Подводна фотография",

12. Мултимедиен спектакъл, посветен на Италия;

13. Спектакъл "Под небето на Тоскана", с участието на Група "Горещ пясък" и Клуб по спортни танци "Бургас 1975"

14. Седмица на аржентинската култура в Бургас - Милонга (танго бал) с демонстрация на аржентинско танго от световноизвестните Каролина дел Риверо и Донато Хуарез. Изложба "Пътуване из Аржентина". Дегустация на аржентински вина, чай "Мате" и аржентинска кухня;

15. IV Фестивал  "Дни на арменските традиции и култура - Бургас 2013";

16. Юбилеен концерт по повод 65 годишнината на хорова школа "Милка Стоева";

17. Панаир на занаятите и изкуствата;

18. Фото изложба посветена на художника Густав Климт;

19. Международен ден на детето;

20. Национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци и фрий денс;

21. III-ти детски конкурс "Пролет над града", изложба "Красив град - усмихнати хора";

22. VI-ти Парад - шествие за класически автомобили и мотоциклети;

23. Всенародно пеене на химна на Светите братя Кирил и Методий - "Върви народе възродени";

24. Камерен  концерт в памет на загиналите евреи в атентата  на летище Бургас

25. "Вяра във вечен мир";

26. Юбилейна художествена изложба на художника - маринист Иван Крачолов;

27. Кино под звездите 2013г. - 15 прожекции на руско, полско и френско кино;

28. Лятно кино БНТ 2013 г.  - прожекция на 5 знакови български филма;

29. Пролетни салони на изкуствата Представяне на изложба с фотографии  от Сирия, Сомалия, Израел и Палестина;

30.  Концерт на Илья Овчинников - пиано, Верустиния Щур - Овчарова - цигулка, Тимофей Новодержкин - виолончело;

31. Конкурс за хайдушка и комитска песен посветен на 110-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание;

32. Рок концерт с участието на групите: "Evelate", "Black Ocean", "Nightbirds";

33. Национален литературен конкурс за поезия и проза "Христос Воскресе - радост донесе"

34. Посрещане на митичния бог Нептун;

35. Дни на чешката култура в Бургас;

36. Концерт на колела "Бургас - велосипедния град 2013" / 3-то издание/;

37. "Лятна Танцова работилница 2013"; 

38. Цикъл концерти "С виенско настроение" /10 концерта/;

39. Бургас 2019 Summer Tour;

40. Summer Vintage Fest;

41. Седмица на Апостол Карамитев;

42. Музикално-поетичен спектакъл "Църковните камбани забиха в Бургас тържествено";

43. Празничен концерт "Денят на свободата";

44. Танцов спектакъл на ФТА "Емона" по случай празник на виното и зарязване на лоза;

45. Фолклорна изява на бургаските клубове за народни танци "Хоро се вие, извива на бургаския бряг";

46. Никулденски концерт;

47. Коледен концерт с участието на Ансамбъл "Българе", Ваня Костова и Трио "Уникалните гласове";

48. Камерен коледен концерт "Рождество Христово";

49. Новогодишен концерт;

50. Конкурс за детска рисунка на тема "Моята планета";

51. Концерти за 2, 3 и 4 цигулки на колегиум за камерна музика "Мюзик Арт";

52. "Музикалния Бургас" /6 концерта/;

53.  Изложба "Бургаският залив - кръстопът на древни цивилизации и култури" ;

54.  Изложба "Бургас около мен";

55.  Изложба "Двете лица на космоса'';

56. Изложба "Библиофилски книги с авторски произведения на художници", със специалното участие на Калин Донков;

57. Изложба "Труден избор с голямо значение: Съдбата на българските евреи 1943"

58. Уоркшоп за журналисти: "Книгоиздаването и книгоразпространението. Как е у нас?". Добрите световни практики". Лектор Кристофър Бъкстон, Великобритания.

59. Концерт "Морско пиано";

60. Поетичен конкурс ''Непознати улици'';

61. Детски панаир Бургас 2013;

62. Концерт на младите поп и рок банди на Бургас;

63. Австрийски музикални седмици;

64. Концерт посветен на 70 годишнината от спасяването на българските евреи;

65. Танцов спектакъл " Ориенталска мечта";

66. Танцов спектакъл "България през вековете";

67. Концерт  "Музики и ритми от Бургас";

68. Творческа вечер на тема "Огненото слово на Николай Хайтов";

69. Концерт на туристически хор "Странджанска зеленика";

70. II-ри парад на Хвърчилата;

71. Концерт "Щраус оркестра Виена";

72. Второто национално турне на "Фортисимо фест 2013"

73. Концерт на индивидуални изпълнители "Микрофонът е ваш";

74. Изложба "Децата на Бургас";

75. "Фестивал море от науката";

76. XII Св. Николаевски четения;

77. Международен фестивал на детския анимационен филм;

78. Изложба "130 години Морска администрация на България";

79. Национален конкурс за рисунка, приложни изкуства и фотография "Морето не е за една ваканция";

80. Концерт по откриване на летен туристически сезон 2013 година;

81. Литературен конкурс за есе "Магията на словото";

82. Национален литературен конкурс "Петя Дубарова";

83. Юбилейна международна научна конференция "Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст"

84. Летни музикални празници на изпятата поезия "Солени ветрове" 2013;

85. Юбилеен авторски концерт на проф. д-р Стефан Чапкънов и много други.

Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се осъществяват успоредно с  една широка гама от съпътстващи културни прояви, които не само обогатяват основната проява, но допълват и обогатяват акцентите в културния живот на общината.

В шестото издание на Фестивал на пясъчните фигури в България през 2013 г. с тема "Алея на славата" на площ от пет декара на територията бургаския парк "Езеро" в Морската градина бяха подредени фигурите на култовия режисьор Куентин Тарантино, гениалните учени и новатори Чарлз Дарвин, Алберт Айнщайн, Александър Бел, Самюъл Морз, Исак Нютон, Стив Джобс, Галилео Галилей; велики хора на изкуството - Леонардо да Винчи, Салвадор Дали, балерината Пина Бауш; смелите изследователи на непознатото Христофор Колумб и Юрий Гагарин; музикалните звезди Бийтълс, Лучано Павароти, Лейди Гага, Рей Чарлс и Луис Армстронг. Там е борецът за човешки права Ейбрахам Линкълн. Отделен е кът за велики личности от българската история, където един до друг застанаха хан Аспарух, цар Симеон, светите братя Кирил и Методий. Фестивалът беше посетен от 65 300 души с платен вход.

В програмата на традиционния 41-ви Международен Фолклорен Фестивал през 2013 г. се включиха 14 състава от 3 континента - Индонезия, Грузия, Турция, Египет, Полша, Хърватия, Италия, Словакия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Гърция и България. Наградата "Нестинарка" за изключителен принос и заслуги в народното певческо и танцовото изкуство се присъди на проф. д-р Стефан Чапкънов.

През 2013 г. за ХХХI-то издание на националния конкурс за песен "Бургас и морето" пристигнаха 44 песни. Община Бургас се подготви със собствен екип.  Всеки един от подборната комисия даде своята оценка по десетобалната система и избра  12-те песни финалисти. Победител стана солистката на "Горещ пясък" Стефка Емилова с песента "Как да ти кажа".

Шестото издание на най-мащабното и горещо музикално събитие в България - SPIRIT of Burgas 2013 г. се проведе на 27 и 28 юли. Фестивалът предложи на всички меломани неустоима музикална програма, а лазурният бряг на Бургас посрещна едни от най-известните и любими артисти и банди.

Меломаните изживяха две незабравими вечери с изпълненията на RZA, GZA, Method Man, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God и Masta Killa, Wu-Tang Clan, DJ Andy C и много други .

Община Бургас продължи с инициативата да се раздадат безплатно пропуски за трите вечери на Spirit of Burgas, на хората, които живеят в непосредствена близост до фестивалната територия.

От 6 юли до 21 септември се състоя Summer Tour Бургас 2019. През лято 2013 Бургас показа на Европа една от най-силните си карти в битката за културна столица - богатството на своя регион. Тринайсет съботи, тринайсет места, тринайсет събития, които доказаха не само на хартия или думи единството и многообразието на цяла една област.

На 6 юли началото постави Несебър. В живописния Южен парк на рибарското селце, бургаският куклен театър представи постановката "Тумба - Лумба" за малки и големи непосредствено до самия бряг на Черно Море. На 13 юли Етнографски комплекс "Генгера" в Айтос беше огласен от неповторимия Иво Папазов - Ибряма. На 20 юли живописният Беглик Таш се превърна в арена на прабългарски бойни похвати, ритуали и танци на нашите предци, представени от атрактивната школа "Бага-тур". На 27 юли в разгара на летния сезон Калин Вельов и "Тумбаито" превърнаха древното римско селище Деултум край Средец  в истинска музикална арена на ударните инструменти. На 3 август щафетата пое Община Малко Търново с наскоро откритата сцена в село Граматиково. На фона на прелестната гледка един от най-успелите и талантливи музиканти - Теодоси Спасов, заедно с целия си оркестър, заплени публиката със своето майсторство. Малко по-на изток в събота /10 август/ децата на Акага, обещаващите таланти от група "Funky Miracle", изнесоха своето музикално шоу в Стария квартал "Василико" в град Царево, където на прекрасния полуостров, на фона на безбрежното море, талантите показаха на какво са способни. Античният Созопол пък допълни своята тайнствена красота на 17 август с балетната постановка "Шехерезада" на Бургаската опера. На 24 август местността Ичмята край Сунгурларе бе огласена от ангелския глас и чара на поп певицата Деси Добрева. Обиколката на Бургас 2019 продължи на 31 август в Поморие, където приморската атмосфера успешно бе миксирана с изпълненията на талантливия тромпетист Мишо Йосифов. А за любителите на джаза, но в етно-вариант летният тур на Бургас 2019 предложи на 7 септември в село Люляково край Руен изпълненията на формация "Дива река", чиито парчета са на основата на българския фолклор.  Историческата крепост се обля от звукови и светлинни ефекти и впечатли с невероятно шоу публиката на Лятното турне. На 21 септември, на прага на есента на централния площад в Карнобат, обичаните сестри Ставреви и фолклорният ансамбъл "Странджа" доближиха публиката до родното и до богатството на странджанския фолклор. Черешката на тортата стана завършекът на турнето в Бургас, където главни действащи лица станаха жителите на областта. Те се включиха в най-масовото изпълнение на националния химн на Република България. За първи път в България бургаският хор "Родна песен" под диригентството на Левон Манукян изпълни и всички химни на държавите-членки на Европейския съюз.

За удобство и улеснение на всички, желаещи да станат част от публиката на Burgas 2019 Summer Tour, Община Бургас предостави безплатен транспорт с фиксирано място и време на тръгване и връщане. Входът на всички събития беше свободен.

За шестнадесети път през 2013 година есенните литературни празници предложиха богата и разнообразна програма. Всички събития, включени в програмата имат амбицията да превърнат бургаската есен в истински празник на словото, подготвена съвместно с писателските обединения в града със съдействието на Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски", Бургаската опера, Кукления театър, Военния клуб, Младежкият културен център, Бургаския свободен университет и музикалното НУМСИ "Проф. П. Владигеров" и др.

Есенните литературни празници дават цял месец поле на изява на утвърдени бургаски автори, като Любен Петков, Керана Ангелова и дебютиращи творци, като фантаста Петър Станчев. Една от емблематичните изяви стана гост-вечерта на Калин Терзийски, носител на Европейската литературна награда през 2011 година.

За втора година се проведе фестивалът за съвременно изкуство, организиран от Община Бургас в рамките на проект "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще", BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Включи града е поредица от събития, отворени за всички, без значение възраст, пол, етнос, образование и интереси. Това е фестивал, в който Бургас е знакът, който обединява всичко, случващо се там, и всеки, който реши да се докосне до него. Включи града е място и време за завръщане - на всички, които някога са напуснали града си - за да се включат отново като творци на културата на мястото, откъдето са тръгнали, но и завръщане на всички, които живеейки в тук, по някаква причина са се отдалечили духовно от него - физическо и духовно завръщане/включване в града. Включи града ангажира всички в това да бъдат творци на заобикалящото ги изкуство, дa открият себе си и своя Бургас. Тук оживява миналото, вглеждаме се в настоящето и мечтаем смело за бъдещето - на града ни и на нас самите като част от него. "Включи града" е завръщане към същността ни, а какъв по-пряк път към това от изкуството.

През 2013 година в Културен център "Морско казино" и открита сцена "Охлюва" се проведоха стотици събития, които обогатиха културната програма на Община Бургас - форуми на бургаските психолози, на стоматолозите, международна конференция "Туризъм за възрастни хора", семинар на военноморските сили на Република България, обучение по Сугестопедия и много други. Състояха се десетки фотографски изложби. Там се представят 99 % от новите книги в Бургас и работят активно школи по танго, стъклопис, детско ателие "Нарисувай ми приказка" и ателие за изработка на кукли.

През годината в Казиното видяхме още:

-    Камерни концерти;

-     Събития на открита сцена Охлюва - детски, симфонични, ученически рок, електронна музика;

-     Филми от международните фестивали "Европейско кино" и "Бургаско ехо" /анимация/, седмица на френското, руското кино;

Голяма част от работата на културния център е свързана с извънучилищната дейност на бургаските ученици.

През месец юни за трета поредна година бе представено част от археологическото наследство на България -  Изложба "Бургаският залив - кръстопът на древни цивилизации и култури". Представени бяха съкровища от Бургас и региона, които бяха посетени от близо 15 000 граждани и гости на града. Изложбата беше с вход свободен.

В Културен дом на нефтохимика се провеждат концерти, театрални спектакли, кино-прожекции, изложби, рецитали, творчески ателиета, обучения. От началото на месец юни там са се провели повече от 60 културни събития.

В Младежки културен център се проведоха десетки културни събития, предимно с детска насоченост и участие.

През 2013 г. ОП "Летен театър, фестивали и концерти" реализира само на сцена "Летен театър" близо 50 събития, които бяха посетени от 68 200 души.  

За 2013 г. отделните звена към направление "Култура" - Представителен духов оркестър, група "Горещ пясък", хор "Родна песен", ПФА "Странджа" и хор "Милка Стоева" имаха множество участия в организирани от Община Бургас мероприятия, както и много външни изяви.

Група "Горещ пясък", ПФА "Странджа" и Представителният духов оркестър имаха голям брой участия и активно участваха в проявите организирани от отдел "Култура, маркетинг и реклама" по повод различни чествания, годишнини, ритуали по издигане на националния флаг и концерти - 06 януари. - Йорданов ден (Богоявление) и годишнината от рождението на Хр. Ботев, 06 февруари - освобождението на Бургас, 19 февруари - честване годишнина от смъртта на Васил Левски, 03 март - национален празник на Р. България, 06 май - ден на храбростта и българското войнство и множество други.  Трите формации имат общо 127 участия, в които се включват и много външни изяви. 

Група "Горещ пясък" осъществи 10 акустичи концерта в зала "Петя Дубарова" на КЦ "Морско казино". Участва във фестивала "Включи града", фестивал на младите поп и рок банди. Солистката на групата Стефка Емилова взе наградата на тазгодишният конкурс "Бургас и морето" с песента "Как да ти кажа".    

ПФА "Странджа" реализира общо 57 участия. През м. ноември, по покана на храм "Св. Иван Рилски" в град Истамбул, ансамбълът взе участие в Празничната неделна литургия, на която гост бе Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей.

Представителният духов оркестър има общо над 50 участия и ритуални и концертни. Той активно участва в проявите организирани от отдел "Култура, маркетинг и реклама" по повод различни чествания, годишнини, ритуали по издигане на националния флаг и концерти. Със своят разнообразен репертоар Духовият оркестър участва в програмата фестивала за модерно изкуство "Включи града" в Бургас, Фестивал на франкофоните в Созопол и други.

Смесен общински Хор "Родна песен" и хоровата школа при МКЦ (детски хор "Милка Стоева", смесен хор "Бургас") също имаха многобройни изяви, някои от които с международен характер.

Хор "Родна песен" участва в Международен хоров фестивал в Охрид, Македония, а изпълнители от хор "Милка Стоева" участваха в международен конкурс за популярна песен "Нова музика" в град Горна Оряховица, международна олимпиада по изкуства в Истамбул, Турция.

Хор "Родна песен" и детски хор "Милка Стоева" взеха участие в събитията от културния календар с концерти във връзка с Великденските празници, Никулден, Коледно-новогодишните празници, както и много други прояви като Пролетен концерт, редица благотворителни концерти.          

Отдел "Култура, маркетинг и реклама" подготви богата на събития програма за Никулден и Коледно-новогодишните празници. На празника на града Бургас се превърна в ретро град от 30 - те години на миналия век. Оживяха знакови места  от централната градска част, като сладкарница "Малина". Красивата коледна украса спомогна бургазлии и гостите на града да се потопят в празничното настроение. Къщичка на Дядо Коледа с изцяло обновен интериор и сцена за изява на бургаски творци, на която от средата на м. декември се провеждаха многобройни прояви, в които се ангажираха професионални артисти и аниматори. В центъра на Бургас светнаха красиви коледни елхи. В организирания празничен концерт на 6 декември взеха участие: актьора Христо Гърбов в ролята на водещ, "Фондацията"/Дони, Кирил Маричков, Иван Лечев, Венко Поромански, Славчо Николов/, Мишо Йосифов - секстет и "Сентиментъл Суингърс", Рафи, ПФА "Странджа", ученически хор и оркестър при НУМСИ "П. Владигеров". Коледните светлини и елхата бяха запалени от любимецът на всички бургазлии Рафи Бохосян. Сценарист на празничната програма беше Ивайло Вълчев.

С подкрепата на Община Бургас беше осъществен Коледния концерт. Участие взеха ПФА "Българе" със солистка народната певица Албена Вескова, трио "Уникалните гласове", Ваня Костова и Боян Михайлов. В Новогодишният концерт на пл. "Атанас Сиреков" взеха участие  Ангел и Моисей, Сани Алекса, Богомил, Миро и ПФА "Странджа". Водещ беше актьорът  Захари Бахаров.

В процеса на реализация на програмата се утвърди стремежа към оптимизиране на оперативността в работата на отдела, подобряване на  взаимодействието между общинските звена и културните институти.

Всяко едно от тези звена, съюзи, групи и организации съгласува и съвместно с отдела осъществява значителна част от своите специфични по жанр и форма прояви: изложби, тематични експозиции, самостоятелни и юбилейни концертни прояви, конкурси, събори, празници. Всичко споменато представлява само част от цялостната културна програма и в много случаи, в процеса на реализация тя се разширява и дообогатява.

Значително място в осъществяването на културната програма заема дейността на регистрираните на територията на Община Бургас 27 читалища. Много и различни са направленията в културно-просветната и художествено-творческата дейност на читалищата. Една от основните читалищни дейности - библиотечно-информационното обслужване, поддържа своето традиционно ниво и има висок социален ефект.

За 2013 г. субсидираната численост за читалищата е в размер на 78.5 субсидирани бройки с по 6271 лв. Общата държавна субсидия е в размер на 492 274 лв. В нея са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. В тази връзка значителна част от дейността им в рамките на културната програма се осъществява с непосредственото съдействие на Община Бургас и средствата отпуснати са в размер на 30 000 лв.

Отдел "Култура, маркетинг и реклама" поддържа ефективна и традиционно добра връзка със Сливенската Света митрополия,  Архиерейското наместничество, с председателите на църковните настоятелства на бургаските православни храмове. Това взаимодействие е непосредствено свързано с изпълнението на значителна част от културната програма, особено в частта и свързана с честването на национални и местни празници, годишнини и др.

По Капиталова програма на Община Бургас бяха извършени основни ремонтни дейности на следните културни институти:

Обект: /I етап/ Късноантична и средновековна крепост "Аква Калиде Термополис". Реконструкция, реставрация, консервация и социализация на банята "Сюлейман Кануни Каилъджа" - като жив музей на минералната вода кв. "Ветрен", гр. Бургас на стойност 458 629,20 лв. с ДДС . II етап на обекта е на стойност 367 417,64 лв. с ДДС. Предстои започване на СМР.

За 2013 година общо приходите от направление "Култура" (КЦ "Морско казино", списание "Море", Дом-музей "Петя Дубарова" Общинско Радио) и ОП "Летен театър, фестивали и концерти" за бюджета се изчисляват на  367 555.78 лв., като приходите само от ОП "Летен театър, фестивали и концерти" се изчисляват на 356 771 лв.   Тук трябва да се отбележи, че в по-голямата си част културните прояви бяха изцяло финансирани от Община Бургас и със свободен достъп за гражданите и гостите на града.

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ"

МРЕЖА на общинските училища и извънучилищни звена

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По години, брой училища по видове и степени , общ брой ученици

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общ брой училища/общ брой ученици

48/ 24 202

47/  24 162

47/ 23 132

Брой училища по видове и степени/

брой ученици

Брой професионални училища/бр.ученици

Бр.профилирани училища/бр.ученици

Общообразователна подготовка/брой ученици

Брой ученици в професионални паралелки в СОУ

 

 

8/ 4 612

5/ 4 369

35/ 15 221

 

 

 

8/ 4 341

5 / 4 401

34/ 18 325

 

 

8/ 4 404

5/ 4 326

34/ 18 476

 

3/ 252

Брой ученици в І клас

1 933

1 976

2 199

                             Брой деца в яслена възраст

805

 825

786

Брой деца в детска градина ( 3-7 г.)

6 974

 7 333

7 422

Брой деца, обхванати в групи предучилищна подготовка

В училища-  

В т.ч. в ДГ -  3 259

 

             470

 В т.ч. в ДГ 3 481

 

590

В т.ч. в ДГ- 3 575

 

576

 

През отчетния период  на територията на Община Бургас функционират общо 47 училища

Броят на учениците като цяло остава без особена промяна, като тенденция за намаление броя на учениците има в професионалните училища.

Общият брой на учениците в училищата е 24 162. По видове и степени те се разпределят, както следва:

В професионалните 8 гимназии броят на  учениците е 4 404 .

В профилираните 5 гимназии броят на  учениците е 4 326.

В паралелките общообразователна   подготовка  учениците са 18 476.

Броят на учениците в І клас е 2 199 ученика.

Броят на децата, обхванати в групи предучилищна подготовка е 576.

През 2013 г. продължава да функционира едно извънучилищно звено-Общински детски комплекс на общинско финансиране -местна отговорност.

На базата на нормативните изисквания, утвърдени от Министерството на образованието и науката  в Община Бургас съществуват  три средищни училища -  СОУ"Хр.Ботев" - с.Черно море, ОУ"Ив.Вазов"-с.Банево и ОУ"Хр.Ботев"-с.Маринка, за които са получени три ученически автобуса.

През 2013 г. с подкрепата на Общински съвет Бургас и Регионален инспекторат по образованието - Бургас, Община Бургас обезпечава учебния процес в 43 самостоятелни паралелки в 12 училища, които са със запълване под нормативния минимум, като ги дофинансира със средства в размер на 252 300 лв. С утвърждаването на тези паралелки се създават  възможности за по-качествено обучение на деца и ученици  близо до дома и за съхраняване на училищата в някои от съставните селища на Община Бургас.

 

МРЕЖА на детските заведения

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По години, брой детски заведения по видове  , общ брой деца

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общ брой детски заведения/

брой деца

34/ 6 942

34/ 7 292

34/ 7 496

33/ 8 198

33/ 8 161

В т.ч. по видове:

Брой Обединени детски заведения/

Брой деца

Брой Целодневни детски градини/

Брой деца

 

 

10/ 2 988

 

24/ 3 954

 

12/ 3 172

 

22/ 4 120

 

14/ 3 946

 

20/ 3 550

 

15/ 4 652

 

18/ 3 546

 

15/ 4 620

 

18/ 3 541

Брой деца, обхванати в групи предучилищна подготовка  с целодневна организация

1 337

1 403

1 438

3 509

3 481

През 2013 г. благодарение на успешната работа на Община Бургас в областта на предучилищното възпитание и грижата й към детските заведения функционират  33 детски заведения с  общ брой 8 161 деца. Разкрити са 100 нови места за децата в целодневни детски градини и 30 места  в 1 яслена група. По вид детските заведения  са променени , както следва:

Обединените детски заведения (ОДЗ) са 15

Общият брой на децата в Обединените детски заведения е 4 620.

Целодневните  детски градини (ЦДГ) са 18 - общият брой на децата в ЦДГ е 3 541.

Броят на обхванатите деца в групи предучилищна подготовка с целодневна организация през 2013 г. е  3 481.

Училищата и детските градини на територията на Община Бургас вече няколко години прилагат системата на делегиран бюджет и като цяло второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се справят успешно с предоставените им средства. Формулите за разпределение на средствата се разработват и приемат със съгласието на всички директори , като се отчитат и спецификите на различните видове училища.

Получени са и допълнителни средства, спечелени по различни програми  и проекти :

-    23 705 лв. по Наредбата за стимулиране на деца с изявени дарби;

-    279 622 лв. по Национална програма "Оптимизация на вътрешната мрежа" - "Изплащане на обезщетения на персонала";

-    113 110 лв. по Национална програма "С грижа за всеки ученик";

-    27 182 лв. по Национална програма "На училище без отсъствия";

-   141 291 лв. по Национална програма "ИКТ в училище"

 

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В § "ОБРАЗОВАНИЕ" НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

        

-  Изграден Корпус "Б" на Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" в ж.к. "Меден рудник" на стойност 467 221 лв.

-   Изградена нова детска градина в кв. Банево на стойност 1 750 000 лв.

-  Продължава процедурата по изграждане на физкултурен салон в ОУ "Св. Княз Борис І" на стойност 1 180 750 лв.;

-   Продължава изграждането на спортна зала ПМГ/ ГРЕ - стойност на обекта 4 000 811 лв,, като 1 000 000 са предоставени от МОН, а останалите са съфинансиране от бюджета на Община Бургас;

-   Стартирана процедура за цялостен ремонт на сградата на бившето V РПУ, което ще стане филиал на ЦДГ № 6 "Вълшебство" на стойност 1 140 271 лв.

-  Ремонт на санитарни възли в СОУ "Д. Чинтулов".

-   Подмяна на канализация в ПГМЕЕ.

-  Изграждане на санитарни възли и ремонт на коридори и разливочна в ОУ "Хр. Ботев"- кв. Ветрен.

-  Основен ремонт на покрив на ОУ "Св. Кн. Борис І".

-  Подмяна на дограма на 7 ет. и ремонт на работилница в ПГСИ "П. Пенев".

-  Проектиране на нова сграда на ЦДГ № 11 "Чайка"- ж.к. М. рудник.

-  Изграждане на детски площадки в ОДЗ № 2 "Звездица-Зорница"; ОДЗ № 5 "Иглика"; ОДЗ № 8 "Брезичка" и ОДЗ № 13 "Надежда".

 

Обекти за 2013 г. по Национален доверителен екофонд - с цялостна подмяна на дограма и топлоизолация са следните детски заведения на обща стойност 1 091 500 лв.:                   

- ОДЗ № 2 - 298 948 лв.

- ОДЗ № 3 - 186 811 лв.

- ОДЗ № 5 - 298 208 лв.

- ОДЗ № 6 - 90 116 лв.

- ОДЗ № 7 - 123 121 лв.

- ОДЗ № 15 - 93 625 лв.

Обекти за 2013 г. по Международен фонд "Козлодуй" - 3 293 139 лв.

-  СОУ "К. Петканов" - 596 978 лв.

-  СОУ "Петко Росен" - 675 235 лв.

-  ОУ "Найден Геров - 683 358 лв.

- СОУ "Добри Чинтулов"- 407 558 лв.

-  ОУ "Пейо Яворов" - 219 617 лв.

- ГЧЕ "Васил Левски" - 156 807 лв.

-  ПГТ "Асен Златаров" - 312 339 лв.

-  ОУ - кв. Банево - 71 342 лв.

-  ОДЗ № 8 "Брезичка" - 169 905 лв.

Сравнителен анализ в бюджета на функция "Образование" отразен в числово изражение за предходните три години показа следните резултати:

2011 - 6 500 000 лв.;

2012 - 6 200 000 лв.;

2013 - 15 900 000 лв.

Работа по проекти и национални програми през отчетния период:

Общият брой на изпълнените проекти на дирекция "Образование и демографски въпроси през отчетния период е 4. Работи се по 6 национални и 8 общински програми.

Проекти:

- Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие "Надежда" - Бургас" към МТСП

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради - спечелен през 2012 г. проект към Международен фонд "Козлодуй" - 1 315 000 евро

- ОП РЧР "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" 2011/2013 - 372 960, 64 лв.

- Международно математическо състезание  BIMC 2013

Национални програми

- Национална програма (НП) "Училището-територия на учениците"-модул"Подкрепа на  целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап"

- НП "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване", "Информационни и комуникационни технологии в училище"

- НП"Оптимизация на училищната мрежа - т.2 "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - модул "Изплащане обезщетения на персонала", мярка "Без свободен час"

- НП"Диференцирано заплащане"

- НП"Мерки за закрила на децата с изявени дарби"

Общински програми:

-  Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас

-  Програма за интеграция на деца и ученици от етнически общности 2013

-  Програма за работа с родители 2013 г.

-  Лятно екоучилище към ОДК-Бургас

-  Лятна детска градина към ОДК - Бургас

-   Общинска програма по краезнание към ОДК - Бургас

- Механизъм за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена- Приет с Решение на Общински съвет- Протокол № 19 от 19 и 25.03.2009 г., т.2. и се прилага на територията на всички детски градини, училища и обслужващи звена.

Дейност "Хранене": Един от приоритетите на дирекция "Образование и демографски въпроси" в Община Бургас е осигуряването на здравословно и балансирано хранене на децата в детските градини и училищата. В Община Бургас един храноден на дете е 2,10 лв., което позволява децата да се хранят по богато и по-рационално. Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни и децата от яслените групи се хранят четирикратно в детските заведения.

Менюто за детските заведения и училищата продължава да се публикува в сайта на Община Бургас и всеки родител може да контролира неговото стриктно изпълнение от страна на детското заведение.

Съгласуват се ремонти, извършващи се в кухненските блокове на детски заведения.

Отдадени са под наем обособени части от имоти - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс - ученически столове и павилиони - 10 обекта и кафе-сладкарница към ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров".

През 2013 год. планово се осъществяваха проверки в детските заведения и училищата от РЗИ и БАБХ, като ми се предоставяха предписанията и се вземаха конкретни мерки за тяхното изпълнение. В сравнение с предходната година не са констатирани нередности, относно неспазване на Наредба №6 за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба №9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

Всички детски заведения и училища се включиха в схемата "Училищен плод", финансирана от ДФЗ за 2013/2014 г. учебна година.

Проведен е детски празник съвместно с ОДК-Бургас с участие на деца от детски градини по повод здравословното хранене на 14.11.2013 г. в КЦ "Морско Казино".

Провежда се периодична проверка на доставеното оборудване по проект: "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас" - Договор № BG161РО001/1.1-01/2007/029, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-01/2007, "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали" по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013".

Участие в екипа от дирекция "ОДВ" по проект: "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас".

Участие в проект  "Организиране и провеждане на обучения на директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети "  в качеството на Регионален координатор.

Събират се и се отчитат ежемесечно справки за средномесечен храноден на дете в детските заведения.

Извършени са над 50 проверки по детски заведения и училища - тематични и по жалби. Съвместно с родителския комитет са направени проверки в няколко детски заведения, както и с журналисти от местни и национални медии, представители от РЗИ, БАБХ и родители в ученически столове и кухни към детски градини. Не бяха констатирани нарушения.Протоколите с констатациите от извършените проверки се качват в сайта на Община Бургас.

Контролът по изпълнение на менюто и качеството на приготвяната храна се следи много внимателно, контролират се фирмите, спечелили обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за качеството на хранителните продукти, сертификатите, опаковката и етикетирането.

Проведени процедури по ЗОП:

1. "Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции".

2. "Избор на изпълнител за извършване на ежедневен транспорт на деца от понеделник до петък за периода от 02.01.2013г. до 31.12.2013г."

3. "Осигуряване на транспорт в страната и чужбина за представителни национални и международни изяви на фолклорни, хорови и други бургаски формации, участници в състезания, олимпиади, конкурси по две обособени позиции.

Спортен календар на учебните и детски заведения за 2013 г.: Община Бургас разширява и обогатява извънкласните спортни дейности сред децата и учениците по приложение на Закона за физическото възпитание и спорт. Дирекция "Образование и демографски въпроси" със  стремеж за максимално ангажиране на свободното време на  подрастващите, разработи и реализира много богат Спортен календар за учебната 2012/2013 г. в три раздела, а именно: I. Ученически игри; II. Масови спортни прояви; III. Допълнителни общински спортни прояви

I. През отчетния период основен дял в Спортния календар бе отделен на етапите в Ученическите игри 2012/2013 година. За втори път Ученическите игри бяха официално открити с церемония проведена в с.з. "Бойчо Брънзов".

След прекъсването от 10 години за втора поредна година Община Бургас бе домакин на финал от Ученическите игри, през месец май 2013 година, когато прие  държавния финал по хандбал девойки 8-10 клас.

Бяха организирани и проведени общо 35 състезания по 8 вида спорт с участието на 183 ученически отбора и 1960 състезатели от прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Училищата взели участие в Общинския етап на Ученическите игри 2012/2013г. са 30 на брой:         

-  ОУ " Хр. Ботев" - кв. Сарафово

- СОУ " К. Преславски"

- ОУ " Св. Кл. Охридски"

- СОУ " К. Петканов"

-  Търговска гимназия

-  ПГЕЕ " К. Фотинов"

-  СОУ " Св. Св. Кирил и Методий"

-  ОУ " Найден Геров"

-  ГЧЕ " Васил Левски"

-  ПГ по САГ " К. Фичето"

-   ПГ по Транспорт

-   ПМГ " Акад Н. Обрешков"

-   СОУ " Д. Дебелянов

-   ОУ " В. Априлов"

-  ОУ " Св. Княз Бориз I"

-   ПГХТ " Акад. Н. Д. Зелинский"

-   ПГМЕЕ

-   ГПНЕ " Гьоте"

-   ГПАЕ " Гео Милев"

-  СОУ " П. Росен"

-   ОУ " П. Яворов"

-   ОУ " Ел. Пелин"

-   ПГТ " Проф. д-р Асен Златаров"

-    ОУ " Антон Страшимиров"

-    СОУ " Добри Чинтулов"

-   СОУ " Иван Вазов"

-    ГРЕ " Г. С. Раковски"

-   ОУ " Л. Каравелов"

-    ОУ "Бр. Миладинови"

-    СОУ " Йордан Йовков"

 

Училища от град Бургас, класирали се за етап Областни състезания

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

СОУ "П.Росен"

СОУ "Д.

Дебелянов"

Търговска Гимназия

ГПАЕ "Гео Милев"

ГПАЕ "Гео Милев"

ГПАЕ "Гео Милев

Хандбал

ОУ "Л. Каравелов"

СОУ "Й. Йовков"

ГРЕ"Г.С.Раковски"

ПГ по САГ "К.Фичето"

ГЧЕ "В.Левски"

ПГМЕЕ

Волейбол

СОУ"Д. Чинтулов"

ОУ "Васил Априлов"

ГЧЕ "В.Левски"

ПГМЕЕ

ГРЕ "Раковски

ГПАЕ "Гео Милев

Бадминтон

ОУ "Бр. Миладинови"

ОУ "Бр. Миладинови"

ПГАЕ

Гео Милев"

ПМГ "Н.Обрешков"

 

-

 

-

Тенис на маса

СОУ "Д.Чинтулов"

ОУ"Бр. Миладинови"

Търгвска Гимназия

ГРЕ

"Г.С.Раковски"

 

-

 

-

Шахмат

-

ПМГ "Н.Обрешков"     

-

ПМГ "Н.Обрешков"     

-

-

Лека атлетика

ОУ"Елин Пелин"

ОУ"Елин Пелин"

ПГ по САГ "К.Фичето"

Търговска гимназия

-

-

 

Футбол

 

 

-

СОУ "Д.Дебелянов

 

-

ПГ по САГ "К.Фичето"

 

-

ПМГ "Акад.Н.

Обрешков"

 

В Областните състезания от ученическите игри са участвали общо  35 отбора, с 324 състезателя  разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас.

 

Училища от град Бургас, класирали се за етап Зонални състезания

 

При спортовете футбол и хандбал зоналните състезания са разделени на два етапа, което прави класирането за финал още по-трудно.

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

СОУ "П.Росен"

СОУ "Д.Дебелянов

Търговска Гимназия

ГПАЕ "Гео Милев"

ГПАЕ "Гео Милев"

ГПАЕ "Гео Милев

Хандбал

 

-

СОУ "Й. Йовков"

ГРЕ "Г.С.

Раковски"

ПГ по САГ "К.Фичето"

ГЧЕ "В.Левски"

ПГМЕЕ

Волейбол

 

-

ОУ "Васил Априлов"

 

-

ПГМЕЕ

ГРЕ "Г.С.

Раковски"

ГПАЕ "Гео Милев

Бадминтон

ОУ "Бр. Миладинови"

ОУ "Бр. Миладинови"

ПГАЕ

Гео Милев"

ПМГ "Н.Обрешков"

 

-

 

-

Тенис на маса

СОУ "Д.Чинтулов"

ОУ"Бр. Миладинови"

Търгвска Гимназия

ГРЕ

"Г.С.Раковски"

 

-

 

-

Шахмат

-

ПМГ "Н.Обрешков"

-

ПМГ "Н.Обрешков"

-

-

Лека атлетика

ОУ"Елин Пелин"

ОУ"Елин Пелин"

ПГ по САГ "К.Фичето"

Търговска гимназия

-

-

Футбол

 

-

СОУ "Д.Дебелянов"

 

ПГ по САГ "К.Фичето"

 

ПМГ "Акад.Н.Обрешков"

 

В  Зоналните състезания от ученическите игри са участвали общо  32 отбора, с 303 състезателя  разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас.

 

Училища от град Бургас класирали се за етап Финални състезания

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

-

СОУ "Д.Дебелянов"

Търговска Гимназия

-

ГПАЕ "Гео Милев

-

Хандбал

-

СОУ "Йордан Йовков"

ГРЕ " Г.С. Раковски"

-

ГЧЕ "В.Левски"

ПГМЕЕ

Волейбол

-

 

-

-

ПГМЕЕ

ГРЕ "Г.С. Раковски"

ГПАЕ "Гео Милев"

Бадминтон

-

ОУ "Бр. Миладинови"

-

ПМГ

"Н.Обрешков"

-

-

Тенис на маса

-

-

Търговска Гимназия

ГРЕ "Раковски"

-

-

Шахмат

-

-

-

ПМГ"Н.Обрешков"

-

-

Лека атлетика

ОУ"Елин Пелин"

-

-

-

-

-

 

Футбол

-

-

-

-

-

ПМГ

"Н.Обрешков"

 

За финалния етап от ученическите игри се класираха общо  17 отбора, с 135 състезатели, разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас. След оспорвани битки и напрегнати двубои, съпътстващи финалните състезания бургаските училища се класираха както следва:

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

-

СОУ "Д.Дебе

лянов"

V - място

Търговска Гимназия

X - място

-

ГПАЕ "Гео Милев"

II - място

-

Хандбал

 

-

СОУ "Йордан Йовков"

I - място

ГРЕ " Г.С. Раковски"

IV - място

-

ГЧЕ " Васил Левски"

IV - място

ПГМЕЕ

III - място

 

Волейбол

-

-

-

ПГМЕЕ

VII - място

ГРЕ " Г.С. Раковски

X - място"

ГПАЕ "Гео Милев"

V - място

Бадминтон

-

ОУ "Братя Миладинови"

VIII - място

-

ПМГ

"Н.Обрешков" V - място

-

-

 

Тенис на маса

 

-

 

-

Търговска Гимназия

X - място

ГРЕ "Г.С. Раковски"

VII - място

 

-

 

-

Шахмат

-

-

-

ПМГ"Н.Обрешков" V  - място

-

-

Лека атлетика

ОУ "Елин Пелин"

II - място

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

Футбол

-

-

-

-

-

ПМГ"Н.

Обрешков"

II - място

 

Представителите на училищата от гр. Бургас участваха в осем вида спорт. Това са футбол, волейбол, хандбал, баскетбол, тенис на маса, бадминтон,  лека атлетика и шах. От общо седемнадесетте класирани отбора за Финалите на Ученически игри 2012/2013 г. от град Бургас с най-голям принос за общото класиране са:

ПМГ "Акад. Н. Обрешков" гр. Бургас и ГРЕ "Г.С. Раковски" гр. Бургас - класирали по три отбора, Търговска гимназия гр. Бургас, ПГМЕЕ гр. Бургас и  ГПАЕ "Гео Милев" гр. Бургас - класирали по два отбора,  СОУ "Йордан Йовков", които са и новите шампиони на България по хандбал 5-7 клас момчета. Отборът по лека атлетика момичета 5-7 клас на ОУ "Ел. Пелин" гр. Бургас се окичи със сребърните медали, отборът по баскетбол на СОУ "Димчо Дебелянов" гр. Бургас зае V - място, отборът по бадминтон на ОУ "Братя Миладинови" зае VIII - място и отборът по хандбал на ГЧЕ "Васил Левски" IV - място в държавното първенство. Всички училища, класирали се за финали, показват възход и положително отношение на ученици и учители към процеса в сравнение с предходната година, когато на финал са се класирали отново 17 училищни отбора, от които отборите на ОУ "Ел. Пелин" по хандбал и лека атлетика са се преборили за първото място в страната. 

 

II .   В Общинския Спортен календар бяха проведени и добавените през 2011/2012 г.:

-   Втори спортно - подготвителни  игри между детските заведения на територията на Община Бургас.

Участие взеха 28 детски заведения от Община Бургас:

ЦДГ № 1 "Звездица", ЦДГ № 17 "Раковина", ЦДГ № 20 "Златното ключе", ОДЗ № 12 "Радост", ЦДГ № 2 "Х.К.Андерсен", ЦДГ № 9 "Пламъче", ЦДГ №19"Ален мак"- кв. Сарафово, ОДЗ № 3 "Звънче", ОДЗ № 5 "Иглика", ОДЗ № 7 "Р.Княгиня", ОДЗ № 8 "Брезичка", ОДЗ № 15 "Моряче", ЦДГ № 28 "Детелина", ОДЗ № 2 "Зорница - Звездица", ОДЗ № 6 "Р.Босилек", ОДЗ №14 "Изгрев", ЦДГ № 31 "Веселушко", ЦДГ №14 "Здравец", ОДЗ №11 "Коледарче"-кв. "Д.Езерово", ОДЗ № 9 "Делфин", ОДЗ № 10 "Славейче", ЦДГ №11 "Чайка", ЦДГ №13 "Надежда", ЦДГ № 21 "Синчец" - кв. Банево, ОДЗ № 4 "К.Малина " - кв. Ветрен, ЦДГ № 4 "Калинка" - с.Рудник. ЦДГ №5 "Златна рибка"

- Втори мажоретен конкурс - парад на мажоретките от училища и детски градини

Участие взеха 5 училища и 19 детски заведения от Община Бургас:

НБУ "Михаил Лъкатник", ОУ "Хр. Ботев" - кв. Д. Езерово, ОУ "Бр. Миладинови", ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Княз Бориз I", ТФ "Крис", ОДЗ "Надежда", ОДЗ "Звънче", ЦДГ "Детелина", ОДЗ "Иглика", ЦДГ "Вълшебство", ОДЗ "Ран Босилек", ОДЗ "Радост", ЦДГ "Здравец",  ОДЗ "Коледарче", ОДЗ "Райна Княгиня", ЦДГ "Чайка", ОДЗ "Брезичка", ЦДГ "Ален мак", ОДЗ "Моряче", ЦДГ "Раковина", ЦДГ "Калинка" - с.Рудник, ЦДГ "Веселушко",  

 

-  Първи турнир между учители и възпитатели в училища и детски градини - посветен на 5 ноември - Международен ден на учителя.

Участие взеха педагози от учебни заведения и детски градини от Община Бургас.

За първи път Ученическите игри към Общински спортен календар имаха и генерален спонсор, който раздаде на определени спортове от него награди под формата на спортна екипировка, медали, купи, раници, чанти.

Община Бургас подари на всички победители в общинския етап от ученическите игри тениски с надпис "Аз обичам Бургас" и еднодневна екскурзия-посещение на мултифункционалния Спортно Оздравителен  Комплекс "Камчия".

За осъществяване на състезанията от Ученическите игри (без турнира по    футбол "Данониада", който се финансира от програмата, към която се провежда) Община Бургас отпусна 22 500 лв. средства, недостатъчни да покрият разходите по организацията на  етапите от Общинско първенство до изпращането на нарасналия брой училищни отбори, класирали се за финалния етап.

В бъдещата си дейност Община Бургас, Дирекция "Образование и демографски въпроси" ще насочва усилията си за допълнително обогатяване и разнообразяване  на спортния календар за учащи, като ще се увеличи обхватът на участниците в допълнителните и масови спортни  прояви.

Ще работим за приобщаването на учащите в похода за здраве чрез  физкултура и спорт, за привличането им към активни спортни занимания и превенция на пороците на нашето време: алкохол, тютюнопушене и наркотици.  

 

 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН):

-       Работи по изпълнението на всички задачи и мероприятия, разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), което представлява основната дейност на комисията (работа по случаи, организиране на възпитателни дела, образуване на състави за разглеждане на делата, среща с родителите, превантивна работа в училищата, участия в обучения, сътрудничество МВР, Съд и Прокуратура, изготвяне на социални доклади, организиране работата и контрол по изпълнението й от обществените възпитатели и мн. други, подробно разписани в Закона) - (целогодишно).

-       Обменя информация за деца, насочени към Комисията с Отдел "Закрила на детето" (при необходимост)

-       Обменя информация с Центъра за обществена подкрепа по общите случаи (при необходимост).

-       Работа в арт-терапевтични групи за деца като възпитателна мярка и в групи като превантивна мярка (ежеседмично)

-       Съвместна работа с Областното звено "Изпълнение на наказанията" - гр. Бургас, с които за втора година работи съвместно през летните месеци с непълнолетните осъдени младежи на които е наложено наказание - пробация, подписка и работа с пробационен служител. МКБППМН обхваща младежите в групи по арт терапия от затворен тип, състояща се от 12 човека (в продължение на летните месеци юни, юли и август).

-       Методическа помощ и подкрепа на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (УКПППМН) (периодично или когато потърсят такава).

-       Организира кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието и техните семейства (при необходимост, съвместно с Център за кариерно консултиране).

-       Съвещания на обществените възпитатели с организирана супервизия на работата им (ежемесечно).

-       Периодично подсигурява стаж на студенти от Университета "Асен Златаров" със специалност "Социална педагогика", в частта изготвяне на социално-педагогически доклад на деца с девиантно и делинквентно поведение и изготвяне на оценка на случая. Запознават се с основните подходи и дейности в консултирането на деца с противообществени прояви и техните семейства (февруари, април,юни и октомври)

-       Организира дейността на консултативни кабинети за работа с деца и родители. МКБППМН поддържа два кабинета - в централна градска част и в ж.к. "Меден рудник"(целогодишно).

-       Изготвя статистически отчет за проведените възпитателни дела и наложените мерки по Закона за БППМН съвместно с главен инспектор по детска престъпност от ОД "Полиция" (януари).

-       Организира новогодишен детски празник за децата от групите по арт-терапия (еднократно)

-       Участия в заседанията на Комисия за детето (целогодишно)

-       Участия в заседанията на Комисията за превенция на трафика на хора (целогодишно);

-       Създаден е Клуб "Млад полицай" - съвместно с МВР (инспекторите на детска педагогическа стая). В рамките на шест месеца в пет училища, за втора година, работи в клубове от по 10 - 15 деца (включени на доброволен принцип), които се запознават с работата на хората, борещи се с престъпността на различни нива в държавата. За целта са реализирани много срещи на работните места на тези в съответните служби и звена. Децата слушат разказите им, като имат възможност да наблюдават и част от тренировъчния процес за поддържане на добра физическа подготовка. Посетени са звената на специалните части за борба с организираната престъпност, районните управления на МВР (срещи с оперативни полицаи), МКБППМН, МКБТХ; Пожарната и Летище - Сарафово. В края на курса държат изпит за пригодност за млад полицай, в който се проверява физическата им пригодност и теоретичните им знания в тестове и игри със забавно-развлекателен жанр, съобразен с възрастта на децата. Всички получават Сертификат "Млад полицай" и значка "Млад полицай" (в продължение на учебната 2012 - 2013 г.).

-       Участие в ежегодното национално съвещание на МКБППМН в гр. Хисар, на което бяха разгледани теми, касаещи разходването на средствата на комисиите, отчетност, нови елементи в националния статистически отчет, решаване на проблемни казуси, специфични проблеми в различните географски райони, както и обсъждане на сравнително новата тема - екстремистки нео фашистки организации, белези за разпознаване на членовете им и сътрудничество с полицията. (еднократно).

-       Проведени са срещи  по координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция: разгледани са общо 18 случая: 13 за физическо насилие; 2 за сексуално насилие и 3 за пренебрегване (социална занемареност). За всички случаи е взето експертно решение, съставени са протоколи и са изпълнени мерките (когато е необходимо).

-       Организиран е еднодневен семинар с отворени врати на тема: "Актуални проблеми в приложението на Закона за защита срещу домашното насилие в светлината на международните договори и правата на човека", съвместно с Мариана Праматарова - автор на книгата "Домашното насилие". В семинара и дискусията взеха участие студенти от Университет "Асен Златаров", както и граждани, които се вълнуват от проблематиката.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС

1.Откриване на Общинския спортен календар в зала "Бойчо Брънзов"-17.01.2013 г.

2. Музикално-поетична композиция с участието на художествено-творческите формации от ОДК по повод Деня на Освобождението на Бургас - 6-ти февруари

3. Организиране и провеждане на Общинска викторина за деца от детските заведения "Аз съм българче "-19 и 22  февруари 2013 г.

4. Фотоизложба  "Паметниците на Бургас" - клуб по фотография с  р-л Б.Пенков - 28.02.2013г

5. Общински конкурс за фотоколаж и видеоклип посветен на 3-ти март - Национален празник на България-28.02.2013г.

6. Организиране и провеждане на Общински конкурс "Мартеницата -амулет за здраве", съвместно с Етнографски музей-01 март 2013 г.

7.Изложба на мартеници и детско парти "Баба Марта в гората", организирано  от школата по анимация по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи-1 март 2013.

8. Организация  на Ученически игри по различни видове спортове-м. март 2013 г.

9. Организиране и провеждане на Общинска викторина "Да запазим децата на пътя"- 14 март 2013г.

10. Организиране и провеждане на Национално състезание  по изобразително изкуство, литературно творчество, фотография и мултимедийна презентация "Водата-извор на живот"-20-21 март 2013 г. - Бургас. За участие бяха получени над 1000  рисунки, 40 фотографии и  90 презентации.

11.Изложба на детски рисунки  по повод Международния ден на хората със синдром на Даун  под надслов "Истинските приятели не броят хромозомите", организирана от школите по приложно изкуство и английски език с р-л Силвия Карагьозова-21.03.2013г.

12. Самостоятелен концерт  на ДФТА "Радост"в памет на дългогодишния ръководител на състава Никола Гинов -23 март 2013г. "Дом на нефтохимика".

13. Организиране и провеждане на Общинско състезание по религия- 27.03.2013г. с участието на 14 отбора от Община Бургас.

14. Учебна екскурзия на изявени  ученици и учители  от школите на  детския комплекс до град Сливен. Работна среща между педагогическите колективи на ОДК-Бургас и ОДК-Сливен.

15. Пролетна ваканция- учебни  лагери в  на школите по анимация и екология в гр.Несебър, лагер на   школата по ЛФК в гр.Бургас.

16. Изложба на детски рисунки "Аз ,морето и моят град", реализирана съвместно с Ротари клуб "Бургас-Пиргос"-15 април 2013г.

17. Организиране и провеждане на ХV Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс-17, 18 и 19 април 2013 г. - Бургас -1000 участници от 18 града  в  страната.

18.Организиране и провеждане на Общински конкурс за лазарска китка, съвместно с Етнографски музей .м.април 2013г

19. Организиране и провеждане на Общински конкурс за великденска картичка и украса -26 април 2013г.

20. Организиране и провеждане на 3-ти Национален конкурс "Христос возкресе-радост донесе" за поезия и проза-29 април 2013г.

21. Организиране и провеждане на конкурс за великденска картичка украса, изложба и  детско парти "Великденско приключение"   по проект "Среда и сигурност за деца от   уязвими социални групи"-28.04.2013г.

22.Участие в  инициативата "Да почистим България за един ден" на школа по екология, р-л Николина Стоянова, 20.04.2013 г  - почистване на ЗМ "Пода".

23. Честване на Деня на Европа, връчване на сертификати  на участниците в инициативата "Дни на европейските държави", общински конкурс за видеоклип и фотоколаж "Европа  през погледа на младия европеец" -08.05.2013 г., Клуб "Млад европеец", р-л Николина Стоянова и ОИЦ-Бургас.

24. Организиране и провеждане на Национална викторина по БД -14.05.2013г. с участието на 14 отбора от страната.

25.Откриване на финалите на Държавното  първенство по хандбал.-13 май 2013 г.

26.Организиране и провеждане на Втори  общински  мажоретен конкурс "Бургаска дъга"- 11 май 2013 г

27. Организиране и провеждане на спортно  състезание  за деца от детските заведения по реализирането на ОУСК за 2013 г.-14 и 17 май 2013 г.

28. Организиране на Празничен концерт, посветен на 24 май-Ден на славянската писменост, просвета и култура и фотоизложба на Школата по фотография, р-л Борислав Пенков "Бургас - градът в който живеем"- 24 май 2013 г.

29. Участие в Международен фолклорен фeстивал в гр. Батуми , Република Грузия -08.05.2013-15.05.2013г. г. на ДФТА"Радост", худ. р-л Димитър Гинов.

30. Детски празник, открити ателиета и демонстрации в Морската градина по повод 1 юни - Международен ден на детето.

31.Летни школи, ателиета, експедиции и лагери -м.юни-м.август 2014г.

32.Участие в организацията и провеждането на Международното математическо  състезание  BIMC -Бургас 2013г.

33. Участие в  специализираното изложение "Извънкласни форми за ученика в Бургас"- 14- 17.09.2013г. , МОЛ "Галерия".

34. Празничен концерт по повод откриването на учебната година с участието на творческите формации  от ОДК -Бургас - МОЛ "Галерия" Бургас,  16.09.2013г.

35.Общинско спортно  състезание по повод Международния ден на учителя - 5 октомври 2013г., с  участие на  учители от  детските  заведения и училища в Бургас.

36. Спортен празник "Мама, татко и аз" по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи"-28 октомври 2013 в  зала "Младост".

37. Национален  конкурс за детска рисунка, литературно творчество  и фотография "Морето не е за една ваканция" - 30 октомври 2013г.

38. Празничен концерт по повод  Деня на народните будители- 30 октомври- ДНА гр.Бургас.

39.Пленер за учителите по изобразително изкуство -11-12 ноември 2013г.-КЦ "Морско казино"

40. Тържества по повод Въведение Богородично и Празника на християнското семейство и младеж с учениците от групите  религия  по училища.

41.Изложба на рисунки на деца от детските заведения от община Бургас по повод   Празника на християнското семейство и младеж - 20 ноември 2013 -МКЦ Бургас.

42.Празник на толерантността - съвместно организиран с фондация "Амалипе" - 15 ноември 2014-КЦ "Морско казино".

43. Участие на ученици от клуб "Млад европеец"  в ученическа дискусия по повод Деня на толерантността ,организирана от фондация "Амалипе" и РИО-Бургас.

44.Открит урок по толерантност и дискусия на ученици от клуб "Млад европеец" и  "Журналистика"  по покана на КЗД-Бургас.

45."Кажи да - кажи не!" - дискусия, презентации и ролеви игри посветени на 1 декември - Световен ден за борба със СПИН с участие на школа по екология и здравно образование.

46. Общински празник на здравословното хранене с участие на деца от  7 детски заведения в града, организиран  съвместно с Община Бургас -13 ноември 2014г.

47. Организация и провеждане на изложба на детски рисунки и концерт  по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи" посветена на празника на гр.Бургас- 28 ноември 2013- "Дом на нефтохимика"-Бургас

48. Изложба на фотографии  под надслов "Децата и морето"  на школата по фотография към ОДК-Бургас- 2.12.2013г. - Областна управа гр.Бургас

49. Единадесети  Светиниколаевски православни четения, съвместна инициатива на Община Бургас, Общински детски комплекс и Православен духовно-енорийски цетър при храм "Св.св.Кирил и Методий"-гр.Бургас, 3 декември 2013г.  в КЦ "Морско казино".

50.Участие в организацията   и провеждането   на тържественото  награждаване на изявени ученици в областта на науката, изкуството и спорта от Кмета на Община Бургас   на  3 и 4 декември 2013г.

51.Конкурс за най-красива коледна елха - 8 декември 2013 г. -МОЛ "Галерия.

52.Коледен концерт на творческите формации от   детския комплекс-13 декември 2012г., МОЛ "Галерия"-Бургас. Коледен концерт на творческите формации от   детския комплекс-14 декември 2014г., МОЛ "СТРАНД" - Бургас.

53. "Детско коледно парти" с много  игри, изненади и подаръци за бургаските деца -  школа "Аниматори" с р-л М.Соколова, 15 декември 2013г. в МОЛ "Галерия".

54.Коледен благотворителен концерт на ДНХ "Трепетлика" и ФФ "Шарени гайтани" на 19.12.2013г. в Концертната зала на Бургас.

55.Коледен концерт на творческите фолклорни формации от   детския комплекс - 20 декември 2013 г., МОЛ "Галерия"-Бургас.

56.Откриване на изложба и  награждаване  на отличените  в Общински конкурс за коледна картичка и украса. - 19-12-2013г. в храм "Св.Богородица".

57. Втори национален конкурс за православна поезия и проза "Рождество на спасителя" - 20 -12-2012г., ХГ "Петко Задгорски". За участие в конкурса бяха получени 427 литературни творби от 28 oбласти  в страната.

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕВЕНЦИИ И СПОРТ”

Отдел "Здравеопазване и превенции" е звено в Общинска администрация, ангажирано с промоция на здраве, подобряване на здравните услуги на територията на Община Бургас и превенция на рисковото поведение, като основно дейността му е насочена към подрастващите.

Дейностите по промоция на здраве включват - обучение в здравословен начин на живот, профилактика на заразните и незаразните заболявания, профилактика на социално-значимите заболявания.

Други ангажименти на отдела са развитието на детското и училищно здравеопазване, анализиране и оценка на състоянието на здравните услуги в общината, разработване и предлагане на здравни услуги, целящи подобряване достъпа до здравеопазване на населението, разработване на проекти със здравна насоченост, работа по национални здравни програми, разработване на общински здравни стратегии.

Целевите групи, с които работи са ученици и младежи от Община Бургас. Отделът е създаден през 2008 г., като в него са включени и Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център.

Дейностите по превенции включват - рисково поведение свързано с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, рисково поведение свързано със сексуално предавани инфекции /СПИ/ и ХИВ/СПИН, превенция на агресията, обучение в здравословен начин на живот и превенция на вредните навици, водещи до придобиване на социалнозначими заболявания и инвалидизация на индивида.

Към отдел "Здравеопазване и превенции" на територията на община Бургас са разкрити и функционират 51 училищни здравни кабинети; 22 в ЦДГ; 12 в ОДЗ; 3 самостоятелни детски ясли и детска кухня. В здравните кабинети и структури работят общо 100 медицински специалисти в училищата и детските заведения на територията на община Бургас.

1.       Детско и училищно здравеопазване - здравни кабинети в детски и учебни заведения.

Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г. и съобразени с изискванията на РЗИ.

Във връзка с удовлетворяване нарастващите изисквания за качествено медицинско обслужване, усилията на екипа по здравеопазване през 2013 г. бяха насочени към оптимизиране на годишните планове и изпълнение заложените в тях мероприятия. Ежемесечно се провеждаха работни срещи с медицинските специалисти, обслужващи здравните кабинети. Организирани бяха обучения, свързани с разпространението, диагностицирането, лечението и профилактиката на белодробните заболявания и по-специално на астмата. Медицинските специалисти, бяха включени в обучение за оказване на долекарска помощ на дете с астматичен пристъп. Съвместно с РК на БЗС се проведе семинар на тема "Профилактика на оралните заболявания в детска възраст. Предизвикателство. Изпълнение на целите на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в България." В Регионалната здравна инспекция се проведе обучение за правилно отчитане и интерпретиране на информацията за здравословното състояние на децата от организираните колективи - детски градини, ОДЗ и училища.

В изпълнение на подписания през 2012 г. КТД се водят преговори за сключване на договор за продължително обучение на медицинските специалисти, служители на Община Бургас с Университет "Проф. д-р Асен Златаров", което следва да се проведе в периода 02 - 05.2014 г. по програма, утвърдена съгласно "Единна кредитна система за оценка на формите на продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи".

Подобри се заплащането на труда на медицинските специалисти и се създадоха благоприятни условия, свързани с трудовата заетост, професионалната квалификация; здравословните и безопасни условия на труд;

2.    Детски ясли и детска кухня

На територията на град Бургас функционират 3 постоянни детски ясли и една детска кухня. Структурите им и хигиенните изисквания в тях са съобразени с Наредба № 26 от 2008 г. на МЗ и изискванията на РЗИ.

В постоянни детски ясли са приети за отглеждане 498 деца, при капацитет - 206, определен от нормативните изисквания в Наредба № 26 от 2008 г. от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях на МЗ.

Дейностите в детските ясли са:

-         Дейности свързани с грижи за здравето на деца до 3 години:

-         Промоция на здравето на деца от 1 -3 год. :

-         Оценка на физическото и психическо развитие на децата ;

-         Осигуряване на правилно хранене , съобразно изискванията за хранене на децата в ранна възраст;

-         Провеждане на закалителни процедури и оптимизиран двигателен режим;

-         Игри по избор ,

-         физкултурни занимания;

-         разходки .

-         С децата се провеждат занимания всеки ден - с оглед стимулиране на емоционалната им сфера, която е твърде важен фактор за общото развитие и промоция на психичното им здраве .

-         Възпитателна дейност - изготвят се двуседмични планове за възпитателна работа за всяка група, които са съобразени с изискванията на " Програма за възпитателна работа с деца до 3 г. възраст . Заниманията се провеждат от медицинските сестри по писмени указания от педагога, пред когото се отчитат за постигнатите резултати и направените наблюдения за нервно-психическото развитие на децата. Има достатъчен набор от играчки в групите . Във всяка група има оформени кътове за игра .

-         Културна  дейност - подготвят се и се провеждат на тържества по повод Нова година , Баба Марта , 8 - март , Великден, Денят на детето, рождени дни на възпитаниците на детските заведения. Детска ясла 1 се включи в конкурса за коледна украса, обявен от Кмета на Община Бургас. При подготовката на различните чествания и тържества колективите от детските ясли си партнират с различни младежки организации, ученици от различни учебни заведения. Не рядко гостуват и бургаски артисти и музикални изпълнители. Тържествената украса и сценариите се изготвят от медицинските сестри под ръководството на педагозите.

-         Извършва се Контрол на имунизационното състояние на децата  въз основа на данните, получени от личния лекар на детето. До 30 юни на календарната година се изпраща анализ за здравословното състояние на децата от детските ясли в РЗИ.

-       Дезинфекционен режим - във всяка детска ясла има изработен график за провеждане на текуща дезинфекция на: помещения / игрални , спални /, мебели; кът за хранене; санитарни възли; коридори; индивидуални гърнета; прибори и съдове за хранене. Осигурена е достатъчна наличност на дезинфекционни препарати - одобрени и под контрола на РЗИ. Дезинфекционните средства се съхраняват в складови помещения. Периодично се провеждат обучения на персонала по санитарен минимум. Процент на обхванатите в обучението - 100%.

-       Сметосъбиране - има осигурени съдове за смет; хранителните отпадъци се съхраняват и извозват  правилно. Има създаден график за почистване на прилежащите терени и сградите на детските ясли. До момента няма наложени санкции от органите на РЗИ, относно поддържане и почистване на сградите и прилежащите площи.

-         Дейности, свързани с подобряване на материалната база на детски ясли:

-         Детска ясла 1

Със средства, осигурени от капиталовата програма на Община Бургас за 2013 г. в размер на  44 700,50 лв.,  се извърши:

-         основен ремонт на кухненския блок, включващ цялостна подмяна на фаянсовата облицовка, настилка с теракотни плочи по под, обшивка на таван с влагозащитен гипсокартон на метална конструкция, шпакловка и боядисване на стени и таван,  подмяна на ВИК и ел инсталация, монтиране на вентилационна система;

-         ремонт на стълбище и входно помещение към кухнята - настилка с теракотни плочи по стълбите и по пода, направа на фаянсова облицовка по стени, шпакловка и боядисване на стени и тавани, монтаж на водопроводна инсталация от полиетиленови тръби и топлоизолация на водопроводна тръбна система,

-         основен ремонт на санитарен офис на първия етаж - смяна на фаянсова облицовка по стени и полагане теракотни плочи по под, шпакловка по стени  и таван и двукратно боядисване с латекс;

-         основен ремонт на санитарен възел за персонала с прилежащо мокро помещение - смяна на фаянсова облицовка по стени и полагане теракотни плочи по под, шпакловка по стени  и таван и двукратно боядисване с латекс, полагане на нова канализационна тръба, монтаж на тоалетна мивка, полупорцеланова тоалетна седалка;

-         покривни и подпокривни ремонтни работи -частично разкриване на покрив, нареждане на керемиди, събаряне на вътрешна таванска обшивка от камъш и облицовка на тавански етаж с пожароустойчив гипсокартон 15 мм и топлоизолация от минерална вата на метална конструкция.

-         Детска ясла 3

Направен е основен  ремонт на помещенията на III и IV гр. и стълбищните клетки към тях, възлизащ на 24 123,51 лв. с финансови средства осигурени по Капиталова програма на Община Бургас за 2013 г. Ремонтните дейности включват смяна на старата дървена вътрешна дограма с нова алуминиева /врати на вътрешни помещения/, шпакловка и боядисване на помещенията и поставяне на ново подово покритие - ламинат, в занимални и спални, теракот - в умивални, антре-гардеробни и стълбищни помещения.

Монтирана е домофонна система на три входа в детското заведение с оглед подобряване безопасността на децата и работещите в него.

-         Детска ясла 5

Тази година са извършени два ремонта, предвидени по Капиталовата програма на Община Бургас за 2013г.  При първия се направи ремонт на двора на яслата. Реновираха се четирите площадки на групите, като се оформиха пясъчниците, оградиха  се с цветни дървени седалки и там се монтираха нови съвременни съоръжения за игра на открито с пързалки, поставиха  се нови пейки, кошчета за отпадъци, клатушки и тунелчета. На  площадката на група Барбарони, която беше в най-лошо състояние, се положи мека, ударопоглъщаща настилка. В средата на двора, където се намираше нефункциониращия от много години басейн, се направи голям пясъчник, ограден също с места за сядане.

Ремонтът на двора и оборудването на игралните площадки е извършено от ОП "Общински имоти".

Втория планов ремонт,обхваща ремонта на четирите офиса на групите, където се подмени фаянса, постави се теракота и нови батерии на мивките, изцяло се ремонтираха  три от мокрите помещения на групите, като се постави  нов фаянс, теракота, мивки, батерии. Боядисаха се четирите приемни, направи се цялостен ремонт на двете тоалетни  за персонала, постави се теракота  и се боядисаха стените в съблекалнята на кухненския персонал.                                                                                              В четирите спални, игрални, мокри помещения и приемни се монтираха нови панелни радиатори. Осъществените ремонтни дейности възлизат на 37 701,50 лв.

Със средства от бюджета на детското заведение е направен ремонт на подпокривна козирка, защото изолацията и беше амортизирана,  мазилката започна да пада,  което създаваше условия за възникване на инциденти и са монтирани две видеокамери за осъществяване на 24 часово видеонаблюдение с цел опазване на новите придобивки..

-         Детска кухня

Детска  млечна кухня приготвя храна на деца отглеждани по домовете си  от 10 месечна до 3 годишна възраст. Приготвят се три възрастови групи - от 10 месеца до 1 година, от 1 година до 1г.6м. и от 1г.6м до 3 години. Отделните групи са съобразени с  дъвкателните  възможности на децата, както и с калорийните нужди  във всяка възраст. Храната, която се предлага е разнообразна. Ежедневно се предлагат три различни менюта с различна консистенция на ястията. Включват нови рецепти с продукти, които до сега не са присъствали в менюто на децата, съобразени с тяхната възраст и потребност.

С цел осигуряването на пълноценно хранене на децата от нашата възрастова група, купоните в детска кухня са комплектовани - супа, основно ястие и десерт. Ежемесечно се изчислява  продуктов и калориен  набор от менютата. За връзка с родителите има поставени тетрадки за предложения и оплаквания по всички филиали. Менюто се изготвя от инструктор по хранене и Директор ДМК и се публикува в сайта ни.

През тази година открихме нови пунктове в к-с "М.рудник" до бл.436 , к-с "Лазур" до "Хепи", с. Маринка, кв."Банево", помещава се в ново помещение, съобразено с изискванията на ОДБХ Бургас.

През изтеклата година се отпускаше безплатна  храна от Детска кухня на следните категории деца:

-         деца на самотни родители

-         деца с група инвалидност

-         деца на родители с група инвалидност.

-         близнаци и тризнаци.

С цел популяризиране на нашата дейност и повишаване здравната култура на родителите, обогатихме страницата си с разнообразна и ценна информация, която би могла да бъде в полза на нашите клиенти. В него майките могат да намерят схемата за точното и правилно хранене на децата си, както и други полезни съвети от проф. д-р Лиляна Трифонова, касаещи здравословното хранене на най-малките.      

3.    Превенции

-         Общински съвет по наркотични вещества

Общински съвет по наркотични вещества започна Новата 2013 година с петдневно обучение на деветокласници от Търговска гимназия, на тема: "Превенция употребата на наркотични вещества". Последваха го обучения в училище "Найден Геров", където продължи и съвместната дейност на Общински съвет и училището по проект, стартирал през месец октомври 2012 год., който ще продължи до края на учебната 2013 година. В изпълнение на проекта, експерти от ОбСНВ подготвяха лекции и презентации на теми свързани с видовете наркотици, последиците от употребата и злоупотребата с ПАВ и алкохол, сексуална идентичност,  контрацепция, СПИ и др. Срещите се провеждаха веднъж седмично в сградата на учебното заведение.

От м. февруари специалистите от ОбСНВ започнаха индивидуални консултации с младежи насочени от МКБППМН. Водени са 3 случая, като всеки бе с различна времева продължителност и честота на сесиите: 3, 6 и 12 месеца.

Първото за 2013 г. редовно заседание на Общински съвет по наркотични вещества се проведе на 27 февруари. По време на заседанието Славейка Николова - председател на ОбСНВ - Бургас представи подробен отчет за дейността на съвета за предходната отчетна година.

На 6 март по покана на г-жа Марионела Стоянова - председател на Сдружение "Социален център" - Бургас, експерти от ОбСНВ посетиха центъра и представиха пред потребителите видео презентация за основните видове наркотици.

През м. март започнаха и обучения за справяне с агресията сред подрастващите - двудневно изнесено обучение на деца от училище "Братя Миладинови"/ основната група, от които бяха петокласници/ с понятието "агресия", както и с добрите практики за справяне с негативното явление. Заниманията започнаха на 19-ти март и приключиха на следващия ден. Специалистите от ОСНВ подготвиха програма, в която децата бяха активни участници. Самото обучение премина под формата на ролеви игри, в които децата се поставяха на мястото и на жертвата и на агресора и се дискутираха различни казуси.

Следват редица обучения - ОУ "Братя Миладинови". Групата бе от деца във възрастова група 12-13 години. Те се обучаваха в умението да казват "НЕ" на наркотиците; От 11-ти  до 13-ти  октомври ОбСНВ проведе тридневно обучение на тема: Наркотични вещества с  група от 18 възпитаници на ГРЕ, ученици от  8-9 клас. По време на обучението младежите се информираха за психическото и физическото влияние на основните видове наркотици и последиците от употребата и злоупотребата с тях; 23 октомври се състоя среща - разговор с група от 22 ученици от 9-ти клас от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" - Бургас. Темата на срещата бе за анаболни стероиди и целеше учениците да се информират за рисковете, които крие злоупотребата с тези вещества; 30 октомври се проведе среща - разговор с група от 19 ученика от 9-ти клас  на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" - Бургас. По време на срещата бе презентиран документален филм за въздействието  на алкохола върху човешкият организъм, както и за влиянието му върху семейните и социалните отношения; на 4 декември среща - разговор с ученици от 8 клас на ПГПЕЕ "К.Фотинов" по теми свързани с вредата от тютюнопушенето и употребата на алкохола; на 16 декември обучение в Руската гимназия. на група ученици на възраст 16 - 17 години, на тема "Марихуана и дизайнерски дроги" и на 18 декември среща-разговор с осмокласници от ПГПЕЕ "К.Фотинов". темата е посветена на анаболните стероиди.

През изтеклата година бяха организирани редица мероприятия за отбелязване на различни дати, свързани с превенцията на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества:

По повод 17 май - Световен ден за борба с хипертонията, Международен ден на предизвикателството и Национален ден на спортиста Община Бургас, Отдел "Здравеопазване и превенции", Отдел "Спорт" в партньорство с Общински съвет по наркотични вещества и Общински превантивно-информационен център подготвиха богата спортна програма. Инициативата  се проведе под мотото: "Спортът алтернатива на вредните навици и гаранция за здрав дух в здраво тяло". Събитията в програмата бяха: Баскетболна среща между отборите на БК "Черноморец" и БК "Делфин"; Демонстрация по ракетомоделизъм от терасата на КЦ "Морско казино". Ракетни модели бяха  представени от  децата от ОУ"Любен Каравелов" и ОДК - Бургас; Състезание по плуване в СОУ "Константин Преславски".  В него освен възпитаници на гореспоменатото училище, участваха т и деца от ОУ "Братя Миладинови" и СОУ "Константин Петканов". Съставът на отборите бе смесен - четири момчета и четири момичета във възрастова група 5-ти/6-ти клас и атрактивна демонстрация от треньорите по езда в конна база "Кан Аспарух" Освен това, на мястото присъстваха и деца в неравностойно положение, които се запознаха с ефектите от Хипотерапията.

31 май -  Световният ден за борба с тютюнопушенето с рисунки върху асфалт. В инициативата на Общинския съвет по наркотични  се включиха12 детски заведения ОДЗ "Славейче"; ОДЗ "Брезичка"; ОДЗ "Моряче"; ОДЗ "Звънче"; ОДЗ "Звездица Зорница"; ОДЗ "Райна Княгиня"; ОДЗ "Коледарче"; ОДЗ "Радост"; ЦДГ "Звездица"; ЦДГ "Златно ключе"; ЦДГ "Вълшебство" и ЦДГ "Ален мак". За улеснение на малките художници те рисуваха в дворовете на детските заведения. За целта ОбСНВ осигури необходимите тебешири и за всички участници - подаръци;

На 11 юни Общински съвет по наркотични вещества-Бургас организира кръгла маса   във връзка популяризирането на добрите практики и новости в лечението на наркотичните зависимости, с участието на Желяз Андреев - основател и ръководител на терапевтичната общност "Ново начало";

С мащабна кампания ОбСНВ отбеляза 26 юни - Международния ден за борба с употребата, злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика - три концерта: на 21 юни пред Пантеона, на 24 на площад "Тройката" и на 26 юни на открита сцена "Охлюва"  се проведоха концерти под мотото "Обединени срещу дрогата", в които участваха талантливи представители на различните етнически общности представени в България и  младежки форум на 25.06.2013 г.  на тема:"Обединени срещу дрогата".  В него участие взеха ученици от: СОУ "К. Преславски", ПГЕЕ "К.Фотинов"  ,ПГ по дървообработване "Г. Кондолов", ПМГ "Н. Обрешков", Търговска гимназия, ГЧЕ "В. Левски", ГПНЕ "Гьоте", Професионална техническа гимназия, както и представители на организации работещи в областта на превенция  употребата на ПАВ;

Във връзка с отбелязване на Световния ден на психичното здраве, Общински съвет по наркотични вещества и отдел "Здравеопазване и превенции" при Община Бургас, организираха форум "Световно кафене" на тема "Влияние на наркотичните зависимости върху психичното здраве на индивида". Дискусията се проведе на 10 октомври;

По повод Международния ден без тютюнопушене ОбСНВ - Бургас организира състезание-викторина, което ще се проведе на 22 ноември. В него се включиха по 10 ученици от 3-4 клас от следните учебни заведения: ОУ "Братя Миладинови",  ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Иван Вазов", ОУ "Васил Априлов" и ОУ "Княз Борис I".

На 6 декември Община Бургас, отдел "Здравеопазване и превенции", отдел "Спорт" и Общински съвет по наркотични вещества, организираха  - Турнир по борба под мотото "Спортът - правилният избор".  На 14 май се проведе второ редовно заседание на ОбСНВ - Бургас за 2013 година, следващите заседания се проведоха на 24 септември и 17 декември.

Специалистите от ОбСНВ взеха участие в:

-         На 28 март участие в Национална конференция по проект "Информирани и здрави";

-         Среща по покана на УНИЦЕФ България, на която бе представена програмата "Работилница за родители". Срещата се проведе в гр. София на 09.07.2013 г. и на 11 септември във втора среща по покана на УНИЦЕФ България, на същата тема, която се проведе в гр. Бургас.;

-         Председателят и секретарят на ОбСНВ участваха в Обучение за аутрич работа с младежи в риск, което се проведе 16 - 20 септември. След обучението участниците представиха аутрич програми въз основа, на които получиха сертификати от Националният център по наркомании;

-         26 септември участие в обучение, част от проект "Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас";

-         На 11 октомври участие в регионална кръгла маса "Превенцията на ХИВ, СПИ, зависимости и рисково поведение сред младите хора и уязвимите групи. Активното взаимодействие между заинтересованите страни и работа в мрежа";

-          На 16 октомври участие на председателят и секретарят на ОбСНВ в Национална конференция на Национален съвет по наркотични вещества в град Кърджали. На конференцията бе взето решение Бургас да бъде домакин на националната среща на общинските съвети по наркотични вещества през 2014 година;

-         На 12 ноември по покана на катедра"Здравни грижи,  Факултет по обществени науки Общински съвет по наркотични вещества участва в провеждането на информационна акция в Университет "Проф. д-р Асен Златаров";

-         На 04.12.2013 г. ден по покана на Сдружение "Доза обич" Славейка Николова - председател на ОбСНВ - Бургас, взе участие във визити  на заведения предоставящи услуги за превенция на ХИВ/СПИН сред уязвими групи. Целта на събитието бе представители на местната власт и други институции да се запознаят  с практическата работа по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред употребяващите наркотици, комерсиални секс работници и мъже, които правят секс с мъже".

-         На 11 декември участие в кръгла на тема: "Иновативни подходи в превенция на здравето", организирана от катедра"Здравни грижи,  Факултет по обществени науки в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Освен с обучения, организирането и провеждането на различни кампании, ОбСНВ разработва и реализира проекти към Министерство на здравеопазването, Национален център по наркомании. Такъв проект е "Училище за родители", който се реализира вече втора година.  Той е насочен към родители на деца със зависимости, срещите с тях се провеждат веднъж седмично. Първите шест сесии за годината се проведоха от 10 юли до 23 август, а следващите от 9 септември до 28 октомври. За 2014 г. е разработен и одобрен от МЗ нов, надграждащ проект на тема  "Обединени срещу дрогата", който е продължаващо обучение за родители и млади хора от гр. Бургас.

През отчетната година описаните кампании и събития бяха широко отразени в местните и национални медии: 4 ТВ участия, 6 радио предавания и 10 публикации в информационни сайтове.

Отдел "Здравеопазване и превенции"

Работа по национална програма" Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

1.Участие в Национални и иницииране на Общински АНТИСПИН кампании за повишаване на здравната култура и намаляване на рисковото  поведение сред младите хора

Национални:

-         Кампания, по случай 14 февруари-Св. Валентин

-         Кампания, свързана с отбелязване на Третата неделя на м. май- Международен ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН;

-         Национална лятна АНТИСПИН кампания по българското Черноморие - Бургас, Слънчев бряг,      Несебър, Приморско, Поморие, Созопол. (м. август), стартира с прес-конференция на 01.08.2013 г. с участието на д-р Тонка Върлева, директор на програми, финансирани от глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария;

-         Кампания, свързана с отбелязване на 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН с дейности и инициантиви, открита с мащабен младежки форум на тема:"Толерантност, дискриминация и приемане на другите, различните от нас" с участието на Анина Чилева - дългосрочен консултант К7 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", Доника Тяснова и Делян Георгиев, програмни асистенти по К7.

2. Работа по Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ/СПИН на младите хора в най-голям риск чрез увеличаване обхвата на услугите и  програмите, насочени към младите хора".

Под получател на Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" за Община Бургас е Сдружение "Равновесие", гр. Бургас. Благодарение на доброто партньорство изградено през годините се поддържа екип от обучители на връстници, извършващи "аутрич" дейност, т.н.  работа на терен с млади хора, техни връстници  в риск. До този момент екипът от обучители на връстници се състои от 25 млади хора, младежки лидери, ученици от бургаски училища, разпределени в 10 екипа. Всеки екип има определен уличен терен за  обхождане. Работата на терен цели промяна в знанията и поведението на младите хора в риск-отпадащи от училище, с агресивно поведение, употребяващи ПАВ, проституиращи и др. на територията на Община Бургас в по посока на избягването на рисковете от заразяване с СПИ, ХИВ/СПИН.

Обучителите на връстници са добре обучени  и  с висока степен на  мотивация за доброволчество.   

Обучение на екипа от обучители на връстници на общинско ниво - Обучение за подобряване комуникацията и работа с недоброволни клиенти- м. ноември

3. Разширяване обхвата на работа по превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите в и извън училищна среда

-         Флаш моб - пред сградата на Съдебната палата (м. септември).

-         Изграждане на  панделка от младежи - доброволци и техни връстници, граждани, изразяващи своята толерантност, подкрепа и съпричастност към хората, живеещи с ХИВ. Включиха се над 150 млади хора от Търговска гимназия, ПГЕЕ "Константин Фотинов",  ГЧЕ "Васил Левски", ПГ по САГ "К. Фичето" и др.

-         Провеждане на анкета с граждани и гости на града, с цел - проучване  нагласите и отношението им към ХИВ - позитивните лица (м. септември).

-         Младежка среща на тема: "Толерантност, дискриминация и приемане на другите- различните от нас" в Културен център "Морско Казино" Община Бургас с  участие на ученици, представители на неправителствения сектор, общинска администрация и др..(м. ноември)

-         Обявяване на конкурс за изработка на КОЛАЖ под мото "Животът е безценен" в контекста на ХИВ/СПИН сред ученици във възраст-12-19 год. (м. ноември).

-         Младежко огнено шествие в подкрепа на борбата срещу ХИВ/СПИН-от сградата на НХК до сградата на Община Бургас;

-         Запалване на традиционната огнена панделка, пред сградата Община Бургас от екип обучители на връстници, техни връстници, граждани и доброволци;

4. Поддържане на Общински младежки клуб "J. J. Cool A", развитие на доброволчеството, на младежките дейности и инициативи. Стимулиране на младежкото участие. 

Официално изпращане на доброволците - абитуриенти от Клуба. Раздадени грамоти, сертификати, подаръци, благодарствен адрес от името на д-р Л. Мануелян- Зам. кмет Община Бургас. Получен Поздравителен адрес от г-н К. Гребенаров, Областен управител (м. май)

 

Дейности по превенция сред деца и ученици на други социално значими заболявания-затлъстяване, диабет, остеопороза и др.

-         Отбелязване на 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата -Общинска информационна кампания с цел-разясняване какво представлява заболяването, как да се предпазим от него, какви са рисковите фактори за заразяване с "жълтата гостенка" (туберкулозата).;

-         Отбелязване на 7април - Световен ден на здравето под мотото: "Да бъдем здрави!" в партньорство с: 13 скаутски отряд "Стефан Стамболов" към Национална Скаутска организация на България, РЗИ и БМЧК със следните инициативи: спортни празници, изложби от рисунки, викторини, спортно-подвижни игри, рисунки на асфалт, дидактични игри, сюжетно-ролеви игри, спортен турнир по народна топка, беседи за спазване на личната хигиена, презентации,  демонстрация на лечебна гимнастика, изготвяне на плакати и постери във връзка със здравословния начин на живот, закаляването и използването на билките, стена на усмивките  и  дневници с приказки за здравето, български поговорки и пословици, Парад на здравето и Карнавал на витамините.

Активно се  включиха деца и ученици от ЦДГ № 28 "ДЕТЕЛИНА", ЦДГ № 14 "ЗДРАВЕЦ", ЦДГ № 7 "СИНЧЕЦ", ЦДГ № 10 "СЛЪНЦЕ", ОДЗ  № 15 "МОРЯЧЕ", ОДЗ № 2 "ЗВЕЗДИЦА-ЗОРНИЦА", ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ", ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", ОУ "КНЯЗ БОРИС I", ПГЕЕ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" и Здравно-социален център към Фондация "Областен ромски съюз".

Проведе се и ехо поход до Защитената местност "Пода" с доброволци на Общински младежки клуб "J. J. Cool A", Община Бургас, БМЧК и скаути от 13 скаутски отряд "Стефан Стамболов". 

-         Отбелязване на 17 май - Световен ден за борба с Хипертонията се инициира Общинска кампания  под  наслов: "Спортът - алтернатива на вредните навици и гаранция за здрав дух и здраво тяло!". Проведоха се поредица от спортни мероприятия: състезание по плуване между училищни отбори, демонстрация по ракетомоделизъм, турнир по баскетбол между спортни клубове и др.

-         Отбелязване на Национална седмица за борба със затлъстяването (22.11 - 29. 11.2013 год.),с ученическо състезание на тема: "Какво знаем и какво не знаем за здравословното хранене?". В състезанието се включиха отбори от ОУ "Св. Княз Борис I", ОУ "Любен Каравелов", ОУ"Братя Миладинови", ОУ"Антон Страшимиров",  ОУ "Васил Априлов" и от ЦНСТ "Ронкали". Отборите се представиха пред свои връстници и жури в три етапа: викторина, изработване на дневно меню и приготвяне на здравословна закуска за училище (сандвич) или салата - по избор на състезаващия се отбор.

 

Други дейности:

-         Изготвяне, издаване и разпространение на тематични брошури, флаери, листовки, картички, съобразени със специфичните особености на различните  видови целеви групи. За повишаване здравните познания и предоставяне на възможност за информиран избор при поддържане на безопасни сексуални практики.

-         Изготвяне, издаване и разпространение на информационен бюлетин "Таралеж" сред ученици и граждани, свързан с превенция на ХИВ/СПИН и пряко адресиран към младите хора и професионалистите, работещи с тях.

-         Във връзка с Отбелязване на 5 декември-ден на доброволеца - Официално връчване на доброволчески книжки на доброволци от Общински младежки клуб и награждаване на активни доброволци.

-         Обучения на ученици по подхода "Връстници обучават връстници":

-         Двудневно обучение на ученици от ОУ"Братя Миладинови" на тема: "Риск и рисково поведение. Превенция на ХИВ и СПИ. Асертивност"

-          Еднодневно обучение на ученици от ПГЕЕ "Константин Фотинов", гр. Бургас на тема: "Сексуално рисково поведение и ХИВ/СПИН";

-          Прожекция на филма "Ти гониш" сред ученици  от Търговска гимназия, Бургас. Провокиране на  дискусия сред младите хора по проблемите на ХИВ/СПИН, сексуално рисковото поведение  и превенцията. Повишаване знанията и информираността на учениците по темата ХИВ/СПИН.

 

Изпълнение на дейностите на завеждащ орган по здравословни и безопасни условия на труд

-         Провеждане на заседания на Комитета по условия на труд - м. януари, април и ноември

-         Организиране на профилактичните прегледи на служителите от общинска администрация - изготвяне на поименен списък и график; осъществяване контрол при провеждане на профилактичните прегледи;

-         Изготвяне и съхраняване на необходимата документация

-         Провеждане на заседание на Комитета по условия на труд;

-         Организиране ежегодно обучение, съвместно със Службата по трудова медицина, на членовете на Комитета по условия на труд и Директори Дирекции по здравословни и безопасни условия на труд

   

4.Лечебни заведения със 100% общинско участие в капитала:

Отдел "Здравеопазване и превенции" оказва методическа подкрепа и съдейства на лечебните заведения със 100% общинско участие при изграждането на условия за висока достъпност на уязвимите групи до медицинска помощ, създава условия за повишаване качеството на предоставяните здравни услуги от общинските лечебни заведения при условия на конкуренция.

"Диагностично - консултативен център-І-Бургас" ЕООД - най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ на територията на Община Бургас.

Дружеството изпълнява мисията по предпазване, възстановяване и укрепване на здравето и защитава общинските интереси в областта на здравеопазването на населението в гр.Бургас и Бургас-област.

"ДКЦ-І-Бургас"ЕООД има визия за развитието си в сферата на извънболничната помощ чрез предоставяне на висококачествена медицинска помощ при условията на добра конкурентноспособност.

Персоналът в "ДКЦ-І" се състои от щатен и извънщатен. Щатният възлиза на 105 души - 41 лекари, 48 медицински сестри, фелдшери и лаборанти, 5 служители, помощен персонал. На работа в центъра са привлечени специалисти от "МБАЛ-Бургас" АД и други лечебни заведения.

През 2013 година  със собствени средства, дружеството закупува дигитализираща система за рентгеново отделение на центъра на стойност 24 хил. лева. На този етап с нея е свързан графичния рентгенов апарат "Q-Rad" като предстои през следващата година към него да се включи и графично - скопичния апарат на фирма "Сименс" - Германия, " Axiom - Iconos R100". Идеята е след изграждането на вътрешната интернет връзка на центъра информацията от рентгеновите снимки и контрастните изследвания на пациентите да се получава  в съответният кабинет на специалиста или личния лекар на територията на "ДКЦ-І". В момента тази информация се предоставя на магнитен носител.

Със средства от Община Бургас в размер на 60 хил. лева е закупен употребяван графично-скопичен рентгенов апарат на фирма "Сименс" - Германия, "Axiom - Iconos R100" след проведена процедура с критерий "най-ниска цена".

 

"ДКЦ ІІ БУРГАС" ЕООД

С финансови средства осигурени от общинския бюджет през 2013 година в размер на 5 000лв е извършена доставка и монтаж на нова телефонна централа в сградата на ДКЦ ІІ Бургас ЕООД . Закупуването на  новата централа е извършено след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.

 

"Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

В сътрудничество с Община Бургас, лечебното заведение  кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", схема BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации".

Община Бургас е конкретен бенефициент по схемата, като проектното предложение е насочено към Комплексен Онкологичен Център - Бургас и включва следните основни дейности:

-         Реконструкция на сградата на "КОЦ-Бургас" ЕООД, изразяваща се в пристройка към съществуващото Отделение по лъчелечение и изграждане на бункер за разполагане на мултимодален линеен ускорител и необходимите обслужващи помещения към него - мулажна лаборатория, кабинет, чакалня, съблекалня, санитарни възли и други обслужващи помещения.

-         Доставка на мултимодален линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта, планираща система и дозиметрична апаратура  

Планираните дейности съответстват изцяло на нуждите на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД и пациентите които обслужва и са съобразени изцяло с приоритети на Националната здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периодът 2010-2017 г.

"Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД изготви проект за изграждане на Диагностично- консултативен блок с хоспис за онкоболни. Новият Диагностично-консултативен блок представлява 4 етажна сграда с използваем сутерен и обитаемо подпокривно пространство. Първо ниво - медицински и счетоводен архив, второ ниво - микробиологична лаборатория,трето ниво-регистратура, специализирани диагностично-консултативни кабинети,дневен стационар, трето ниво-специализирани диагностично-консултативни кабинети,регионален раков регистър, четвърто ниво-хоспис с 7 болнични стаи,всяка със санитарен възел и дневна за хранене на пациенти,пето ниво-складове за чисто, мръсно бельо и консумативи. По предварителна прогноза общата стойност на проекта възлиза на  2,5 милиона лева.   

Към момента вече е построен бункера за линейния ускорител, монтиран е апарата, вървят изпитвания и обучение на персонала. Очаква се първите пациенти да  преминат в началото на 2014 г. УПИ, в който е разположена База ІІ на лечебното заведение е благоустроена.

Завършена на груб строеж е сградата за поликлиниката, изградени са ВиК и ел.инсталациите, поставени са и дограмите.

Закупена е апаратура за лапароскопски операции.

През м. март 2013 г. лечебното заведение спечели проект: "Подобряване безопасността на труда в "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" към Европейския социален фонд 2007-2013. Работата по проекта стартира от 01.10.2013 г. и ще има продължителност една година.

 

"Център за психично здраве "Проф. д-р Ив.Темков" - Бургас" ЕООД

По Капиталова програма на Община Бургас за  2013 год. на  ЦПЗ - ЕООД - Бургас са предоставени 20 000 лв., които бяха целево използвани за завършване на пожароизвестителната система в сградата на ЦПЗ - 17 000 лв. и 3 000 лв. за ремонт на 4 бани в болнични стаи.

Със средства на Дружеството са осъществени следните задължителни подобрения:

-         закупено и монтирано е евакуационно осветление в цялата сграда;

-         закупена и монтирана специализирана пожароустойчива врата;

-         закупени са материали за трудотерапия на пациентите.

През 2013 г., Дружеството е получило дарение от 4 /четири/ броя специализирани, многофункционални легла за психично болни, агресивни пациенти; 1 /един/ бр. компютър със специализирана програма за дейността на психиатрична ТЕЛК.

Отстъпеният от Община Бургас дивидента в размер на 5 000 лв. е използван за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации за нуждите на ЦПЗ - Бургас.

 

 "СБАЛПФЗ-БУРГАС"  ЕООД  

През изтеклата 2013 г. "СБАЛПФЗ - Бургас" ЕООД е получила от община Бургас субсидия за дофинансиране на дейности на стойност 65 000 лв. С 57 000 от тях е осигурено диетично хранене в индивидуални съдове, а с остатъка е разплатена част от изразходената електроенергия, която годишно възлиза на 75 400 лв.

Допълнително по Капиталова програма от Общинския бюджет бяха осигурени 33 000 лв за извършване на ремонтни дейности по сградите на лечебното заведение - ремонт на североизточна и южна фасада (на стойност 19 576 лв.) и ремонт на поликлиничната сграда, който приключи през м. декември.

Със собствени финансови средства в размер на 25 000 лв., лечебното заведение осъществи следните ремонтни дейности с цел подобряване на:

1.     Битови болнични условия:

-         Ремонт на 9 (девет) болнични стаи, включващ подмяна на дограма, боядисване, подмяна на врати, смяна на радиатори, частична подмяна на подовата настилка, ремонт на терасите, прилежащи към болничните стаи;

-         Закупуване на ДМА за обзавеждане на болничните стаи - 9 телевизора.

2.     Подобряване на хигиенните условия и безопасността - ремонт на санитарни възли и подмяна на електрическите табла.

3.     Подобряване на битовите условия на персонала - ремонт и ново оборудване на 5 служебни помещения.

 

"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1-БУРГАС"ЕООД

През 2013 г. "Дентален център І Бургас" ЕООД със собствени средства извърши редица подобрения на материално-техническата си база, както следва:

-         Обособени нови лекарски кабинети на 1-ви и 4-ти етаж и боядисване на коридора на 4-ти етаж;

-         Закупена проявителна машина за рентгенов апарат - 1800лв;

-         Закупен климатик за операционна зала - 2100лв.;

-         Закупен компютър за 1117лв за ползване от денталните лекари във връзка с отчети по Здравна каса;

-         Входирана докладна записка за извършване на ремонт на входно стълбище и осигуряване на достъп на трудноподвижни пациенти до сградата;

-         Докладна записка за продажба на недвижим имот на дружеството, находящ се в  завод "Хемус марк" АД.

Общата стойност на инвестираните финансови средства през годината възлизат на 5 017 лв. Дружеството ще продължава със съдействието на Община Бургас да обновява своята апаратура и да подобрява условията на труд, за да отговори на потребностите на пациентите си за достигане на по-високо качество на услугите.

 

"Медицински център I - Бургас" ЕООД

На 11.03.2013 г. бе сключено споразумение между Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика по проект "Красива България" с обект "Медицински център I - Бургас", на базата на което бе извършена подмяна на дървената дограма с PVC и частичен ремонт на фасадите на сградата. Сключеното споразумение е по мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура" и е на стойност 240 319 лева, като общината участва с финансови средства в размер на 140 322 лв., а МТСП с 99 997 лв.  Освен средствата за съфинансиране на проекта, по Капиталова програма Община Бургас предостави на лечебното заведение още 7 000 лв. за проектиране и авторски надзор, 35 000 лв. за ремонт на покривната конструкция и изграждане на фасадно осветление, което се явява преходен обект и 6 000 лв., с 3 000 от които бе закупен електрокардиограф, а с останалите бе извършен ремонт на асансьора.

След реализирането на проекта, сградата на лечебното заведение, която е архитектурен паметник ще бъде възстановена в своя автентичен вид.

 

 "Медицински център ІІ -  БУРГАС" ЕООД

През 2013 г. за реализиране на инвестиционната програма в направление "Инвестиции в нова апаратура и техника" със средства на ОБЩИНА - БУРГАС на стойност 23802 лв. е закупен нов дигитален ехограф с цветен доплер "SONOACE R 3", окомплектован с вагинален и конвексен трансдюсер за нуждите на АГ кабинет.

С преотстъпения дивидент за 2012 г., на стойност 2520 лв. е закупен 12-канален електрокардиограф "ELI-230" с цветен LCD дисплей и стандартни принадлежности.

 

"Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

На 11.05.2013 г. в структурата на "Медицински център III - Бургас" ЕООД бе разкрито звено по "Спортна медицина". За да  е в състояние на предоставя качествена медицинска услуга на бургаските спортисти, Община Бургас  инвестира 60 000 лева в закупуването на необходимата медицинска апаратура. Сега звеното разполага с модерно обзаведена зала за лечебна физкултура, плантограф /апарат за изследване на плоскостъпието/, артромод за колянна става, вибромасажор, анализатор за телесна маса, велоергометър с ЕКГ от разстояние, който чрез компютър се правят велотестове при активно спортуващите. Обновена е част от апаратурата в звено "Физиотерапия и рехабилитация". За обслужването на спортистите са привлечени тясно профилирани специалисти - лекар със специалност "Спортна медицина", кардиолог, травматолог, лекар по физикална медицина, кинезитерапевт. От 2014 г. в звено "Спортна медицина" в резултат на осигурено финансиране от страна на Община Бургас ще се предоставя рехабилитация на деца, страдащи от ДЦП без заплащане на услугата.

Разпределението на новозакупената медицинска апаратура е както следва:

За нуждите на звеното по "Спортна медицина" бяха закупени:

-         Комбиниран уред HAMMER 9093 FFRRUM PRO ІІ - 759 лв. с ДДС;

-         Степер 50168 DUO TWIST - 110 лв. с ДДС;

-         Топка гимнастика ВВ-001РК-30-76 - 3 бр. - 78.70 с ДДС;

-         Тежести за ръце и крака ВВ-989-2х2 - 15 кг. - 26.90 лв. с ДДС;

-         Медицинска топка МВ - 3 - 3 кг. - 3 бр. - 77.60 лв. с ДДС;

-         Постелка за аеробика МАТ - 03 - 2 бр. - 34.20 лв. с ДДС;

-         Тежести за ръце и крака ВВ-985/ТВ-985-2х1-15 кг.-2 бр.- 29.80 лв. с ДДС;

-         Гири винил VDB - 03-3-1х 3кг. - 2 бр. - 27 лв. с ДДС;

-         Гири винил VDB - 03-2-1х 2кг. - 2 бр. - 18 лв. с ДДС;

-         Гири винил VDB - 03-1-1х 1кг. - 2 бр. - 9 лв. с ДДС;

-         Електронна везна с ръстомер - 594 лв. с ДДС;

-         Монтаж на бягаща пътечка - 20 лв. с ДДС;

-         Монтаж на комбиниран уред - 35 лв. с ДДС;

-         Монтаж на специализиран уред - 15 лв. с ДДС;

-         Бягаща пътека HAMMER 4326 LIFERUNNER LR 16i - 1 бр. - 1620 лв. с ДДС;

-         Шведска стена - 390 лв. + 35 лв. за монтаж- 425 лв. с ДДС;

-         Кушетка метална чупеща се при главата и краката с отвор за лице - ШхВхД 63Х65Щ 190 см. - 517 лв. с ДДС;

-         Велоергометър 3106 CORUM - 625.00 лв.с ДДС;

-         Монтаж на велоергометър - 20.00 лв. с ДДС;

-         Лежанка 4508 BERMUDA XT PRO - 655.00 лв. с ДДС;

-         Монтаж на лежанка - 20.00 лв. с ДДС;

-         Лост прав с гайка - 77.90 лв. с ДДС;

-         Дискове гумирани заоблени 2х2.5 кг. - 44.00 лв. с ДДС;

-         Диск гумиран заоблен 2х5 кг. - 42.00 лв. с ДДС;

-         Дискове гумирани заоблени 2х10 кг. - 82.00 лв.с ДДС;

-         Ластик за разтягане - латексов - 13.90 лв. с ДДС;

-         Подложка - 12.00 лв. с ДДС;

-         Огледала -198.00 лв. с ДДС;

-         Рекламен надпис - 899.00 лв. с ДДС.

на обща стойност 7085 лв. с ДДС

-         Анализатор за телесен състав - 700.InBody 170 - 5880 лв. с ДДС;

-         Апарат за раздвижване на долен крайник FIZIOTEK 2000T - 8988 лв. с ДДС;

-         Апарат за анализ на стъпалото LUX PODOSCOPE - 1896 лв. с ДДС;

-         Анализатор на стъпалото FOOT ANALYSER - 2686 лв. с ДДС.

на обща стойност 19 450 лв. с ДДС.

За нуждите на звеното по "Физиотерапия и рехабилитация" бяха закупени:

-         PHYSIODYN-BASIC - АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ - 5034 лв.

-         PHYSIOTHERM-S-АПАРАТ ЗА КЪСОВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ- 18300лв.                               

на обща стойност 23 334 лв. с ДДС.

Освен нова съвременна апаратура за горепосочените звена е осигурена такава и за кабинета по очни болести:

-         Авторефрактометър с кератометър - 8 200 лв. с ДДС 

-         Компютърно оборудване за лечебното заведение-  3492 лв. с ДДС

Общата стойност на инвестираните финансови средства в подобряване на материално-техническата база на лечебното заведение от страна на общината и лечебното заведение са 61 561 лв.с ДДС

ОТДЕЛ  "СПОРТ"

1. Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия.

Един от приоритетите на Община Бургас и Общински съвет Бургас е ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта в Бургас. В тази насока Община Бургас създаде по-добри условия за учебно-тренировъчна дейност на всички бургаски  спортни клубове.

През 2013г. бюджета на спорта е 939 479лв., от които 571 000лв. са пряка субсидия за клубовете, а 349 479лв. са за финансиране на местни и национални спортни мероприятия, включени в спортния календара на Община Бургас за 2013г.

Община Бургас подпомага 80 спортни клуба / с 9 повече от 2012г./ Особено внимание се отдели на тези спортове и спортни прояви, които създават настроение на жителите на град Бургас, и които дават своя реален принос в Национални, Европейски и Световни първенства.

2. Модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.

Спортните обекти и съоръжения са важен елемент от управлението на спорта. В тази насока Община Бургас започна изграждането на най - модерният училищен корпус, който ще се ползва от 2100 ученици на ПМГ и ГРЕ "Г.С. Раковски". Спортния комплекс включва басейн, многофункционална зала за колективни спортове, по малки зали за борба, каланетика, гимнастика, спортни танци и други спортове,  за които не са нужни големи площи. Спортния корпус ще има достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъде изградена рампа и електрическа платформа. Община Бургас продължава да строи нови спортни игрища, които бургазлии ще използват безплатно. В Борисовата градинака се изгради нова спортна площадка и се  монтираха уреди за практикуване фитнес на открито. Започна изграждането на спортна площадка в село Маринка. Община Бургас ще продължи политиката да създава условия за масов спорт не само в града, но и в съставните селища.

2.1. Приоритетно подпомагане на бургаски спортни клубове, работещи с деца и юноши.

Един от най - важния приоритет на Община Бургас в областта на спорта е  стимулиране развитието на детско - юношеския спорт в града. ДФК "Звездичка", ФА"Бургас спорт" са  сравнително нови спортни клубове, които са ядрото на бургаския спорт в най - ранна възраст, а именно в детските градини. ДФК "Звездичка" съвместно с Община Бургас организираха редица турнири по футбол с голяма масовост през тази година.

Предостави се възможност за новосъздадените спортни клубове да тренират и развиват детско - юношеския спорт в община Бургас.

2.2.  Приоритетно подпомагане на клубове, занимаващи се със  плувни, водени и  морски спорт.

Община Бургас приоритетно подпомага клубовете занимаващи се с  плувни, водни и морски спортове. Това са:  Яхт Клуб "Порт Бургас", Яхт клуб "Черноморец", "Уиндсърф клуб - Бургас", "Бургаски Морски клуб", четири плувни клуба и един клуб по водна топка. С бюджетни средства се организираха  многобройни международни и национални регати.

За първи път се проведе "Фестивал на водната топка".  Над 120 състезатели  взеха участие в най-мащабното спортно събитие във водните спортове, домакин на който са СКВТ "Черноморец" и Община Бургас. В рамките на Фестивала се проведе културна програма, която запозна участниците със забележителностите на Бургас.

 Голям интерес предизвика първото бургаско състезание по  Сърф с гребло и ветроходната регата в детските и олимпийски класове "Черноморец Бургас". Община Бургас беше домакин и на редица държавни първенства по кайт-сърф и ветроходство.

2.3. Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули.

Продължава организирането на местни и национални  традиции  в областта на спорта, организирани от Община Бургас.  Това са: Традиционня хандбален турнир за подрастващи в памет на Димитър Гурбалов,  Традиционния баскетболен турнир "Гришата", Традиционния турнир по художествена гимнастика за приз "Жулиета Шишманова", Традиционно  осмомартенско рали,  Републиканските турнири за хора с увреждания, Републиканския шампионат  по автомобилизъм,  който  събра публика  над  20 000 души и се превърна в най - мащабното спортно събитие.

2.4. Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателна дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Бургас, на базата на система от критерии.

И тази година Община Бургас продължи традицията да  подпомага финансово заслужили треньори с принос за развитието и пополяризирането на спорта. С решение на Общински съвет Бургас се отпуснаха финансови средства на заслужелия треньор по бокс - Цветан Попов и заслужелия треньор по кик бокс - Руско Турманов. Отчита се голям интерес   към средствата отпуснати на бургаски състезатели взели участие на Световни и Европейски първенства. Тази година те са 28 000лв., които са в пъти повече от предходната година.

2.5. Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия.

Специално внимание  бе отделено на спортни занимания на хора с увреждания и в неравностойно социално положение. За ХV-та поредна година се проведе Републиканския турнир за хора с увреждания. За ІІ-ра поредна година бяхме домакини на Международен турнир по бадминтон за глухи и Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания. Финансови средства получават всички спортни клубове за хора с увреждания. За участието на ХХ-те Олимпийските игри за хора с увреден слух, които се проведоха в град София  бяха финансово подпомогнати състезателите - Теодор Жеков, Халит Мехмед, Иван Недев, Панайот Панайотов и Анета Захариева.

Един от основните приоритети на общинска администрация е насочен към дейностите по подобряване условията за развитие на спорта за хора с увреждания и нарушен статус, чиято цел е -  интеграция в обществото.

 

3. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Бургас, чрез привличане на международни състезания, финансирани от бюджета на общината и спортните федерации.

Спортния календар на Община Бургас е сред най - богатите в страната и всяка година се стреми да се обогатявя с нови събития.  Спортния календар за 2013г. включва над  20  нови спортни прояви от предходната година, а за 2013г. общия брой на спортните мероприятия е над 70 прояви. За първи път град Бургас е домакин на следните  престижни прояви:

-         Световна купа по стандартни танци. Организатори на събитието са КСТ "Бургас 1975",  Община Бургас и БФСТ. Световната купа и Международният турнир "Купа Бургас"  се проведоха под патронажа на кмета на Община Бургас.  Взеха участие   120 танцови двойки от 25 държави, които се бореха за престижното отличие. 

-         Мини Европейско първенство  по футбол за деца.  В турнира взеха участие  момчета и момичета, родени през 2003 и 2004 година.  Един срещу друг  се изправиха отбори от шест престижни школи - "Стяуа" (Букурещ), "Спорт тийм" (Букурещ), "Феърплей" (Охрид), "Барса БГ" (София), "Бургасспорт" (Бургас) и "Звездичка" (Бургас). Организатори на проявата са ДФК "Звездичка",  Община Бургас и БФС.

-         Световно първенство по Самбо за ветерани.   В турнира участваха над 20 държави, сред които Америка, Гърция, Русия, Казахстан, Узбекистан и др. Огромен интерес предизвика заявката за участие на генерал Асламбек Аслахамов - официален съветник на президента на Руската федерация Владимир Путин.

-         Световно първенство IJKA по Шотокан Карате До.

-         Състезанието се организира от Българската федерация по Шотокан Карате До и International Japan Karate Association,  и със съдействие на Община Бургас.

-         Международната регата Black Sea Cup 2013.  Участваха над 80 състезатели в класовете "Оптимист", "Лазер 4,7" и "420" - от ветроходни клубове в Румъния, Турция, Кувейт, Гърция, Македония, Сърбия и България. Регатата се проведе с изключителното съдействие на Пристанище Бургас ЕАД и Община Бургас.

-         Международен турнир по тенис на корт за мъже. Турнирът е част от календара на Международната тенис федерация (ITF) и носи точки за световната ранглиста. Общият награден фонд за събитието е 10 000 долара голяма част, от които са предоставени от Община Бургас. Паралелно с полуфиналите при мъжете  се организира турнир за деца до 8 години с цел  стимулиране интересът към тениса в най - ранна възраст.

 

Развитието и повишаването на социалните функции на спорта /образователни, здравни, социални, културни, възстановителни/ е приоритетна цел в политиката на Община Бургас за управлението на физическото възпитание и спорта. Обективен критерий за това е: включването на децата, юношите, младежите, работещите, лицата в неравностойно социално положение и с трайни увреждания в различни форми  за системно практикуване на физически упражнения, спорт и туризъм.

„ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА“

ДИРЕКЦИЯ "ОКОЛНА СРЕДА"

Дирекция "Околна среда" е структурното звено в общинската администрация, което подпомага формирането и е отговорно за провеждане на общинската политика по опазване и предотвратяване замърсяването на околната среда за намаляване на риска за здравето на населението.

Изключително е широк спектъра от дейности, които се изпълняват и които произтичат като задължения от нормативната уредба по всички компоненти и фактори на въздействие - въздух, отпадъци, води, биологично разнообразие, шум, бездомни кучета, превантивна и контролна дейност.

В Община Бургас е внедрена Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004, като част от Интегрираната система за управление в Общинска администрация Бургас. През м. ноември 2013 г. успешно премина поредният надзорен одит, който без забележки и несъответствия потвърди серификацията на общинска администрация по Стандарта ISO 14001:2004, издаден от Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification.

 

1.     Общински програми и стратегии за околна среда

Програма за опазване на околната среда

Програма за управление качеството на атмосферния въздух

Програма за управление на отпадъците

Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас

Изготвени са годишни отчети за изпълнението им.

По проведена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас" през месец февруари е подписан договор с избрания изпълнител  - "Спектри" ООД. Средствата в размер на 68 000 хил.лв. са осигурени чрез бюджета на общината.

Целта на разработване на План за действие за намаляване на шумовото замърсяване в околната среда на агломерация Бургас е управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез разработване и прилагане на конкретни мерки и проекти, както и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Мерките и проектите са разписани за локализираните зони и райони, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората.

Цел на Плана за действие за шума е и информиране на гражданите за шумовите нива от съществуващите три станции за непрекъснат мониторинг на шума в гр. Бургас чрез разработване на софтуерно решение за представяне на последни актуални измервателни доклади на измерваните интегрални шумови индекси, както и справки чрез Интернет страницата на общината на измерените интегрални нива на шум.

Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

През месец септември е проведено обществено обсъждане на проекта на План за действие срещу шума.

През месец ноември с решение на Общински съвет Бургас е одобрен разработения План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас.

2.     Управление на отпадъците

Изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас е въпрос от изключително значение за Община Бургас. За целта се изпълнява проект по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.

Бюджет на проекта - 43 231 121,10 лв.

Продължителност - 44 месеца /25.08.2011 г. - 25.04.2015 г./ 

Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места на територията на девет общини /Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат,  Сунгурларе и Бургас/, с население приблизително от 400 000 души и включва изграждане на първа клетка от Регионалното депо за отпадъци "Братово - Запад", съоръжение за сепариране на оползотворими компоненти от състава на битовите отпадъци, съоръжение за  компостиране на биоразградими отпадъци, съоръжение за обработка на строителни отпадъци, съоръжение за обработка на едрогабаритни отпадъци, както и две претоварни станции за отпадъци,  генерирани от района на  общините Несебър и Карнобат.

Извършват се строителните работи на Клетка 1, която ще бъде с капацитет за депониране 400 000 т. годишно и с обем 450 000 куб. м. Изградена е дренажната система  под дъното на клетката, както и обходните скатови канавки. Извършват се изкопно-насипни  работи по  оформяне леглото на клетката и достигане на проектните нива и вътрешните експлоатационни  пътища. Изградена е 70 % от опорната дига на Клетка 1.  Сградата за  съхранение на опасни отпадъци на площадката, отредена за Екопарк в груб строеж е завършена, продължават дейностите по изграждане на  канализация и изгребна яма, маслоуловител и  резервоар. Стартирано е изграждането на външното ел. захранване до обекта.  Пред завършване е и административната сграда  на депото, разположена на територията на стопанския двор. Продължават изкопно-насипните работи по  подготовка на площадките за компостиране  и  сепариране    на отпадъци, както и на площадките за обработка на строителни и едрогабаритни отпадъци.       

В края на 2013 г. са стартирани и подготвителните мероприятия за начало на строителството и на двете претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат.                                                                                               

С реализиране на проекта се предвижда драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за депониране, респективно намаляване на размера на дължимите отчисления по чл. 64 на ЗУО. Преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо; осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране; оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварни станции /Карнобат и Несебър/ и високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците на далечни разстояния; разделно събиране на специфични отпадъци като отработени масла, батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, утайки от ПСОВ и биоразградими отпадъци, отпадъци от строителна дейност; компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото; екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.

В Община Бургас е въведена Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. От началото на годината чрез системата са събрани разделно:

хартия - 409 098 кг.; пластмаса - 171 146 кг; стъкло - 406 994 кг.

В резултат на подмяната на типа контейнери средната чистота на добиваните отпадъци е 73%.

Разширена е въведената система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон от търговските обекти в централната част на града - два пъти седмично мобилни екипи събират отпадъците от опаковки.

В Бургас действа и система за разделно събиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ - чрез мобилни екипи по предварително подадена заявка от гражданите. За 2013 г. разделно събрани са 126 480 кг. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и 15 080 кг негодни за употреба батерии.

Целта на проект "Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничен регион  на Бургас и Къркрларели" е изпълнение на изискванията, определени с националното законодателство за намаляване количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, както и максималното им оползотворяване. Прилагане на домашно компостиране е една от мерките, включени в общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците, в частност за намаляване на биоразградимите отпадъци в състава на битовите. 

Ползите от реализация на проекта са несъмнени, тъй като това е възможност за домакинствата да оползотворят голяма част от битовите отпадъци, но и в същото време най-полезният от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Компостирането намалява емисиите във въздуха и разходите, свързани с транспортирането на биоразградими отпадъци, гарантира внимателен контрол на използваните материали и увеличава осведомеността на потребителите по проблемите на околната среда. Компостерите осигуряват бърз и лесен начин за превръщане на органичните отпадъци в екологично чист и висококачествен подобрител на почвата.

Като краен резултат с реализацията на проекта ще се намали количеството на битовите отпадъци за транспортиране и депониране на депо Братово; ще се спестят  средства от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване; ще се намали замърсяването на почвата и водите, както и ще се намалят парниковите газове в атмосферата.

Като дейности по проекта през 2013 г. бе проведена анкета сред жителите на Община Бургас - за готовност за разделно събиране на "зелени растителни" отпадъци и домашното им компостиране. Най-активни са жителите на шест населени места - кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. Минерални бани, кв. Долно езерово, кв. Горно езерово, к-с "Меден рудник" - Зона "Г", които декларираха най-висока ангажираност и желание за въвеждане на домашното компостиране. Избрана е фирма изпълнител за доставка на 500 бр. компостери по проекта, като 300 бр. ще бъдат раздадени безвъзмездно за жителите на община Бургас.

В оперативен порядък се поддържат актуални електронни бази данни относно количества  и видове отпадъци; за декларации по чл. 13, ал.4 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, както и за разходите за дейностите по поддържане на чистотата.

3.     Атмосферен въздух

Мобилната автоматична станция за контрол и управление качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на Община Бургас е в експлоатация от м.март 2011 г. Представлява единствената в страната общинска мониторингова станция, като се следят в непрекъснат 24-часов режим нивата на осем замърсители на въздуха - серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сяроводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5. Следят се и метеорологични параметри - температура, посока и скорост на вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация.

Работата на Мобилната станция за контрол на качеството на въздуха е от изключително голямо значение за Бургас - по този начин общината оптимизира политиката си за опазване качеството на въздуха, което се доказва от фактите - качеството на въздуха в Бургас за изминалата 2013 г. бележи подобрение спрямо 2012 г., най-вече по проблемния замърсител фини прахови частици; регистрираните фонови концентрации на ФПЧ10 са намалели с около 10%.

Мобилният характер на станцията позволява тя да бъде разполагана на различни места - на територията на всички жилищни комплекси и квартали на Бургас и всички съставни селища на общината, а това носи реална информация за това какъв въздух дишаме на мястото, на което живеем или работим. За 2013 г. са обхванати по графика й за работа 25 локации - в различните жилищни комплекси и квартали на Бургас. Мобилната станция се позиционира и на конкретни места след подадено искане или жалби на граждани.

Прилага се политиката на пълна прозрачност и информираност - данните за контролираните замърсители се предават в реално време, като се визуализират на Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, Раздел "Околна среда", както и на електронните информационни табла - на сградата на общината, на ТД Долно Езерово, ТД "Освобождение" и ТД "Възраждане".

За безаварийната работа и поддържане на анализаторите и системите в Мобилната станция гарантират 3-ма обучени експерти от Дирекция ОС.

Поддържа се актуална електронна база данни относно качеството на атмосферния въздух по пунктове и замърсители.

Ежеседмично се издава Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух - издадени са 47 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата.

Поддържа се и нормално функционира общинския диспечерски център за управление качеството на въздуха.

4.     Управление на водите

С цел използване на ресурса от минерални води през м. януари 2013 г. със свое решение МОСВ удовлетвори искането на Община Бургас и й предостави безвъзмездно за управление и ползване находище на минерална вода, изключителна държавна собственост  - "Изворище", с. Изворище, общ. Бургас, за срок от 23 години.

След проведени от Община Бургас подробни, допълнителни проучвания на находището, през м. ноември в МОСВ са внесени Доклад за оценка на експлоатационните ресурси и Проект за санитарно-охранителна зона на находището.

Предстои утвърждаване от МОСВ на експлоатационните ресурси на находището, технически възможния дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална вода: сондажи Б-81 и Б-108, както и определяне на санитарно-охранителната зона /СОЗ/ и охранителен режим в СОЗ на находище "Изворище".

Предоставените на Община Бургас през 2011 г. за управление и ползване находища на минерална вода, изключителна държавна собственост - "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас и "Рудник", с. Рудник, общ. Бургас, след проведени от Община Бургас допълнителни проучвания на двете находища, със Заповеди на Министъра на околната среда и водите са утвърдени и определени, както следва:

За находище "Бургаски минерални бани"

- утвърдени експлоатационни ресурси - 16,45 л/сек, както и технически възможен дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална вода: сондаж Б-191 - 14,35 л/сек и  сондаж Б-165 - 2,10 л/сек.;

- определена санитарно-охранителната зона /СОЗ/ и охранителен режим в СОЗ на находище "Бургаски минерални бани";

За находище "Рудник"

- утвърдени експлоатационни ресурси - 2,10 л/сек. и технически възможен дебит на водовземното съоръжение - сондаж Б-166 - 2,10 л/сек.

- определена санитарно-охранителната зона /СОЗ/ и охранителен режим на защитен воден обект в СОЗ на находище "Рудник";

През 2013 г. са приключени три процедури с издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-191, като общо издадените от Община Бургас разрешителни са 4 броя. При утвърден експлоатационен ресурс за сондаж Б-191 - 14,35 л/сек., към настоящия момент свободните водни количества са 10,75 л/сек.

Проведени са процедури за издаване на разрешително по Закона за водите за обекти на Община Бургас - 3 бр. /Довеждащ канализационен колектор от "Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води - с. Рудник и м.с. Черно море, общ. Бургас"; Аварийно укрепване на брега пред исторически паметник "Параклис Сарафово"; Канализационна система на с. Маринка, общ. Бургас/. 

Поддържат се актуални електронни бази данни относно разрешения за водоползване и разрешения за водовземане  от минерални води.

5.     Биологично разнообразие

Община Бургас е партньор на Българското дружество за защита на птиците по Проект по програма ЛАЙФ+ "Живот за бургаските езера"- общият бюджет на проекта е 1 775 006 евро, като 75% от тях са безвъзмездна помощ от програмата на Европейския съюз.  Проектът стартира през януари 2010 г. и ще се изпълнява на територията на Община Бургас в продължение на четири години. Проектът има за цел да осигури дългосрочно и самостоятелно опазване на бургаските езера и тяхното видово разнообразие в полза на гражданите на областния град и България.

 

6.     Домашни любимци и действия на общината за решаване на проблема  "безстопанствени животни"

Отчитайки успеха на кампанията от 2010 г. за безплатно чипиране на домашни любимци Община Бургас през май 2013 г. разработи и успешно реализира второ издание на проекта "Стимулиране на собствениците на домашни кучета към регистрация" - ІІ етап.

Една от основните цели на проекта е чрез безвъзмездното предоставяне и поставяне на 1000 бр. микрочипове, собствениците на домашни любимци да бъдат насърчавани към регистрирането на домашните кучета, като по този начин се постига и изпълнението на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ползите от реализацията на проекта: той дава възможност за поддържане и актуализация на база данни за домашните кучета на територията на общината, в т. ч. място на отглеждане, данни на собственика и др.; дава възможност за повишаване на контрола относно разхождането на кучета без повод и на нерегламентирани места; предотвратяване на изоставянето на домашни любимци на улицата и превръщането им в бездомни кучета; не на последно място лесно установяване на собственик на загубено или изоставено куче. До края на 2013 г. по проекта броят на ново-поставените чипове на домашни любимци е 456 бр.

 

Дейност на "Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас"

Проведена е процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет "Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животните от Приюта за безстопанствени кучета на община Бургас". През м. януари е сключен Договор с избрания изпълнител - д-р Георги Митев.

Общо уловени и кастрирани за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. са 321 бр. безстопанствени кучета и 1629 бр. котки, като 203 бр. кучета от преминалите през Приюта са осиновени, а само 133 бр. кучета са върнати по местата на залавянето им.

Поддържане и актуализиране на информацията на  разработената  Интернет страница на Приюта за безстопанствени животни с цел повишаване информираността на гражданите за дейността на Приюта; търсене на осиновители; информация за провеждани кампании; полезни съвети за домашните любимци, както и изискванията на нормативната база. Адресът на Интернет страницата е: https://opbk.burgas.bg.

 

Отговори на запитвания, сигнали и коментари на граждани на Интернет страницата на Приюта, както и на електронната поща  - 35 броя.

Регистрация на домашни кучета по Закона за ветеринарно медицинска дейност - до 31.12.2013 г. общият брой на регистрираните на територията на Община Бургас кучета е 2 374 бр., за което се поддържа електронна база данни.

7.     Превантивна дейност

Като елемент от провеждането на превантивна дейност за предотвратяване замърсяването на околната среда са проведени процедури по преценка необходимостта от ОВОС и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по НАТУРА 2000 на 78 бр. нови проекти, инвестиционни предложения, планове и програми на Община Бургас, за което са издадени становища от компетентния орган РИОСВ Бургас.

Участие в експертни и консултативни съвети във връзка с дейностите по опазване на околната среда - ЕЕС към РИОСВ-Бургас; ЕСУТ и Консултативен съвет по туризъм - Община Бургас; Басейнов съвет към Басейнова дирекция на Черноморски регион.

 

8.     Контролна дейност

Контролното звено към Дирекция "Околната среда", отдел "КАНДООС" се състои от 8 еко-инспектори.

За периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. обобщената справка показва следното:

Извършени проверки - 1 278 бр.; от тях по жалби и сигнали - 552 бр.

Съставени КП - 1065 бр.; от тях за ИУМПС - 444 бр.

Съставени АУАН -303 бр.

Издадени Наказателни постановления - 254 бр.

Размер на наложените глоби и санкции - 19 730 лв.

Извършва се контрол по Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас в частта за излезли от употреба МПС - сключен договор с фирма, притежаваща разрешително за дейности с отпадъци от ИУМПС;

За периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. са идентифицирани общо 444 бр. ИУМПС;

Доброволно преместени от собствениците им са 297 бр. автомобили; издадени и изпълнени са 29 бр. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС; разкомплектовани са 27 бр. стари автомобили; за 73бр. са представени документи, че са изрядни и протоколите са приключени.

В резултат на действията на еко-инспекторите по прочистване на Бургас от стари автомобили за период от 5 години са освободени общо 2 164 бр. паркоместа.

Зоо-инспекторат

Община Бургас е първата в страната, която реагира на повишената активност и непримиримост на гражданите по проблемите с начина на отглеждане и проявата на нехуманно отношение към домашни кучета, ведно с проблемите с безстопанствените животни. Почти ежедневни са сигнали, жалби и оплаквания за домашни кучета - нерегистрирани, предизвикващи замърсяване при разходките, смущаване спокойствието на съседи от кучешки лай, хранене на бездомни животни, проява на нехуманно отношение и жестокост и др.

За да реагираме адекватно на очакванията на гражданите от месец февруари 2013 г. в Община Бургас, Дирекция "Околна среда" функционира звено зоо-инспектори, които осъществяват контрол за изоставяне на животни на територията на общината; за идентификация и регистрация на кучета; за спазване изискванията на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, както и за опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно и жестоко отношение.

Зоо-инспекторите извършват ежедневни проверки на местата за интензивно обществено ползване за разхождане на домашни любимци без повод, имат ли поставен идентификационен микрочип съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и почистват ли стопаните им след тях. Проверяват се и дворовете на учебните и детските заведения, спортни и детски площадки, охраняемата плажна ивица, тревните площи на районните паркове и градини, където е забранено разхождането им.

Не се подценява и превантивната дейност - в хода на проверките зоо-инспекторите разпространяват информационни брошури за задълженията на собствениците  на домашни любимци.

За първите шест месеца на 2013 г. в Дирекция ОС са постъпили и е отреагирано на 30% по-голям брой жалби и сигнали от граждани, свързани с регистрацията и отглеждането на домашни любимци.

За 2013 г. са проверени за регистрация над 360 бр. домашни любимци, извършени 269 бр. проверки във връзка с изискванията на ЗЗЖ и ЗВМД, съставени са 96 бр. констативни протокола с предписания, както и 36 бр. актове за установяване на административни нарушения.

Ползите от функционирането на звено Зоо-инспекторат са несъмнени - увеличен брой регистрирани домашни любимци, повишен контрол относно разхождането на кучета без повод и на нерегламентирани места; намален брой безстопанствени кучета-предотвратяване на изоставянето на домашни любимци на улицата и превръщането им в бездомни кучета.

 

9. Информираност за гражданите и прозрачност в дейностите по опазване на околната среда. Екологични кампании

9.1. Пролетно почистване, реализирано в периода 25 март - 23 май 2013 г.

Общо количество почистени строителни отпадъци и земни маси - от гр. Бургас 1 014 куб.м а от квартали и съставни селища 2 210 куб.м. 

В съставните селища на общината са почистени всички нерегламентирани замърсявания  от битови, селскостопански  и  строителни отпадъци. В пролетното почистване активно се включиха и  граждани на Бургас, кварталите и съставните селища. Раздадени бяха 3000 бр. чували.

Разходите за пролетното почистване са в размер на 137 068 лв. от бюджета на Община Бургас по дейност 623 "Чистота".

9.2. Кампания "Да изчистим България за един ден " - 20 април 2013 г.

Община Бургас се включи в Националната инициатива - на 26 места в града бяха раздадени 20 000 бр. чували  и ръкавици. Бяха определени четири  места за почистване - парковете "Росенец" и "Минерални бани", боровата гора край к-с "М. Рудник" и неохраняемата плажна ивица, както и 30 бр. замърсени места, отбелязани от граждани на картата на Интернет страницата на bTV.  

В кампанията се включиха хиляди граждани-доброволци, 39 фирми и организации, 20 учебни заведения и 12 НПО в града.

Бургазлии събраха 593 тона отпадъци - 189 тона битови отпадъци и 404 тона строителни отпадъци. Освен това бяха почистени 5 бр. нерегламентирани замърсявания.

9.3.Кампания "Да изчистим  Българското Черноморие" - 11 август 2013 г.

Почистени бяха:  Неохраняема плажна ивица от Плаж - Север към солниците и Района на Укритието за наблюдение на птици на Резерват "Атанасовско езеро". В кампанията взеха участие доброволци; неправителствени организации и граждани. За успешното закриване на мероприятието беше организиран Рок концерт.

9.4. "Дни на екологията - Бургас 2013"

Дните на екологията през 2013-та се проведоха от 16 до 27 септември и преминаха под мотото "Чист въздух - ти си на ход". Акцентът бе поставен върху информираността на гражданите за екологосъобразните начини на придвижване и транспорт, както и влиянието на транспорта върху замърсяването на въздуха.

В този смисъл и като елемент от Европейската седмица на мобилността - 16 - 22.09.2013, в която общината се включи, бяха проведените "Отворени дни на Мобилна станция за контрол качеството на въздуха" на площад "Тройката", както и изложбата на транспортни политики и проекти на Община Бургас.

В рамките на Дните на екологията жителите и гостите на Бургас имаха възможност да се възползват  от  множество мероприятия и събития, включени в програмата: да посетят Зеления оазис насред града на площад "Тройката"; да открият уникалните различни видове придвижване в града и да изберат правилния транспорт; да се забавляват с Ролер-клуб Бургас чрез Ролер  училище за всички; да вземат участие в Светлинния парад - град на колела.

За Деня без автомобили на 22 септември бургазлии бяха призовани с апела "Бъди зелен, остави колата си за ден". Всички желаещи да се включат в зелените инициативи, организирани от Община Бургас, имаха възможност да се възползват от наемане на безплатен велосипед. Основната идея бе да се привлекат все повече потребители към обществен транспорт, колоездене и придвижване пеш, като това допринесе за намаляване потреблението на лични автомобили и по-малко вредни емисии за по-чист град.

През втората част на Дните на екологията под надслов "Избрах - чист и зелен Бургас" се проведе обществено обсъждане на План за действие към Стратегическата карта на шума на Агломерация Бургас; Фестивал на науката - представяне на 3D Еко Бус и демонстрацията "Научи се да рециклираш".

В грижата си за чистотата и намаляване на вредните прахови частици Община Бургас подложи на специално третиране асфалтовите настилки на две от най-натоварените кръстовища в града - колелото на х-л "Мираж" в к-с "Славейков" и кръстовището на "Трапезица". Замерени са нивата на замърсяване на въздуха в третираните участъци преди, по време и след обработката им.

9.5. Осиновителни кампании под мотото "ЩЕ ТЕ ОБИЧАМ - САМО МЕ ВЗЕМИ"  Водени от успеха от предходната година, Община Бургас през 2013 г. отново организира и проведе 3 броя осиновителни кампании съвместно с Организацията за защита на животните "Спаси приятел". Мероприятията се проведоха на 30 март, 27 април и 12 октомври в Морската градина до Пантeона с цел намиране на собственици на животните от Приюта. В резултат домове и стопани намериха 11 бр. кучета.

9.6. Ежеседмично издание на Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух и качеството на питейната вода - издадени са 47 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата.

 

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ"

Дирекция "Европейски политики и програми" подпомага формирането и провеждането на общинската политика в частта идентифициране на проектни идеи, разработване на проекти и ефективно законосъобразно управление на проектите, на които общината е бенефициент.

През 2013 година работата на дирекцията се ръководи изцяло от програмните приоритети:

-         Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене.

-         Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината

-         Открито и динамично управление на Община Бургас.

-         Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, основана на знанието, която реализира местните потенциали и предимства.

-         Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.

През 2013 година Община Бургас успешно приключи изпълнението на четири проекта, финансирани по оперативни програми, на обща стойност 16 099 166 лв., както следва:

-         1 проект по ОПРР на стойност 689 202 лв. 

-         1 проект по ОПОС на стойност  14 660 980 лв.

-         1 проект по ОПАК на стойност 454 090 лв.

-         1 проект по ОПРЧР на стойност 294 894 лв.

и шест международни проекта, финансирани от програма "Интелигентна Енергия - Европа", Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, подпрограма SMART+ на обща стойност 623 650 лв.

Така броя на успешно реализираните от Община Бургас проекти до момента е:

-         по оперативни програми - 15 бр. на обща стойност 30 431 959 лв.

-         по международни програми - 14 бр. обща на стойност 2 184 667 лв.

Община Бургас продължава изпълнението на 22 проекта по оперативни програми, от които 2  проекта, утвърдени за финансиране през 2013г. по ОПРР, 1 проект по ОПОС и 2 проекта по ОПАК. Общата стойност на изпълняваните към момента проекти по оперативни програми е 283 072 774,15 лв., разпределени както следва:

-         Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. - 6 проекта на обща стойност 146 487 300,08 лв.

-         Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013г. - 7 проекта на обща стойност 119 775 396,27 лв.

-         Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013г. - 1 проект на стойност 526 275,32 лв.

-         Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. - 3 проекта на обща стойност 1 428 066,67 лв.

-         Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г. - 3 проекта на обща стойност 355 562 лв.

-         Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г. - 1 проект на стойност 2 351 858,46 лв.

-         Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013г. - 1 проект на стойност 12 148 315,35 лв.

Международните проекти, изпълнявани от Община Бургас към момента, са 12 на брой (4 от тях одобрени през 2013г.), финансирани от програма "Интелигентна Енергия - Европа", Програма за трансгранично сътрудничество по  Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция, Програма за Черноморския басейн, Оперативна програма за Югоизточна Европа, Оперативна програма INTERREG IVC. Общата стойност на изпълняваните проекти е 2 151 292,42 лв.

Одобрено за финансиране от Управляващия орган на     ОП "Околна среда" 2007-2013г. е едно проектно предложение на  стойност 40 980 240 лева, насочено към изграждане и подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в приоритетни агломерации на град Бургас /кв. Крайморие и гр. Българово/, като договор за финансиране ще бъде подписан през следващия програмен период 2014 - 2020г.

 

Постигнати резултати от изпълнението на проекти през 2013 г.:

ВиК инфраструктура:

-         Изградени 19 294 м битово-фекална канализационна мрежа;

-         Изградени 7 576 м дъждовна канализация;

-         Изграден 3 774 м нов водопровод;

-         Извършена рехабилитация на 29 797,74 м съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията;

-         Изградени 4 бр. КПС.

Социална инфраструктура:

-         Изградени общо пет сгради за настаняване на деца и специализиран помощен персонал в кварталите Меден рудник, Лазур и Ветрен;

-         Оформени прилежащите дворни пространства към сградите с осигурени кътове за отдих, труд, игра и забавления на децата;

-         Обзаведени и оборудвани сградите с всички необходими елементи, за осигуряване на нормален и адекватен живот, близък до семейната среда, на обитателите на Центровете, а именно - кухненско оборудване и обзавеждане, мебели за трапезария, спални помещения, кътове за занимания и свободно време.

Здравеопазване:

-         Изградена самостоятелна полуподземна стоманобетонова постройка за разполагане процедурно помещение за монтиране на линеен ускорител с обслужващи помещения към него. Сградата е с РЗП 486 м2;

-         Доставен мултимодален линеен ускорител с максимум 18 MeV - комплект с включена система за планиране на лъчелъчение и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация;

-         Доставена дозиметрична апаратура за лъчелечение;

-         Доставени устройства за имобилизация на пациентите.

Културна инфраструктура:

-         Реставрирани и адаптирани 3 сгради - паметници на културно - историческото наследство;

-         Реконструирана и адаптирана сграда на ресторант "Сто години назад" /Манастирска магерница/;

-         Изградена манастирска лекарна;

-         Изградена площадка за анимация;

-         Художествено осветление и анимация на 4 природни феномена и атракции;

-         Реконструирани и обновени Мостик и предмостово пространство в Приморски парк - Бургас;

-         Реконструиран пристан на остров "Света Анастасия";

-         Обособен достъпен пешеходен маршрут и зони за отдих на територията на острова;

-         Създадени временни работни места 834 с общо отработени дни - 471 011.

Бургас - град на интелигентните решения:

-         проведен първи по рода си фестивал  на науката в Бургас, с участие на бургаски училища и международни партньори и над 1000 посетители;

-         Създадена и въведена интранет и екстранет система с Община Бургас, което е реална предпоставка за преминаване към електронен документооборот в общинската администрация и оптимизиране работата на администрацията;

-         Разработен туристически портал за гр. Бургас. Порталът е уникален за България, като в него е събрана на едно място и представена по атрактивен начин цялата информация за гр. Бургас, от която един турист се нуждае - http://gotoburgas.com/;

-         Разработена интернет платформа (на български език) http://www.covenant-capacity.eu/bg, чрез която могат да се получат подробни указания и съвети при разработване на Планове за действие управление на енергията;

-         Разработена он лайн платформа, съдържаща 41 интерактивни модула за обучение и информация, с цел насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен Регион, достъпна на интернет адрес http://userla-immigrants.com/;

-         Създадена първата в България обществена система за велосипеди под наем, обхващаща 12 вело станции и 3 вело-инфо пункта, разположени в различни зони на града и отдаващи общо 120 велосипеда под наем;

-         Закупен и въведен в експлоатация един от най-съвременните високотехнологични уреди за лъчелечение на онкологично болни - мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, плюс система за планиране на лъчелечението, дозиметрична апаратура и устройства за имобилизация на пациенти с онкологични заболявания.

 

проекти, ПРИКЛЮЧИЛИ през 2013 година

 

оПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "рЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013г.

 

Проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас", Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/004. Проектът е на обща стойност 689 202,60 лв. и беше реализиран в периода  юни 2011г. - декември 2013г.

В рамките на проекта беше разработен средносрочен планов документ с времеви хоризонт 2020г. за интегрирано възстановяване и развитие за гр. Бургас, включващ цели, приоритети, и мерки за подобряване, на икономическата, социална, жилищна и околна среда и прилежащата инфраструктура за повишаване качеството на живот и екологичните условия на определени градски територии и град Бургас като цяло. Предвид общественото значение на проекта и необходимостта от максимална обществена подкрепа при планиране развитието на гр. Бургас за периода 2014 -2020г., в процеса на подготовка  на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас се проведоха редица обществени обсъждания с широко  участие при разработване на всеки етап на плана, с цел постигане на съгласие за сътрудничество и подкрепа при бъдещата му реализация.

През първия етап бе извършен анализ на съществуващото състояние на града и инвентаризация на действащите планове, програми и стратегии за пространственото му развитие, разработи визия за развитие на град Бургас, стратегия  и цели за развитие за периода 2014г . - 2020г. При подготовка  на целевия и проблемен анализ се изведени следните възможности за развитие на града и неговите територии: пълноценно използване на научноизследователския потенциал за развитие на икономика на знанието; внедряване на иновации в индустрията, формиране на клъстерни образования; подобряване на обслужващата инфраструктура в промишлените зони; разширяване и изграждане на нови детски заведения, училища; изграждане на високотехнологичен парк; преструктуриране и оптимизиране на легловия фонд в лечебните заведения, включително изграждане на нови; оптимизиране на инфраструктурата за предоставяне на социални услуги, включително нова; разширяване и изграждане на нови спортни зали, площадки и съоръжения; разширяване  прилагането на формите на публично-частно партньорство в социални и инфраструктурни проекти; развитие на интермодален транспортен модел използвайки наличието на 4 вида транспорт; провеждане на политика и изграждане на общински социални жилища, развитие на достъпна инфраструктура и "градска среда" за лица с увреждания, разширяване на системата за газификация; оптимизация и модернизация на транспортната схема; изграждане на зелени пояси.

В следствие  работата на екипа и оценка на отделните територии на града се изведоха три зони за въздействие  с неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал,  одобрени от Общински съвет Бургас и УО на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г., както следва:

Зони със социален характер -  С1  ж.к. Меден Рудник и зона "Д". Основните проблеми в посочените територии са свързани с лошо състояние на съществуващите системи на техническата инфраструктура, липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ, висок процент етнически и малцинствени групи, ниско ниво на икономически дейности, наличие на жилищен фонд с потребност от обновяване. 

Градски територии (зони) с потенциал за икономическо развитие (ИК) в рамките на строителните граници на града са ПЗ Север и Лозово (предложение 1), ПЗ Юг и пристанище Бургас (карго терминал, терминал "Запад" и 2А), кв. Акациите и кв. Победа. Основни проблеми в тези зони са техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, остарелия и неподдържан сграден фонд, необходимост от преструктуриране на територията.

Градски територии (зони) на публични функции с висока обществена значимост - П са ЦГЧ, вкл. ж.к Възраждане, Приморски парк, Парк Езеро и Атанасовска коса. След оценяването на цялата територия, същата е дефинирана като една зона, която отговаря на критериите за определяне на зони на публични функции с висока обществена значимост.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА ГР. БУРГАС ДО 2020г.:

Черноморски лидер - град в ТЕМПОТО, Динамичен, интелигентен, икономически силен, търговски и духовен център.

Обща стойност на проектите,  включени в ИПГВР на гр. Бургас  408 620 594 лв. финансово разпределени по проектни групи:

 • Благоустрояване на градската жизнена среда: 224 117 315 лв.
 • Обновяване на обекти на публичната инфраструктура: 34 504 217 лв.
 • Обновяване на обекти на образованието: 34 159 579 лв.
 • Обновяване на социална инфраструктура: 12 919 874 лв.
 • Обновяване на обекти на културата: 32 129 230 лв.
 • Обновяване на спортна инфраструктура: 12 769 017 лв.
 • Обновяване на многофамилни жилищни сгради: 37 207 298 лв.
 • Строителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради: 13 295 145 лв.
 • Интегриран градски транспорт: 7 518 919 лв.

Разпределение на финансовия ресурс  по зони за въздействие:

 • Зона на публични функции с висока обществена значимост 209 722 227 лв.
 • Зона със социален характер - 107 732 785 лв.
 • Зона с потенциал за икономическо развитие - 91 165 582 лв.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2007-2013г.

Проект №58111-17-208 "Инвестиционни проекти за ВиК мрежи на Бургас - Меден Рудник", беше успешно финализиран през м. септември 2013 г. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 14 660 980,23 лв., от които 13 558 465,81 лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ, а участието на Община Бургас в проекта е 927 074,59 лева. Проектът беше реализиран чрез изпълнението на три подобекта в периода юли 2011 - октомври 2013 г.. В рамките на инвестиционния проект

-              бяха рехабилитирани 13 км водопроводна мрежа във всички зони на жилищния комплекс;

-              бяха изградени над 6 км нови канализационни и водопроводни участъци за обслужване на новоизграждащите се жилищни сгради в зона Районен Център;

-              бяха изградени две нови канално-помпени станции и система от тласкатели и колектори, които да повишат събираемостта на отпадъчните води от зона А и Б на комплекса;

-              процесът на рехабилитация на водопроводната мрежа включваше подмяна на два от помпените агрегати в помпена станция "Победа", която захранва с вода най-големия жилищен комплекс в Югоизточна България;

-              за обслужване на големите търговски комплекси в промишлена зона Юг, беше изграден нов търговско-промишлен водопровод.

Изпълнените мерки представляват 90% от заложените предварителни индикатори за стойност и дължина на мрежите. В рамките на подготвителните дейности за същинското изпълнение на СМР беше установено, че част от трасетата са рехабилитирани аварийно от ВиК оператора и това доведе до спестявания на средства за изпълнение на тези участъци.

Инвестицията беше реализирана в голяма, интензивно развиваща се територия, в условия на засилен трафик и голям човекопоток. Въпреки това, всички планирани СМР приключиха успешно и всички подобекти бяха редовно въведени в експлоатация. В резултат от изпълнението на проекта жителите на най-големия бургаски квартал получиха достъп до ВиК услуги с по-високо качество, районът на бургаските езера - Мандренско и Вая ще се запази по-чист, в следствие ограничаване нерегламентираното или аварийно изпускане на непречистени отпадъчни води, генерирани от зоната на Меден Рудник. В икономически аспект мерките водят до по-нисък експлоатационен разход на оператора за доставката на питейна вода с по-високо качество и до значително намаляване на загубите на ценния природен ресурс, при ограничаване рисковете от аварии по мрежата.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013г.

Проект "Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас",

Продължителност: 2 май, 2012 - 02 ноември, 2013 (18 месеца)

Бюджет за Община Бургас: 454 090,00 лева

Партньори на Община Бургас: Община Гент, Белгия

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

1. Проучен международен опит и изведени добри практики за комуникация от гр. Гент, Нант и Ротердам подходящи за прилагане в Община Бургас.

2. Разработена Комуникационна стратегия и план за действие на Община Бургас.

3. Сформирано Звено за стратегическа комуникация в администрацията на Община Бургас.

4. Проведени обучения по ефективна и стратегическа комуникация на служители на Община Бургас.

5. Създадена и въведена интранет и екстранет система на Община Бургас, което е реална предпоставка за преминаване към електронен документооборот в общинската администрация и оптимизиране работата на администрацията, чрез подобряване комуникацията на служителите на хоризонтално ниво, възможност за следене и спазване на сроковете на поставените задачи, намаляване на оперативните разходи за хартия, тонери, телефон.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

1.                Проект "Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен Регион"

Бенефициент: Сдружение на Общините от Югоизточен регион

Продължителност: 3 месеца /април-юни 2013г./

Бюджет: 72 287 лв.

За постигане на целите на проекта бяха извършени следните основни дейности:

1. Разработени общо 41 интерактивни модула за обучение и информация в следните области:

-              Български език (24 модула), включващи основни познания по езика, умения за общуване, умения за четене и писани.

-              Културни традиции и история (5 модула), включващи представяне на основните обичаи и фолклорни традиции, моменти от българската история и културно - историческото наследство. Особено внимание е обърнато на специфичните за региона културно - исторически характеристики.

-              Гражданска ориентация (5 модула), включващи представяне на основните институции и организации, предоставящи социални и административни услуги,, местно и национално законодателство. Акцент е поставен върху улесняване достъпа до информация за представените в региона институции и възможностите за взаимодействие с тях. Част от модулите са насочени към създаване на интерактивна институционална карта на страната и региона.

-              Предприемачество и стартиране на бизнес (4 модула), посветени на законодателството и условията за стартиране на самостоятелен бизнес, икономическия потенциал на региона, възможности за финансова и институционална подкрепа, основни стъпки при стартиране на икономическа инициатива.

-              Включена допълнителна секция с обучения за деца (3 модула)

2. Разработена интернет платформа, достъпна на адрес http://userla-immigrants.com/

 

2. Проект "Eco-mobility SHIFT", финансиран по програма "Интелигентна Енергия - Европа" на Европейската Комисия. Обща стойност на проекта: € 896 149, като бюджета за община Бургас е  € 36 609. Проектът беше изпълнен в периода 01.06.2010-30.05.2013.

Проектът е насочен към разработване на метод за оценка, подобряване и насърчаване на екологичната устойчивост на местните политики в сферата на транспорта и градското планиране.

EcoMobility SHIFT е цялостна схема за управление на качеството, която дава възможност градовете да оценят настоящото състояние на своята Еко Мобилност и да очертаят пътя за постоянното й усъвършенстване,  чрез извършване на независим одит  на състоянието й  за да получат етикет за качество.

В дългосрочен план, участието в програма SHIFT би подпомогнало градовете да достигнат до по-добри и ефективни резултати в сектор "Транспорт" и свързаните с него здравен, социален, икономически и екологичен аспект в политиките на местните власти.

Екомобилността е свързана със способността на всеки индивид да пътува, да има достъп до различни възможности и да достига до дестинации по безопасен и здравословен начин, щадящ околната среда. Жителите на екомобилни градове могат удобно и бързо да вървят пеша, да карат велосипеди и да използват обществения транспорт. В резултат на това те водят по-здравословен и спокоен живот и са в по-тесен контакт със заобикалящата ги общност. Градовете с високи нива на Екомобилност развиват градската среда като поставят хората пред автомобилите, упражняват по-малък натиск върху околната среда, увеличават възможностите за градска мобилност и насърчават използването на енергийно ефективен транспорт, в това число и немоторизиран.

Схемата се прилага на два етапа

І.  Местната администрация сформира работна група, която да извърши вътрешна оценка на представянето на града по определените в схемата показатели.

След отчитане на резултатите от вътрешната оценка градът кандидатства за извършване на независим одит на градската среда.

ІІ. Провеждане на независим одит и присъждане на етикет по Екомобилност.

Процесът на самооценка и последвалия външен независим одит доведоха до изготвянето на актуални доклади, съдържащи оценки за:

 • общинските планове за развитие в сферата на транспорта
 • уместността на провежданите от администрацията действия за постигане на стратегическите цели
 • капацитета на общинската администрация да постига устойчивост на резултатите в следствие от изпълнението на проектите
 • реалните ползи за местното население в следствие от предприетите действия
 • възможностите за развитие на нов управленски цикъл за решения в сферата на мобилността

Благодарение на предприетите от Община Бургас мерки за ограничаване на трафика в центъра на града, подмяната на автобусния парк на градския транспорт с нискоемисионни превозни средства и подобрената достъпност на градската среда за пешеходци и колоездачи Общината получи положителни оценки по всички показатели и спечели Бронзов приз за екомобилност на града.

 

3. Проект "Велосипедният град - модел на модерна градска мобилност", финансиран по: Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд

Бюджет на проекта: 190 920 лева

Проектът беше изпълнен в периода 03.2012г. - 09.2013 г.

Кандидатстваща организация: Сдружение на Общините от Югоизточен регион с партньори Община Бургас и Асоциация на Българските Черноморски Общини

В рамките на проекта беше разработен модел на интегриране на система за отдаване на велосипеди под наем в общата транспортна схема на град Бургас, който да бъде популяризиран сред останалите градски центрове, включени в Югоизточен район.

През м. Юни тази година заработи първата в България обществена система за велосипеди под наем, финансирана по проекта. По този начин Бургас се превърна в първия български град,който предлага подобна услуга.Общественият велотранспорт подпомага целенасочената политика на Община Бургас за намаляване на емисиите на въглероден двуокис чрез  популяризиране и въвеждане на алтернативни форми на транспорт в градска среда. Изграждането на системата за отдаване на велосипеди под наем  популяризира и насърчава използването на велосипеда като средство за ежедневно придвижване.

Системата обхваща 12 вело станции и 3 вело-инфо пункта, които са разположени в различни зони на града и отдават общо 120 велосипеда под наем. Системата е разработена така, че да осигурява бърз, лесен и безопасен достъп от кварталите на града до централна градска част, до рекреационните зони на територията на града. Позициите на велостанциите съчетават различните функции на велосипеда: използване с цел развлечение и спорт както и като средство за предвижване в градската среда.

Специализираният софтуер предоставя възможност за въвеждане на абонаментни карти с предплатен финансов ресурс, които ползват от 20 до 50% отстъпки от редовната такса с цел стимулиране на дългосрочни и лоялни потребители. Наемането и отчитането чрез използване на абонаментна карта е бързо, а таксуването се удържа автоматично от предплатения наличен ресурс по карта.

Проектът имаше и социален ефект като предложи 25 работни места на хора с увреждания специално наети за обслужване на велостанциите за първия сезон на системата.

Бяха закупени допълнително и 3 детски рикши както и 15 столчета за деца за максимално удобство и комбинирана разходка за семейства.

Системата Вело Бургас е предвидена да е максимално гъвкава и удобна като е отворена и достъпна за гости и туристи, позволявайки им бързо и безпроблемно наемане и таксуване на велосипед. След постигане на целите, заложени в първия етап от създаването на системата, а именно популяризиране и стимулиране на велокултурата и велообществото в Бургас и създаването на полезни и здравословни навици за алтернативно, екологично и енергийно ефективно придвижване в градската среда, се предвижда да започне втория етап, а именно - автоматизиране и разширяване обхвата на системата за велосипеди под наем и цялостното и интегриране в общата транспортна схема. Мрежата от велостанции ще бъде увеличена, за да се постигне по-пълно покритие на велосипедните маршрути в града. Предстои обвързване на системата с автобусния градски транспорт, училищата, държавните учредения и зоните с висок интерес към услугата.

Ползите от реализацията на проектното предложение са за всички жители на града. В резултат на използването на алтернативен транспорт се:

-        намаля трафика в града,

-        намаля времето за пътуване в града,

-        разрешават част от проблемите с паркирането

-        повишава обществения интерес към този тип транспорт

-        редуцират емисиите на въглероден двуокис

 

4. Проект "Роля на иновативните услуги на туристическия пазар в подкрепа на регионалното развитие" - /SMART TOURISM/

Финансиран по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, подпрограма SMART+

Продължителност: 1 май, 2011 - 31 октомври, 2013

Бюджет за Община Бургас: 105 000 евро

Партньори на Община Бургас:

- Регионалната агенция за развитие в Козани /Гърция/, Община Сервия-Велвенто /Гърция/ и град Борна /Германия/

Постигнати резултати:

ü    Изготвен доклад за състоянието на туристическия сектор във всеки един от регионите партньори по проекта;

ü    Изготвени препоръки за подобряване състоянието на туристическия сектор;

ü    Проведени партньорски срещи и обучения;

ü    Разработен туристически портал за гр. Бургас. Порталът е уникален за България, като в него е събрана на едно място и представена по атрактивен начин цялата информация за гр. Бургас, от която един турист се нуждае. Има възможност за резервация на хотели, както и за преглед на всички събития които ще се проведат в гр. Бургас по времето на престоя на гостите на града. Заедно с туристическия портал в Бургас заработи и още една уникална за България услуга, т. нар. Burgas Card. Burgas Card предоставя възможност на притежателя и да получи свободен вход до музеите на Бургас, безплатен превоз в автобусната мрежа, безплатен паркинг, безплатно наемане на колела под наем, както и множество намаления при посещение на концерти, фестивали, както и в търговските обекти в гр. Бургас.

http://gotoburgas.com/

 

5. Проект "Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа"

финансиран по проект SMART + на програма ИНТЕРРЕГ ІVС. 

Стойността на проекта е приблизително 227 000 евро, а бюджета  на Община Бургас - 42 638 евро.

Водеща организация е Регионална Агенция за развитие на северозападен регион - Клуж /Румъния/, Технологичен парк WALQA в Испания и Център за изследвания и технологии в Хелас /Гърция/.

С реализацията си, проектът допринесе за подобряване на конкурентоспособността на региона посредством въвеждането на добри практики и обмяна на опит по отношение на създаването и развитието на научно-технологични паркове (НТП) и адаптирането им към нуждите на местния бизнес и научно-развойната дейност чрез повишаване на сътрудничеството между академични и бизнес среди и администрацията.

В рамките на проекта, беше разработена стратегия за създаване на НТП, бяха подобрени компетентността и степента на включване на заинтересованите лица на местно и регионално ниво по отношение на планиране, развитие и управление на НТП, партньорството им с общината в сферата на иновациите, ползите и необходимостта от създаване на НТП.

 

6. Проект "Достъпна и енергийно ефективна мобилност за всички" (ISEMOA - Improving Seamless Energy - Efficient Mobility Chains for All), Финансиран по програма Интелигентна Енергия Европа на ЕК

Срок на проекта: Май 2010 г. до Май 2013 г.

Системата за управление на качеството ISEMOA се развива в рамките на европейския проект ISEMOA. В него участват партньори от 14 европейски държави. Проектът имаше за цел разработката на система за управление на качеството, за да подкрепи градовете и регионите в техните усилия за подобряване достъпността до обществените места и на обществения транспорт. Община Бургас беше пилотна община за тестване на схемата за управление на качеството (наречена за кратко ISEMOA QM-scheme), разработена в рамките на проекта.

Проектът приключи на 17.05.2013 и крайният резултат от изпълнението му беше изготвянето на финален отчет и одит на градската среда и обществения транспорт на община Бургас, въз основа на който беше изготвен план за действие с предложени конкретни мерки за подобряване на градската среда и транспорт.

 

ІІ. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2013

оПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "рЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013г.

1. Проект "Интегриран градски транспорт за Бургас", Договор № BG161РО001/1.5-01/2010/001. Общата стойност на проекта е  на  131 181 116 лв. и се осъществява в периода 26.11.2010г. - 09.04.2015г.

Бюджет на проекта и източници на финансиране:

Общо допустими разходи: 122 196 951,70лв.

Принос от ЕФРР:   86 142 504,36лв.

Принос от националния бюджет: 15 201 618,36лв.

Допълнителен финансов принос на Община Бургас: 20 852 829,28лв.

Проектът обхваща комплекс от дейности за развитието на цялостната транспортна система в града:

-                     разработване на нова оптимизирана маршрутна мрежа на градския транспорт;

-                     въвеждане на Бърза автобусна линия;

-                     обновяване на автобусния парк чрез закупуване на нови екологично чисти автобуси (28 съчленени дизелови автобуси и 39 единични метанови автобуси;

-                     въвеждане на интелигентни транспортни системи: електронна билетна система, система за управление на обществения транспорт, система за информиране на пътниците в реално време, видеонаблюдение по спирки и на борда на автобусите, система за приоритет на превозните средства за обществен транспорт;

-                     реконструкция на автобусни терминали: терминал Автогара Юг, терминал Меден Рудник;

-                     изграждане на Централна автобусна спирка;

-                     изграждане на единна система от велосипедни алеи;

-                     изграждане на пешеходни надлези;

-                     предпроектни проучвания за надграждане на Бързата автобусна линия, междуселищен терминал за обществен транспорт и буферни паркинги.

В основата на проекта е заложен интегриран подход при подобряване на системата за градски транспорт в Бургас, като се гарантира постигането на следните социално - икономически цели:

-         повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга;

-         създаване на условия за по-голяма мобилност на членовете на местната общност;

-         превенция и намаляване на задръстванията;

-         подобряване на качеството на околната среда чрез намаляване на емисиите;

-         подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градска среда;

-         стимулиране на метрополисните функции на града като значим административен, икономически и социален център.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013г.:

-         изградена 1км BRT мрежа;

-         закупени и въведени в експлоатация 28 съчленени дизелови автобуси; 

-         закупени и въведени в експлоатация 39 метанови автобуси; 

-         изготвени технически инвестиционни проекти за:

-         реконструкция на автобусно депо и работилница, изграждане на дизел и метан станция;

-         въвеждане на Бърза автобусна линия;

-         реконструкция на Централна автобусна спирка;

-         реконструкция и модернизация на терминал Автогара Юг;

-         реконструкция и модернизация на терминал Меден Рудник;

-         изграждане на система от велосипедни алеи.

 

2. Проект "Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация", Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/008. Проектът е с продължителност 30 месеца, като изпълнението му приключва през м. Май 2014г. и е на обща стойност 5 491 030, 68 лв.

В обхвата на проекта са включени следните групи дейности: реставрация и адаптация на културно-историческото наследство на о-в Света Анастасия; реконструкция на Мостика и предмостово пространство в Приморски парк - Бургас; разработването и реализация на маркетингова стратегия за популяризиране на туристическата дестинация "Бургас и Остров Света Анастасия" и обособяване на туристически маршрут от площад "Св. Св. Кирил и Методий", през ул. Александровска и ул. Богориди до историческото ядро на Приморски парк.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013г.:

Дейност: Разработване на маркетингова стратегия и реализация на дейности за популяризиране на туристическата дестинация "Бургас и Остров Света Анастасия":

-         разработена маркетингова стратегия, включително брандинг на туристическия продукт;

-         разработен план за реализация на маркетинговата стратегия;

-         организирани 2 промоционални тура;

-         осъществени конкурс и изложба за фотографии;

-         организирано и проведено 1 публично събитие за промотиране на туристическия продукт;

-         изготвени промоционален филм и клип;

-         изготвена Интернет страница, популяризираща дестинацията;

-         изготвен и разпространен промоционален каталог.

-         Дейност:  Реставрация и адаптация на културно-историческото наследство на остров Св. Анастасия:

-         рестврирани и адаптирани 3 сгради - паметници на културно - историческото наследство;

-         реконструирана и адаптирана сграда на ресторант "Сто години назад" /Манастирска магерница/;

-         реконструирани 2 съоръжения - трафопост и хидрофор;

-         изградена манастирска лекарна;

-         изградена площадка за анимация;

-         художествено осветление и анимация на 4 природни феномена и атракции

 

Дейност: Реконструкция и обновяване на допълнителна техническа инфраструктура, необходима за посещение на атракциите:

-         реконструирани и обновени Мостик и предмостово пространство в Приморски парк - Бургас;

-         реконструиран пристан на остров "Света Анастасия";

-         обособен достъпен пешеходен маршрут и зони за отдих на територията на острова;

-         Дейност: Обособяване на културно-исторически маршрут в историческото ядро на гр. Бургас с  посетителски информационен център и павилион:

-         изграден културно - исторически туристически маршрут в централната част на гр. Бургас;

-         инсталирани и оборудвани информационни павилиони в предмостово пространство - Приморски парк - Бургас.

 

3. Проект "Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център - Бургас", Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006. Проектът е на обща стойност 6 449 120,88 лв. и е с продължителност   24 месеца (Януари 2012г - Януари 2014).

 Чрез изпълнението на проекта ще се изгради липсваща общинска здравна инфра-структура на територията на Община Бургас и ще  се осигури високотехнологично оборудване за лъчетерапевтично лечение на онкологично болни - мултимодален линеен ускорител и съпътстваща апаратура, като е предвидено и изграждане на инфраструктура за разполагането му.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013г.:

Изградено процедурно помещение (бункер) за разполагане на мултимодалния линеен ускорител, съдържащо обособени функционални помещения:

-         Процедурно помещение за разполагане на мултимодален линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта;

-         Командно помещение;

-         Работен кабинет и мулажна лаборатория за разполагане на дозиметричната апаратура и системата за планиране на лъчелечението;

-         Консултативен лекарски кабинет и чакалня за пациенти;

-         Съблекални - 2 броя и санитарни възли - 2 броя.

-         Складово и техническо помещение;

-         Вентилационно помещение и шахта за директен външен достъп за вертикално транспортиране на медицински контейнер и на апаратура.

Доставено оборудване за лъчелъчение на онкоболни пациенти, включващо:

-         Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с номинални енергии на снопове спирачно лъчение - 6 MеV  и до 18 MеV. Мултимодалния линеен ускорител ще се използва за лъчетерапия за онкологично болни пациенти с различни видове ракови заболявания. Мултимодалният линеен ускорител е със система за планиране на лъчелечението, позволяваща използването и наслагването на данни от образно-диагностични уредби с няколко компютърни станции и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация с технологично оборудване за въвеждане на системата в клинична експлоатация;

-         Устройство за имобилизация на пациента, включващи базова подложка за глава, гръб, корем и други;

-         Дозиметрична апаратура, включваща моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевите снопове, набор йонизационни камери, еталонен дозиметър, измервателна система с йонизационни камери за измерване на динамични полета, слоест фантом, измерително устройство и фантом подходящ за ежедневни дозиметрични проверки за линеен ускорите и 1 D воден фантом за вертикален сноп.

4. Проект "Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск" , Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/036. Проектът е на обща стойност 3 551 102.54 лв. и се реализира в периода  Февруари 2012г - февруари 2014 (24 месеца). Основните дейности по проекта са свързани с изграждането на 5 центъра за настаняване от семеен тип, чрез които да се подобри обхвата, качеството и достъпа до социални услуги за деца и младежи с увреждания. Проектът включва също така и цялостното обзавеждане и оборудване на новоизградените центрове за настаняване от семеен тип с цел ефективното им функциониране, съобразено с функционал-ността на всяко помещение и със специфичните потребности на ползвателите на центъра.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013г.:

-         Изградени общо пет сгради за настаняване на деца и специализиран помощен персонал в кварталите Меден рудник, Лазур и Ветрен;

-         Оформени прилежащите дворни пространства към сградите с осигурени кътове за отдих, труд, игра и забавления на децата;

-  Обзаведени и оборудвани сградите с всички необходими елементи, за осигуряване на нормален и адекватен живот, близък до семейната среда, на обитателите на Центровете, а именно - кухненско оборудване и обзавеждане, мебели за трапезария, спални помещения, кътове за занимания и свободно време

5. Проект "Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/019 Бюджет: 13 087 312, 92 лв., за основен обект: 7 462 816,28 лв., от които БФП 4 943 498,91 лв. и 2 766 492,32 лв. собствен принос. Срок за изпълнение 23 месеца (20 май 2013 - 19 април 2015).

Договорените средства са за един основен и седем допълнителни обекта. Към момента е осигурено финансирането за основния обект - "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона пл. "Тройката" и подземна улица", а допълнителните седем ще бъдат финансирани при освобождаване на финансов ресурс по оперативната програма и сключване на анекс към договора.

Основния обект "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона пл. "Тройката" и подземна улица" включва реконструкция, благоустрояване и озеленяване на площад "Тройката" и изграждане на подземна улица - ул."Княз Борис" - ул. "Гурко" и има за цел реконструкция на зоната на площад "Тройката" и обособяване на транзитно и безконфликтно подземно преминаване на автомобилния трафик в обхвата на пешеходните пространства.

По реализацията на подземната улица са предвидени дейности по изграждане на платна за моторизирано движение с обща дължина 245 м. Предвидени са мерки за шумоизолация на улицата и обезопасяване на надземната част от обекта.

В надземната част на площада се предвиждат интервенции, които ще превърнат знаковото пространство в многофункционален център за реализиране на широк спектър от социални активности. Зонирането на пространството предлага места за отдих, разходка и културни изяви, осигуряване на възможност за провеждане на масови мероприятия, празнични събития и др. 

Проектното предложение предвижда цялостна осветителна система, включваща различни по вид и начин на монтаж 541 енергоефективни осветителни тела.

Предвиждат се още дейности по подмяна на настилките, изграждане на постаменти с осветителни тела и обособяване на зони за арт изяви с леки покрития, обособяване на водна площ с места за сядане; обособяване на многофункционално пространство, с места за общоградски мероприятия и атракции, място за коледни елхи и тържества; ситуиране на сух фонтан с функции- вода, звук, светлина и други.

Към настоящия момент са сключени договори за изпълнение на строително монтажни работи, строителен и авторски надзор за обект "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона площад "Тройката" и подземна улица", а в процес на договориране са дейностите по одит и мерки за визуализация и популяризиране на проекта;

През месец ноември беше открита строителна площадка стартираха ремонтните дейности, а към декември приключват първите два етапа от изпълнението на СМР включващи подготовка на терен за благоустрояване с площ над 3 500 м2, подмяна на подземна инфраструктура и други строително монтажни дейности.

6. Проект "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020 г.", Договор № BG161PO001/5-02/2012/029. Стойност на проекта: 1 336 278 лева. Срок на изпълнение: 18 месеца (30.10.2013 - 30.04.2015).

Проектът е свързан с подготовката на няколко мащабни инвестиционни проекта, с които Община Бургас ще се състезава с останалите Общини в процедурите по договаряне с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020г. Проектите са:

1.      Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана  градска  среда"

-         В ЦГЧ, гр. Бургас; 

-         В ж.к. Възраждане, гр. Бургас;

-         В ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

2.      Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на "Интегриран проект  за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град" чрез:

-         реконструкция на парк Езеро, гр. Бургас;

-         реконструкция на улица и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в парк Езеро, гр. Бургас;  

-         реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода  в Южна част на Приморски парк (от паметник на Пушкин до ул. 6-ти септември и хотел Приморец, гр. Бургас

3.      Изготвяне на работни инвестиционни проекти за осигуряване на  модерна образователна инфраструктура  в гр. Бургас чрез:

-         преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" в учебен корпус;

-         реконструкция на училищен  двор на ОУ "Елин Пелин", гр. Бургас;

-         изграждане на нова детска градина в Районен център - Меден Рудник, гр. Бургас

4.      Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реализацията на "Социални жилища - модел за социално включване в ж.р. Меден Рудник  - Проектиране на две социални жилища в  зона В и Д, ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

5.      Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реализация на "Обновяване на сграда с обществено предназначение в град Бургас" - преустройство на съществуваща сграда - Културен дом в ЦГЧ, гр. Бургас;

6.      Предоставяне на консултантска услуга за извършване на оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти;

7.      Изготвяне на технически паспорти за съществуващи сгради: Културен дом ЦГЧ и ДДЛРГ 4Ал. Г. Коджакафалията", гр. Бургас;

8.      Обследване за енергийна ефективност - издаване на сертификат за  енергийни характеристики  на ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията", гр. Бургас

Изпълнено през 2013г.:

В процес на подготовка документациите за провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2007-2013г.

1. Проект "Интегриран проект за рехабилитация и разширение на Вик мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас" "- Първи етап

Договорът е сключен през октомври 2011г. Общият бюджет на проекта е 19 132 711, 00 лв. Срокът за изпълнение е 33 месеца. Договорът е двуетапен. При успешно реализиране на първи етап - проектиране, ще бъде подписано споразумение за втори етап - строителство.

Бюджет за първи етап: 742 788,00 лв

Цел: Подготовка на инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на ВиК инфраструктурата в района на кв. Сарафово, гр. Бургас. Включва цялостно проектиране на канализационната и водопроводна мрежа в зоната на квартали 70-82 по плана на кв. Сарафово.

Дейности:

-         Изготвяне на ПИП с варианти за решения. Подготовка на експертни анализи, инженерно хидрогеоложки проучвания, планове и др. документация;

-         Изготвяне на работен проект за рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа в старата част на кв. Сарафово;

-         Изготвяне на идеен и работен проект за нова водопроводна мрежа и канализация в зоната на квартали 70-82 по плана на кв. Сарафово;

-         При доказана необходимост от изграждане на нова пречиствателна станция- изготвяне на идеен проект;

-         Подготовка на план за управление на утайките, ако е доказана необходимостта за изграждане на нова ПСОВ;

-         Изготвяне на финансово икономически анализи

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013 г.:

Проведени всички обществени поръчки по проекта.Подготвени и изпратени за становище от УО, ПИП и идейни проекти за ВиК мрежата.

2. Проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. "Меден Рудник", гр. Бургас - 2 етап: разширение"

Договорът е сключен през януари 2012г. Общият бюджет на проекта е 23 313 852, 25 лв. Срокът за изпълнение е 36 месеца. Договорът е двуетапен. При успешно реализиране на първи етап - проектиране, ще бъде подписано споразумение за втори етап - строителство.

Бюджет за първи етап: 790 962,00 лв.

Цел: Подготовка на техническа документация и съпътстващите строителни разрешения, възлагане на дейностите по строителството на заложените в идейният проект на ПСОВ съоръжения за постигане на пълен проектен капацитет на ПСОВ Меден Рудник - изпълнение на втори и трети етап от първоначалния проект за реконструкция и разширение на ПСОВ - Меден Рудник. С изграждането на пълния капацитет на планираната инфраструктура за пречистване на битовите отпадъчни води ще се постигне намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда в района на Меден Рудник и ще се подобрят предпоставките за опазване на човешкото здраве и живот.

Дейности:

-         Подготовка на ПИП, обследващ необходимостта от реконструкция на канализационните мрежи в зони А, Б, и Г, възможностите за разширение на ВиК мрежите в Зона Д и изграждане на трети и четвърти биобасейн на ПСОВ Меден Рудник.

-         Подготвен финансово икономически анализ;

-         Актуализиран план за управление на утайките;

-         Технически/Работен проект за реконструкция на канализационните мрежи в зони А, Б и Г, комплекс Меден Рудник;

-         Идеен проект за II и III етап на ПСОВ;

-         Съгласувателни процедури, комплексна оценка на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж;

-         Разработена тръжна документация за възлагане на инженеринг- работно проектиране и изпълнение на разширението на ПСОВ и строителен надзор

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013 г.:

Проведени всички обществени поръчки по проекта. Подготвени и изпратени за становище от УО, ПИП и идейни проекти.

3. Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово, гр. Бургас"

Договорът е сключен през април 2012г. Общият бюджет на проекта е 10 405 804,36 лв. Срокът за изпълнение е 34 месеца. ( до 03.02.2014 г.)

Цел: Проектът предвижда основно цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, което ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в областта на "водоснабдяването и канализацията" във водния сектор в целевия регион. От една страна, той дава приоритет на разделна схема на канализацията. От друга страна, проекта предвижда съпътстваща реконструкция на цялата водопроводна мрежа на квартала, което ще гарантира качеството на доставяната питейна вода и ограничаване на загубите по водопреносната мрежа на зоната.

Дейности:

-         Изграждане на главни канализационни колектори -

-         битова канализационна мрежа (2 бр.) - 1 839.85 м;

-         Изграждане на второстепенна канализационна мрежа -

-         битова канализационна мрежа (37 бр.) - 7 526.70 м;

-         Изграждане на довеждащ колектор -

-         битова канализационна мрежа - 108.37 м;

-         Изграждане на отливен канал -

-         битова канализационна мрежа - 20.70 м;

-         Изграждане на второстепенна канализационна мрежа -

-         дъждовна канализация (23 бр.) - 5 906.53 м;

-         Изграждане на ПСОВ в агломерация Бургас, зона кв. Горно Езерово с капацитет 683.78 м3/дн;

-         Реконструкция на водопроводната мрежа на квартала - 9 391.02 м

(в т.ч. главни водопроводни клонове - 1 514.38 м, второстепенни клонове - 7 748.14 м и довеждащ водопровод до ПСОВ - 128.50 м).

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013 г.:

-         изградена битова канализация: 8327 м.

-         изградена на дъждовна канализация: 5478 м.

-         реконструиран водопровод: 6551 м.

4. Проект "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчните води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас"

Договорът е сключен през юни 2012г. Общият бюджет на проекта е 29 221 180,28 лв. Срокът за изпълнение е 41 месеца ( до 15.11.2015 г.).

Цел: Изграждане на битово-фекална, дъждовна канализация и реконструкция на водопроводната мрежа на кв. Банево, кв. Ветрен и кв. Минерални бани, както и изграждане на нова ПСОВ. ПСОВ ще е с капацитет за включване и на вилните зони "Боровете", "Сухото дере", "До стопански двор", "Острица 1" и "Острица 2".

Дейности:

-         изграждане на 44 876 м нова битово-фекална канализационна мрежа

-         изграждане на 8 902 м нова дъждовна канализация

-         рехабилитация на 38 907 м съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията

-         изграждане на 3 579 м нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията

-         изграждане на 2бр. нови КПС

-         изграждане на нова ПСОВ за 10 560 ЕЖ

През 2012 г. бяха проведени обществените поръчки по проекта. Подписан е договор за публичност. Предстои сключване на договор за инженеринг на ВиК мрежата и ПСОВ, строителен надзор, одит и техническа помощ.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013 г.:

-         изградени 7150 м битово- фекална канализационна мрежа;

-         изградени 960 м дъждовна канализация;

-         изградена 1 бр. КПС;

-         рехабилитирана 8900 м съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията;

-         влязло в сила разрешение за строеж за ПСОВ, кв. Ветрен (21.10.2013г.) и започнати строителни дейности.

-         започнато възстановяване на настилки по улици на кв.Ветрен.

5. Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Бургас". Договор № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.

Обща стойност на проекта 43 231 121,10 лв., продължителност 25.08.2011г.  - 25.04.2015г.

Проектът включва проектиране и изграждане на депо "Братово - Запад" и две претоварни станции в Несебър и Карнобат, в съответствие със съвременните европейски изисквания за екологосъобразно обезвреждане на отпадъци.  Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места с население около 400 000 души на територията на общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.

Изпълнени дейности през 2013г.:

Проведени всички обществени поръчки предвидени по проекта, съгласно графика за изпълнение, с изключение на доставката на машини и съоръжения за Регионално депо "Братово-запад" и Претоварна станция за отпадъци - Карнобат.

Избрани изпълнители за:

-         обект: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО "БРАТОВО - ЗАПАД". Сключен договор на стойност 16 865 647.91 лв. и срок за изпълнение 32 месеца. Към настоящия момент са стартирани строителните работи на Клетка 1,  с капацитет за депониране 400 000 тона отпадъци и с обем 450 000 куб. м. Изградена е дренажната система  под дъното на клетката, както и обходните скатови канавки. Изградена е 70 % от опорната дига на Клетка 1.  Сградата за  съхранение на опасни отпадъци на площадката отредена за Екопарк   в груб строеж е завършена. Изградено е  външното ел. захранване до обекта. 

-         обект: ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ - КАРНОБАТ. Сключен договор на 08.10.2012г. на стойност 3 806 750 лв. и срок за изпълнение 30 месеца. Изготвени работни инвестиционни проекти.

-         обект: ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ - НЕСЕБЪР. Сключен договор на 11.02.2012г. на стойност 4 515 573,00 лв. и срок за изпълнение 30 месеца. Изготвени работни инвестиционни проекти. Стартирани строително - монтажни работи на обекта.

6. Проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен",  Договор за предоставяне на БФП DIR-51315001-C004. Период на изпълнение: 11.11.2013г. - 30.09.2014г.

Бюджет на проекта и източници на финансиране:

Общо допустими разходи: 93 622 467,88лв.

Бюджет на Община Бургас: 20 722 898,88лв.

Принос от Общността: 16 019 629,75лв.

Принос от националния бюджет: 4 004 907,44лв.

Допълнителен финансов принос на Община Бургас: 698 361,69лв.

Проектът включва дейности по доставка и въвеждане в експлоатация на тролейбуси за нуждите на обществения транспорт в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен, както следва:

-                     За Община Бургас - 22 тролейбуса;

-                     За Община Варна - 30 тролейбуса;

-                     За Община Плевен - 40 тролейбуса;

-                     За Община Стара Загора - 8 тролейбуса.

Водещ партньор по проекта е Община Бургас, а партньори в изпълнението са общините Варна, Плевен, Стара Загора и общинските дружества - оператори на обществения транспор: "Бургасбус" ЕООД, "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна, "Тролейбусен транспорт" ЕООД - гр. Плевен и "Тролейбусни превози" ЕООД - гр. Стара Загора.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

-        Подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда чрез намаляване на емисиите, шумовото замърсяване и развиване на тролейбусни системи с ниско ниво на замърсяване;

-        Ефективно и устойчиво управление на енергията на местно ниво;

-        Повишаване привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга;

-        Създаване на условия за по-голяма мобилност на членовете на местната общност

-        Превенция и намаляване на задръстванията и повишаване капацитета и скоростта на системата за обществен транспорт;

-        Подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градска среда.

Изпълнено през 2013 г.:

Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и сключен договор за доставка на подвижен тролейбусен състав, сключен договор с изпълнител

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013г.

1. Проект "Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас"

Продължителност: 18 месеца

Бюджет: 180 451 лева.

Целта на проекта е да се подобри работата на общинска администрация- Бургас, чрез прилагането на ефективни механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата.

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:

-         Изготвени препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинска администрация Бургас. Идентифициране на нетипични функции, премахване на излишни и дублиращи се функции, закриване и/или преструктуриране на звена, прецизиране на функциите на административните звена;

-         Изготвени препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на общинска администрация Бургас съдържащи прецизиране на формулираните мисия, визия, цели на администрацията и нейните звена, с оглед спазване на изискванията за конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във времето, подобряване на системата за полагане на цели, степента на изпълнение на целите в администрацията и отделните звена;

-         Препоръки и план за подобряване на ефикасността от дейността на общинска администрация Бургас- подобряване на системата за отчетност в администрацията, прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати, използваните ресурси и съотношенията между тях, определяне на възможности за по-икономично използване на ресурсите (финансови и човешки) и за подобряване на резултатите от дейността;

-         Въведени устойчиви механизми за управление на работните процеси и координацията в Община Бургас;

-         Актуализирани вътрешни правила;

-         Внедрена балансирана система от показатели за ефективност в работата на общинска администрация Бургас.

2.                "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас"

Продължителност 9 месеца /13.11.2013 г.- 13.08.2014г./

Бюджет на проекта: 76 078 лв.

Основна цел на проекта: Подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на стратегически средносрочни политики в Община Бургас в партньорство със заинтересовани страни.

Изпълнението на проекта ще спомогне да се подобри вътрешната организация на работата в общинската администрация в посока по-ефективно и по-ефикасно планиране и изпълнение на общински политики с участие на представители на заинтересованите страни от гражданския сектор и бизнеса. Проектът предвижда изготвянето на оценка на изпълнението на общинския план за развитие 2007-2013 г., разработването на нов общински план 2014-2020 г. и разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението му. От изключителна важност при прилагането на политики на местно ниво, е прецизното предварително проучване и планиране за определяне и постигане на целите и приоритетите на администрацията. Община Бургас има за цел провежданата от нея политика да подобрява качеството на живот на населението на общината, да подпомага иновативни инициативи и да създава среда за развитие на предприемачески идеи.

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие. С него се определят средносрочни цели и приоритети за развитие, като е необходимо да се отчетат характеристиките и потенциала на общината  и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските  планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие.

Изпълнено през 2013 г.:

Подготвена и проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите, включени в обхвата на проекта.

3.                Проект "Обучение на служителите на общинска администрация Бургас"

Продължителност: 12 месеца (от 29.05.2013 г. до 29.05.2014 г.)

Бюджет на проекта: 79 033 лв.

Основна цел на проекта е повишаване капацитета на служителите на Община Бургас, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения.

-         Чрез изпълнението му се очаква да бъдат:

-         Създадени условия за ефективно изпълнение на служебните задължения;

-         Повишени професионални компетенции на служителите в Община Бургас;

-         Подобрено качество на предоставяните от Община Бургас услуги.

-         Създадени условия за безпроблемно ползване на предоставяните от Община Бургас услуги от представители на всички социални групи.

Изпълнено през 2013 г.:

-         Проведени 26 обучения/обучени 80 служители

-         Стартирало обучение по жестомимичен език за 16 човека - две групи по 8 служители

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РИБАРСТВО" 2007-2013Г.

Проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Сарафово". Бюджетът на проекта е  12 148 315,35 лв.

Целта на проектното предложение е разширение и модернизация на защитено рибарско пристанище за малки кораби, като предвидените основни дейности на инвестиционния проект съдържат следните подобекти - кейова стена и оградителни съоръжения (молове), обслужващи пътища за транспортен достъп, паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, пункт за контрол на достъпа, пункт за бункеруване на кораби, спусково устройство - хелинг, площадка за ремонт на кораби, площадка за разтоварване на риба, административна сграда с прилежащ покрит пазар за първа продажба на риба, ледогенератор и хладилен склад, площадково осветление за безопасна и ефективна работа през тъмната част на денонощието, колонки за електрозахранване и водоснабдяване на плавателните съдове и др. допълнителни елементи на благоустрояването. 

Основен акцент е отреден на хидротехническата част, чието изграждане ще доведе до значително подобряване на сигурността и безопасността на пристанището, повишаване качеството на предлаганите пристанищни услуги и ще увеличи многократно капацитета му. Към настоящия момент кейовият фронт е с дължина от 24 метра, изцяло осигурен от монтираното понтонно съоръжение. Поради слабата вълнозащита от югоизток и плаващия тип на кейовия фронт, нормалното функциониране на пристанището е силно зависимо от метеорологичните условия. Съгласно одобрения проект е предвидено да бъде изграден кейов фронт с дължина 235 метра и широчина 30 метра.

Изпълнено през 2013 г.:

Към месец декември 2013 година са проведени обществени поръчки и са подписани договори за изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски надзор по проекта.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 2007-2013г.

Проект "Създаване и функциониране на Областен информационен център - Бургас".  Проектът е с бюджет 526 275,32 лв. и продължителност 36 месеца /от  12.07.2011 до 12.07.2014/. Областен информационен център - Бургас, чиято основна функция е да популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове(СКФ), чрез предоставяне на обща и специализирана информация в центъра, както и организация на мероприятия, тематични конференции и на специални събития започна реално да функционира през 2012 г.

През 2013 г., Областен информационен център - Бургас продължи активната си дейност, като изготви и разпространи 11 бр. електронни информационни бюлетини, съдържащи информация относно актуални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, информация относно новостите в различните национални и европейски политики и програми, реализирани проекти и добри практики в ЕС; подготви и раздаде 4 тиража по 550 брошури, предоставящи обобщена информация за дейностите, организирани от ОИЦ - Бургас, за събития от местен и национален характер, свързани с популяризиране и усвояване средствата по СКФ, възможности за финансиране, обучения, стаж, конкурси, и др.; подготви и излъчи 47 радио предавания Европа в Общинско радио Бургас, на които бяха дискутирани актуални въпроси на европейска тематика; проведе 4 информационни срещи с медиите, с цел да се синхронизират приоритетите в отразяването на събития с европейско значение, както и да се предостави на журналистите възможност да се запознаят отблизо със спецификата на европейските въпроси; организира и проведе Седмица на Европа през месец май съвместно с широк кръг партньори, включваща редица събития на открито - експозиции, спектакли, прожекции, културни и празнични мероприятия, концерти, както и информационни щандове; организира и проведе 16 информационни срещи на различни теми в ОИЦ - Бургас по специфични теми, свързани с възможности за финансиране по оперативни програми, Кохезионната политика и др. актуални въпроси, свързани с политики и програми на ЕС.; осъществи 38 информационни срещи в общините от областта, с цел популяризиране на НССР, ОП и на Кохезионната политика на ЕС; организира и проведе 2 тематични конференции по теми, свързани с политиките на ЕС и 3 работни срещи с експерти от 13-те общини в областта, работещи по европейски проекти, с цел обмен на опит и на добри практики.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013г.

Проект "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор - Бургас".  Бюджетът на проектното предложение е  2 351 858,46 лв. и цели подкрепа на развитието на местния бизнес, чрез предоставянето на услуги. Периода на изпълнение :02.02.2012 г. - 02.02.2015 г.

Бизнес инкубатор Бургас беше създаден през 2012 г. и през 2013 г., задълбочи своята дейност и се наложи като прогресивна структура в подкрепа на местния бизнес. Дружеството предоставя виртуални инкубационни услуги, осигуряващи достъп до материали и инструменти за виртуално консултиране и обучение на членове и партньори на дружеството. Освен това, екипът на Бизнес инкубатор Бургас предлага консултантски, обучителни и експертни услуги на стартиращи и динамични малки и средни предприятия на територията на област Бургас. През 2014 г., ще бъде осигурена възможност за "физическа инкубация", включваща ползване на оборудвани конферентни и мултимедийни зали и офис пространства. С цел повишаване информираността и капацитета на местния бизнес, Бизнес инкубатор Бургас организира и проведе редица обучения, свързани с промените в бизнес средата през 2013 г., данъчни и правни новости в бизнес календара за 2014 г., корпоративното облагане, имотни сделки и други. Също така, беше организирано информационно събитие "Седмица на европейските възможности", на което бяха представени възможностите за европейско финансиране. Бизнес инкубатор Бургас осъществи и младежка предприемаческа борса, на която ученици и студенти от Бургас представиха свои иновативни идеи.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

1. Проект "Привлекателен градски транспорт за достъпни градове (АТТАС)", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г. Община Бургас е партньор с 8 организации от Унгария, Италия, Словения, Гърция и Румъния. Проектът е с продължителност 3 години, като бюджета за община Бургас е 144 840  EUR.

По проект АТТАС през 2013г. са проведени 4 Мобилни форума със заинтересованите страни за анализ на мобилната ситуация, проблемите и възможните решения в сферата на градската мобилност.

В момента се разработва стратегически План за устойчива градска мобилност 2014-2020. В началото на 2014г. Община Бургас ще разполага с разработен стратегически документ за планиране устойчивото развитие на градската мобилност в Бургас, който ще зададе дългосрочна визия, цели, приоритети и пакет от мерки за интегрирано, ефективно и устойчиво развитие и управление на мобилността в града до 2020. Плановете за устойчива градска мобилност се препоръчват от Европейската комисия за градове над 100 000 жители. Предстоят 2 обществени обсъждания на Плана за устойчива градска мобилност 2014-2020, преди той да бъде приет.

За поредна година Община Бургас се включи в общоевропейската инициатива "Европейска седмица на мобилността", която се повежда от 16 до 22-ри Септември. Кампанията подкрепя и популяризира алтернативните, екологични и здравословни методи на придвижване в градската среда. Идеята на инициативата е да бъдат привлечени все повече потребители към обществен транспорт, колоездене и придвижване пеш като това ще допринесе за намаляване потреблението на лични автомобили и по-малко вредни емисии за по-чисти градове.

 

2. Проект "PassREg - Региони с пасивни сгради и възобновяеми енергийни източници", финансиран по програма "Интелигентна Енергия Европа" на Европейската комисия.

Продължителност на проекта: 36 месеца (01.05.2012 - 01.05.2014)

Общ бюджет на проекта:                   1 966 662 евро

Бюджет на Община Бургас:               54 828 евро

В проекта участват 14 международни партньора.

Цели на проекта:

- Да подпомага развитието на устойчиво строителството в отделни региони.

- Да насърчава проектирането и строителството на пасивни сгради с възобновяеми енергийни източници.

- Анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури.

- Адаптация на успешни модели към различните регионални условия.

- Разработване и популяризиране на добри практики

Постигнати резултати  от изпълнението на проекта през 2013г.

-         Събрана и обобщена информация относно добрите световни практики в областта на пасивните сгради, касаещи прилагането им в различни климатични зони.

-         Описание и анализ на моделите на успеха на водещите региони - Хановер, Германия; Брюксел-столица, Белгия и Тирол, Австрия

-         Експерти от Община Бургас взеха участие 2 международни семинара, които се проведоха във Франкфурт, Германия и Тирол, Австрия.

-         Разработен е първи вариант на Модел на успеха за Община Бургас, с акцент в прилагането и популяризирането на стандарта "Пасивна къща" , като основен инструмент за постигане на целите 2020 на Европейския съюз.

-         Организирано е информационно събитие в рамките на Международни дни на пасивните сгради 2013г.

3. Проект "Наука в Югоизточна Европа" -  повишаване на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в Югоизточна Европа (SEE Science), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа.  Продължителността на проекта е 3 години, а бюджета за Община Бургас е 88 690,60EUR

В проекта участват 10 партньора от Югоизточна Европа. Целта на проекта е формиране на визия на Югоизточна Европа като място за иновации чрез повишаване на общественото съзнание за значението на природните науки, технологични процеси и иновациите чрез

1) засилване ролята на Научни центрове насърчаващи иновациите чрез подобрени функции и капацитет;

2) обединяване на усилията на индивидуалните научни центрове на ниво Югоизточна Европа;

3) разработване на нови, устойчиви инструменти, увеличаващи ефективността на сътрудничеството между заинтересованите страни;

4) използване на потенциала на нов софтуерен инструмент водещ науката по близо до широката общественост и по-специално младите хора.

През 2013 по проекта са осъществени следните дейности:

-         Създадена функционираща страница на проекта - www.seescience.eu,

-         Изградена функционираща мрежа от "научни агенти";

-         Проведени проучвания на добри практики в региона и Европа;

-         Портфолио с иновативни услуги предлагани от научните центрове в Европа и по света;

-         Изготвено предпроектно проучване за научен център в гр.Бургас;

-         Изготвен стратегически план за действие на община Бургас за работа със заинтересованите страни;

-         Изготвен Доклад за състоянието на научните центрове на транснационално ниво;

-         Проведени три фестивала на науката - в Солун, Дебрецен и Бургас

-         Проведени малки пилотни дейности - иновативни дейности в областта на образованието и/или науката в отделни целеви групи от всяка партньорска организация.

В Бургас се проведоха пилотна дейност в ПЗЦ  на БДЗП  - "Пода"  - открита орнитологична и научна лаборатория и интерактивна открита морска лаборатория(Open marine lab) до Мостика, Приморски парк

4. Проект "Covenant Capacity - изграждане капацитет на местните власти при изпълнение на политики и дейности за противодействие на климатичните промени - от планиране, през изпълнение до мониторинг", финансиран по Програма "Интелигентна Енергия - Европа" на Европейската Комисия.

Продължителност: 1 юни 2011 г. - 1 юни, 2014 (36 месеца)

Бюджет за Община Бургас: 45 158 Евро

В проекта участват 18 международни партньора. Водещата организация е Международен съвет за местни екологични инициативи, на който Община Бургас е член.

Целта на проекта е да се повиши вниманието, познанието, интереса и пропуските в капацитета на местно ниво в 15 страни, включени в проекта,  мотивирайки и позволявайки директно на местните управници и общности ефективно да отговорят на общинските "климатичните и енергийно предизвикателства".

Община Бургас заедно с българските партньора по проекта -Общинска мрежа за енергийна ефективност "Еко Енергия" и WWF България, проведе 3 броя практически обучения на представители на български общини за разработване на Планове за действие управление на енергията.

В рамките на проекта е разработена и интернет платформа (на български език) http://www.covenant-capacity.eu/bg, чрез която желаещите могат да получат подробни указания и съвети при разработване на Планове за действие управление на енергията.

5. Проект "CASCADE", финансиран по програма "Интелигентна енергия - Европа". В проекта участват 21 международни партньора. Бюджетът на община Бургас е  34 987 EUR, а продължителността на проекта е 36 месеца от 1 юни 2011 г.

Целта на проект CASCADE е да се създадат широкомащабни партньорски връзки и да се изработи програма за повишаване на капацитета на членовете на мрежата от големи европейски градове с цел да се:

1.  Подкрепи прилагането и разпространението на политиките за устойчива  енергия и прилагането на съответните цели на местно ниво в 18 големи европейски града.

2.  Активизира потенциала на мрежата от градове EUROCITIES и нейните членове за изграждане на устойчив международен капацитет и трансфер на добри практики между местните власти

3.      Използва потенциала на градовете да действат като посредница в техните държави и да преодолеят езиковата бариера за международен обмен на добри практики.

През 2013 г., в рамките на проекта, се проведоха две работни посещения на експерти от Общината съответно в град Гейтсхед, Англия, където беше представен опита на общината в санирането на обществени сгради, мерките за енергийна ефективност на новите сгради и опита в публично-частните партньорства; и в град Тераса, Испания, където бяха споделени добри практики в областта на енергийната ефективност в градския транспорт и новия план за градска мобилност. Община Бургас беше домакин на работна визита от страна на партньори от Полша и Швеция в областта на енергийната ефективност в градския транспорт. Колегите дадоха висока оценка на постигнатото до момента по отношение на обновлението на автобусите и предстоящото обновление на тролейбусите в града; на успешно функциониращата система за наем на велосипеди и на синята зона. Експерт на общината взе участие в събитието Отворени дни на градовете и регионите в Брюксел, което се провежда всяка година и представлява най-широкомащабния форум, на който общини и региони обменят опит във всички области на своята дейност.

6. Проект "Добавена стойност на културата и културното наследството за регионалните политики за устойчив туризъм - CHARTS / Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability/", финансиран по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC. Продължителност: 30 месеца, от януари 2012 до юни 2014г.

Бюджет на проекта: 1 491 591 евро

Бюджет на Община Бургас: 95 320 Евро

Цели:

-         Да се наградят и да се използват постиженията, методите, резултатите, политиките и стратегиите на предишни проекти и инициативи в областта на културата, наследството и стратегиите за устойчиво развитие на туризма и

-         да се трансферират съответните добри практики между участващите региони и на европейско ниво, като важна добавена стойност към ефективното формулиране и изпълнение на регионални политики, както и да допринесат за постигане на договореностите от Лисабон и Гьотеборг.

Дейности:Идентифициране, анализ, обмен и трансфер на добри практики относно изменението на климата, достъпността до културно наследство, ефективни партньорства, приемащите общности, критерии за качество, информация за посетители, маркетинг на дестинациите и културни маршрути, за устойчив туризъм. Интеграционна политика и добавена стойност. Хартата. Награда. Събития. Изложби. Семинари. Конференция.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

-         Подобрени регионални политики в областта на културата, културното наследство и устойчивия туризъм; Добавена стойност към минали и съществуващи инициативи;

-         Придобиване на нови знания в по-слабо развитите региони на ЕС (вкл. нови държави-членки);

-         Създаване на възможности за заетост в културните и туристически индустрии;

-         Защита и опазване на културни и исторически обекти и местности

-         Защита и опазване на околната среда чрез въвеждане и популяризиране на стратегии за устойчив туризъм (Отговорен туризъм)

-         По-добро използване на европейските средства предоставяни по основните оперативни програми чрез вече доказани успешни практики и политики.

През 2013 по проекта са осъществени следните дейности:

-         Разработен уеб базиран инструментариум, който включва наръчник, брошура и презентация и видеоклип на тема "Ефективни партньорства"

-         Трансфер на добра практика на тема "Велосипедни маршрути"

7. Проект "Подобрена виртуалната достъпност, чрез съвместни инициативи за улесняване внедряването на широколентови мрежи в Югоизточна Европа /SIVA/- South East Europe improved virtual accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks", финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013".

Партньори, асоциирани партньори и наблюдатели по проекта: Австрия /3/, България /3/, Гърция /6/, Италия /4/, Словения /2/, Македония /1/, Черна гора /1/.

Бюджет на проекта: 1,545,338.00 Евро

Бюджет на Община Бургас: 94,704.00 Евро

Продължителност: 24 месеца, октомври 2012-септември 2014

Планирани дейности по проекта:

-         Идентифициране, оценка и анализ на нуждите, свързани с виртуалната достъпност.

-         Насърчаване на обмена на опит, допитвания и координация на политиките и стратегиите, свързани с развитието на широколентови инфраструктури.

-         Разработване, тестване и оценка на транснационален механизъм за качеството на опит по отношение на виртуалната достъпност, като информационна база за подкрепа на решения и стратегии за планиране.

-         Насърчаване на приемането на общ технически подход, улеснено от геопространствени инструменти за анализ като средство за подобряване на планирането на мрежата разгръщане.

-         Насърчаване на приемането на общ технически подход, улеснено от геопространствени инструменти за анализ като средство за подобряване на планирането на мрежовото разполагане.

-         Идентифициране, анализ и обмен на добри практики и инвестиционни стратегии.

-         Повишаването на осведомеността, популяризиране и разпространение на резултатите от проекта и познанията извън консорциума.

-         Идентифициране на финансови механизми, позволяващи на нови публични и частни инвестиции и улесняване на публично-частни партньорства, които да инвестират във виртуална достъпност.

-         Създаване на споразумения и политически ангажименти със съответните лица, вземащи решения и заинтересовани страни за използване и популяризиране на резултатите от проекта след края на проекта.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013г.:

-         Проведен информационен ден по проекта

-         Проведен транснационален уоркшоп

-         Проведени 2 бр. ръководни комитети

-         Извършено проучване/анкета

 

8. Проект "Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони - 4GreenInn", финансиран по Съвместна оперативна програма за Черноморския басейн 2007 - 2013

бюджет на община Бургас (водеща организация) - 187 990,37 евро

срок на изпълнение - от юли 2013 до юли 2015

дейности -

-         Изследване и маркиране на всички защитени зони в регионите по проекта

-         Създаване на обща база данни  и съвместна уеб плаформа - Черно море Екопедия

-         Развитие на демонстрационни модели на иновативни методи за използване на потенциала на защитените зони

-         Разработване на технически проекти за изграждане на природни центрове на Бургаско езеро, остров Браила и Кейп Айа, Украйна

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013г.

-         Подписани партньорски споразумения с НПО "Фонд Севастопол", Украйна и Агенция за регионално развитие в Югоизточен регион за планиране - СЕРДА, Браила, Румъния

-         Проведена работна среща  и учебно посещение на 10-11 септември в Бургас

-         Разработено ръководство за бранд и стил по проекта

-         Изготвени техническо задание и договор за проучване на защитените територии

9. Проект "Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничния регион на Бургас и Къркларели-BioRegion", реф. № 2007CB16IPo008-2011-2-085, Договор за национално съфинансиране РД-02-29-140/28.03.2013, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция

Бенефициент:  Сдружение за управление на отпадъците-Регион Бургас

Партньор: Земеделска Камара - Къркларели

Продължителност: 12 месеца

Общ Бюджет (в Евро): 126 812,58

10. Проект "СРЕБЪРЕН ГРАД - иновативни стратегии и планове за действие за увеличаване на социалната и икономическа роля на възрастните хора", Договор № SEE/D/0325/4.1/X, финансиран по програма за международно сътрудничество "Югоизточна Европа" 2007-2013.

Бюджет за Община Бургас: 136 518 евро

Срок на изпълнение: 24 месеца (1 октомври 2012 - 13 септември 2014)

Проектът е насочен към социално-икономическото развитие на градовете, чрез създаване на по-добри условия за възрастните хора за техния активен живот в обществото. Фокусира се върху регулаторни, институционални и финансови рамки (законодателство, стратегии, финансови механизми, условия на труд и градска среда), иновативни модели и подходи за ангажиране и инвестиране в хора над 50 години в местните общности, както и  възможностите за сътрудничество с  всички заинтересованите страни;

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2013г.

-         Установена е на платформа на заинтересованите страни, включваща местни власти, служби по заетост, представители на целевите групи, обучителни институции, работодатели и др., която цели по-задълбочено разглеждане на проблемите на възрастните хора, както и обединяване на усилията на заинтересованите страни за осигуряването на по-добри условия за работа и живот на възрастните хора.

-         Извършен е анализ на ситуацията за очертаване на законодателна рамка, стратегии, финансови стимули, програми за обучение и заетост насочени към хората над 50 години, за идентифициране на предизвикателства и възможности за повишаване качеството на живот на целевата група;

-         Разработена е пилотна дейност, насочена към предоставяне на обучения на целевите групи за придобиване на знания и умения, насочени към увеличаване на икономическата активност на хората на възраст над 50 години;

-         Проведени са три транснационални тематични работилници, включително и сесии, за търсене на решения в градовете партньори по проекта, насочени към предоставянето на експертни препоръки за осъществяването на анализ на ситуацията, прилагането на пилотна дейност и разработването на местен план за действие, представляващ средносрочен планов документ, включващ мерки и дейности за насърчаване активния живот на възрастните хора в обществото.

 

ІІІ. ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ:

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."

Проект "Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на  Община Бургас /кв. Крайморие и гр. Българово/", процедура BG161PO005/11/1.12/02/25.

Стойност на проекта:  42 054 242,64лв.

Проектът предвижда изграждане на канализационната система в две приоритетни агломерации на територията на Община Бургас, което ще доведе до обхващане на 90% от населението на квартал Крайморие и гр. Българово и пречистване на отпадъчните води, генерирани на територията на урбанизираните територии в обхвата на инвестиционното предложение.

Конкретният обхват на основните инвестиционни дейности в рамките на двата обекта на проектното предложение включва:

-         Изграждане на главни канализационни колектори - битова канализационна мрежа - 4 807 м;

-         Изграждане на второстепенна канализационна мрежа - битова канализационна мрежа - 22 248 м;

-         Изграждане на главни канализационни колектори - дъждовна канализация - 444 м;

-         Изграждане на второстепенна канализационна мрежа - дъждовна канализация - 17 848 м;

-         Изграждане на тласкатели в границите на агломерация кв. Крайморие - дъждовна канализация - 1 433 м;

-         Изграждане на тласкател за битови отпадъчни води от КПС "Крайморие" до съществуваща РШ - 5 206 м;

-         Реконструкция на тласкател от КПС "Вая" до съществуваща РШ - 1 962 м;

-         Изграждане на ПСОВ в агломерация гр. Българово с капацитет 374 м3/дн;

-         Изграждане на  4 бр. КПС за битови отпадъчни води и 1 бр. КПС за дъждовни води; реконструкция на КПС "Вая";

-         Изграждане на водопроводна мрежа - 9 079 м (в т.ч. главни водопроводни клонове - 2 596 м, второстепенни клонове - 5 192 м, захранващи водопроводи- 467 м, захранващ водопровод на ПСОВ - 824 м);

-         Реконструкция на водопроводна мрежа - 5 021 м (в т.ч. второстепенни клонове - 4 151 м, захранващи водопроводи - 870 м

С Решение 366/19.06.2013г. Ръководителя на УО на ОПОС е определил да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 704 521 лв. за проектното предложение на Община Бургас, като същата ще бъде предоставена от ОПОС през следващия програмен период 2014 - 2020г.

 

ІV. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА.

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 - 2013г.

Проект "Обучение на служителите на общинска администрация Бургас"

Продължителност: 12 месеца

Община Бургас е в процес на подготовка на проектно предложение по новата процедура по приоритетна ос ІI "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация".

Целта на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите на Община Бургас за по-ефективно и ефикасно изпълнение на  служебните им задължения, включително чрез обучения, които надграждат резултатите по предишни проекти.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат обучени общински служители в различни области, съобразени с техните служебни задължения, което да доведе до повишаване на професионалните им компетенции

 

V. СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

 

Тясното сътрудничество с неправителствените организации извършващи дейност на територията на община Бургас остава един от приоритетите на Община Бургас. Дирекция "Европейски политики и програми" продължи да си сътрудничи с неправителствените организации и през 2012 г. Община Бургас продължи да изпълнява следните дейности:

-         Поддържане на регистър на НПО с актуални данни на организациите  -публикуван е на интернет страницата на Община Бургас и се актуализира непрекъснато. До момента са регистрирани 119 организации.

-         Регулярно изпращане на информация до организациите за отворени програми за финансиране, за събития организирани от Община Бургас или неправителствени организации и др.

-         Съфинансиране на проекти на НПО по реда на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО

През 2013г. Община Бургас е подкрепила, чрез Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО - 2 проекта, както следва:

1. Фондация "Астика", проект "Колело" - 500,00 лв.

2. Фондация "Астика", проект "Въртележка на улицата"- 700,00 лв.

 

VІ. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ И НАГРАДИ ОБЩИНА БУРГАС 2013:

1.                Официалният туристически портал на Бургас - gotoburgas.com спечели първа награда от най-престижният форум за уеб-награди в България, конкурса "Бг сайт" 2013.

Go To Burgas взе 1-во място в категория "Адаптивни и отзивчиви сайтове". Да бъде отзивчив един сайт означава, че дизайнът и техническите му параметри са изпълнени така, че да може порталът да се използва на всички видове дигитални устройства - компютри, телефони, телевизори, таблети.

Gotoburgas.com е първият по рода си български сайт, отличаващ се със своя мащаб, функционалност и иновативност. Той съдържа обща информация за града - история, природа, времето, начините за стигане до Бургас, възможностите за транспорт в рамките на града, подробна карта. В него се съдържа информация и за най-атрактивните места - музеи, галерии, атракции, паркове, плажове, археологически обекти, възможности за спорт, др. За всяко от тях има описание, снимки, информация, как се стига, контакти. Посетителите на GotoBurgas ще намерят информация и за актуалните събития по време на престоя си, за заведенията в града, възможностите за шопинг, безплатни wi-fi зони, болници, аптеки, таксита, др. Оттук туристите могат да организират и престоя си в града, тъй като сайтът дава възможност и за резервации на хотели. Сайтът е на три езика - български, английски и руски.

Порталът има и мобилно приложение, което също е изключително лесно и удобно за ползване. Хората, ползващи Go to Burgas през телефоните си, ще могат в реално време да получават съобщения с актуална информация - напр. напомняне за събития, новини, откриване на нов туристически обект, др.

2.                ОБЩИНА БУРГАС получи приз за устойчивост на политиките в сферата на управлението на транспорта, след извършен одит по проект EcoMobility SHIFT .

По време на годишната среща на Европейската конференция за управление на мобилността (ECOMM), която се проведе в Йевле, Кралство Швеция,  Община Бургас получи приз за устойчивост на градските политики в сферата на управлението на транспорта. Община Бургас участва като пилотна община, обект на одит за достъпност на средата и качество на предоставяните транспортни услуги за гражданите, в рамките на проект EcoMobility SHIFT, финансиран по програмата "Интелигентна Енергия".   Партньорите по проекта, сред които водещи специалисти в транспортното планиране и разработването на системи за неговата оценка като Mobile 21, Trivector и  Traject разработиха система за оценка и одит на градската среда, наречена EcoMobility SHIFT, в рамките на която беше извършен одит на шест европейски града, сред които и Бургас. При оценката на градовете бяха използвани общо 28 показателя, разделени в 3 групи, чрез които беше оценен капацитета на общината да планира, разработва, прилага и анализира предприетите мерки за улесняване достъпа на гражданите до транспортната услуга и въвеждане на екологосъобразни начини за придвижване в рамките на градската среда, които изключват ползването на личния автомобил. Благодарение на предприетите от Община Бургас мерки за ограничаване на трафика в центъра на града, подмяната на автобусния парк на градския транспорт с нискоемисионни превозни средства и подобрената достъпност на градската среда за пешеходци и колоездачи Общината получи  положителни оценки по всички показатели и спечели Бронзов приз за екомобилност на града.

3.                Община Бургас получи награда по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. 

Общината получи наградата "Най-активен бенефициент по ОПРР за 2013 г.", като общината с най-много усвоени средства по програмата за тази година.

Призът беше връчен от Министър Десислава Терзиева на специална церемония по време на Годишната конференция за представяне на напредъка по изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., която се проведе в Стара Загора на 10.12.2013г.

4.                Кметът на Бургас Димитър Николов получи наградата в категорията "Успешно привличане на инвестиции" в първото издание на конкурса, организиран от Портала на българските общини Kmeta.bg.

5.                Община Бургас с приз за прозрачно управление

Със специалния приз  за устойчиво прозрачно управление в периода 2008 -2013 г. бе отличена тази година Община Бургас на церемонията по връчването на Годишните награди за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общински администрации.

Наградите са учредени преди 5 години от "Фондация за прозрачни регламенти".

Тяхната  цел е да популяризират принципите на доброто управление, акцентирайки върху четвъртия принцип от "Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво",  приета от европейските министри във Валенсия през 2007 г.

 "Тази година е юбилейна за конкурса,  и от позицията на 5-годишния опит и наблюдения, които натрупахме, решихме да отличим Община Бургас със специалната награда, която е израз на постоянство в прозрачността на действията на администрацията", казаха от Настоятелството на Фондацията.

Чрез връчването на годишните призове, фондацията се стреми да мотивира българските администрации да споделят своя положителен опит с колегите си, както  и повече  от тях да прилагат  установените добри практики.

6. Бургас в първите 33 града, от четвъртото издание на европейския конкурса "Достъпен град" 2014 (Access  City Award 2014) на Европейската комисия.

Община Бургас участва в четвъртото издание на конкурса "Достъпен град" 2014 (Access  City Award 2014) на Европейската комисия.  Наградата "Достъпен град"/ "Access  City Award е инициатива на Европейската комисия в сътрудничество с  Европейския форум на хората с увреждания (European Disability Forum). Тази наградата има за цел да покаже като добри практики и награди  най-добрите от участващите в състезанието градове от страните - членки с население над 50 000 жители, които планират и изпълняват дейности, свързани с подобряване на достъпността на градската среда за хора с увреждания и възрастните хора. 

Тази година в конкурса участваха 102 града от 23 европейски държави. Бургас беше избран в първите 33 града, чиито кандидатури покриват изискванията на състезанието. Селектирането на Бургас в първите 33 града е показателно, че Бургас е постигнал много в тази сфера през последните години и че се развива в правилната посока.   

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Служителите от дирекция "Административно обслужване" с отделите "Канцелария" и "ГРАО" и Сектора за обслужване на Общинския съвет се стремят да изпълняват следните цели и задачи:

-         качествено предоставяне на цялата гама административни услуги;

-         удовлетвореност на клиентите - физически или юридически лица при административно обслужване от служителите на Община Бургас;

-         разумно управление на собствеността и пестеливо разходване на бюджетни средства от дирекцията;

-         поддръжка на локална и национална бази данни

-         безпроблемно от организационна гледна точка провеждане на заседанията на Общински съвет-Бургас.

1. Подобряване качеството на публичните услуги за гражданите и бизнеса чрез:

- Поддържане на Интегрираната система по управление на качеството и околната среда:

Успешно преминаха вътрешният одит, прегледът от ръководството през м. юни 2013 г. и надзорният одит на внедрената ИСУ по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 през м. ноември 2013 г. Констатациите направени от одиторския екип от сертифициращата организация  "Бюро Веритас" показаха, че интегрираната система за управление на качеството и околната среда е ефикасно внедрена и поддържана и съответства на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Служителите на Община Бургас демонстрират добро познаване и правилно прилагане на изискванията на ИСУ. При проведения одит не се констатираха никакви несъответствия.

-         Обслужване на граждани в Центъра за административно обслужване:

През 2013 г. Центърът за административно обслужване на Община Бургас придоби  нова визия -  модерен дизайн, простор, светлина и удобство. Въведе се  билетна система за управление на "опашките". Системата е многоезична, като освен на български, тя предоставя информацията на руски и английски език. За всеки гражданин е осигурено седящо място срещу обслужващия го служител. По този начин се създава повишено доверие между служител и потребител на услуги, гражданинът получава съвет на място и помощ при попълване на документацията, благоприятства се запазването на личната тайна от обкръжаващата среда. Част от служителите от дирекцията, директно работещи с граждани, посещават жестомимичен курс.

Създаде се нова организация на работа. На гишетата се обслужват само и единствено гражданите и гостите на града, а за обработката на цялата вътрешна кореспонденция е сформиран специален бек-офис в друго помещение. Така служителите отделят специално внимание на гражданите и ги обслужват по-ефективно

През изминалата 2013 г. само в административното деловодство на ЦАО са регистрирани 128 260 броя документи, издадени са 72 броя удостоверения за трудов стаж - УП-3 и 62 - броя удостоверения за възнагражденията на гражданите - УП-2. Регистрираните писмени жалби, сигнали и предложения на гражданите са 940 броя. Подадени са 41 заявления за достъп до обществена информация. На всички е изпратен отговор, има 10 решения за отказ. 

Само в приемните дни на Кмета на общината са участвали 353 граждани и юридически лица, а в приемните дни на зам.-кметовете - 569 граждани. Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура, жилищни потребности.

В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица. В резултат на това са направени 950 публични обявления. Нарасналият обем на работа наложи поставянето на допълнителни информационни табла.

- Броят на обработените от служители на отдел  "ГРАО"  документи до 31.12.2013 г. е

Обработени документи от Отдел "ГРАО" 2013 г.

За периода 01.01.2013 -  31.12.2013 година

Брой

Наличие на Българско гражданство

6

Удостоверения за наследници

14098

Дубликати раждане

4216

Препис-извлечения от актове за смърт

524

Дубликати бракове

734

Адресна регистрация - настоящ адрес

9867

Решения по КМЧП

30

Удостоверения за родствени връзки

324

Удостоверения за семейно положение

4693

Удостоверения за сключване на брак в чужбина

118

Заверка за чужбина

2400

Заверка на копия

490

Удостоверения за идентичност на лице

481

Удостоверения за идентичност на адрес

178

Припознаване на дете

308

Удостоверение за правно ограничение

111

Удостоверение за вписване в картотечен регистър

387

Удостоверения за постоянен адрес

1623

Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

6

Други удостоверения по искане на лицата

4588

Общо:

45222

 

 

За периода 01.01.2013 до  30.12.2013 г.

 

Раждане

3677

Промяна в акт за раждане

2194

Бракове

3318

Промяна в акт за брак

3477

Развод

1539

Смърт

3148

Промяна в акт за смърт

141

Настоящ адрес

7797

Правни ограничения

13

Гражданство

454

Постоянен адрес

5629

ЛРК /записи/

2501

ЛРК корекции

24496

Особени бележки

12157

Роднини-данни

10379

Общо:

80920

 

Във връзка с новите наредби по ЗГР през 2013 г. в Община Бургас са дадени права на общо 28 служители за достъп до НБД "Население". От 2013 г. тече актуализация на картотечните регистри /Личните регистрационни картони/ на съставните села. До края на 2013 г. са актуализирани данните на всички села. Всички електронни регистри по гражданско състояние в НБД са подписани, като ежедневно също се прави актуализация и подписване на новите актове. Сканиран е почти целия архивен регистър на населението, като през 2014 г. ще продължи и сканирането на най-старите регистри за раждане в Община Бургас.

Продължава и актуализацията за НБД "Население" на архивен регистър на населението за лицата с изтрити записи  на територията на гр. Бургас, която е заложена да приключи до края на 2014 г., след което следва да продължи и актуализацията на активна картотека. Продължава качването на актовете за раждане, брак и смърт от 1985,1986 и 1987 г. от служителите от звената за сключване на брак и актове за смърт.

През м. януари 2013 г. към Министерски съвет се подготви подробна информация за Системата за самооценка на административното обслужване и за Отчетния доклад за състоянието на администрацията.

И през 2013 г. общинска администрация продължи добрата практика да покрива критериите за прозрачност. Дирекция "Административно обслужване" подготви и подаде подробна информация за участие в Конкурса на Фондацията за прозрачни регламенти за приз в категория "Най-прозрачна общинска администрация". Тази година Община Бургас бе отличена със специалния приз  за устойчиво прозрачно управление в периода 2008 -2013 г. на церемонията по връчването на Годишните награди за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общински администрации.

2. Удовлетвореност на клиентите - самоконтрол и самооценка

На разположение на гражданите е изготвена анкета за качеството на административното обслужване, която е достъпна в Центъра за административно обслужване, в териториалните дирекции, а в сайта на Общината може да се попълва онлайн. С цел повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса, резултатите от нея  се анализират периодично и се публикуват на сайта на общината, като се вземат мерки относно забележките и резултатите.

3. Разумно управление на собствеността и пестеливо разходване на бюджетни средства от дирекцията

В направление "Управление на собствеността" през цялата година:

-         се осъществяваше технически контрол по поддържането и експлоатацията на оборудването, съоръженията и техническите системи, осигуряващи дейността на общинската администрация;

-         се съблюдаваше безпроблемното материално-техническото снабдяване на общината с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане;

-         навременно се обработваха, съгласно правилата на СФУК всички фактури по сключени договори, вкл. и фактурите за разход на ток, вода, топлоенергия, телефони, пощенски услуги и др. в общинските сгради, териториалните дирекции и кметствата.

През изтеклата 2013 г. в дирекцията се подготвиха технически задания или покани за предоставяне на оферти за:

-         Избор на мобилен оператор;

-         Избор на фирма за доставка и монтаж на климатична техника;

-         Избор на фирма за поддръжка на телефонната централа и всички телефони по териториалните дирекции и другите общински сгради в Бургас;

-         Избор на фирма за поддръжка и ремонт на климатичната техника;

-         Избор на фирма за абонамент на вестници и списания за общинската администрация;

-         Избор на фирма за абонаментно поддържане на газовата котелна инсталация за отоплителния сезон;

-         Избор на фирма за доставка на газ;

-         Избор на фирма за абонаментно поддържане на пожароизвестителната система;

-         Избор на фирма за електронно архивиране на регистри;

-         Избор на оператор за фиксирана телефония;

-         Избор на фирма за пощенски услуги;

-         Избор на фирма за куриерски услуги;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на знамена;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на табели;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на щори;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на формуляри за 2 год.;

4. Безпроблемно от организационна гледна точка провеждане на заседанията на Общински съвет-Бургас

През 2013 г. служителите от отдел "Канцелария" и сектор "Обслужване на Общинския съвет"  са участвали в подготовката и провеждането на 13 заседания на Общинския съвет и в дейността на 145 заседания на постоянните комисии към Общинския съвет. Внедрена беше новаКомисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 Интегрирана система за общински съвет (ИСОС),  обхващаща всички процеси по подготовката, провеждането, отчитането и архивирането на заседанията на постоянните комисии и сесия на общинските съветници. С помощта на тази иновационна система се провеждат безхартиени заседания и електронно гласуване, а общинските съветници работят с таблети. Времето и необходимите човешки и материални ресурси за подготовка на една сеси    

„ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ“

С оглед опазване на обществения ред и осигуряване на спокойствие и благоприятни условия за труд и отдих на гражданите и гостите на град Бургас, служителите от дирекция УКОРС при Община Бургас извършват ежедневни проверки за спазване разпоредбите на следните нормативни актове: Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас, Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас, Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определени като зона, Закон за движението по пътищата, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за събранията, митингите и манифестациите и др. нормативни актове. При констатиране на нарушения съставят актове за установяване на административни нарушения, като въз основа на тях се издават наказателни постановления, с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. В отдела се изработват наказателни постановления по съставени АУАН от служители на дирекция УКОРС, както и по констатирани нарушения на разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред на територия на Община Бургас от служители на ОДМВР-Бургас.

През 2013 г., служителите от дирекция УКОРС самостоятелно и съвместно с органите на МВР са участвали в обезпечаването на обществения ред при провеждането на мероприятия, организирани от Община Бургас: Великденски и други църковни празници, Коледни и Новогодишни празници; празници, посветени на Деня на славянската писменост; Детски Фолклорен фестивал; Откриване на "Флора - Бургас"; национални конкурси за песни "Сладкопойна чучулига" и "Бургас и морето"; Международен Фолклорен фестивал; МТВ Фестивал "Духът на Бургас"; Турнири по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова" и "Гранд При"; Международен турнир по спортни танци; мероприятия по спортна "Седмица на морето"; колоездачни и рали състезания; изложби; Национални празници и много други обществени, спортни и културни прояви.

Извършва се ежедневен контрол по опазване на обществения ред, с цел предотвратяване употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества в района на училищата на територията на гр.Бургас, включително и денонощен контрол в Приморски парк.

За опазване живота и здравето на участниците в движението по улиците на град Бургас и за улесняване придвижването на пешеходците по тротоарите, се осъществява ежедневен контрол по неправилно паркирани моторни превозни средства на територията на града по улици и тротоари, както и в зелени площи, дворове на учебни и детски заведения, като същите са принудително премествани с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите са съставяни актове. За да се дисциплинират пешеходците към спазване на установените правила за движение, служителите от дирекция УКОРС ежедневно извършват контрол, като при констатиране на нарушения съставят актове, за да се въздейства чрез наказанието както възпитателно-възпиращо, така и коригиращо върху нарушителите, а също и възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Служителите от дирекцията стриктно контролират преминаването на автомобили в Централна градска част и Приморски парк, при пълен синхрон с контрола, извършван от служителите на ОДМВР-Бургас. За зареждане на търговски и други обекти, находящи се в тези части на града ни, в отдел ОФК се изготвят пропуски за движение и престой в пешеходните зони и Приморски парк. За цялата 2013 г. са издадени 179 броя. На основание Протокол № 25/29.06.2001 г. на Общински съвет гр. Бургас, с който е определена месечна такса от 50 лв. за издаване на пропуск за преминаване на автомобили в Централна градска част и Приморски парк са платени такси в размер на 11550 лв.

Извършват се нощни проверки по спазването на работното време на търговските обекти, мерките за недопускане в заведенията на лица с огнестрелно и друго оръжие, както и посещаването на питейни заведения, дискотеки, интернет клубове и други обществени места от лица до 18 години. В отдел ОФК се изготвят разрешения за удължено работно време на търговските обекти. За 2013 г. са издадени 58 броя.

Контрол се извършва и по отношение на устройваните сватбени, семейни и други частни събирания на открито, на територии общинска собственост, абсолютно условие за провеждането на които, е предварително разрешение, издадено от директора на дирекция УКОРС. За 2013 г. са издадени 8 броя разрешения.  

Осъществява се контрол за недопускане движението на превозни средства с животинска тяга на територията на град Бургас. При констатиране на нарушения, същите се репатрират с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите се съставят актове. Контрол се извършва и с цел опазване от повреждане и замърсяване със строителни и други отпадъци на улици, паркове, градини и зелени площи, строителни замърсявания и изхвърляне на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места; поставяне на афиши, плакати и други информационни материали извън определените места; опазване на общински дървета, цветя и храсти от нерегламентирано отсичане, изкореняване и късане; контрол по носене или ползване на хладни оръжия на обществени места или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие; контрол по отглеждането, пашата и свободното пускане на животни в границите на населените места на територията на Община Бургас, както и разхождане на кучета в дворовете на учебни и детски заведения или извън забранените места, но без каишка и намордник; контрол по извършване на търговска дейност на открито без разрешение, както и продажбата на храни на открито; контрол с цел предотвратяване на продажбата на тютюневи и спиртни напитки на лица до 18 години, както и консумацията им от тези лица. Осъществява се контрол по изпълнение заповедите на кмета на общината, издадени в изпълнение на неговите правомощия по чл.44, ал.2 от ЗМСМА.

През летния сезон се извършва постоянен контрол по спазване разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, а именно: посетителите на водните площи на град Бургас да спазват нарежданията на личния състав на спасителните постове и станции, да не скачат от плавателни съдове и бреговите съоръжения, непригодени за тази цел, да се къпят само в зоната на спасяване на разрешените и максимално обезопасени водни площи, да не плуват зад ограничителните плаващи знаци и др., с цел да се осигурят безопасни условия на отдих и да се опази живота на гражданите и гостите на град Бургас.

Ежедневно се контролира нерегламентирано поставени на територията на общината рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти за търговска дейност - поставени без разрешение, в противоречие с издадено разрешение, когато срокът на разрешението е изтекъл или не отговарят на други изисквания, определени в Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас и Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. На нарушителите се съставят АУАН и се провеждат процедури по премахването на тези обекти.

Извършва се съдействие на общинската администрация за опазване на общинското имущество. Инспекторите съдействат и участват в съвместни проверки по прилагане на нормативни актове с другите структурни звена на администрацията. Оказва се съдействие по принудително премахване на гаражи и други постройки, поставени на територията на Община Бургас без разрешение, както и по обезопасяване на територии при опасни обекти от срутване с цел предотвратяване на инциденти.

Инспекторите са съдействали на спасителния отряд на "Гражданска защита" и "Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението" в много случаи на критични ситуации - пожари, наводнения, случаи на удавяния, аварии, бедствия, катастрофи, с цел спасяване на човешкия живот и опазване здравето и имуществото на гражданите.

При влошени метеорологични условия и други критични ситуации, служителите обхождат територията на Община Бургас и оповестяват населението и при необходимост подпомагат работата на специализираните органи и фирми.

Служителите на дирекцията осъществяват ежедневни проверки по писмени жалби, искания, заявления на граждани, на които се изготвят и изпращат пълни и компетентни отговори до жалбоподателите в срок. За 2013 г. са постъпили и отработени 198 жалби. Проверки се извършват незабавно и по сигнали на граждани и от дежурните на ОДМВР, които постъпват денонощно в дежурната на Община Бургас - скъсани проводници, ел. и ВиК аварии, пожари, наводнения, замърсявания, разливи, обгазявания, пътнотранспортни произшествия, съборени дървета и клони, нарушения на обществения ред, нарушения на работното време на търговските обекти, междусъседски отношения, нарушена инфраструктура, неработещо улично осветление и други обстоятелства, застрашаващи здравето и спокойствието на гражданите. Създадена е синхронизация с обслужващите фирми и отговорните служители от общинската администрация с цел бързото и компетентно реагиране, като е въведена и обратна връзка с гражданите.

На основание чл.43, ал.4 от Закона за административните нарушения и наказания, служителите са осъществили връчване на множество актове за установяване на административни нарушения, съставени от контролни органи от други градове на страната, дадени за връчване на Община Бургас. За 2013 г. са връчени 128 броя.

Със своя стремеж към непрекъснато обучение и усъвършенстване, служителите от дирекцията изпълняват своите задължения точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната, Устройствения правилник на Община Бургас и другите законови и подзаконови нормативни актове. Служителите обслужват гражданите професионално, културно и етично, като се стремят да запазят доброто име на общината и повишат доверието на гражданите. За компетентното изпълнение на служебните им задължения, на служителите от дирекцията ежедневно се провеждат юридически консултации. За постигане целите на Община Бургас, служителите от дирекция УКОРС ефективно взаимодействат с всички структурни звена на администрацията.

За цялата 2013 г. от служителите на дирекция УКОРС са извършени множество контролни проверки, като за констатираните нарушения са съставени 12471 броя АУАН. Съставените АУАН от служителите на ОДМВР - Бургас по Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, по които в отдел ОФК се изработват наказателни постановления са 150 бр. Издадените наказателни постановления са 12463 броя с обща стойност на наложените глоби и имуществени санкции, в размер на 434160 лв. От тях са събрани суми по 4035 броя наказателни постановления за 119070 лв. Неплатените доброволно глоби по влезли в сила наказателни постановления се изпращат на компетентните органи за предприемане действия по принудително изпълнение.

Брой на съставените актове за 2013 г. от служителите на дирекция УКОРС, както следва:

1.     По Закона за движението по пътищата (паркиране на забранени места и неспазване на правилата за движение от пешеходците) - 11272 бр.

2.     По Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас - 1120 бр.

3.     По Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас - 9 бр.

4.     По Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас - 40 бр.

5.     По Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас - 21 бр.

6.     По Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - 8 бр.

7.     По Закона за събранията, митингите и манифестациите и др. нормативни актове - 1 бр.

Дейността на състава на дирекция УКОРС е насочена към общите усилия за осигуряване на привлекателна жизнена среда за населението и създаване на условия за превръщането на Община Бургас в стратегически, икономически и културен център.

В Община Бургас чрез  Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност"-отдел "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка" се осъществяват  дейности по  защита на населението при бедствия, съгласно Закона за защита  при бедствия, управление при кризи от военен и невоенен характер, отбранително-мобилизационната  готовност на общината, като част от подготовката на страната за отбрана и произтичащите задължителните  изисквания  на Наредбата  за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация.

         1. С цел поддържане готовността в Община Бургас по дейност защита при бедствия, отбрана и сигурност, усъвършенстване на военно временната система за ръководство и при привеждане от мирно на военно положение подготовката на икономиката, мобилизационните ресурси и населението за работа във военно време и при бедствия,   на основание чл. 44 ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република  България  и Правилника за състава и функциите на съветите за отбрана в области и общини, приет с ПМС№ 352/97г./секретен/:със  Заповед  за  Кмета на Общината  е определен състава на  Общински Съвет по сигурност /ОбСС/- Заповед № 2140/14.08.2013г. с актуализиран състав  и   Заповед №  2539/04.10.12г.с актуализиран длъжностен състав и функции на общински кризисен щаб, който подпомага работата на ОбСС за изпълнения на Общински план за защита при бедствия. 

Отдел "УКОМП" организира дейностите по планиране и поддържане на военновременната система за управление:

разработени са План за привеждане  на Община в готовност за работа във военно време/ секретен/ и Военновременен план на Община Бургас/поверителен/ както и други документи свързани с отбраната на страната. За тяхното актуализиране и съхранение стриктно се спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информацията.Секретните  документи се съхраняват в регистратурата за класифицирана информация.

През 2013г. е актуализирана е инструкцията за задълженията на дежурните по оповестяване /поверителна/. Осъществяват се дейности, свързани с  мероприятията  по мобилизация на  гражданските ресурси при кризи. На основание указания на Областния съвет по сигурност в съответствие с "Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника"  в определени срокове  се разработват  указания на Община Бургас до 90 дружества и фирми, които имат военновременни планове. С всички специалисти по отбранително-мобилизационна подготовка от търговските дружества и фирми на територията на общината се   провеждат работни срещи и се оказва методическа помощ. Ежегодно се  актуализират  потребностите от контролни числа за отсрочване на резервисти и техника от всички структури и фирми, като писмената им  заявка  се обработва в отдела  и се изпраща за обобщаване   в отдел  "УКОМП" в Областната администрация-Бургас. След потвърждение на утвърдените  контролни числа за резервисти и техника  до фирмите се изпращат уведомителни писма.Извършени са проверки на всички заявители за техническото състояние  на техниката  съгласно Заповед на Кмета на Община Бургас  № 2271/30.08.2013г.

2.Съгласно "Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местна администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време"  и поддържането на военновременната система е организирано  денонощно оперативно дежурство за поддържане в готовност за оповестяване при провеждане от мирно  на военно положение и при оповестяване при криза от невоенен характер в съответствие с  ПМС №212/1993.чл. 2 ал. 2 и се носи от 5 оперативни дежурн, които са с достъп до класифицирана информация  до ниво "Секретно". Дежурната  стая е обезопасена  и  обезпечена със съвременни средства за свръзка и оповестяване и непрекъсната връзка с Областния съвет по сигурност,   с изградено работно  място на телефон 112, ОД-МВР Бургас , Областен  военен отдел -Бургас, дежурните от Оперативен  център ОУ  ПБЗН. Ежедневно се провеждат тренировки по оповестяване с оперативните дежурни от Областния съвет по сигурност.  За теоретичната подготовка на оперативните дежурни ежемесечно се провеждат инструктажи и тренировки  по план и е проведен изпит  на 19.11.2013г.чрез решаване на тест.  Задълженията на дежурните по ОбСС са регламентирани  в  Инструкцията за дейността на дежурните по ОбСС/класифицирана/.

Поддържа  се  готовност  за  оповестяването  на населението при криза на територията на общината  и чрез други  средства за оповестяване -"говорящи устройства" които са монтирани в служебните автомобили на общината , а в дежурната стая  са на разположение и 2 броя мобилни устройства-мегафони. Дежурният по ОбСС  изпълнява  и задължения  във  връзка  с получаване  на сигнали  чрез  работната станция на тел. 112 и  от граждани  на " горещия телефон  056/84-15-60 .Ежедневно се приемат средно по 30 сигнала за предпоставка на инциденти-проблемна инфраструктура по тротоарни площи, дупки по уличното платно , ел. и ВиК аварии, падащи мазилки от сгради, нарушения на обществения ред  и други сигнали, които биха застрашили, живота, здравето и спокойствието на гражданите  на гр. Бургас и общината.

Всеки получен сигнал е отразен в специален  електронен паспорт и  в прошнурован регистър за сигнали. Незабавното се  уведомява отговорния служител от общинската администрация за  отстраняване на проблема, както  се осъществява  и  обратната връзка  с  гражданина, подал сигнала.

В електронната база  на тел.112 се връща обратна връзка.

         3. Поддържа се за използване изградената система от пунктове за управление - основен и временен. Състоянието на пунктовете за управление на общината е добро. Осъществени  са  профилактика и ремонт на  ФВУ  и агрегатите  в основния и временен пункт за управление. Подържат се и са ремонтирани Колективните средства за защита , разположени в сградите на общинските училища. Поддържането на КСЗ е без забележки.

4. Изпълняват се изискванията на Закона за защита на класифицираната информация , Правилника за неговото прилагане и "Наредбата за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и условията и реда за тяхното ползване" .В община Бургас функционира регистратурата  за класифицирана информация с издаден Уникален индетификационен  номер  RB 502101-001-04  и сертификат  № BG  156-04 с ниво на класификация "Секретно". В регистратурата  се обработват и съхраняват  документи с класифицирана информация. Подновяват се документи   за преиздаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.  Следят се сроковете  на вече издадени такива.   Задължително се прави   годишна проверка на регистратурата съгласно изискванията на чл.134 ал.1 от ППЗЗКИ., като екземпляр от Протокола за годишната  проверката  се  изпраща до ТД "ДАНС" -Бургас . До Председателя на ДКСИ- гр. София е изпратена информация за създадените документи в регистратурата на Община Бургас по чл. 35 от ЗЗКИ  и актуализиран списък  по чл. 37 на длъжностните лица в общинска администрация за които има издадени разрешения за достъп до съответното ниво на класифицирана информация.

        5.В Община Бургас е започната процедурата по акредитирана на АИС в съответствие с Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава,обработва,съхранява и пренася класифицирана информация.

        6. Актуализиран е общинският план за защита при бедствия, съгласно измененията и допълненията от 14.10.2011г.на Закона за защита при бедствия. Основният план е утвърден с Решение № 10/19.06.08г. на Общински съвет Бургас и при всяка настъпила промяна се извършва актуализация. Последна актуализация  е извършена  през месеците  септември-ноември  2013г. Разработени са Разчети        за евакуация и /или разсредоточаване   които  са планирани по изискванията на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ ,приета с ПМС № 337 от 20.12.2012 г.Обн. ДВ. бр.103 от 28декември 2012г. и са самостоятелен документ към Плана за защита при бедствия.

7. Периодично се актуализира   информация  за  обектите и системите  от критичната инфраструктура чрез плановете на юридическите лица по чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия.

Разработен е Външен Авариен план на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД , като отделен раздел към  Плана за защита при бедствия на Община Бургас- на основание чл.4 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях с цел да бъде постигнато високо ниво на защита на живота , здравето на хората и на околната среда.

8.В изпълнение на изискванията на чл.65 ал.1 т.1  и т.3 от Закона за защита при бедствия, с цел повишаване на готовността и  организиране защитата на населението в община Бургас при работа  в усложнени зимни условия на 07.10.13г. е проведена работно съвещание на Общински съвет по сигурност   за предварителната подготовка за зимен сезон 2013/2014г. и предприетите мерки от кметовете на съставните селища, териториални дирекции,ръководителите на ведомства,учреждения и фирми   на територията на Община  Бургас .Създадена е организация с фирмите , имащи сключени договори за зимното поддържане и почистване и общински фирми които имат специализирана техника, която би могла  да се използва при критични ситуации.Със заповед №2476/25.09.13г. са определени задълженията на фирмите "Консорциум Титан Бургас" и "Чистота"  с договори за зимното поддържане и снегопочистване през зимния период.

9. С цел финансовото осигуряване  на дейностите   за  защитата на населението на Община  Бургас в изпълнение  на чл. 65 ал.1 т. 5  от Закона за  защита при бедствия в бюджета на Община  Бургас  за 2012 година бе заложена като неразпределен резерв сумата от 125  000 лв. за обезпечаване  изпълнението на плана за защита при бедствия , както и резерв за неотложна възстановителна помощ и др. непредвидени разходи , свързани със защитата на населението. 

10. Превенция на риска:

Дейностите се изпълняват по Превантивната Програма на Община Бургас  с цел  недопускането или намаляването на  последиците от бедствия:

-         Указания за превантивни мерки и дейности за защита на населението и предотвратяване на възникването на пожари в житните масиви и горските фондове са изпратени до всички кметове и км. наместници с даден срок до края на м. април 2013г., преди пожаро-опасния сезон да се създаде организация за участие на населението при гасене на масови пожари. Създадоха се доброволни формирования съгласно Закона за защита при бедствия. Уведомени бяха писмено председателите на земеделските кооперации и частни арендатори за  изрично спазване на Закона за опазване на околната среда и водите и недопускане на палежи на стърнища,слогове крайпътни ивици  и сухи треви.

-         През м. април, комисия от Община Бургас, съвместно със специалисти от Обласно Управление "ПБЗН"и Басейнова Дирекция сектор Бургас извърши проверка за техническото и експлоатационно състояние на язовирите, деретата , отводнителните канали. Съставени са констативни протоколи и са дадени предписания. От  месец юни до месец октомври 2013г. бе организирано  - първо ръчно почистване на затлачените дерета и най- критичните участъци от реките, под мостовите съоръжения  чрез лица , лищени от свобода  и осигурени от Затвор-Бургас. След ръчното почистване чрез сключен договор с фирма ,със  специализирана техника се изчистиха наносите и затлачванията  с цел осигуряване проводимостта на   речните корита и дерета в границите на населените места  .

-         През периода м.юли-м.септември бе извършено годишното обслужване /консервиране/ на индивидуалните средства за защита на населението, разположени в складове на  територията на училищата и детски градини, като за обслужването от Община Бургас не са извършвани финансови разходи, а чрез безвъзмездно положен труд от лица, лишени от свобода , осигурени от Затвор -Бургас и лица  осъдени на пробационен труд.

Тренировки и обучения  за защита при бедствия:

-         Проведени са  обучителни семинари  на директорите на   учебните заведения. На 03.10.13г. се извърши  годишна треноровка за евакуиране на всички служители и посетители  от сградата на Община Бургас, в случай на земетресение и последващ пожар ,като в тренировката по предварителен план  , участваха силите и средствата от ОУ ПБЗН  и БЧК.

-         Проведени са тренировки   за евакуация на учащи се в училищата "Княз Борис", " Кирил и Методий" и Гимназия по механоелектотехника и електроника.

Превенция на  риска  по инфраструктурата :

-         Към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане   към Министерски съвет , по преписки изготвени от Дирекция "УКОРС"  с цел ликвидиране на последствията от станали наводнения на територията на Община Бургас  бяха обработени, документирани със снимков материал, направени количествено стойностни сметки и експертни оценки , и се финансираха  следните обекти :

-         По наше искане за финансиране и съгласно Решение на Комисията за възстановяване и подпомагане към МС  №  1 от 11.02. 2013г. .  е финансиран  обект " Укрепване на  скат при Т образно кръстовище  на околовръстен път  под бл. 192, кс "Меден Рудник"   с цел преодоляване последиците от свлачищен процес   на стойност  299 816 лв.

-         По наше искане за финансиране до  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС  под наш № 37-00-28  от 20.05.2013г. сме заявили  и изпратили копие от технически  проект за финансиране   на :"Изграждане на отводнителни колектори за отвеждане на дъждовните води от системно  наводнявани улици "Роза", ул. Димитър Николов"  и ул. "Ружа" в кв. Лозово, гр. Бургас"  на стойност 616 070 лева 

-         По наше искане за финансиране до  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС  под наш № 37-00-29  от 10.05.2013г. сме заявили  и изпратили копие от технически  проект за финансиране   на  обект" Укрепване на подпорна стена в УПИ I , кв.1  Приморски парк, гр. Бургас  на стойност 375 904  лева с цел  укрепване на компрометираната подпорна стена в Приморски парк, гр. Бургас

-         По наше искане за финансиране до  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС  под наш № 37-00-115/19.11.13г.. сме заявили  и изпратили копие от технически  проект за финансиране   на  обект"Изграждане на отводнителен канал за предотвратяване на наводнения в кварталите Долно Езерово и Лозово  в района на "СО" МАТ на стойност  1 999 986 лв.  

11. На основание чл. 10 ал. 1 от Наредбата за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях ,  в изпълнение на Заповед  № 3027/31.10.2013г. на Кмета на Община Бургас , бяха  приети и обработени 120 заявления за регистриране на доброволци. Доброволното формирование -ОБЩИНА БУРГАС  е  вписвано в Националния регистър   в Главна Дирекция ПБЗН-МВР-гр. София  по реда на  чл. 6 от Наредба Iz-1669/12г.за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования  от 25.11.2013г. и с пореден номер за страната :А-16-01.

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

През 2013 година дирекция УОС е подготвила и входирала за разглеждане в Общинския съвет 123 докладни записки относно управление и разпореждане с общински имоти.

При планирани приходи от разпореждане с общинска собственост в размер на 3 600 хил. лв. до 31.12.2013 год. са постъпили 2 611 хил. лв.

Разпорежданията са както следва:

1.     В изпълнение на решения на Общинския съвет - Бургас са проведени 427 процедури за управление и разпореждане с общински имоти, както следва:

-         Търгове за продажба на общински имоти - 258 бр. Разпоредени са 31 имота - получени приходи 922507 лв.

-         Проведени са 2 конкурса за отстъпване на право на строеж срещу заплащане на цената с нови обекти - завършили без резултат.

2.     Община Бургас разполага за управление със следните имоти:

 

Вид имот

бр.

Сключени договори

Приходи от наем

1.

Нежилищни имоти

315

191

895090

2.

Дворни места

114

143

27474

3.

Временни обекти по §17 отЗУТ

616

616

989200

4.

Жилищни имоти

939

926

360411

 

ВСИЧКО

1984

1876

2272175

 

За управление на имотите, подлежащи на тръжни и конкурсни процедури за отдаване под наем през 2013 г. са проведени процедури, както следва:

-         Проведени са 13 конкурса за отдаване под наем на общински имоти. От тях 12 са завършили със сключен договор.

-         Преведени са 154 търга за отдаване под наем на общински имоти. 55 са приключили със сключени договори.

3.     С прехвърлителна сделка Община Бргас е придобила 1375 кв. м. идеални части от имот 007079.604.195 срещу собствени 162 кв.м. идеални части от имот 07079.604.68 за изпълнение на проект "Продължение на ул. "Янко Комитов до ул. "Струга".

4.     Чрез отчуждаване са придобити части от имоти в кв. Ветрен и кв. Банево за изпълнение на "Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Ветрен-Минерални бани-Банево". Придобити са и два имота, предвидени за разширение на гробищния парк. За отчуждаване на имоти са изразходвани 666458 лв. от бюджета на Община Бургас.

5.     Чрез покупка по решение на Общинския съвет - Бургас е придобит имот пл. №38 в Районен център Меден рудник за прокарване на улици и инфраструктура. Изразходени 24773 лв. от бюджета на Община Бургас.

6.     Проведени са две процедури за предоставяне на концесии. С договор за предоставяне на концесия за 35 години завърши процедурата за предоставяне на концесия за изграждане на "Парк Океанариум".

7.     Обработени са и са приключени над 400 преписки по издаване на заповеди по чл. 16 от Закона за устройство на територията.

8.  през 2013 г. са проведени процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както следва:

-   открити процедури и процедури на договаряне без обявление - 80 броя  /справка в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки/;

-   Публични покани- 48 броя /справка в "Профила на купувача/.

 

Продължава работата по идентифициране, издирване и актуване на имоти за общинска собственост. За 2014година са съставени 415 акта за общинска собственост. .

 

Регистърът на общинската собственост се води на хартиен носител за всички имоти. В електронен вид достъпни са около 5000 акта чрез сайта на Община Бургас. Проблемни са 2000 акта, коиото са създадени със стара версия на програмния продукт за съставяне на актове и е невъзможно конвертирането на базата данни. Друг проблем е големият обем информация, което не винаги дава възможност за преглед на актове в големи съвкупности. И на двата проблема се търси рационално решение.

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ”

Въпреки наложилите се бюджетни ограничения във връзка с прилагане на антикризисната програма на Община Бургас и през 2013 г. успешно се реализират проекти в сферата на информационните технологии за постигане на основните приоритети в управленската програма на Община Бургас.

 

1.     Зоните за свободен интернет достъп са увеличени с още 2: Пространството пред Морското казино и около Пантеона. Разширен е обхватът на зоната около Летния театър. Дефинирани са зоните за развитие на интернет-мрежата със свободен достъп.

2.     Поддържа се функционирането на седемте зони със свободен интернет достъп - Гаров площад, площад "Тройката", площадът пред Операта, Летния театър и районът около него, ТИЦ, сградата на Община Бургас и площадът пред Община Бургас.

3.     Периодично се обновяват интернет-страниците на ТИЦ и на Приюта за безстопанствени кучета.

4.     Обновен е електронният геопортал с възможност за интернет достъп до карти и друга геопространствена информация за общината.

5.     Поддържат се и се развиват с нови функционалности интернет страниците на Община Бургас и на Общински съвет Бургас, като с помощта на съвременни административни модули информацията на тези страници се обновява във възможно най-кратки срокове. Интернет страницата на Община Бургас е разработена и на руски език. Уникалните посещенията на интернет страницата на администрацията за първи път от създаването й надхвърлиха един милион, а общият брой посещения на страницата е над три милиона сто двадесет и шест хиляди.

6.     Разработено е мобилно приложение Visitburgas, което може да се използва на устройства с операционни системи Android и iOS. Приложението съдържа информация за забележителностите и актуалните събития в Бургас и е изключително подходящо за гостите на града.

7.     В актуално състояние се поддържат информационните дисплеи и киоски на Общината. В изпълнение на дейности по проект "Е-подем" в Центъра за административно обслужване е пуснат нов информационен киоск.

8.     Администрацията е модернизирана с над 40 нови компютърни конфигурации и друга съвременна техника.

9.     Компютърни конфигурации са осигурени за видеонаблюдение в с. Твърдица и за няколко образователни институции: СОУ "Христо Ботев", с. Черно море - 7 бр.; ОУ "Хр. Ботев", с. Маринка - 2 бр.; ОУ "Христо Ботев", кв. Долно Езерово - 5 бр.; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Равнец - 10 бр.; ЦДГ № 35, с. Равнец - 2 бр; по 1 бр. за читалищата в с. Маринка, Извор и Димчево, както и 5 бр. за младежки клуб в с. Миролюбово.

10.   В актуално състояние се поддържат всички операционни системи и ползваните програмни продукти.

11.   За нуждите на отдел "УКОМП" е разработен регистър на инциденти с възможност за справки и отчети.

12.   Внедрена е модерна информационна система за нуждите на Общински съвет Бургас с възможности за провеждане на безхартиени заседания, като всички входящи документи са в електронен вид и могат да бъдат разглеждани онлайн. Администрирането на сесиите и гласуването по време на сесиите се осъществяват електронно. Всички сесии се излъчват онлайн в интернет страницата на Общинския съвет, а за хората със зрителни увреждания е предвидено излъчване само на аудио потока.

13.   Внедрена е съвременна система за управление на опашките в Центъра за административно обслужване, с която се гарантира по-ефективно обслужване на жителите и гостите на града. Системата е многоезична, като освен на български, предоставя нужната информация на руски и английски език. В Центъра е инсталиран и пуснат в експлоатация нов информационен киоск.

14.  Продължи работата по два проекта на Община Бургас, финансирани по ОПАК: "Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас" и "Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас". В рамките на проекта "Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас" са дадени препоръки за развитието на интернет страницата на Общината и е разработена интранет и екстранет система, осигуряваща съвременен начин на комуникация в рамките на администрацията и между администрацията и нейните партньори по проекти. В резултат на препоръките, дадени в проектните доклади в дирекция "ИОТ" е разработена и нова визия на интернет страницата на общината, която ще бъде приложена през 2014 г.

15. В дирекцията се работи по подготовка на необходимите ресурси за внедряване на специализиран софтуер за управление на работните процеси и ефективността в организацията, като подобно решение ще се приложи за първи път в българска община.

16. Служители на дирекцията участваха в екипите по реализация на проекти "Разработване на система за управление на туристическите дестинации в Община Бургас и закупуване на необходимото оборудване за нейното функциониране" по проект "Роля на иновативните услуги на туристическия пазар в подкрепа на регионалното развитие" и Подобряване на виртуална достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи (SIVA).

17. Разширени са функциите и обхвата на системите за видеонаблюдение на административната сграда на Община Бургас, на ул. "Александровска" и в Морската градина, както и на системата за контрол на достъпа в централната сграда на администрацията.

18. Пусната е нова система за видеонаблюдение, включваща Моста и подходите към него, като в тази връзка е подобрена и комуникационната инфраструктура.

19.  Продължава процесът на подобряване на комуникационната инфраструктура на администрацията и по-специално на свързаността с отдалечените обекти, като за всички Териториални дирекции извън инфраструктурата на общината е осигурена свързаност от типа "dark fibre".

20. На всички възникнали проблеми в работата на информационните системи и техните потребители служителите от дирекцията реагират максимално бързо и с висок професионализъм, отчитайки факта, че в съвременното информационно общество качественото административно обслужване на населението, подготовката и успешното провеждането на всички дейности и проекти на администрацията са зависими в изключително голяма степен от изправното функциониране на информационните й системи.

ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"


През 2013 год. вътрешните одитори от дирекция "Вътрешен одит" извършиха 31 одитни ангажименти за даване на увереностq от които :

-         Одити  в звена на централната администрация - дирекциите  "Бюджет и финанси", "Икономика и стопански дейности", "Строителство", "Образование и демографски въпроси", "Управление на общинската собственост" и "Екология" и "Строителство", както и  системни одита, касаещи дейността на повече от една дирекция;

-         Одити на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на образованието - ОУ"Иван Вазов", ОУ "Христо Ботев"-с.Черно море, НЕГ "Й.В.Гьоте""

-         Одити  на  второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в  сферата на здравеопазването и социалните дейности - Дневен център за работа с деца на улицата и Център за обществена подкрепа

-         Одити на търговски дружества -  "Чистота" ЕООД-Бургас, "ДКЦ-І-Бургас" ЕООД-Бургас и "ДНЦ-ІІ-Бургас" ЕООД-Бургас;

-         Одити на читалища в частта за държавното финансирана - читалищата в град Българово и в кв."Меден рудник - НЧ "Паисий Хилендарски";

-         Одити  на общински предприятия - на ОП "Общински имоти" и ОП "Летен театър, фестивали и концерти";

В резултат на изложените в одитните доклади констатации и изводи, на ръководителите на одитираните структури бяха дадени за изпълнение 224 конкретни препоръки с цел подобряване на качеството и ефективността от дейността им.

През годината бяха изпълнени и 14 одитни ангажимента за консултиране. Служители от дирекцията консултираха ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни средства за въвеждане на системи за финансово управление и контрол. В резултат - към края на 2013 год.  във  всички второстепенни разпоредители в системата на образованието са въведени СФУК. По искане на ръководството на общината бяха частични одити на 2 търговски дружества с общинско участие, на ПМГ "Акад.Н.Обрешков"-Бургас, Регионалния исторически музей и доставката на хранителни продукти на социалните и здравни заведения.

Дейността на дирекцията през 2013 год. се извършваше съгласно одобрен от Кмета на Общината и съгласуван от Общинския съвет годишен план.

Уважаеми г-жи и г-да общински съветници,

 

Изброените дейности в приложения отчет са част от осъществяване на приоритетите в Програмата за управление на Община Бургас 2011- 2015 г., а именно:

- Развитие и модернизацията на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене;

-  Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;

-  Открито и динамично управление на Община Бургас;

-  Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, която реализира местните потенциали и предимства;

-  Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.

   Успешно приключилите дейности през 2013г. бяха постигнати благодарение на конструктивната работа на общинска администрация и Общински съвет Бургас. Убеден съм, че с обединени усилия ще продължим да реализираме новите проекти на Бургас за доброто бъдеще на неговите жители.

 

С уважение:

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

 

Кмет на Община Бургас