Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014г.

ДО Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл.44, ал.5, изр.посл. от ЗМСМА представям на Вашето внимание Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а година.

 

 

 

С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, с решение по т. 9 от дневния ред на Деветото заседание на Общинския съвет - Бургас от 24.02.2012г. беше приета Програмата за управление за срока на мандат 2011 - 2015 г.
За постигане приоритетите, визирани в програмата, беше извършено следното:

„БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

 

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

 

1.                ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Общинските еднолични търговски дружества, които извършват дейности  в сферата на производството и услугите, през 2014г. увеличиха оборотите си, като се очаква да приключат финансовата 2014г. с 20% ръст  на общата печалба, спрямо 2013г. Извършените инвестиции  със собствени средства през 2014г. са  в размер на 2.5 млн лева и са свързани както с придобиване на ДМА, така и с повишаване на качеството на предлаганите услуги и осигуряване на по-добри условия на труд. Лечебните заведения, инвестираха основно в подобряване на сградния фонд и закупуване на медицинска апаратура.

"Бургаски пазари" ЕООД, през 2014г.  инвестира собствени средства в размер на 32 хил.лева, в осигуряване на достъпна среда и подобряване на условията на труд. Освен това, дружеството осигури допълнителна заетост по проект "Подкрепа за заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси" .

"Чистота" ЕООД извърши основни  ремонти на автомобилите и техниката работеща на депо Братово и Претоварна станция и инсталира мълниезащита система за района на Претоварна станция - "Капчето, също обнови и административната си сграда.

За осъществяване на дейността си "Дезинфекционна станция Бургас" ЕООД закупи автомобил на лизинг, за трудно проходими терени и пясъчни зони  и генератор студен аерозол.

"Обреден комплекс"  ЕООД, освен текущото полагане на  трошено-каменна настилка, през 2014г. изгради и модулна система за видеонаблюдение на Гробищен парк .

"Хляб и хлебни изделия" ЕООД инвестира собствени средства в размер на  91 345.35 лв. за откриване на нови обекти и разширяване обхвата на дейността си, като освен хляб, хлебни изделия и топла храна, започна да предлага и кетъринг услуги.  През 2014 дружеството привлече европейско финансиране в размер на 23,5 хил.лв, по проекти  "Повишаване адаптивността и гъвкавостта на персонала в "Хляб и хлебни изделия" ЕООД", " Подкрепа за заетост" и "Първа работа" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

"Бургасбус"ЕООД инвестира в основната си дейност, собствени средства в размер на 325 хил.лева, като закупи два автобуса за междуселищни превози, марка "Бова" FHD , асфалтира гаражната площадка и извърши довършителни дейност в сервизно депо, оборудва специализираните автомобили за трудноподвижни граждани и служебни коли  с GPS, инсталира видеонаблюдение  в гараж и сервиз , възстанови  тротоарни настилки на Автогара Запад и извърши частична смяна на дограма и вътрешен ремонт на работни помещения.

По проект"Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" на ОП "Околна среда 2007 - 2013г.", с безвъзмездна финансова помощ в размер на 20,5 млн.лева, през 2014г. се обнови изцяло тролейбусния парк на дружеството.

През 2014г. се засили интересът към индустриалните зони на Бургас, като първите шест инвеститора в Индустриален и логистичен парк- Бургас са вече факт, а интересът към зоната се засилва. Със съдействие на общинска администрация, през 2014г. в Бургас откри офис "Съдърланд глобал сървисес", която осигурява заетост на над 110 души, а  водещата руска компания на хирургически конци и игли "Р1 сьюче" -  високотехнологично производство.

2.     ТРАНСПОРТ

През 2014г. приключи пълното обновяване на подвижния състав, който обслужва вътрешноградската транспортна схема. Всички превозни средства са са нископодови, екологосъобразни и икономични, оборудвани с платформи за хора с увреждания и климатици, като тролейбусите са оборудване и с информационни табла.

По решение на Общински съвет, през 2014г. е осигурена сумата от 5 412 426 лв., за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани, в т.ч.: ученици и студенти редовно обучение; многодетни майки; граждани над 65г. и над 70 г.; граждани с нетрудоспособност над 50% и 71%; болни от захарен диабет и паркинсонова болест и др.  и  285 010 лв. за социални разходи за общинска дейност "Превоз на трудноподвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания". От услугата "Позвъни и се вози" през 2014г. са се възползвали 32189 трудно подвижни лица и 9490 деца и младежи с увреждания.

През 2014г., броят на издадените разрешения  за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бургас е 812.

3.      РЕКЛАМА

Действащите разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ са 599 броя, като от тях 301 броя са издадени  през 2014г. Приходите от рекламна дейност за 2014г. са повишени с 15% спрямо 2013г. и са в размер на 1 226 561 лв. От тях  месечни такси и обезщетения в размер на 192 271 лв.; административни такси за издаване на разрешения за поставяне на РИЕ, в размер на 11 960лв. и административни такси за разглеждане на заявления от Комисията по реклама в размер на 22 330лв.

4.     КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Общият размер на  приходите, по Закона за туризма е 432 963 лв., от които приходите от категоризация на туристически обекти в размер на  48 450лв. и приходи от туристически данък, в размер на  384 513лв. Приходите от туристически данък бележат ръст от 10,2%, спрямо 2013г.

Броят на реализираните нощувки в местата за настаняване на територията на община Бургас е 463 144, което е увеличение със 17,5%  спрямо 2013г.

Броят на регистрираните туристи в категоризираните места за настаняване за 2014 г. е 145 533, от които 101 005 български туристи и 44 528 чуждестранни туристи. Ръстът при чуждестранните туристи е с 9% спрямо  2013г., а общият брой туристи е увеличен с 3,3% спрямо 2013г. От чуждестранните туристи, най-голям ръст е отчетен при туристи от  Русия- 15,4%, Полша 10,9%, Турция -10,81%, Италия-7,9%, Германия-6,60%, Гърция и Украйна- 5%.

През  2014г. са категоризирани 221 туристически обекти, прекратени са категоризациите на  32 обекта и са издадени  7 дубликата на категорийна символика.  Към края на 2014г. на територията на Община Бургас са  категоризирани 114 места за настаняване /хотели, семейни хотели, почивни станции, пансиони, хостел, къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за гости/, с обща леглова база 3 480 легла.

5.      КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

През 2014 година извършените проверки по Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас са 452 бр. В резултат на проверките доброволно са премахнати общо 42 бр. незаконно поставени рекламни съоръжения на общински терени, за които са платени обезщетения в размер на  47 312.02  лв.

За спазване разпоредбите на Закона за туризма са проверени 314 бр. заведения за хранене и развлечения и 77 бр. места за настаняване. В 32 от проверените обекти са установени несъответствия с нормативните изисквания.

 

По Закона за защита на потребителите през 2014г. са проверени 39  обекта от магазинната мрежа. Освен това, регулярно се извършват  и съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите по жалби на граждани.

 

 

"ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И РЕКЛАМА"

 

Дейността на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", като част от структурата на Община Бургас, е насочена от една страна към постоянно повишаване ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите, което да стимулира  доброволното заплащане на задълженията и от друга страна към предприемане на действия за санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници. Тези двупосочни действия закономерно водят до повишаване събираемостта на местните данъци и такси, и оттам увеличаване на собствените приходи на Община Бургас.

Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", с отдели "Обслужване на данъкоплатци", "Отчитане на приходи" и "Контрол и принудително събиране", за посочения период отчита извършени дейности по видове:

1.     Административно обслужване на данъкоплатци.

1.1 По приемане и обработка на декларации по Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Бургас, за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.: 

-  чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти) - 11 959бр.;

- чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства) - 15 778бр.;

- чл.61н (за облагане с патентен данък) - 1 823бр.;

- чл.32 (наследство) чл.49 ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други - 105бр.;

- чл.61р ал.5 (за облагане с туристически данък) - 100бр.;

- чл. 117 ЗМДТ (за притежаване на куче) - 357бр.;

- чл.13ал.4 НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) - 875бр.;

- чл.14 ал.3 НОАМТЦУТОБ (за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране) - 7 134бр.;

- заявления за закриване на партиди за продадени или прехвърлени по друг начин недвижими имоти и превозни средства  - 9 971бр.;

1.2 По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения:

- Удостоверения за данъчна оценка - 11 615бр.;

- Удостоверения за наличие и липса на задължения - 7 810бр.;

- Удостоверения за декларирани данни - 560бр.;

- Удостоверения за декларирани данни и данъчни оценки по искане на ЧСИ и ДСИ- 2 058бр.;

- Удостоверения за дължими и платени данъци - 435бр.;

- Заверки на молби-декларации за обстоятелствена проверка - 100бр.;

- Заверка за валидност на издадено през текущата година удостоверение за данъчна оценка - 298бр.

-  Издаване на дубликати на данъчни декларации и на платежни документи - 1 086бр.;

-  Искане и предоставяне на информация към други институции - 2 741бр.;

-  Обща деловодна дейност (отговори по заявления, жалби и сигнали на граждани  и предприятия) - 5 619бр.

1.3 По реализиране на административно-наказателна отговорност:

-  Съставени фишове за нарушения - 4 475бр.;

-  Съставени актове за установяване на административни нарушения - 541бр.;

-  Издадени Наказателни постановления - 523бр.

 

2.     Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране.

Контролно-ревизионната дейност основно е насочена към издаване на актове за установяване на задължения по декларации. Извършват се и ревизии, както по местни данъци и такса битови отпадъци, така и за установяване на вземания от такси по разрешителни за ползване на общински терени (чл.56 ЗУТ и РИЕ). Постоянно се генерират списъци на лица с просрочени данъчни вземания и се разпращат напомнителни покани за доброволно заплащане на задълженията. Въз основа на информация от Сектор "Пътна полиция", ежемесечно са изпращани съобщения за недекларирани превозни средства. Извършват се проверки за вярно декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. Продължават дейностите по предаване на неизрядните длъжници за принудително събиране на вземанията, като освен на НАП, преписки се предават и на частни съдебни изпълнители.

- Ревизионни производства - 19бр.;

-  Ревизионни актове - 19бр.;

-  Актове за установяване на задължения по декларации - 8 546бр.;

-  Покани по чл.182 от ДОПК - 9 318бр.;

- Актове за прихващане и възстановяване - 752бр.;

- Съобщения за неподадени декларации по чл.54 от ЗМДТ - 2 946бр.;

- Проверки и съобщения за отстраняване на несъответствия в подадени декларации-  306бр.;

- Съобщения и покани по чл.32 от ДОПК - 4 803бр.;

-  Напомнителни писма и покани до ЗЛ - 29 026бр.;

-  Предадени преписки за принудително изпълнение  - 3 111бр.

 

3.      Отчитане на приходи.

За периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г., Дирекция МПДТР отчита общо събрани местни данъци и такса битови отпадъци, в т.ч. събрани лихви по съответните видове вземания.

- Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) - 10 437 934 лв.

- Данък върху наследството (ДН) - 3 101 лв.

- Данък при придобиване по дарение и възмездно (ДПДВ) - 10 099 047 лв.

- Данък върху превозните средства (ДПС) - 8 352 520 лв.

- Пътен данък (ПД) - 28 209 лв.

- Патент - 546 312 лв.

- Туристически данък - 388 194 лв.

- Такса битови отпадъци (ТБО) - 19 021 686 лв.

По отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, през последните години, освен действия по насърчаване на доброволното плащане на задълженията, служителите на Дирекция МПДТР предприемат все по-всеобхватни действия за принудително събиране на просрочените задължения, в следствие на това са постигнати добри резултати при изпълнението на тези приходи. Същото важи и за данъка върху превозните средства, който е с много добра събираемост спрямо предходните години. Данъкът при придобиване на имущества, след  ниските нива от предходните две години, през миналата 2014г. бележи известно повишение. Тенденцията при патентния данък, като вид данък с постоянно намалящ кръг задължени лица (поради преминаване на регистрация по ЗДДС, промяна в правно-организационата форма на търговците и т.н.), се запазва и приходите от него са с все по-ниско ниво. Пътния данък (други данъци), е отменен от 2004г. и присъства само като приходи от задължения за предходни години. 

 

Както и в предходни години, в началото на 2014 бяха разпратени съобщения, както за дължимия годишен данък и такса битови отпадъци за текущата, така и за задължения за минали години. По изготвени графици, чрез посещения на място се събират задълженията от съставните селища на Община Бургас. 

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО“

 

ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО"

 

Дейността на дирекция "Строителство" през изминалата година е насочена основно към приоритета за Развитие и модернизация на техническата, социална, образователна и културна инфраструктура в Община Бургас. На база на този приоритет се формира и Разчета за капиталови разходи през годината, като част от Бюджета, който се приема от Общински съвет. 

Предвид факта, че проектите които общината изпълнява чрез  финансиране по Европейски програми са свързани главно с обновяване, модернизиране или изграждане на нова инфраструктура, то дейността на Дирекцията е пряко ангажирана и с тяхната реализация, съвместно с Дирекция "Европейски политики и програми" то дирекция "Строителство" подпомага формирането и провеждането на общинската политика в частта идентифициране на проектни идеи, разработване на проекти и ефективно законосъобразно управление на проектите, на които общината е бенефициент.

Списък на най-важните инфраструктурни проекти през 2014г. , финансирани със собствени средства в изпълнение на приетия от Общински съвет Разчет за капиталови разходи:

1.                "Пътен възел Запад, с Надлез над Товарна ж.п. гара"

Продължава реализацията на този важен за града ни инфраструктурен проект. Строителството започна през 2011г. когато беше изпълнен първият етап, свързан с изместването на съществуващи комуникации и сондаж под ж.п. линиите. През 2012 г., беше проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на следващият етап от проекта и през 2013г. е сключен договор за неговата реализацията. Изпълнител е консорциум "ВАДО"ДЗЗД. Общата стойност  20 987 912,38 лв. с вкл.ДДС. Обектът е в процес на реализация. До момента от държавния бюджет е осигурено целево финансиране в размер на 11 700 000 лв. от които 7 800 лв през 2014г.

2.                "Продължение ул.Янко Комитов към ул.Струга І и ІІ ет."

Дейностите по изпълнение на обекта стартират през 2012 г., когато е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител и през 2013г. е сключен договор с Консорциум "Пиргос 2012". Общата стройност на поръчката е 5 392 752,64 лв. и включва първи и втори етап.  През 2014г. приключи реализацията на първи етап за който бяха осигурени средства от бюджета на община Бургас.  

3.  Рехабилитация на Общински път Брястовец - Драганово.

В продължение на започнатата през 2012г. и продължилата през 2013 г. рехабилитация, през 2014г. се извърши ремонт на  участък от пътя между селата Брястовец и Драганово. Положен е нов асфалт, отремонтирани са банкетите, положена е нова маркировка.

4. Укрепване ската над езеро "Мандра" при Т-образното кръстовище на околовръстен път под бл.192 к-с М.Рудник Бургас

За обекта съгласно Решение № 1 от 11.02.2013г. са отпуснати от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет средства в размер на 299 816 лв. В резултат на проведена обществена поръчка е избран строител и е сключен договор с "Щрабаг" ЕАД на стойност 273 775,18 лв. Обектът приключи, въведен е в експлоатация и средствата са отчетени към междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

5.  ПСОВ с.Маринка

Във връзка с реализацията на проект за Канализация на с.Маринка, финансиран от ПУДООС към МОСВ, община Бургас има ангажимент за изграждане на ПСОВ. През 2013г. е проведена обществена поръчка за инженеринг и е сключен договор с ДЗЗД "Консорциум-SV-KS-WLS".  Обекта е в процес на реализация.

6.  Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води- м.с.Ч.Море и  с.Рудник 

Осигурено е финансиране от ПУДООС за част от дейностите обособени в І-ви етап на проекта. Проведена е  обществена поръчка и в момента се изпълняват дейностите по реализацията на първи етап от проекта за който е осигурено финансиране.

7. Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица"

През 2013г. за обекта е изготвено и одобрено от ЕСУТ задание за проектиране. Сключен е договор с изпълнител за реализацията на обекта, съвместно с изграждането на пешеходни пасарелки, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта за "Интегриран градски транспорт".

8. Довеждаща улица и инфраструктура на рибарско пристанище в кв.Сарафово 

Има сключен договор с изпълнител след проведена обществена поръчка. Средствата за реализацията на обекта са предвидени в Разчета за капиталови разходи през 2014г.и 2015г.  Обекта е свързан с изпълнението на обект: Рибарско прстанище" в кв.Сарафово.

9. Проект за реконструкция ул.Крайезерна

През 2013г. са проведени предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. В резултат има одобрено задание за проектиране, прието от ЕСУТ. Проведена е обществена поръчка  и е сключен договор с проектант. Проекта е готов и представен в община Бургас.

10. Проект за реконструкция на ул.Демокрация

През 2013г. са проведени предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. За обекта има одобрено задание за проектиране от ЕСУТ. През 2014г. беше проведена  обществена поръчка за избор на проектант,. Сключен е договор и в момента избраният проектант изготвя техническия проект.

11. Проектиране и изграждане на дневен център в Приморски парк

За обекта има одобрено техническо задание за проектиране от ЕСУТ през 2012 г. Проведена е обществена поръчка и през 2014г. е изготвен техническия проект. Предстои изпълнението на предвидените с проекта СМР да се извърши през2015г. 

12. Проектиране и изграждане на улица между о.т. 831-833 в ж.к. М.Рудник

Има сключен договор, изготвен е проекта, предстои изпълнение на СМР.

13. Проектиране и изграждане на улица в кв.135 ж.к. М.Рудник

Има сключен договор, изготвен е проекта, предстои изпълнение на СМР.

 

Проекти финансирани с европейски средства:

 

ВиК инфраструктура

-                   Канализационна мрежа в кв. Горно Езерово;

-                   Довеждащ колектор към ПСОВ в кв. Горно Езерово;

-                   Два броя ПСОВ в кварталите Горно Езерово и Ветрен;

 

        Социална инфраструктура

-                   Пет сгради в кварталите Меден рудник, Лазур и Ветрен, за деца с увреждания и специализиран помощен персонал;

 

        Културна инфраструктура

-                   Реставрирация и адаптация на остров "Света Анастасия" 

 

Благоустрояване на значими обществени пространства

-                   Благоустроен площад "Тройката",

-                   Подземна улица, която свързва ул."Княз Борис" и  ул. "Гурко";

 

Инфраструктура, свързана с опазване на околната среда

-Регионално депо "Братово-запад".

 

Реализирани детски площадки, паркова мебел, внасяне на дълготрайни декоративни дървета и храстова растителност на територията на озеленените площи на Община Бургас

-                   Приключила процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет:  "Изработване на карта на Зелената система и фитосанитарна оценка на съществуващата декоративна дървесна растителност на територията на Община Бургас".

-                   През 2014 г. са извършени следните видове дейности, свързани с благоустрояване и паркоустряване на територията:

1. Изграждане на декоративен ефект "Лодката" на кръгово кръстовище кв. Сарафово, включващ засаждане на дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност.

2. Цялостна подмяна на широколистните дървета по протежение на ул. "Раковски".

3. Реконструкция на площад "Тройката".

4. Изграждане на зони за пикник, оборудвани с паркова мебел - три броя на територията на парковете: "Езеро", "Изгрев" в к-с "Славейков" и "Приморски парк".

5. Частичен ремонт на съществуващи площадки за игра на деца - ж.к. Меден Рудник, бл. 429.

6. Поставяне на декоративни саксии на обществено значими пространства - при пробива на ул. Струга, включително изграждане на поливна система.

7. Реконструкция  и благоустрояване на пространството пред бл. 77, к-с "Лазур" (Краставицата) и изграждане на нова детска площадка. (В близост предстои изграждане на още една детска площадка за възрастова група 3-12 г.).

8. Благоустрояване и озеленяване на детска площадка  на територията на парк "Славейков" - дарение "Табак Маркет".

9. Цялостна реконструкция и обновяване на съществуваща детска площадка между бл.53 и 54, к-с "Изгрев".

11. Изграждане на спортна площадка в кв. Ветрен.

12. Благоустрояване и почистване на кътове за отдих в к-с "Зорница" - 2 броя по програмата ПУДООС.

Справка за засадена дълготрайна декоративна растителност за 2014 г.

-                   Дълготрайни декоративни  широколистни и иглолистни дървета - 250 броя.

-                   Проведени процедури по чл. 63, ал. 2 от Закона за устроиство на територията за издаване на разрешение за отсичане на декоративна растителност - 21 броя.

-                   Обработени преписки и заявления на граждани - над 800 броя.

 

 

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 

 

В изпълнение на стратегическите цели, залегнали в  Програмата за управление  на Община Бургас изпълни следните видове дейности както следва:

 

Актуализация на устройствени планове

За обекти, общинска собственост, свързани с инвестиционните намерения на община Бургас са изготвени и процедирани както следва:

1.     Служебни проекти за промяна на ПУП - 96бр.

2.     Служебни проекти за промяна на КК на гр.Бургас  - 70бр.

3.     Служебни проекти за изменение на КП - 40бр.

4.     Служебни проекти за изменение на ПНИ и възстановяване право на собственост върху имоти, находящи се в ПНИ на територията на Община Бургас- 46бр.

 

Актуализация на устройствени планове, обекти в Капиталова програма на Община Бургас

 

В процедура:

5.     Изменение ТУП (ОУП) на Община Бургас

6.     ПУП-ПРЗ к/с Изгрев - актуализация

7.     ОУП с.Извор

8.     ПУП-ПРЗ за рибарско пристанище в местност "Рибарско селище" (бивша "Ченгене скеле"), землище Крайморие

9.     ПУП-ПРЗ и ППП за Зоопарк в землището на кв. Горно Езерово

10.           ПУП-ПРЗ за местност "Бялата пръст", землище Меден Рудник

11.           Изменение на ПРЗ във връзка с проекти за балансирана градска среда - ЦГЧ, Възраждане, Меден Рудник

12.           ПУП-ПУР на обслужваща зона "Изгрев"

 

За периода 01.01.2014 - 31.12.2014г. Обекти в Капиталова програма на Община Бургас, свързани със създаване не техническа документация за изграждане на сгради и обекти на благоустрояването:

Проекти за обекти в процедура

1.     "Амбулатория за първична извънболнична и дентална помощ и аптека в УПИ І-109, кв.2 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас - готов проект, предстои издаване

2.     "Сграда на Бургаска художествена галерия", УПИ Х1488 в кв.50 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.437 по КК на гр.Бургас - проектира се след проведен конкурс

3.     "Късноантична и средновековна крепост "Акве калиде" - Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас  в обхват: "Застрояване и благоустрояване в зоната на обществено обслужване", УПИ I, кв. 7 по плана на в.з. "Минерални бани" - гр. Бургас, отреден за музейна експозиция,археология и посетителски център - ІІ етап - проект

4.     Реконструкция и преустройство на същ. сграда в културно-образователен център за съвременно изуство и библиотека в УПИ І, кв.113 по плана на ЦГЧ - "Немското"  - проектиране след проведен конкурс

5.     Реконструкция на Културен дом (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I) 07079.612.181

6.     Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията"  в учебен корпус;

7.     Изграждане на нова детска градина в Районен център - Меден Рудник /идент. 07079.651.73, УПИ II, кв.134 Районен център "М.Рудник"/

8.     Реконструкция на училищен двор на ОУ Елин Пелин

9.     Проекти за реконструкция на улици и пространства на територията на ЦГЧ, Възраждане и Меден Рудник

10.              Изготвяне на работен инвестиционен проект за  реконструкция на парк Езеро

11.              Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реконструкция на улица от ОТ 8 до ОТ 24 по плана на парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ I (ид.н. 07079.622.29) 

12.              Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода  в Южна част на Приморски парк ( ид.н. 07079.618.214; 07079.618.139)

13.              Корекция на коритото на р.Отманлийска - проект и ПП

14.              Корекция на коритото на р.Маринка - проект Проекти за реконструкция и изграждане на нови улици

15.              Проект за реконструкция на ул."Демокрация" в контактна зона на Приморски парк

и други проекти за общински обекти.

Приключили обекти - проектиране

1.      "Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас" идентификатор по КК 07079.618.3

2.     "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ №4 "Калинка" в УПИ I-392, кв.19, с.Рудник, общ.Бургас

3.     Атракцион в Приморски парк - Подземен град

4.     Проекти за обекти по проекта за "Интегриран градски транспорт на Бургас" - улици, велоалеи, Автогара Юг, терминал Меден Рудник

5.     Ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "Търговска гимназия"  - Бургас в УПИ VI, кв.9 по плана на ЦГЧ.

6.     "Зарядна станция за електрически превозни средства на територията на временен открит паркинг до ДКЦ-2", находяща се в УПИ XI, кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

7.     Многофункционална сграда със спортна зала, площадкови Ел и ВиК  мрежи, сградно водопроводно отклонение, благоустрояване и паркоустройство, находящ се в УПИ IV-93, кв.14 по плана на с.Драганово, Община Бургас

8.     Проекти - енергийна ефективност - детски градини и училища

 

Извършени технически услуги по заявления и искания на граждани.

Дирекция "Устройство на територията" извършва ежедневно дейности по заявления и молби на граждани, свързани с извършване на огледи на място и съгласуване на проектна документация,  изготвяне на  скици и скици-извадки от ПУП, издаване на Удостоверения и др. Провежда  процедури по обявяване ПУП и ПНИ, както и техните изменения. Служители на отдела участват при заверка на Протоколи, свързани със строителството на сгради и съоръжения, както и в комисии, свързани с приемането на изградените обекти. За приключване на преписки, свързани с подробни устройствени планове и ПНИ са издадени както следва:

1.                Мотивирани предписания и Разрешения за изготвяне на ПУП - 140 бр.

2.                Заповеди за одобряване на ПУП - 158бр.

3.                Подготвени Докладни записки до Общински съвет Бургас за издаване на Решения за изготвяне и одобряване на ПУП - 99 бр.

4.                Заповеди за одобряване на изменения на ПНИ - 40бр.

5.                Процедури по трансформиране правото на ползване на граждани в право на собственост - 5бр.

6.                Преписки по възстановяване правото на собственост върху имоти находящи се в ПНИ на територията на Община Бургас - 36бр.

7.                Задания за проектиране на обекти финансирани със средства от бюджета и по инвестиционна инициатива на  физически и юридически лица-26 бр.

8.                Прединвестиционни проучвания за обекти, собственост на Община Бургас - 18 бр.

9.                Издадени разрешения за строеж - 795бр.,  от които 249 са издадени в централна община

10.           Заповеди по чл.154, ал.5 от ЗУТ

11.           Издадени скици - 2268 бр.

12.           Издадени виза за проектиране - 358бр.

 

Съвместно с Дирекция "Строителство" са издадени

13.           Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 236 бр. 

14.           Удостоверения по §6 - 42бр. 

15.    Заповеди по чл. 73, ал. 1 от ЗКН -   4 бр.

16.    Указания по чл. 72, ал. 3 от ЗКН -    2 бр.

 

Преди приключване на преписките, свързани с подробни устройствени планове и разрешаване на строителство, същите са разгледани в заседания  на ЕСУТ:

 

1. Проведени заседания - 38 бр.
2. Разгледани преписки - 656 бр.,от които 220бр. от разгледаните обекти са общински, 436 на частни лица.

„КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ДИРЕКЦИЯ " КУЛТУРА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

ОТДЕЛ "КУЛТУРА" И ЗВЕНО "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА"

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕЗ 2014 ГОДИНA

Утвърдената културна програма на Община Бургас за 2014 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели, като те се актуализираха и се търсеха нови акценти и подход при осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви.

Приоритетите за изпълнение в културния календар са:

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

 

1.     03 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК;

2.     06 МАЙ - Гергьовден - Ден на храбростта и воинската слава;

3.     24 МАЙ - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;

4.     06 СЕПТЕМВРИ - Съединението на България;

5.     22 СЕПТЕМВРИ - Ден на независимостта - всенародно пеене на химна на Република България и химните на страните членки на Европейския съюз.

ДРУГИ ПРАЗНИЦИ

 

1.     Бургаски музикални празници "Емил Чакъров";

2.     Национална седмица на морето;

3.     06 декември - НИКУЛДЕН - Празник на Бургас;

4.     Европейски ден на езиците;

5.     01.10. - Международен ден на музиката и национален ден на поезията.

 

ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ НА БОЙНАТА СЛАВА, ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ

 

1. 06 01. - Рождението на Христо Ботев;

2. 06.02. - Освобождението на Бургас;

3. 19.02. - Гибелта на Васил Левски;

4. 26.03. -Ден на Тракия;

5. 22.04. - Световен ден на земята;

6. 24.04. - Възпоменателен ден на арменците; 

7. Великденски празници;

8. 09.05. -Ден на Европа;

9. 17.05. - Ден за отбелязване на турския геноцид над българския народ;

10. 20.05 - Европейски ден на морето;

10. 02.06. - Гибелта на Христо Ботев и ден на загиналите за българската свобода;

11. 18.07.  - Рождението на Васил Левски;

12. 12.08  - Международен ден на младежта;

13. 31.10. - Международен ден на Черно море;

14. 07 - 31.10. Есенните литературни празници;

16. 01.11. - Ден на народните будители;

17. 01.11 - Архангелова задушница;

18. Коледно-новогодишни празници.

 

КОНКУРСИ , КОНЦЕРТИ , ФЕСТИВАЛИ 

През 2014 г. Община Бургас включи в своя културен календар множество национални и международни фестивали и конкурси, като бяха реализирани десетки концерти и спектакли, фестивали и множество културни събития:

 

Проведоха се традиционните за Бургас фестивали:

1. XLII Международен фолклорен фестивал;

3. ХХХII Национален конкурс за забавна песен "Бургас и морето";

4. Национален литературен конкурс "Петя Дубарова";

5. Музикални празници "Върбан Върбанов";

6. Дни на австрийската култура и изкуство;

7. Национален конкурс за млад изпълнител "СЕЗОНИ";

8. Фестивал на пясъчните фигури;

9. Бургаски музикални празници "Емил Чакъров";

10.Международен фестивал "Празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви";

11.Трето издание на Фестивал на изкуствата "Включи града";

12.Национален фестивал на ролерите -"Бургас обича стрийт културата";

13. Четвърто издание на фестивала "Сребро в косите, песен в душите";

14.Фестивал на младите поп и рок банди;

15. Огнен фестивал 2014;

16.Танцов фестивал "Бургас танцува 2014";

17.III-то издание на фестивал "Четящият човек";

Осъществиха се и други културни прояви, които обогатиха културния живот на общината:

1.  Дни на руската култура в Бургас;

2.  Четиридесет годишен юбилей на Младежки Културен Център;

3.  Великденски концерт;

4.  Джулай Морнинг;

5.  Дни на Тоскана в Бургас;

6.  Дни на арменската култура и традиции;

7.  Международен ден на детето;

8.  IV-то издание на конкурса "Полет над Бургас" - изложба от рисунки и фотографии под мотото "Пролетно-Великденска хармония";

9.  Национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци и фрий денс;

10.  VII парад - шествие за класически автомобили и мотоциклети;

11.  IV-то издание на Кампания "Бургас - велосипедния град 2014";

12.  Кино под звездите 2014 - прожекции на руско, казахстанско, чешко, полско и френско кино;

13.  "Лятна Танцова работилница 2014"; 

14.  Цикъл концерти "С виенско настроение" (11 концерта);

15.  Изложба, посветена на 90 години от рождението на художника Георги Баев;

16.  Творческа вечер по повод 80-годишнината на Атанас Радойнов;

17.  Кампания "Книги за смет";

18.  Изложба "MIXED UP";

19.  Изложба "Руски иронични графики";

20.  Прожекция на филм, среща-разговори, фотографска експозиция по повод 80 години от рождението на поета Христо Фотев;

21.  Изложба по повод 136 години от Освобождението на България (руска графика и живопис);

22.  Изложба "Българската бойна слава";

23.  Международна литературна среща "Свято слово" по повод 24 май;

24.  Международно издание "Нощ на литературата";

25.  Творческа работилница върху личността и творчеството на Петя Дубарова "Кино, журналистика, литература";

26.  Международен фестивал на куклите - изложба и театрални постановки по повод 60 години Куклен театър - Бургас;

27.  "Глас към небесата" - благотворителен концерт за пострадалите от наводненията през 2014г.;

28.  Фолклорен концерт по случай 111 години от Илинденско - преображенското въстание;

29.  "Sea of black festival 2014" - метъл фестивал;

30.  "Sea garden festival";

31.  "Акустично с Горещ пясък" - всяка последна сряда от месеца група "Горещ пясък" свири акустично в Морското казино и провежда среща - разговори със своята публика;

32.  Концерти на Духов оркестър - Бургас;

33.  Концерти на хор "Милка Стоева";

34.  Джаз - концерти на открито;

35.  Концерт на "Бременски младежки оркестър" - Германия;

36.  Честване на международния олимпийски ден - символично пренасяне на олимпийския огън през град Бургас;

37.  Международен ден на младежта;

38.  Празник на Остров "Света Анастасия";

39.  Фолклорна изява на бургаските клубове за народни танци "Хоро се вие, извива на бургаския бряг" 2014;

40.  Никулденски концерт с участието на Смесен хор и Филхармония към Държавна опера Бургас, група "Вакали", група "Deep Zone Project", Георги Христов, Краси Радков и Милица Гладнишка;

41.  Празничен концерт "Улично коледно веселие" с участието на Тони Димитрова, Стефан Диомов, група "Петте сезона", Драгомир Драганов, Пени Стефанова, хор "Милка Стоева", вокална група "Морски песъчинки";

42.  Камерен коледен концерт "Рождество Христово 2014" с участието на Благовеста Рядкова, Анастас Камиларов и Весела Апостолова;

43.  Концерт "От Игнажден до Коледа";

44.  Кинофестивал "Северно сияние";

45.  Фестивал на късометражното кино в Културен център "Морско казино";

46.  Новогодишен концерт с участието на Васил Найденов, Георги Дюлгеров, група "Айс крийм", Тончо Токмакчиев, ПФА "Странджа";

47.  Изложба "Бургас около мен 2014";

48.  III-то издание на "Детски панаир Бургас 2014";

49.  III-то издание "Парад на Хвърчилата";

50.  Концерт на Лукас Маскиано;

51.  Изложба "Щрихи от морската история" - експонати, които са част от фонда на Националния военноисторически музей и на неговия филиал Военноморски музей-Варна, акценти от морската и военноморската история на България;

52.  Международен фестивал на детския анимационен филм;

53.  Литературен конкурс за есе "Магията на словото 2014";

54.  Летни музикални празници на изпятата поезия Солени ветрове 2014";

55.  Музикално-поетична вечер "Защото свободата има право да обновява и да възвестява";

56.  Концерт-спектакъл "В прослава на свободата" в ж.к. "Меден рудник" по случай 3 март;

57.  Спектакъл "Възрожденски разкази" - ансамбъл "Чинари";

58.  Музикално-поетичен спектакъл "Морето";

59.  Театрален куклен спектакъл "Подаръкът";

60.  Експозиция на пластики от камък "Бургаска среща в камък";

61.  Камерен концерт "Musica pontica - музика на страните от черноморския регион";

62.  Документален филм за рибарско селище "Кажи ми, бедни ми, рибарю";

63.  Акции за развитие на независимия културен сектор в Бургас "Кислород";

64.  Теоретическото обучение по аудио-визуална техника "Младежка киношкола";

65.  Документален филм "Бургаското каре за игра на...театър";

66.  Създаване на документален уеб-сайт "Старият Бургас";

67.  Творческо ателие за съвременен танц и танцов театър "Танцов театър в Бургас".

Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се осъществяват успоредно с една широка гама от съпътстващи културни прояви, които не само обогатяват основната проява, но допълват и обогатяват акцентите в културния живот на общината.

В седмото издание на Фестивал на пясъчните фигури в България с тема "Приказки от пясък" бяха представени около 65 приказни персонажа в над 20 композиции: "Ледена епоха", "Колите", "Семейство Флинтстоун", "Аз, проклетникът", "Маша и Мечока", "Астерикс и Обеликс", "Семейство Адамс", "Замръзналото кралство", "Рапунцел", "Таласъми ООД", Аладин и много други. В направата на скулпторите, наред с традиционно силното българско участие, своя талант показаха и 10 майстори на пясъчното изкуство от Норвегия, Португалия, Чехия, Белгия, Ирландия, Украйна, Латвия и Русия . Фестивалът беше посетен от 115 000 души с платен вход.

XLII-то издание на Международния фолклорен фестивал тази година следваше линията от архаичното към модерното. За тази цел се създаде специална сценография, звукови ефекти и мултимедия. Най-старият фестивал в страната се проведе в дните от 18-ти до 22 -ри август. Тогава бургазлии и гости на града се  срещнаха с фолклора на 9 държави: Босна и Херцеговина, Грузия, Кипър, Косово, Полша, Сърбия, Турция, Чехия и България. Колоритната програма включи две дефилета и осем концерта в центъра и комплексите на града. Близо 20 000 души посетиха сцените на фестивала.

През 2014 г. за ХХХII-то издание на националния конкурс за песен "Бургас и морето" кандидатстваха 42 песни. Всеки един от членовете на подборната комисия даде своята оценка и до финала достигнаха дванадесет песни. Победител в конкурса стана  големия български изпълнител Орлин Горанов с песента "Импресия". Публиката на конкурса надхвърли 2 300 души.

За седемнадесети път, в периода от 07 до 31 октомври, се проведохасенни литературни празници Бургас". Събитията се осъществиха в залите на Културен център "Морско казино". Литературния форум откри председателят на Сдружението на българските писатели г-н Михаил Неделчев.

Традицията, чието началото е поставено през 1997 г., продължи в тазгодишното издание с богата и разнообразна културна програма, организирана от Община Бургас и подготвена от писателските сдружения в града. В афиша на празниците на художественото слово присъстваха вечери на поезията и прозата, вечер на фантастиката, както и литературни премиери на поетични книги от Милка Стоянова, Керана Ангелова, Наталия Недялкова, Анго Боянов и Иван Сухиванов, както и сборници разкази от Атанас Радойнов и Янчо Чолаков от Бургас, Начо Христосков и Младен Влашки от Пловдив и Владимир Шумелов от Велико Търново. Маринистичната изложба на Ненко Чанев, събитието "Метроном на въображението" и вечерта на модерната поезия допълниха палитрата на Есенните литературни празници

За трета поредна година се проведе фестивалът за съвременно изкуство "Включи града", организиран от Община Бургас в рамките на проект "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще", BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

През 2014 година фестивалът се осъществи със средства от Програма "Култура" на Община Бургас. "Включи града" е поредица от събития, отворени за всички, без значение възраст, пол, етнос, образование и интереси. Това е фестивал, в който Бургас е знакът, който обединява всичко, случващо се там, и всеки, който реши да се докосне до него. "Включи града" ангажира всички в това да бъдат творци на заобикалящото ги изкуство, дa открият себе си и своя Бургас. Тук оживява миналото, вглеждаме се в настоящето и мечтаем смело за бъдещето - на града ни и на нас самите като част от него. "Включи града" е завръщане към същността ни, а какъв по-пряк път към това от изкуството.

За своите три издания фестивалът "Включи града" реализира над 300 събития с над 450 участника от 10 държави, а хиляди зрители се вдъхновиха, докоснаха и създадоха изкуство, преобразявайки своя град в артистично пространство и място, където всеки се чувства свободен да създава и претворява не само заобикалящия го свят, но и самия себе си.

От 25 април до 20 май в Морското казино се състоя изложба "Българската бойна слава". Изложбата показа на едно място българските оръжия от времето на неолита до Втората световна война, както и българските бойни знамена, в това число и оригинала на самарското знаме. Експонирани бяха и оригинални картини, собственост на Националната художествена галерия и Военно-историческия музей, които допълват темата на изложбата. Посетителите успяха да видят и бойни униформи, както и ордени и медали, давани за особени заслуги и героизъм по време на военните действия.

На 14 май се проведе "Нощта на литературата". Това е международно събитие, чийто автор и инициатор е Чешкия културен център. Осъществява се съвместно с мрежата културни институти на страните от Европейския съюз EUNIC. Събитието представлява публични четения в нетрадиционни градски пространства. Нощта на литературата е форма на диалог между изкуството и градската среда, една среща на култури, автори, преводачи, издатели и любители на литературата.

От 01 до 04 май се проведе Международен фестивал на детския анимационен филм, Бургас 2014. Във фестивала се представи анимация за деца, студентски анимационни филми и анимация за възрастни. Събитието се провежда за трета поредна година в Бургас и се организира съвместно от Сдружение "Световен фестивал на анимационния филм" и Община Бургас. През 2014 г. паралелно с фестивала се проведе и работилница "Анимация за деца", в която децата имаха възможност да вникнат в процесите на правене на анимацията, сами да направят такава и да я прожектират.

На 17 и 18 юни, трета поредна година на Централния плаж в града, се проведе Бургаски огнен фест "Феникс". По време на феста своите познания по източни бойни изкуства демонстрираха деца от Център по древноизточна култура и бойни изкуства "Черен тигър - Бял дракон".

На 21.07.2014 г. стартира мащабната общоградска инициатива за изграждане на скулптура на любимия на няколко поколения българи актьор - бургазлията Георги Калоянчев. Началото бе поставено на ‚Открита сцена Охлюва" с прожекцията на филм с негово участие.

Инициативата под мотото "С любов за Бургас" е съвместна между Община Бургас и Обществен дарителски фонд - област Бургас, Дружество на художниците - Бургас, Държавна опера Бургас, ДТ "Адриана Будевска", Бургаската художествена галерия, и клубовете - Лайънс клуб Виа Понтика Бургас, Зонта клуб Бургас, Ротари клуб Бургас Пиргос, Интеракт клуб Бургас и други неправителствени организации.

От 10 до 17 август се състоя  Фестивал на кукленото изкуство посветен на  шейсетата годишнина от създаването на кукления театър в гр. Бургас. Той включи поредица от изяви, както за децата, така и за техните родители: представления на балюстрадата пред КЦ "Морско Казино"; представления на открита сцена ''Охлюва'' и събития, на които деца слушат приказки от грамофонни плочи, работилнички за изработване на декори и кукли; прожекции на документални филми за куклен театър, филмирани спектакли.

На 23 и 24 август за трета поредна година се проведе Детски панаир Бургас 2014. Над 50 различни прояви под формата на Арт ателиета, спортни състезания, много музика, танци, спектакли, игри, уъркшопове и др. бяха включени в програмата на тазгодишното издание. В разнообразната програма всеки намери своето любимо занимание - Изкуство и рисуване, Йога, Стъклопис, Макиаж, Пясъчни рисунки, Грънчарско ателие, Бижута, Цветя от салфетки, Енкаустика, Фотография, Детски играчки, Народни танци и игри, Урбанистична игра, Детска архитектурна работилница, Рисунка на асфалт, Търсачи на съкровища, Пожарникари, Декупаж, Монотипия, Ветрила, Животни от картон, Рисунки с вода, Зумба, Скулптура, Подводно пътешествие, Мисия в космоса, Стенопис, Глобус, Бижута, Катапулт, Пиксел арт, Фокуси, Хвърчила.

През август и септември се проведе  "Оперна Академия" (Интернационален майсторски клас) под ръководството на Елена Филипова (сопран) и Катя Борисова (пиано). Участниците в майсторския клас са от страната и чужбина.

 Елена Филипова има изяви на сцените в най-големите музикални театри в света и е единствената българка, покорила сцената на операта в Сидни, Австралия. От много години певицата живее в Германия и провежда майсторски класове в цяла Европа. Преподавател е в университета във Виена по магистърска програма и е народен артист на Германия.

Катя Борисова е завършила Националната държавна консерватория при професор Обретенов. От началото на 90-те години тя живее и работи в Австрия, първоначално в Тиролски ландстеатър в Инсбрук. От 1993 година е преподавател в катедра Опера в Университета Моцартеум в Залцбург.

От 18 до 30 август за втори път в Бургас се проведе "Лятна танцова работилница" представляваща интензивна двуседмична танцова програма. Форматът й адаптира принципа на престижните летни интензивни танцови програми, провеждани от значимите танцови институции в САЩ. Програмата е вдъхновена от желанието на досегашни участници в пролетните издания на "Танцова работилница" за един по-дълготраен интензивен курс, както и от нуждата да се предостави възможност на младите танцьори в страната да поддържат формата си и развиват уменията си и през лятото. В течение на две седмици танцьорите ще могат да посещават класове по техника и репертоар в четири различни танцови стилове: балет, модерен, хип-хоп, характерен танц. Класовете бяха водени от утвърдени хореографи от САЩ и България, споделящи своя уникален опит и творчески подход. "Лятна Танцова работилница" завърши с финален спектакъл, поставен на бургаската лятна сцена - комбинация от иновативната работа на хореографите с участието на всички танцьори от Работилницата, както и представяне на репертоар от специално поканени танцови артисти и партньори на проекта.

През 2014 година в Културен център "Морско казино" и открита сцена "Охлюва" се проведоха стотици събития, които обогатиха културната програма на Община Бургас - форуми, семинари, обучения от различен характер. Състояха се десетки изложби, камерни, детски и симфонични концерти, ученически рок, електронна музика. Представиха се много от новите книги на Бургас и страната. Проведоха се литературни конкурси и поетични вечери. На открита сцена "Охлюва" се състояха поредните издания на световния фестивал "Worldfolk 2014", европейския фестивал"Euro Folk 2014", част от МФФ, прожектираха се филми от международните фестивали, седмица на френското и руското кино. В културния център активно работят школи по танго, стъклопис, детски ателиета. Голяма част от работата на "Морското казино" е свързана с извънучилищната дейност на бургаските ученици.

В поредното издание на Националния фестивал "Четящия човек" се проследи пътя на книгата и четенето, показаха се изложби съпроводени с лекции по темата и мултимедийни презентации. Включени бяха театрални представления, филми свързани с известни литературни произведения на български писатели, семинари за журналисти. Голяма популярност набра и фотоконкурсът "За книгите и хората". Специално внимание в програмата на "Четящият човек" бе отделено на децата и стремежа им към четенето.

В Културен дом на нефтохимика, на сцената на Летния театър и външни сцени се проведоха концерти, театрални спектакли, кино-прожекции, изложби, рецитали, творчески ателиета, обучения. От началото на 2014 година там се осъществиха повече от 130 културни събития.

В Младежки културен център се състояха десетки културни събития, предимно с детска насоченост и участие.

През месец март 2014 г. за четвърти пореден път стартира конкурсът на Младежкия културен център "Пролет над Бургас" под мотото "Пролетно-великденска хармония".

Програмата по повод 40-годишния юбилей на МКЦ бе изпълнена с разнообразни прояви. Всички имаха възможността да се докоснат до историята на центъра и изкуството, създадено от неговите школи като за тази цел в една от залите бяха в експозиция "Съкровищница" бяха показани архивни документи, афиши, снимки, грамоти на школите. Това успя да върне бившите ръководители и възпитаници на МКЦ във времето на тяхната младост. Архивните документи показаха на бургазлии какви послания са оставили личности като Петя Дубарова, Недялко Йорданов и Христо Фотев.

Младежкият културен център подготви поредица от събития посветени на Международния ден на детето. Родители и техните деца имаха възможността да се включат в 90 минутното, практическо ателие по международната образователна програма "Трениране на успешни родители" (Т.У.Р.) на д-р Томас Гордън на тема "Как да говорим така, че децата да ни слушат и да променят неприемливото си поведение". Паралелно с това на 1 юни пред "Уиндсърф клуб - Бургас", се проведоха групови "сухи тренировки" по уиндсърф. Всеки желаещ беше обучаван от лицензиран инструктор на "Уиндсърф клуб - Бургас". Поредицата от събития продължи и на 8 юли, когато в Морската градина на Бургас, на терасата до Културен център "Морско казино", започна оценяването на обявения от МКЦ за Международния ден на детето конкурс за изработка на хвърчила на тема "Полетът на пеперудените хвърчила".

По повод честването на Международния олимпийски ден - 23-ти юни,  МКЦ организира символичното пренасяне на олимпийският огън през град Бургас. Шествието започна от моста като първият факлоносец бе запалил вече огъня от остров "Света Анастасия" и продължи своя път по предварително избран маршрут. Факлоносци бяха избрани спортисти от топ 10 на най-добрите спортисти на Бургас за 2013 г. По същото време на площад "Атанас Сиреков" пред общината, бургазлии и гости на града станаха свидетели на атрактивни демонстрации на различни видове летни олимпийски спортове.

За 12 август - Международен ден на младежта бяха организирани различни прояви за младите хора от центъра за настаняване от семеен тип "Ронкали", ЦНСТ в ж.к. "Меден рудник", ж.к. "Славейков", на ул. "Дебелт" и защитеното жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост. Тяхната основна идея е младежите да се откъснат от ежедневието си, да се забавляват, да научат нещо ново, защото подобни занимания за развиване на художествени, танцувални и други умения, способстват за по-доброто ментално здраве.

На 15 август, в БХГ "Петко Задгорски" и в залата на бургаските художници, 290 произведения от 204 български автори участваха в Национална изложба - Биенале за съвременно българско изобразително изкуство "Приятели на морето".

Биеналето възниква през 1968 г. и съществува в стария си формат до 1984 година. След 20-годишно прекъсване то е възстановено от Община Бургас,  Дружество на художниците - Бургас и БХГ "Петко Задгорски" и до днес предизвиква голям интерес сред българските творци. Тази изложба се е наложила през годините като една от най-престижните извънстолични арт изяви. В биеналето имат право да участват с авторски творби всички български художници, които работят в сферата на живописта, графиката и скулптурата. Картините за участие в изложбата се  избират от жури в 9-членен състав от утвърдени автори в изобразителното изкуство. То определя и наградените творби.

Наградата за живопис на Община Бургас се връчи на г-жа Долорес Дилова, за графика на Васил Колев, а за скулптура на Гълъбин Христов. Отличието на СБХ за млад художник взе Николай Ангелов - Гари, наградата на Областна управа се връчи на Йордан Ангелов. Още две отличия бяха раздадени тази година - Дора Славова получи приза  на Галерия "Алфа арт" от Ню Джърси - САЩ, БХГ и Дружество на бургаските художници, а Румен Панайотов получи приза на Гранд хотел "Поморие".

В галерия-експозиция "Георги Баев" се проведоха пленери, литературни четения, представяне на книги и различни мероприятия на ОДК. Тук се представиха изложбата на  Бургаската фотографска общност на тема "Море". Като добри приятели на морето фотографите се представиха с 31 прекрасни снимки, отразяващи красотата на природата и морето, видени през обектива. По повод 90 години от рождението на Георги Баев на 10 ноември се откри изложба от непредставяни до сега в Бургас негови картини, които са част от фонда на Художествена галерия "Димитър Добрович".

За 2014 г. отделните звена към направление "Култура" - Представителен духов оркестър, група "Горещ пясък", хор "Родна песен", ПФА "Странджа" и хор "Милка Стоева" имаха множество участия в организирани от Община Бургас мероприятия, както и много външни изяви.

Група "Горещ пясък", ПФА "Странджа" и Представителният духов оркестър имаха голям брой участия и активно участваха в проявите организирани от отдел "Култура" по повод различни чествания, годишнини, ритуали по издигане на националния флаг и концерти - 06 януари. - Йорданов ден (Богоявление) и годишнината от рождението на Хр. Ботев, 06 февруари - освобождението на Бургас, 19 февруари - честване годишнина от смъртта на Васил Левски, 03 март - национален празник на Р. България, 06 май - Ден на храбростта и българското войнство и други.  Трите формации имат общо 127 участия, в които се включват и външни изяви. 

Група "Горещ пясък" осъществи 12 акустичи концерта в зала "Петя Дубарова" на КЦ "Морско казино". Участва във фестивала "Включи града", фестивал на младите поп и рок банди и др.

ПФА "Странджа" реализира общо 53 участия на национално и международно ниво. Трябва да се отбележи посещението в Истанбул по повод "Дни на българското изкуство" и в Пазарджик за преглед на професионалното фолклорно изкуство, където за представянето си ПФА "Странджа" е номиниран от Съюза на българските музикални и танцови дейци за наградата  "Кристална лира" в две категории: музикален фолклор - хор и оркестър и танцов фолклор - танцов състав.

Ансамбълът участва в МФФ - Пловдив, в програмата по повод 60-годишнината на г-н Любчо Василев - главен худ. ръководител на ФА "Мизия", в събитията за 40 години от създаването на Младежки културен център - Бургас и в благотворителен концерт с бургаски фолклорни изпълнители.

Представителният духов оркестър има близо 50 изяви в ритуали и концерти. Със своят разнообразен репертоар Духовият оркестър участва в програмата на фестивала за модерно изкуство "Включи града", десетки самостоятелни концерти през лятото, както и  участие във празничната програма на Община Бургас за Великден, Никулден, Коледа.

Смесен общински Хор "Родна песен" и хоровата школа при МКЦ (детски хор "Милка Стоева", смесен хор "Бургас") също имаха многобройни изяви, някои от които с международен характер. И трите хора взеха участие в събитията от културния календар на Община Бургас с концерти във връзка с Великденските празници, Никулден, Коледно-новогодишните празници, както и много други прояви като Пролетен концерт и редица благотворителни изяви.

Пред правителствени и официални лица от Република България и Република Италия Детски хор "Милка Стоева" изнесе два концерта в град Рим по повод културните празници  организирани от Посолството на Република България. 

Хор "Родна песен" участва в коцерти с Валя Балканска, Руслан Мъйнов, метал групата "Парадайз лост" и др., както и в международния хоров фестивал в Прага.

Отдел "Култура" подготви богата на събития програма за Никулден и Коледно-новогодишните празници. На празника на града бургазлии се потопиха в един различен свят, който ги накара да почувстват духа на автентично рибарско селище. То бе обособено в емблематичната градинка до Часовника и създаде атмосфера, която позволи на посетителите да се докоснат до ежедневието на типичния рибарски бит и ежедневие. Автентичните декори и сценография пресъздадат една невероятна атмосфера - котви и разпръснати мрежи, лодки и рибарски въжета, стари моряци, разказващи любопитни истории. Необикновени информационни табели разказваха за обитаващите региона риби, стари кулинарни рецепти и много любопитни истории и легенди, свързани с рибарството. Часовникът бе превърнат в морски фар, който през нощта свети с типичната напътстваща светлина. Арт-ателиета сътвориха невероятна творческа забава, изработвайки морски картички, 3D риби от CD-дискове, платове и най-разнообразни материали. Улични музиканти изпълняваха типични рибарски песни. В големия концерт участие взеха Георги Христов, Еделина Кънева, солистите на Държавна опера-Бургас, група Deep Zone Project, водещ беше Краси Рядков.

В комплекс "Меден рудник" се проведе самостоятелен концерт, в който участваха народните изпълнители Лазар Налбантов и Бинка Добрева, фолклорен ансамбъл "Атанас Манчев", танцова формация "Младост" при СОУ "Константин Петканов", талантливите деца от Фолклорна формация "Звъника" и невероятните момчета от Школа по гайда при читалище "Паисий Хилендарски 1928", детска фолклорна формация при читалище "Св.Св. Кирил и Методий 1985", както и изпълнители от пенсионерски клубове в града.

В концерта "Улично коледно веселие", на което сценарист и режисьор беше маестро Стефан Диомов, участие взеха Тони Димитрова, Драгомир Драганов, група "Петте сезона", Пени Стефанова, клуб "Сезони", клуб "Морски песъчинки", хор "Милка Стоева", Мартин Йорданов.

За доброто настроение на жителите и гостите на Бургас в Новогодишният концерт на пл. "Тройката" се погрижиха  Васил Найденов, младата бургаска звезда Георги Дюлгеров, група Айс Крийм, ПФА "Странджа".

В процеса на реализация на програмата се оптимизира оперативността в работата на отдела, подобри се взаимодействието между общинските звена и културните институти.

Всяко едно от тези звена, съюзи, групи и организации съгласува и съвместно с отдела осъществява значителна част от своите специфични по жанр и форма прояви: изложби, тематични експозиции, самостоятелни и юбилейни концертни прояви, конкурси, събори, празници. Всичко споменато представлява само част от цялостната културна програма и в много случаи, в процеса на реализация тя се разширява и обогатява.

Значително място в осъществяването на културната програма заема дейността на регистрираните на територията на Община Бургас 27 читалища. Много и различни са направленията в културно-просветната и художествено-творческата дейност на читалищата. Една от основните читалищни дейности - библиотечно-информационното обслужване, поддържа своето традиционно ниво и има висок социален ефект.

За 2014 г. субсидираната численост за читалищата е в размер на 85 субсидирани бройки с по 6 400 лв. Общата държавна субсидия е в размер на 544 000 лв. В нея са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. В тази връзка значителна част от дейността им в рамките на културната програма се осъществява с непосредственото съдействие на Община Бургас и средствата отпуснати са в размер на 30 000 лв.

За 2014 година от Радиовъзела на Общинско радио Бургас са направени са 105 озвучавания на общински мероприятия с обща продължителност 317 часа. Отстранени са 88 повреди по мрежата. Възстановени, след прекъсване в резултат на строителство, са връзките към подземната кабелна мрежа на к-с "Славейков", к-с "Бр.Миладинови" и к-с "Лазур". Поставени са радиоточки в ОСП "Морски знаци", "Домашен социален патронаж", както и в отдел "Образование" в сградата на Община Бургас.

В Общинско радио Бургас са свалени и обработени архивни аудиозаписи на КМ "Петя Дубарова" и Хор "Милка Стоева". Направени и обработени са звукозаписи на рецитали по повод на Международния фолклорен фестивал, годишнина от рождението на Петя Дубарова,  40-годишен юбилей на Младежки културен център и Никулден.

През годината в радиото се обучаваха стажанти на Бургаския свободен университет, специалност "Журналистика" и се работише в партньорство с редица печатни медии.

Екипа на музей "Петя Дубарова" организира и осъществи Национален литературен конкурс "Петя Дубарова", като накрая най-добрите творби се отпечатаха в сборника " Петя - пристан зелен". В къщата музей се проведоха много и разнообразни месни конкурси, творчески работилници, представиха се книги, бяха изнесени лекции по актуални теми от Александър Томов,  Кристин Димитрова и Владимир Трендафилов. През цялата година се работеше по филм за Петя Дубарова "А имах толкоз много да ви кажа" (Предвижда се филмът да бъде промотиран в рамките на 20-годишнината от създаването на Къща музей "Петя Дубарова" през 2015г.)

Отдел "Култура" поддържа ефективна и традиционно добра връзка със Сливенската Света митрополия,  Архиерейското наместничество, с председателите на църковните настоятелства на бургаските православни храмове. Това взаимодействие е непосредствено свързано с изпълнението на значителна част от културната програма, особено в частта и свързана с честването на национални и местни празници, годишнини и др.

За 2014 година общо приходите от направление "Култура" ( КЦ "Морско казино", списание "Море", Дом-музей "Петя Дубарова", Общинско Радио и ОП "Летен театър, фестивали и концерти") за бюджета се изчисляват на  377 055.68 лв., като приходите само от ОП "Летен театър, фестивали и концерти" се изчисляват на 354 047 лв.

 

В по-голямата си част културните прояви бяха изцяло финансирани от Община Бургас и със свободен достъп за гражданите и гостите на града.

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ"

 

МРЕЖА на общинските училища и извънучилищни звена

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По години, брой училища по видове и степени , общ брой ученици

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Общ брой училища/общ брой ученици

47/  24 162

47/ 23 132

47/ 25 331

Брой училища по видове и степени/

брой ученици

Брой професионални училища/бр.ученици

Бр.профилирани училища/бр.ученици

Общообразователна подготовка/брой ученици

Брой ученици в професионални паралелки в СОУ

Брой ученици в профилирани паралелки в СОУ

 

 

8/ 4 341

 

5 / 4 401

34/ 18 325

 

 

8/ 4 404

 

5/ 4 326

34/ 18 476

3/ 252

 

 

8/4 849

 

5/ 4 318

34/ 14 566

3/ 53

 

41/ 967

Брой ученици в І клас

1 976

2 199

2 260

Брой деца, обхванати в групи предучилищна подготовка в училища  

 

590

 

             576

 

578

 

През отчетния период  на територията на Община Бургас функционират общо 47 училища

Общият брой на учениците в училищата е 25 331. По видове и степени те се разпределят, както следва:

В професионалните 8 гимназии броят на  учениците е 4 849.

В профилираните 5 гимназии броят на  учениците е 4 318.

В паралелките общообразователна   подготовка  учениците са 18 476.

Броят на учениците в І клас е 2 260 ученици.

Броят на децата , обхванати в групи предучилищна подготовка е 578.

През 2014 г. продължава да функционира едно извънучилищно звено-Общински детски комплекс на общинско финансиране -местна отговорност.

На базата на нормативните изисквания, утвърдени от Министерството на образованието и науката  в Община Бургас съществуват  три средищни училища -  СОУ"Хр.Ботев" - с.Черно море, ОУ"Ив.Вазов"-с.Банево и ОУ"Хр.Ботев"-с.Маринка, за които са получени три ученически автобуса. Нов ученически автобус марка "Исузу" - 32 места е получен по Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие "Надежда" - Бургас" към МТСП.

През 2014 г. с подкрепата на Общински съвет Бургас и Регионален инспекторат по образованието-Бургас Община Бургас обезпечава учебния процес в 44 самостоятелни паралелки в 14 училища, които са с пълняемост под нормативния минимум, като ги дофинансира със средства в размер на  270 976 лв. С утвърждаването на тези паралелки се създават  възможности за по-качествено обучение на деца и ученици  близо до дома и за съхраняване на училищата в някои от съставните селища на Община Бургас.

 

МРЕЖА на детските заведения

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По години, брой детски заведения по видове  , общ брой деца

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общ брой детски заведения/

брой деца

34/ 6 942

34/ 7 292

34/ 7 496

33/ 8 198

33/ 8 176

В т.ч. по видове:

Брой Обединени детски заведения/

Брой деца

Брой Целодневни детски градини/

Брой деца

 

 

10/ 2 988

 

 

24/ 3 954

 

12/ 3 172

 

 

22/ 4 120

 

14/ 3 946

 

 

20/ 3 550

 

15/ 4 652

 

 

18/ 3 546

 

15/ 4 422

 

 

18/ 3 754

Брой деца, обхванати в групи предучилищна подготовка  с целодневна организация

1 337

1 403

1 438

3 509

3 686

 

 

 

През 2014 г. благодарение на успешната работа на Община Бургас в областта на предучилищното възпитание и грижата й към детските заведения функционират  33 детски заведения с  общ брой 8 176 деца. Разкрити са 120 нови места за децата в целодневни детски градини и 30 места  в 1 яслена група ( от 01.01.2015 г.). По вид за 2014 г. детските заведения  са, както следва:

Обединените детски заведения (ОДЗ) са 15

Общият брой на децата в Обединените детски заведения е 4 422.

Целодневните  детски градини (ЦДГ) са 18 - общият брой на децата в ЦДГ е 3 754.

Броят на обхванатите деца на 5 и 6 г. в групи предучилищна подготовка с целодневна организация през 2014 г. е  3 686.

През 2015 г. още две целодневни детски градини разширяват своя капацитет и се преобразуват в обединени детски заведения с решение на Общински съвет-Бургас:

-                   ЦДГ № 31 "Веселушко" става ОДЗ № 17 "Веселушко", считано от 01.01.2015 г.

-                   ЦДГ № 28 "Детелина" става ОДЗ № 16 Детелина", считано от 01.09.2015 г.

За календарната 2015 г. година община Бургас първа в страната въвежда електронна административна услуга - плащане на такса за детска градина по електронен път.

Училищата и детските градини на територията на Община Бургас прилагат системата на делегиран бюджет и като цяло второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се справят успешно с предоставените им средства. Формулите за разпределение на средствата се разработват и приемат със съгласието на всички директори, като се отчитат и спецификите на различните видове училища.

Получени са и допълнителни средства, спечелени по различни програми  и проекти :

-       22 545 лв. по Наредбата за стимулиране на деца с изявени дарби;

-       456 986 лв. по Национална програма "Оптимизация на вътрешната мрежа" - "Изплащане на обезщетения на персонала";

-       96 266 лв. по Национална програма "С грижа за всеки ученик";

-       42 550 лв. по Национална програма "На училище без отсъствия";

-       11 938 лв. по Национална програма "ИКТ в училище"

-       17 492 лв. - Национална програма "Училището-територия на учениците"- модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"

-       92 827 лв. - Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" - модул "Подобряване на училищната среда"

-       93 004 лв. - Допълнителни средства за стипендии, разпределени по групи, въз основа на образователни резултати

 

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В § "ОБРАЗОВАНИЕ" НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

        

-         Изградена спортна зала в ПМГ/ ГРЕ - стойност на обекта 4 000 811 лв,, като 1 000 000 са предоставени от МОН, а останалите са съфинансиране от бюджета на Община Бургас;

-         Изградена мултифункционална спортна площадка в двора на ПГЕЕ "К. Фотинов" по Проект за трансгранично сътрудничество "Здрав дух в здраво тяло"

-         Цялостен ремонт на сградата на бившето V РПУ - Филиал на ЦДГ № 6 "Вълшебство" на стойност 1 140 271 лв.

-         Изграден физкултурен салон в ОУ "Св. Княз Борис І" на стойност 1 180 750 лв.;

-         Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 1 "Морска звезда" , ЦДГ № 7 "Синчец" и ЦДГ № 14 "Здравец" -Бургас;

-         Първа копка на нова детска ясла- пристройка на ЦДГ № 19 "Ален мак" - кв. Сарафово

 

Работа по проекти и национални програми през отчетния период:

 

Проекти

-       Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" - Бургас" към МТСП

През 2014 г. стартираха услугите и доставките по Проект ,,Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа ,,Надежда", гр. Бургас", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро финансиран по Проекта за социално включване, и в съответствие с т. 12 от Споразумение за финансиране Договор №:РД09-49/31.05.2011 г. В резултат на проведени обществени поръчки бяха оборудвани специализираните кабинети в ОЦРДРРП "Надежда" с медицинско, спортно, техническо оборудване, както и обзавеждането с мебели на Семейните центрове по проекта в бл. 114, кв. "Меден Рудник".

 

Национални програми

-       Национална програма (НП) "Училището-територия на учениците"-модул"Подкрепа на  целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап"

-       НП "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване", "Информационни и комуникационни технологии в училище"

-       НП"Оптимизация на училищната мрежа - т.2 "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - модул "Изплащане обезщетения на персонала", мярка "Без свободен час"

-       НП"Диференцирано заплащане"

-       НП"Мерки за закрила на децата с изявени дарби"

 

Общински програми

-       Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас

-       Общинска програма за деца със специални образователни потребности 2014 г.

-       Програма за интеграция на деца и ученици от етнически общности 2014 г.

-       Програма за работа с родители 2014 г.

-       Лятно екоучилище към ОДК-Бургас

-       Лятна детска градина към ОДК - Бургас

-       Общинска програма по краезнание към ОДК - Бургас

-       Механизъм за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена- Приет с Решение на Общински съвет- Протокол № 19 от 19 и 25.03.2009 г., т.2. и се прилага на територията на всички детски градини, училища и обслужващи звена.

 

Дейност "Хранене": Един от приоритетите на дирекция "Образование и демографски въпроси" в Община Бургас е осигуряването на здравословно и балансирано хранене на децата в детските градини и училищата. В Община Бургас хранодена на дете е 2,10 лв., което позволява децата да се хранят по-богато и по-рационално, като стриктно се спазват изискванията на Наредба№2/07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

-       Менюто за детските заведения и училищата продължава да се публикува в сайта на Община Бургас, като всеки родител може да контролира неговото стриктно изпълнение от страна на детското заведение, както и в училищата. В тази връзка с увеличения брой деца с доказани алергии и заболявания се изготвят съвместно с родителите индивидуални менюта за техните деца, които стриктно се спазват.

-       Направени са проверки и съвместно с Директор дирекця ОДВ - г-жа Таралова, инспектори от РЗИ, както и от ОАБХ - Бургас. Не са констатирани нарушения, относно предлаганите храни в училищата и детските градини.

-       Извършени са и над 60 проверки по детски заведения и училища - тематични и по жалби. Съвместно с родителския комитет са направени проверки в няколко детски заведения, както и с журналисти от местни и национални медии, представители от РЗИ, ОАБХ и родители в ученически столове и кухни към детски градини. При констатирани нарушения протокола се връчва на директора със срок за поправка на нарушенията. Протоколите с констатациите от извършените проверки се качват в сайта на Община Бургас.

-       Подобрена е материално-техническата база в ученическите столове и в тази насока се работи усилено от фирмите наематели, като създават предпоставка за по-приятни условия за учениците ползващи базата. В тази връзка се наблюдава  значително увеличаване на броя на ползващите услугите на ученическите столове.

-       Съгласуват се ремонти, извършващи се в кухненските блокове на детски заведения, както и нови  детски градини, като филиала на ЦДГ №6 в "Лазур" и др.

-       Всички детски заведения и училища на територията на община Бургас участват в схемата "Училищен плод", финансирана от ДФЗ за 2014/2015 г. учебна година.

-       Традиция е съвместното провеждане с ОДК - Бургас на празник за здравословното хранене с участие на деца от детските градини, който се проведе на 19.11.2014 г. в КЦ "Морско Казино".

-       Провежда се периодична проверка на доставеното оборудване по проект: "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас" - Договор № BG161РО001/1.1-01/2007/029 , финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-01/2007, «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали» по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013".

-       Събират се и се отчитат ежемесечно справки за средномесечен храноден на дете в детските заведения.

-       Контролът по изпълнение на менюто и качеството на приготвяната храна се следи много внимателно, контролират се фирмите, спечелили обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за качеството на хранителните продукти, сертификатите, опаковката и етикетирането.

Проведени процедури по ЗОП:

-       "Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции".

-       "Избор на изпълнител за извършване на ежедневен транспорт на деца от ОДЗ "Радост" до кв. Крайморие и обратно в работни дни за периода от 02.01.2015 г. до 31.12.2015 г."

-       "Предоставяне на кетъринг услуга за нуждите на Община Бургас по обособени позиции".

 

Спортен календар на учебните и детски заведения за 2014 г.: Община Бургас разширява и обогатява извънкласните спортни дейности сред децата и учениците по приложение на Закона за физическото възпитание и спорт. Дирекция "Образование и демографски въпроси" със  стремеж за максимално ангажиране на свободното време на  подрастващите, разработи и реализира много богат Спортен календар за учебната 2013/2014 г. в три раздела, а именно: I. Ученически игри; II. Масови спортни прояви; III. Допълнителни общински спортни прояви

I. През отчетния период основен дял в Спортния календар бе отделен на етапите в Ученическите игри 2013/2014 година. За втори път Ученическите игри бяха официално открити с церемония проведена в с.з. "Младост".

След прекъсването повече от 10 години за трета поредна година Община Бургас бе домакин на финал от Ученическите игри, през месец май 2014 година, когато прие  държавния финал по баскетбол девойки 8-10 клас и месец юни по шахмат 5-7 клас.

Бяха организирани и проведени общо 35 състезания по 8 вида спорт с участието на 232 ученически отбора и 2445 състезатели от прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Училищата взели участие в Общинския етап на Ученическите игри 2013/2014г. са 31 на брой:         

-                   ОУ " Хр. Ботев" - кв. Сарафово

-                   СОУ " К. Преславски"

-                   ОУ " Св. Кл. Охридски"

-                   СОУ " К. Петканов"

-                   Търговска гимназия

-                   ПГЕЕ " К. Фотинов"

-                   СОУ " Св. Св. Кирил и Методий"

-                   ОУ " Найден Геров"

-                   ГЧЕ " Васил Левски"

-                   ПГ по САГ " К. Фичето"

-                   ПГ по Транспорт

-                   ПМГ " Акад Н. Обрешков"

-                   СОУ " Д. Дебелянов

-                   ОУ " В. Априлов"

-                   ОУ " Св. Княз Бориз I"

-                   ПГХТ " Акад. Н. Д. Зелинский"

-                   ПГМЕЕ

-                   ГПНЕ " Гьоте"

-                   ГПАЕ " Гео Милев"

-                   СОУ " П. Росен"

-                   ОУ " П. Яворов"

-                   ОУ " Ел. Пелин"

-                   ПГТ " Проф. д-р Асен Златаров"

-                   ОУ " Антон Страшимиров"

-                   СОУ " Добри Чинтулов"

-                   СОУ " Иван Вазов"

-                   ГРЕ " Г. С. Раковски"

-                   ОУ " Л. Каравелов"

-                   ОУ "Бр. Миладинови"

-                   СОУ " Йордан Йовков"

-                   ПГМКР "Св. Никола"

 

    Училища от град Бургас, класирали се за етап Областни състезания

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

СОУ "П.Росен"

ОУ "Бр. Миладинови"

Търговска Гимназия

ПМГ

"Акад.Н.

Обрешков"

Търговска Гимназия

ПМГ

"Акад.Н.

Обрешков"

Хандбал

ОУ "П.Яворов"

СОУ "К.Петканов"

ПМГ"Акад.Н.

Обрешков"

ПГ по САГ "К.Фичето"

ГЧЕ "В.Левски"

ПГМЕЕ

Волейбол

ОУ "Кл. Охридски"

ОУ "Васил Априлов"

ГПАЕ "Гео Милев"

ПГМЕЕ

ГЧЕ "В.Левски"

ПГМЕЕ

Бадминтон

ОУ"Бр.Миладинови"

Бургас

СОУ "Д.Дебелянов" Бургас

ГПАЕ "Гео Милев" Бургас

ПГТ "Асен Златаров" Бургас

 

-

 

-

Тенис на маса

ОУ"Л. Каравелов"

ОУ"Л. Каравелов"

Търгвска Гимназия

ГПАЕ "Гео Милев"

 

-

 

-

Шахмат

 

ОУ "В. Априлов"

 

ПГТ "Асен Златаров"

-

-

Лека атлетика

ОУ "Антон Страшимиров"

ОУ "Антон Страшимиров"

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

ПМГ "Н. Обрешков" Бургас

-

-

 

Футбол

 

 

-

ОУ

"Княз Борис I"

 

-

Търговска Гимназия

 

-

ПГЕЕ "К. Фотинов"

 

В Областните състезания от ученическите игри са участвали общо  35 отбора, с 324 състезателя  разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас.

 

Училища от град Бургас, класирали се за етап Зонални състезания

 

При спортовете футбол и хандбал зоналните състезания са разделени на два етапа, което прави класирането за финал още по-трудно.

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

 

-

ОУ "Братя Миладинови" Бургас

ТГ

 Бургас

ПМГ "Н. Обрешков" Бургас

ГПАЕ "Гео Милев"

Бургас

ПМГ "Н. Обрешков" Бургас

Хандбал

 

-

СОУ "К. Петканов" Бургас

ПМГ"Акад.Н

Обрешков" Бургас

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

ГЧЕ "В.Левски" Бургас

ПГМЕЕ Бургас

Волейбол

 

-

ОУ "В.Априлов" Бургас

ГПАЕ "Гео Милев"

Бургас

ПГМЕЕ Бургас

 

-

 

-

Бадминтон

ОУ"Бр.Миладинови"

Бургас

СОУ "Д.Дебелянов" Бургас

ГПАЕ "Гео Милев" Бургас

ПГТ "Асен Златаров" Бургас

 

-

 

-

Тенис на маса

ОУ"Л. Каравелов" Бургас

 

-

Търгвска Гимназия Бургас

 

-

 

-

 

-

Шахмат

ОУ "В. Априлов"

-

-

-

Лека атлетика

ОУ "Антон Страшимиров"

ОУ "Антон Страшимиров"

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

ПМГ "Н. Обрешков" Бургас

-

-

Футбол

 

-

 

-

 

Търговска Гимназия

Бургас

 

ПГЕЕ "К. Фотинов"

Бургас

 

В  Зоналните състезания от ученическите игри са участвали общо  26 отбора, с 249 състезатели  разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас.

 

Училища от град Бургас класирали се за етап Финални състезания

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

-

-

Търговска Гимназия

-

ГПАЕ "Гео Милев"

-

Хандбал

-

СОУ "К. Петканов"

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

ПГСАГ "К. Фичето"

ГЧЕ " В. Левски"

 

ПГМЕЕ

 

 

Волейбол

-

 

ОУ "В.Априлов"

 

-

ПГМЕЕ

-

-

Бадминтон

-

 

СОУ "Д.Дебелянов"

-

-

 

-

-

 

Тенис на маса

ОУ"Любен Каравелов"

-

-

-

-

-

Шахмат

ОУ "В.Априлов"

 

-

-

-

Лека атлетика

ОУ "Антон Страшимиров"

ОУ "Антон Страшимиров"

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

-

-

-

 

Футбол

-

-

-

-

-

-

 

За финалния етап от ученическите игри се класираха общо  15 отбора, с 143 състезатели, разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас. След оспорвани битки и напрегнати двубои, съпътстващи финалните състезания бургаските училища се класираха както следва:

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

 

-

 

-

Търговска Гимназия

VII място

 

-

ГПАЕ "Гео Милев"

IV място

 

-

Хандбал

-

СОУ "Константин Петканов"

V място

ПМГ

"Н.Обрешков"

III място

ПГСАГ "К. Фичето"

I място

ГЧЕ " В. Левски"

IV място

 

ПГМЕЕ

III място

 

 

Волейбол

-

ОУ "В.Априлов"

X място

-

ПГМЕЕ

VI място

-

-

Бадминтон

 

-

 

СОУ "Д.Дебелянов"

X място

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Тенис на маса

ОУ"Любен Каравелов"

X място

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Шахмат

ОУ "В.Априлов"

X място

 

-

-

-

-

-

Лека атлетика

ОУ "Антон Страшимиров"

II място

ОУ "Антон Страшимиров"

I място

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

I място

 

-

 

-

 

-

 

Футбол

-

-

-

-

-

-

 

Представителите на училищата от гр. Бургас участваха в седем вида спорт. Това са волейбол, хандбал, баскетбол, тенис на маса, бадминтон,  лека атлетика и шах. От общо седемнадесетте класирани отбора за Финалите на Ученически игри 2013/2014 г. от град Бургас с най-голям принос за общото класиране са:

ПГ по САГ "Кольо Фичето" с два отбора по хандбал юноши 8-10 клас и лека атлетика девойки 8-10 клас и двата отбора шампиони на България, ОУ "Антон Страшимиров" с два отбора по лека атлетика момчета и момичета 5-7 клас, като момчетата са новите шампиони на България а момичетата заемат второто място и ПГМЕЕ с два отбора по хандбал юноши 11-12 клас III място и волейбол юноши 8-10 клас VI място и отборите на ОУ "Васил Априлов" момчета 5-7 клас заели X място по волейбол и шахмат в държавните финали. Отборът на ПМГ "Акад. Н. Обрешков", който се окичи с бронзовите медали по хандбал при девойките 8-10 клас, отборът по баскетбол на ГПАЕ "Гео Милев" и по хандбал на ГЧЕ "Васил Левски" девойки 11-12 клас се класираха на IV - място, Търговска гимназия се пребори до VII място в жестоката конкуренция на останалите отбори по баскетбол девойки 8-10 клас и отборите заели X място в държавното ни първенство бадминтон момчета 5-7 бадминтон на СОУ "Димчо Дебелянов" и момичета 5-7 клас на ОУ "Любен Каравелов" тенис на маса.

 

Всички училища, класирали се за финали, показват възход и положително отношение на ученици и учители към процеса в сравнение с предходната година, като на финал са се класирали 17 училищни отбора, от които единствено отбора по хандбал на СОУ "Йордан Йовков" се пребори за първото място в страната.

 

  II .   В Общинския Спортен календар бяха проведени и добавените през 2011/2012 г.:

-                   Трети спортно - подготвителни  игри между детските заведения на територията на Община Бургас.

Участие взеха 30 детски заведения от Община Бургас:

ЦДГ № 1 "Звездица", ЦДГ № 17 "Раковина", ЦДГ № 20 "Златното ключе", ОДЗ № 12 "Радост", ЦДГ № 2 "Х.К.Андерсен", ЦДГ № 9 "Пламъче", ЦДГ №19"Ален мак"- кв. Сарафово, ОДЗ № 3 "Звънче", ОДЗ № 5 "Иглика", ОДЗ № 7 "Р.Княгиня", ОДЗ № 8 "Брезичка", ОДЗ № 15 "Моряче", ЦДГ № 28 "Детелина", ОДЗ № 2 "Зорница - Звездица", ОДЗ № 6 "Р.Босилек", ОДЗ №14 "Изгрев", ЦДГ № 31 "Веселушко", ЦДГ №14 "Здравец", ОДЗ №11 "Коледарче"-кв. "Д.Езерово", ОДЗ № 9 "Делфин", ОДЗ № 10 "Славейче", ЦДГ №11 "Чайка", ЦДГ №13 "Надежда", ЦДГ № 21 "Синчец" - кв. Банево, ОДЗ № 4 "К.Малина " - кв. Ветрен, ЦДГ № 4 "Калинка" - с.Рудник. ЦДГ №5 "Златна рибка"

 

-       Трети мажоретен конкурс - парад на мажоретките от училища и детски градини

Участие взеха 5 училища и 19 детски заведения от Община Бургас:

НБУ "Михаил Лъкатник", ОУ "Хр. Ботев" - кв. Д. Езерово, ОУ "Бр. Миладинови", ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Княз Бориз I", ТФ "Крис", ОДЗ "Надежда", ОДЗ "Звънче", ЦДГ "Детелина", ОДЗ "Иглика", ЦДГ "Вълшебство", ОДЗ "Ран Босилек", ОДЗ "Радост", ЦДГ "Здравец",  ОДЗ "Коледарче", ОДЗ "Райна Княгиня", ЦДГ "Чайка", ОДЗ "Брезичка", ЦДГ "Ален мак", ОДЗ "Моряче", ЦДГ "Раковина", ЦДГ "Калинка" - с.Рудник, ЦДГ "Веселушко"

 

За осъществяване на състезанията от Ученическите игри /без турнира по    футбол "Данониада", който се финансира от програмата към която се провежда/ Община Бургас отпусна 22 500 лв. средства, недостатъчни да покрият разходите по организацията на етапите от Общинско първенство до изпращането на училищни отбори, класирали се за финалния етап.

В бъдещата си дейност Община  Бургас, Дирекция "Образование и демографски въпроси" ще насочва усилията си за допълнително обогатяване и разнообразяване  на спортния календар за учащи, като ще се увеличи обхватът на участниците в допълнителните и масови спортни  прояви.

Ще работим за приобщаването на учащите в похода за здраве чрез  физкултура и спорт, за привличането им към активни спортни занимания и превенция на пороците на нашето време: алкохол, тютюнопушене и наркотици.

 

Отчет за 2014 г. на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)

 

Работи по изпълнението на всички задачи и мероприятия, разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), което представлява основната дейност на комисията (работа по случаи, организиране на възпитателни дела, образуване на състави за разглеждане на делата, среща с родителите, превантивна работа в училищата, участия в обучения, сътрудничество МВР, Съд и Прокуратура, изготвяне на социални доклади, организиране работата и контрол по изпълнението й от обществените възпитатели и мн. други, подробно разписани в Закона) - (целогодишно).

Обменя информация за деца, насочени към Комисията с Отдел "Закрила на детето" (при необходимост).

Обменя информация с Центъра за обществена подкрепа по общите случаи (при необходимост).

 

Работа в арт-терапевтични групи за деца като възпитателна мярка и в групи като превантивна мярка (ежеседмично)

Съвместна работа с Областното звено "Изпълнение на наказанията" - гр. Бургас, с които за трета година работи съвместно през летните месеци с непълнолетните осъдени младежи на които е наложено наказание - пробация, подписка и работа с пробационен служител. МКБППМН обхваща младежите в групи по арт терапия от затворен тип, състояща се от всички осъдени непълнолетни (в продължение на летните месеци юни, юли и август).

Методическа помощ и подкрепа на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (УКПППМН) (периодично или когато потърсят такава).

Организира кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието и техните семейства (при необходимост, съвместно с Център за кариерно консултиране).

Съвещания на обществените възпитатели с организирана супервизия на работата им (ежемесечно).

Периодично подсигурява стаж на студенти от Университета "Асен Златаров" със специалност "Социална педагогика", в частта изготвяне на социално-педагогически доклад на деца с девиантно и делинквентно поведение и изготвяне на оценка на случая. Запознават се с основните подходи и дейности в консултирането на деца с противообществени прояви и техните семейства (февруари, април,юни и октомври)

Организира дейността на консултативни кабинети за работа с деца и родители. МКБППМН поддържа три кабинета - в централна градска част и в ж.к. "Меден рудник" и на територията на ОУ "Христо Ботев" - кв. "Победа" (целогодишно).

Изготвя статистически отчет за проведените възпитателни дела и наложените мерки по Закона за БППМН съвместно с главен инспектор по детска престъпност от ОД "Полиция" (януари).

Участия в заседанията на Комисия за детето (целогодишно)

Участия в заседанията на Комисията за превенция на трафика на хора (целогодишно);

Създаден е Клуб "Млад полицай" - съвместно с МВР (инспекторите на детска педагогическа стая). В рамките на шест месеца в пет училища, за трета година, работи в клубове от по 10 - 15 деца (включени на доброволен принцип), които се запознават с работата на хората, борещи се с престъпността на различни нива в държавата. За целта са реализирани много срещи в тези служби между децата и служителите. Децата слушат разказите им, като имат възможност да наблюдават и част от тренировъчния процес за поддържане на добра физическа подготовка. Посетени са звената на специалните части за борба с организираната престъпност, районните управления на МВР (срещи с оперативни полицаи), МКБППМН, МКБТХ; Пожарната и Летище - Сарафово. В края на курса държат изпит за пригодност за млад полицай, в който се проверява физическата им подготовка и теоретичните им знания в тестове и игри със забавно-развлекателен жанр, съобразен с възрастта на децата. През 2014 г. в отборните състезания се включиха и родителите на младите полицаи. Всички получават Сертификат "Млад полицай" и значка "Млад полицай" (в продължение на учебната 2014/2014 г. и 2014/2015 г.).

Различни дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните в училищата (диалог по проблеми свързани с рекета, употребата на наркотици, побой, страх, чувства, взаимоотношения в семейството, взаимоотношения в групата и т.н. - много от срещите съвместно с инспектор ДПС).

На територията на Община Бургас няма битуващи ромски групи в близост до ЖП транспорт и поради тази причина нямаме регистрирани противообществени прояви, свързани с ЖП транспорта. Въпреки това, съвместно с инспектор от Транспортна полиция осъществяваме визити във всички центрове за настаняване от семеен тип на територията на общината, където се отглеждат деца, както и посещение на дневни центрове за деца. Провеждаме дискусия, съпроводена с информационни материали (предоставени от Транспорта полиция), интерактивни игри и дискутиране на казуси, както и разясняване на последиците - опасност за живота, щети и наказания, свързани с противообществени прояви в ЖП транспорта.

Обществени възпитатели от малцинствен произход работят в кварталите "Победа", "Горно езерово", "Долно езерово" и в селата Рудник и Мина черно море, които могат да контактуват с децата и на майчин език. Не доброто знание на български език понякога е голям проблем при корективно-възпитателната работа. Същите възпитатели работят и с родителите за мотивирането им да не спират децата от образование, често пъти става въпрос дори за ограмотяване, когато ги водят и им помагат да напишат молби за включване на децата им в групи за ограмотяване. Често пъти изпълняват медиативна роля между РИО- Бургас, училището в съответния квартал и родителите за неотпадане или включване в образователния процес.

МКБППМН подкрепя проект "Младежки действия за граждански права" с участието на младежи - доброволци във всички кампании, които предстоят. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Изпълнява се от Фондация С.Е.Г.А. и неправителствени организации от Бургас, Благоевград, Карлово, Шумен и Хасково. Партньори-изпълнители за град Бургас са Сдружение "Вселена" и Училищното настоятелство при ОУ "Найден Геров", със съдействието на МКБППМН - Бургас, МКЦ- Бургас, ОДК, ЕИЦ Европа Директно - Бургас, НЧ "Светлина - 1939 г." - Поморие и Кметството на гр. Българово.

Участие в ежегодното национално съвещание на МКБППМН в гр. Хисар, на което бяха разгледани теми, касаещи разходването на средствата на комисиите, отчетност, нови елементи в националния статистически отчет, решаване на проблемни казуси, специфични проблеми в различните географски райони, както и обсъждане на сравнително новата тема - екстремистки нео фашистки организации, белези за разпознаване на членовете им и сътрудничество с полицията. (еднократно). На съвещанието МКБППМН се представи с доклад по отношение на уникалния за страната опит с осъдени на пробация непълнолетни, на които са им наложени и възпитателни мерки. Същият предстои да бъде отпечатан в сборник на добри практики от ЦКБППМН.

Проведени са срещи  по координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Разгледани са и два сигнала, подадени от МКБППМН.

 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС ЗА 2014 г.

 

-       Семинар за ръководителите на мажоретни състави -17-01-2014 -КЦ «Морско казино».

 

-       Представяне на изданието «Помагало за здраво тяло»  с резултати от трети етап от обследването на учениците за гръбначни изкривявания и наднормено тегло по «Програма за подрастващите ни деца»-22-01-2014г. -КЦ «Морско казино»

-       Изложба на школата по фотография с р-л Б.Пенков по повод  6-ти февруари -Ден на Освобожението на Бургас  в РИО-Бургас.

-       Общинско състезание за деца от детските заведения и втори клас на ОУ и СОУ в гр.Бургас- 19-02-2014г и 26-02-2014г.

-       Общински конкурс - изложба «Мартеницата в традиционната българска култура» , Бургас 2014г.

-       Общинско състезание по Безопасност на движението - 14-03-2014г. в МКЦ гр.Бургас-участие на 12 отбора от учебните заведния в Община Бургас.

-       Национален конкурс за мултимедийни проекти, рисунка, фотография и литературно творчество «Водата -извор на живот» Бургас 2014г. -1527 участници от 152 учебни заведения от всички административни области в страната.

-       Общинско състезание по ПХТЦ -26-03-2014г. в КЦ «Морско казино»-гр.Бургас-с участието на 11 отбора от гр.Бургас, гр.Поморие  и  гр.Стара Загора.

-       Учебна екскурзия за изявени  деца от школите на ОДК -Бургас до м.Божура- 28-03-2014г.

-       Пролетен карнавал  съвместно с МОЛ «СТРАНД»- 05-04-2014г.

-       Седемнадесети  национален конкурс за класически , характерни , съвременни танци и фрий-денс  гр.Бургас 2014г. в «Дом на нефтохимика».

-       Пролетен концерт с участието на творческите формации от ОДК- 14-04-2014г. в МОЛ «Плаза»

-       Национален литературен конкурс «Христос Воскресе-Радост донесе» Бургас 2014г. - 16-04-2014г., ХГ «Петко Задгорски».-156 участника от 172 учебни заведения от 28 административни области в страната.

-       Общински конкурс за великденска украса-17-04-2014г., Храм "Св.Богородица"

-       Великденска работилница за деца със СОП- 17-04-204г., ХГ "Г.Баев"-гр.Бургас

-       Участие на ученици от школата по екология  с р-л Н.Стоянова в Национална сесия на ученическия екопарламент - 25-26.04-2014 гр.Сливен

 

-       Общински конкурс за рисунка "Аз, морето и моят град", съвместно с Ротари клуб "Бургас-Пиргос"- 28-04-2014г. ,МОЛ "Галерия"-гр.Бургас

-       Пролетен концерт на школата по пиано с р-л  Ил.Чакърова- 30-04-2014г. в КЦ "Морско казино"

-       Трети мажоретен конкурс "Бургаска дъга"- 10-05-2014г. "Дом на нефтохимика" -гр.Бургас

-       Трето общинско състезание по спортно -подготвителни игри за деца от детските градини в Община Бургас - полуфинали и финали - 13.05.2014г., 14.05.2014г. и 16.05.2014г.

-       Концерт с участието на творческите формации от ОДК- Бургас  по повод Европейски морски ден, съвместно със Съюз на моряците-ветерани  - 19-05-2014г. , открита сцена "Охлюва".

-       Участие в организацията и провеждането на Празничен концерт и шествие по повод  24 май-Ден на славянската писменост и култура .

-       Детски празник и концерт с участието на творческите формации от ОДК- Бургас  по повод  1 юни - Международен ден на детето- 01-06-2014г.-МОЛ "СТРАНД"

-       Национален фестивал на модата "Гранд Моделс"-01-06-2014г. в МОЛ "Плаза".

-       Изложба на школата по фотография с р-л Б.Пенков "Снимки от бъдещето"- част от програмата на Международния фестивал "Включи града"-5-06-2014г., гр.Бургас.

-       Летни школи , ателиета и занимални  под  мото «Моето незабравимо лято в детския комплекс» - 05-06-2014г.- 22-08-2014г.

-        Откриване на учебната година в ОДК-Бургас - концерт на открита сцена в МОЛ "СТРАНД"  -26-09-2014г.

-       Пленер за учителите по изобразително изкуство от детските заведения в Община Бургас , организирано от Община Бургас, ОДК-Бургас и издателство "Изкуства"-София-22-11-2014г.

-       Пленер "Аз обичам Черно море" с участие на деца от детските заведения в Община Бургас 28-10-2014г.

-       Национален конкурс "Морето не е за една ваканция"- 30-10- 2014г.

-       Юбилейна изложба на школата по изобразително изкуство с ръководител Денислав Белчев-галерия "Богориди"- 5-11-2014г.

-       Юбилеен концерт на ДФТА "Радост"-  8-11-2014г.

-       Изложба на рисунки и приложни творби"Моето семейство"  на деца от детските градини  по повод  22 ноември -Ден на християнското семейство.

 

-       Тържество по повод 22 ноември -Ден на християнското семейство с участието на децата от школата по ПХТЦП и театър в храма в гр.Българово-21-11-2014г.

-       Изложба на школата по фотография  "Аз и моят град Бургас" във фоайето на Окръжен съд -Бургас 10-11-2014г.

-       Световно кафене -участие на  клуб "Млад европеец дискусия по повод Деня на толерантността ,организирана от фондация "Амалипе" и РИО-Бургас.

-       Общински празник на здравословното хранене с участие на деца от детски заведения в града, организиран  съвместно с Община Бургас -13. 11. 2014г.

-       «Кажи  да -кажи не!» -дискусия, презентации и ролеви игри посветени на 1 декември -Световен ден за борба със СПИН с участие на школа по екология и здравно образование.

-       Изложба на учители -творци по повод  Деня на град Бургас, организирана  от Община Бургас, ОДК-Бургас и издателство "Изкуства"-София.-КЦ "Морско казино" -3.12.2014г.

-       Национален конкурс Мини-мис и мини-мистър «Снежна кралица» и «Снежен крал» , организиран от школата за манекени и фотомодели към ОДК-Бургас.- 4.12.2014г.

-       Изложба на фотографии  и детски рисунки под надслов «Аз и моят град Бургас»  на школите към ОДК-Бургас - 6-12-2014г. - Пристанище Бургас.

-       Участие в организацията   и провеждането   на тържественото  награждаване на изявени ученици в областта на науката, изкуството и спорта от Кмета на Община Бургас  - 5 -12- 2014г.

-       Конкурс за най-красива коледна елха - 7 -12- 2014 г. -МОЛ «Галерия» - Бургас.

-       Участие на ДФТА «Радост» в  общоградската инициатива «Бургас танцува»-

-       8-12-2014г.

-       Изложба на учители -творци в галерията на издателство «Изкуства»-гр.София.-17-12- 2014г.

-       Национален конкурс за православна поезия и проза «Рождество на спасителя» -

-       18 -12-2014г., МОЛ «Галерия»-Бургас

-       Коледен концерт на творческите формации от детския комплекс-18 -12-2014г., МОЛ «Галерия»-Бургас.     

-       Откриване на изложба и  награждаване  на отличените  в Общински конкурс за коледна картичка и украса. - 19-12-2014г. в храм "Св.Богородица"

-       Коледен  спектакъл «Благословена  Коледа» на школата по театър, танцова формация «Дивна /Шапките» и др. в МОЛ «Галерия» - 20-12-2014г.

-       Коледен благотворителен концерт на ДНХ «Трепетлика» и ФФ «Шарени гайтани» на 20-12-2014г. в Концертната зала на Бургас.

 

-       Проект" Приятелство без етнограници" - изпълняван от Общински детски комплекс - Бургас с подкрепата на Арменската общност в Бургас и с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката. Партньор по проекта е Българска фондация "Биоразнообразие". Стойността на проекта е 16 559 лева  и трябва да приключи през месец октомври 2015 година. Целевата група включва 25 деца от български произход и 25 деца от арменската общност на възраст от 6 до 18 години. Дейностите включват: опознаване на бита и културата на арменския етнос, кулинарна изложба, сборник с материали и самоучител по арменски език, заснемане на филм "Арменците в Бургас", екскурзии с опознавателна цел.

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕВЕНЦИИ И СПОРТ”

През 2014 г. дирекция "Социални дейности, Здравеопазване и Спорт" /СДЗС/ с професионализъм и партньорства реализираше общинската политика в областта на:

- социалните дейности и трудовата заетост,

- здравеопазването и превенциите,

- спорта,

чрез развитие на качествени дейности и услуги за всички категории граждани на територията на Община Бургас.

Работата в дирекцията е основана на разбирането за достъпни, качествени и ефективни услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

Основната цел е работа с всички граждани, жители на Община Бургас, гарантиране на социалната защита и интеграция на уязвимите групи чрез създаване на мрежа от социални услуги в общността и социално включване, чрез превантивни дейности,  здравни програми и лечение, чрез физически занимания и спортна дейност.

В частта на социалните дейности и трудовата заетост,

Основните области на работата са социални и административни дейности в специализирани институции и социалните услуги в общността за деца, за хора в риск, за хора с умствени, физически, психични, сензорни и др. увреждания, хора в риск, пострадали от насилия, възрастни и самотно живеещи хора.

Работата в дирекцията се основава на принципите на професионализъм, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции,  гражданския сектор и медиите.

Община Бургас подпомага финансово дейността на юридически лица с нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с увреждания и други нуждаещи се целеви групи. Дейностите подпомагат изпълнението на публичните политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди.

Община Бургас финансира юридически лица с нестопанска цел. В бюджет 2014 са финансирани 44 организации за сумата от 304 000 лв.

Средствата се предоставят за:

-  Дейности, подпомагащи работата на организацията;

- Дейности, свързани с придобиване на умения, свързани с интеграцията и социалното включване;

- Дейности, свързани с развитието на културата и изкуството;

- Дейности, свързани с физическата активност и масовия спорт;

- Дейности, свързани с образование, профилактика, повишаване на здравната, образователна и социалната култура.

Финансирането се осъществява след сключване на договори между Община Бургас и съответните организации. Финансовите преводи са на два транша, като 50% от сумата се предоставят в срок до 30 работни дни, считано от датата на сключване на договора, а остатъка от сумата, в срок до 25 работни дни, считано от датата на одобряване на отчета за първия транш.

След изразходване на средствата организациите се задължават да представят на Община Бургас за проверка и одобрение отчет, ведно с копия на първичните счетоводни документи, осигуряващи възможност за контрол на начина на използване на целевото подпомагане.

През 2014 година са подпомогнати 195 граждани за сумата от 120 000 лв.

Под патронажа на Кмета на Общината за осма поредна година се организира за всички хора с увреждания честване на международния ден на хората с увреждания - 3 декември. Празничната програма включва изпълнения от талантливи хора с увреждания и великолепна обстановка.

Отчитайки високата социална значимост на тези общински дейности, които осигуряват на хората с увреждания транспортна мобилност и възможност за социална адаптация и реализация, Община Бургас и през 2014 година предоставяше дейности - "Превоз на трудно подвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания". Община Бургас осигури и достъпност на транспортната услуга и облекчаване на пътните разходи за големи групи правоимащи граждани, ползващи намалени цени на абонаментните карти.

Обществена трапезария

Община Бургас за шеста поредна година, работи по проект за предоставяне на социалната услуга "обществена трапезария". Финансирането е от фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика. Хрането включва супа, основно ястие и хляб. Проектът бе на стойност 15 034,80 лв. и се осъществи за периода 01.01.2014 г. до 30.04.2014 г. и от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

Проектът се реализира на териториата на Община Бургас, където всеки работен ден 44 социално уязвими граждани получават топъл обяд в социалната трапезария находяща се в гр.Бургас, ул."Оборище" 95 и в к-с "Меден Рудник" в бивша сграда на "Хлебозавода", кухня "Аламинут".

Със Заповед на Кмета е сформирана комисия с представители на Община Бургас и Дирекция "Социално подпомагане" гр.Бургас за подбор на бенефициенти по проекта от следните целеви групи:

-       Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

-       Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

-       Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;

-       Скитащи и бездомни деца и лица.

Проекта се реализира с партньорството на Областната структура на Български Червен кръст-гр.Бургас.

С обединени усилия на Община Бургас и Областната структура на Български червен кръст - гр. Бургас,  за есенно-зимния период се осигурява топла храна, на 114 социално слаби граждани на Община Бургас. С това се допринася за подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на уязвими лица, деца и семейства.

Община Бургас успешно реализира ПРОЕКТ " С ГРИЖА КЪМ ХОРАТА - ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА БУРГАС", с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", финансирана от Европейския социален фонд.

-       Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0116-С0001

-       Приоритетна ос 5 "Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Схема "Помощ в дома".

-       Обща стойност на безъзмездната финансова помощ: 238 529,43 лв.

-       Продължителност: 18 месеца

Проектът изпълни своята главна цел за преодоляване на социалната изолация на възрастни хора, лица и деца с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване на територията на Община Бургас и разкриване на нови работни места, чрез създаване на устойчиво Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж.

В рамките на проекта се обслужваха 58 потребители, като за тях се грижаха 44 лични асистенти. Грижите са качествени и ориентирани към потребителя и се предоставят, според изготвеният за всеки потребител индивидуален план. Това допринася за позитивна обществена нагласа и преодоляване на дискриминативното поведение сред местната общност по отношение на  възрастни хора и с трайни увреждания, подобряване качеството на живот на потребителите на услугата "личен асистент" , преодоляване на социалната изолация, изграждане на чувство за значимост и себеуважение и води до превенция на институционализация, чрез предоставяне на грижа в домашна среда.

Община Бургас изпълнява Проект BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 "Живот в семейна среда - нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас". Той е разработен във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", в съответствие с целите и приоритетите залегнали в политически документ Национална стратегия "Визия за деинституционализация на децата в България".

При програмирането на операция "Да не изоставяме нито едно дете" са взети в предвид всички необходими предпоставки за трайна деинституционализация на деца настанени в специализирани институции за деца с увреждания. Поради това се прилага подход за съчетаване на финансовите инструменти на две оперативни програми - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и  Оперативна програма "Регионално развитие", както и Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Проектът предлага дейности за създаването, функционирането и развитието на социални услуги за деца в риск и техните семейства от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип 5 (пет) за Община Бургас в съответствие с Националните карти за резидентните и съпътстващи услуги. Всяка от услугите е с капацитет 14 места за деца напускащи специализирани институции и персонал 13 квалифицирани служители избрани съобразно методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

Основна цел:

Да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции.

Целева група:

В рамките на проекта в изградените Центрове за настаняване от семеен тип е планирано да бъдат настанени 70 (седемдесет) деца и младежи с увреждания. Децата и младежите се извеждат от специализираните институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания, от домовете за медико-социални грижи за деца, деца с увреждания от общността, с които са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

Към края на 2014 г. настанените деца са 56 на брой, както следва:

ЦНСТ 1  - 12 броя деца, 11 на възраст от 3 г. до 7 г. изведени от ДДЛРГ, и 1 момиче, на 11 г. от общността,

ЦНСТ 2  - 11 броя деца на възраст от 12 г. до 25 г. изведени от ДДУИ.

ЦНСТ 3 - 13 броя деца на възраст от 3 г. до 18 г.,  10 изведени от ДМСГД, 1 от ДДЛРГ, 2 от общността,

ЦНСТ 4 - 10 деца и младежи на възраст от 9 г. до 24 г. , от ДДУИ,

ЦНСТ 5 -  10 деца и младежи на възраст 13 г. до 23 г., от ДДУИ.

За тях полагат грижи 65 (шестдесет и пет) служители персонал за предоставяне на услугата - безработни лица в трудоспособна възраст, притежаващи необходимото образование и квалификация,  съобразно изискванията на Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността.

-       Стойност на безъзмездната финансива помощ: 816 576,60 лв.

-       по отношение на подобряването на уменията на децата и младежите от специализираните институции за адаптация и интеграция в живота извън институцията, както и по отношение на техните комуникативни и социални умения и умения за справяне с ежедневни ситуации; - по отношение на индивидуалната грижа, внимание и осигуряване на лично пространство за всяко дете, включено в проекта и ползващо услугите на Центъра за настаняване от семеен тип - начина на организация на живота в центъра позволява преодоляването на дефицитите в поведението на децата, формирани в резултат на институционалната грижа и свързани с уменията за грижа към себе си, чувство за значимост и себеоценка.

-       по отношение на контакти и комуникация със значими възрастни - предоставянето на социална услуга в общността "Център за настаняване от семеен тип" и предвидените по проекта дейности имат за цел пресъздаването на среда близка до семейната, в рамките на която децата имат възможност за ежедневен контакт със значими възрастни, което е основен елемент от осигуряването на постоянна грижа.

-       по отношение на преодоляване на социалната изолация, дискриминативни нагласи и стереотипи - Извеждането на деца от специализираните институции, за които няма алтернатива за интегриране в семейна среда е от първостепенно значение за тяхната интеграция като активни участници в живота на местната общност. Децата и младежите ще имат възможност да посещават местни училища, да ползват местни транспортни и други обществени услуги, да формират познания и социално приемливи модели на поведение.

Експертите на Община Бургас успешно участват в мултидисциплинарните екипи по изпълнението на  Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. С партньорството с държавните институции се постига обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата.

Експрети от дирекцията разработиха и представиха за утвърждаване от Общински съвет План за развитие на социалните услуги за 2014 година. Планът е напълно реализиран.

В Община Бургас успешно функционира Комисия за детето. Тя е назначена със Заповед на Кмета на общината и обединява усилята на специалисти от общински дирекции и от държавни институции. Провежда редовни заседания на всеки 2 месеца, на които разглежда проблематика свързана със значими социални и образователни проблеми на всички деца живеещи на територията на Община Бургас. Изготвен и одобрен от Общински съвет Бургас Правилник за предоставяне на помощ в полза на нуждите на децата настанени в приемни семейства. Подпомогнато е 1 приемно семейство за сумата от 1 000 лв.

Беше разработена, приета и успешно реализирана Общинска програма за закрила на детето.

И през 2014 година функционира и Обществен съвет по социално подпомагане. Като консултативен орган, съвета оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване. Съветът провежда заседания веднъж на 3 месеца.

Община Бургас изпълнява проект за развитие на приемната грижа. Проект "И аз имам семейство" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 "Приеми ме". В изпълнението на проекта Община Бургас е партньор на Агенция за социално подпомагане.

Обща цел:  

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Общо кандидати за приемни семейства - 26 броя. От тях утвърдени - 14 броя, 2 добролни и 12 професионални приемни семейства. На 5 семейства е отказано вписване в Регистъра по осиновяване към РД «СП» Бургас. В момента настанени 8 деца, 1 в доброволно приемно семейство и 7 в професионални. Едно дете е осиновено.

И през 2014 година, Община Бургас работи по Национални програми за насърчаване на заетостта и европейски програми за осигуряване на заетост и обучение и предоставяне на социални услуги в общността

Община Бургас работи по национални програми за насърчаване  на заетостта на Министерството на труда и социалната политика, както следва:

1. "Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания":

По програмата работят 2 лица с трайни увреждания, с трайна неработоспособност  над 70%, назначени през м. август 2013 и м. ноември 2013 г. в Културен център "Морско казино", на длъжност "експерт".

2. Национална програма "Старт в кариерата":

По посочената Програма се осигурява възможност за придобиване на трудов стаж и професионален опит на лица до 29 годишна възраст, завършили висше образование и не притежаващи професионален опит по специалността.

През отчетния период в Община Бургас работи 1 лице, назначено в дирекция "Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт" на длъжност "мл. експерт" по посочената Програма през 2013 г. Лицето е освободено през м. юни 2014 г. поради започване на работа при друг работодател на несубсидирано работно място.

Проведена е процедура за кандидатстване за 2 работни места за младежи, които са назначени в началото на 2015 г.

3. Програма за полагане на общественополезен труд от  безработни лица, обект  на месечно социално подпомагане:

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, определен размер на лица и семейства, отговарящи  на  условията за получаване на месечна  социална помощ, определени от Дирекция "Социално подпомагане", полагат  общественополезен труд по 4 часа дневно, 14 дни в месеца.

В началото на 2014 г. броят на включените в програмата лица е 134, а в края на годината те са 141.

4. Проект "Подкрепа за заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси":

По Проекта през 2014 г. са одобрени 10 работни места за длъжност "Общ работник" в съставните селища Извор и Маринка, поради обявеното бедствено положение след настъпилите наводнения през м. септември 2014 г. Назначените по Проекта безработни лица извършват дейности по поддръжка и ремонт на пътища, улици и настилки на тротоарни и обществени терени, площади, детски и спортни площадки, гробищни паркове, отводняване и почистване на дерета, речни корита и др., ремонтно-възстановителни дейности, поддръжка на сгради.

5. "Регионална програма за заетост в Общините Бургас, Карнобат, Приморско, Средец, Малко Търново, Созопол, Руен, Айтос и Царево"

Съгласно условията на разработената Регионална програма, назначените на територията на Община Бургас лица извършват дейности по подпомагане на археологическите изследвания на територията на община Бургас чрез извършване на археологически разкопки и дейности за поддръжка на прилежащите дворни пространства на детски и учебни заведения, в т.ч. градински площи, затревени пространства, тревни алеи, пейки и развлекателни и спортни съоръжения.

На одобрените работни места са назначени последователно общо 6 безработни лица.

6. Проект "Подкрепа за достоен живот" по ОП "Развитие на човешките ресурси":

Община Бургас е партньор на Агенцията за социално подпомагане" по посочения проект. Съгласно подписаното партньорско споразумение, Община Бургас извърши прием на документи, събеседване и подбор на кандидатите за лични асистенти и класиране на кандидат-потребителите в периода м. ноември 2010 г.-м. януари 2011 г.

По Проекта се предоставя социалната услуга "Личен асистент", включваща дейности за удовлетворяване на ежедневните хигиенно-битови и социални потребности на лица с увреждания.

В началото на м. януари 2014 г. работещите като лични асистенти лица са 112, а обгрижваните потребители са 127. След допълнително назначаване на 21 лични асистенти предоставящите социалната услуга лица стават общо 122. Те обгрижват общо 129 потребители.

Прилагането на програмите за осигуряване  работа  на  хора  с  увреждания  и  обслужване на лица с увреждания със затруднено самообслужване в Община  Бургас е знак за загрижеността и вниманието на общинското ръководство към хората със  специфични  потребности.  

Дирекцията осъществяваше съвместна партньорска дейност със следните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за Социално Подпомагане, Агенция по заетостта, Регионална Дирекция за Социално Подпомагане, Дирекция Социално Подпомагане Бургас, Отдел Закрила на детето, Областна администрация, Дирекция Контрол по Правата на Детето, отдел Бургас, Дирекции Бюро по труда, Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция, Министество на младежта и спорта и други ведомства.

Към Община Бургас, дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" функционират следните социални услуги в общността:

- Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост

- Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

- Защитено жилище за хора в риск

- Домашен социален патронаж

- Дневен център за възрастни с увреждания

- Дневен център за работа с деца на улицата

- Център за настаняване от семеен тип "Ронкали"

- Дневен център за деца с физически и множествени увреждания «Св. Николай Чудотворец»

- Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие

- Център за настаняване от семеен тип 1

- Център социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие

 - Център за социална рехабилитация и интеграция на рискови групи лица

 - Център за настаняване от семеен тип 2

- Защитено жилище за хора с психични проблеми

- Център за настаняване от семеен тип за деца 3

- Център за временно настаняване 1

- Център за временно настаняване 2

- Център за обществена подкрепа, включващ:

Център "Спешен прием" и Работа с деца с увреждания

и социална институция:

- Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

- Счетоводното обслужване се извършва от Обединено счетоводство на социалните заведения.

Принципите, на които е подчинена социалната работа са качеството на живот, подкрепа, сигурност, самостоятелност.

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" се намира в  кв. "Акации", ул. "Ангел Кънчев" №18. Има  удобни  транспортни  връзки, свързващи  го  с  останалите  части   на  града. Заведението разполага с  три обособени спални с 2 - 3 легла и необходимите  битови  и  обслужващи  помещения. На  разположение  е  телефон   -  056/849305.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е с капацитет 7 места  за  жени с лека и умерена степен на умствена изостаналост. Към настоящия момент в ЗЖ е зает пълният капацитет.

Продължителността на престоя в Защитеното жилище е в пряка зависимост от индивидуалните възможности и нужди на клиентите ползващи услугата.

За подпомагане на включването на потребителите в общественият живот се реализира Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост. Основните цели на програмата са съобразени с актуалното ниво на развитие на всеки един потребител. В изпълнение на програмата бяха реализирани разнообразни дейности, като екипа използва индивидуален и групов подход в работата си с потребителите. Целта е стимулиране активността на всеки един участник в програмата, подобряване на възможностите им за адаптивно реагиране в различни ситуации.

Предлагани социални услуги в ЗЖ и постигнати резултати през отчетения период

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост осигурява битови, медицински, образователни, терапевтични, психосоциални, социално - превантивни, и други услуги,  свързани с организацията на свободното време на потребителите.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги в общността.

През периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г. се работеше в посока реализиране  на основните цели на защитеното жилище:

-                   създадоха се по-добри условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и  социална интеграция на хора с умствена изостаналост.

-                   осъществиха се дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици.

-                   осигуриха се мероприятия за пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

-                   повиши се развитието на ресурсите на настанените с реализиране на  общи занимания от различни сфери на социалния и обществения живот; общуване; психо - социална и социално - педагогическа работа.

o        Дейностите са насочени към усвояване на умения за:

-                   отговорно отношение към личната хигиена и участие в ежедневното почистване на жилището;

-                   грижа за собственото здраве и ориентиране към здравословен начин на живот; повишаване на индивидуалното ниво на грамотност и познания за околния свят;

-                   планиране и организиране на свободното време;

-                   себеизразяване чрез средствата на изкуството;

-                   формиране на умения за живот в групата - толерантност, обсъждане и решаване на важни въпроси, изготвяне на общи правила, поемане на отговорност;

-                   разширяване на контактите със съседската общност, създаване на по-широк кръг от познати и приятели, изграждане на подкрепяща среда; адекватно поведение на обществени места;

-                   запознаване с правилата за безопасно движение по улиците, самостоятелно придвижване, вкл. и с обществен транспорт, в рамките на населеното място; ориентиране в градската среда - разпознаване на ключови места, местонахождението на важни институции и др.

Стимулира се самостоятелния избор на решение на всеки потребител в различни ситуации.

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания (ЦСРИХЗУ)

Центърът предлага комплекс от социални услуги, включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности осъществени по индивидуални програми за създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучения за водене на самостоятелен начин на живот. Потребителите се обучават и консултират от екип специалисти: двама социални работници, трудотерапевт, компютърен специалист и рехабилитатор.

Поради различното входящо ниво на потребителите и техния интерес провеждането на групови занятия по компютърна грамотност е невъзможно. С всички потребители се работи индивидуално, което е най-доброто за успешното усвояване на преподаваната материя. През 2014 г. с индивидуални програми са се обучавали 9 потребителя, 6 потребители са с индивидуални консултации.

В изучаването на Брайл упражненията основно се състоят във водене кратки записки и бележки, писане на кратки текстове - съдържание на песни и стихове по конкретни поводи.

ЦСРИХЗУ разолага с над 600 заглавия художествена литература в говорящ вариант, Брайлови периодични издания и електронни учебници. Служителите на ЦСРИ  консултират и подпомагат потребителите  при избор на книги в електронен формат пригодени за четене от хора със зрителни увреждания. Фонобиблиотеката е отворена за всички потребители. Повечето от тях са активни читатели. Осъществяваме посредническа дейност при снабдяване с помощнотехнически и тифло средства и включване в професионални курсове в НЦСР - Пловдив.

Спортната дейност е част от двигателната терапия и теренното лечение съчетано с мобилност - фитнес на открито и в Центъра под ръководството на рехабилитатор, разходки и походи в Морската градина.

Културните и обществени мероприятия организирани от ЦСРИХЗУ са част от услугите за социална рехабилитация и интеграция, които центъра предлага. Те насърчават и подкрепят социалното, емоционално, образователно и културно развитие на всеки потребител, като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността.

"Защитено жилище" за хора  в риск

"Защитено жилище" за хора в риск е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите.

Разкрито е със Заповед на МТСП-АСП № РДО1-296 от 28.03.2007 г.

Потребителите на социалната услуга са младежи и девойки, биологични сираци, или изоставени от родителите си и отгледани в ДДЛРГ на територията на цялата страна. С предимство се ползват лицата родени  в Община Бургас.

Защитеното жилище се намира в триетажна сграда  разположена в центъра на града. Има изградена  добра инфраструктура. Съвсем близо  до  дома са  ЖП гарата, Общината, Бюрото по Труда, болницата, Вечерната гимназия, морската градина  и плажа.

На първия етаж се намират клубът за свободно време, в който има телевизор, музикална уредба и библиотека; административен кабинет и стая за социална работа.

На  втори и трети етаж са спалните  помещения  с бани и санитарен възел.

В сутерена се помещава кухненски блок, трапезария, склад и мокро помещение.

Капацитета на жилището е десет човека:

- шест момчета

- четири момичета

За отчетния период екипът на Защитено жилище работи с група от младежи, която беше изведена от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията". Индивидуалната и групова работа са задължителна част от работния процес за социализация и  компенсиране на социалните дефицити на потребителите. На фокуса на нашето внимание е придобиване степен на образование-гимназиален етап, като съществува възможност за професионални курсове за обучение чрез Д "БТ" и различни НПО. Към момента всички младежи са учащи се.

Друг основен  акцент в работата на екипа е в посока трудова реализация.  Част от проблемите и предизвикателствата пред които се изправят младежите са следните: Значителна част от младежите трудно намират работа поради липса на професионална подготовка. Дори и да имат  общообразователна такава, нямат конкретни знания и навици в търсените професионални сфери, което ги превръща в хора притежаващи квалификация, но в действителност те са неквалифицирани .Когато биват настанени при нас те са обучавани в основни умения, необходими за търсене на работа - писане на СV, подготовка за интервю и как да се държат на среща с работодател.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Социалните услуги са дейност, които подпомагат и същевременно разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен  начин на живот. През 2014 год. дейността на патронажа бе насочена към две посоки- разширяване на дейността  и подобряване и развитие на социалната услуга "Личен асистент". С решение на Общински съвет капацитета на Домашен социален патронаж e  800 места. 

През месец април социалната услуга "Домашен социален патронаж" получиха жителите от с. Брястовец, а през месец май и жителите на гр.Българово. С разширяване на дейността на патронажа се наложи разкриване на нов - десети район за разнос на храна. Това стана факт благодарение на това, че в края на  2013 год. Община Бургас закупи 3 броя  автомобили за разнос на храна и с тях се поднови авто-парка на Домашен социален патронаж на 100 процента. Към настоящия момент патронажа работи на пълен капацитет.

Домашен социален патронаж  обслужва възрастните хора от града, 8 квартала,  6 села и гр. Българово.

 

През отчетния период са извършени следните услуги:

Вид услуга

Брой потребители

Брой услуги

1

Обслужване

9608

 

2

Доставка на храна

9608

 

3

Хигиени услуги

2034

9802

4

Административно битови

610

1260

5

Здравни потребности

115

139

 

През отчетния период са:

Вид движение

Брой потребители

1

Новоприети

284

2

Отписани за винаги

137

3

Чакащи към 31.12.2014 год.

48

 

Социалните услуги предоставяни от Домашен социален патронаж покриват голяма част от нуждаещото се население. Стартиралата през 2013 година услуга  "Личен асистент" бе приета много добре, което за  пореден път потвърди нуждата и ползите от нея. Това е причината, екипът на  Домашен социален патронаж Община Бургас усилено да работи в посока на нейното подобряване, развитие и устойчивост. Първоначално услугата стартира като Европейски проект, с финансиране от Европейски социален фонд. Проектът беше с продължителност от една година и приключи на 31.07.2014 год. В отговор на нуждата от тази услуга домашен социален патронаж и Община Бургас незабавно потърсиха възможност за финансиране със собствени средства и резултатът от 01.08.2014 год. услугата  "Личен асистент" към Домашен социален патронаж продължава, като се реализира с общински средства. Личните асистенти- 23 на брой, запазват своята работа, като официални служители и обгрижват 29 потребители.

Основен приоритет на Домашен социален патронаж е да предоставя високо качествена храна, доставена на време.

Ежедневно екипа обменя информация с потребителите относно качеството на храната, нейното разнообразие, обслужване от страна на социални работници и санитари, както и препоръки и предложения от тяхна страна.

С разширяване дейността на патронажа и на  новата социална услуга "Личен асистент" ще  бъдем полезни за по-голям брой хора, с цел подобряване условията им на живот, качеството и вида на грижите полагани за тях.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти,изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и  се предотвратява социалната им изолация.

Към 31.12.2014 година заетите места са 25 в съотношение 13 жени и 12 мъже.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги. За всеки потребител  е разработена програма за индивидуална социална работа според възможностите и интересите му. Тези услуги подпомагат реализацията на личностния потенциал на потребителите и изграждането на отговорно поведение към себе си и другите; дава им възможност да придобият и затвърдят битови и хигиенни умения чрез ангажирането им в социално-позитивни дейности, развитие на самостоятелност, знания и умения за ориентиране в околната среда.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

През 2014г. работата по социалната интеграция на деца на улицата осигурява услуги за посрещане на основните нужди и дневни грижи на 18 деца (9 момчета и 9 момичета) и техните семейства. Децата са на възраст от 9 до 15 години. Седемнадесет от децата са насочени с направления, а едно от децата е насочено със заповед от Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- Бургас.

Предлаганите в ДЦРДУ дневни грижи включват следните дейности:

-       Посрещане на базисни  нужди, като безопасен подслон през деня, топла храна на обяд, ежедневни хигиенни грижи, дрехи и обувки. Ежедневно екип на ДЦРДУ посещава домовете на децата в кв. "Г. Езерово" и кв. "Победа" и ги придружава до сградата на ДЦРДУ.

-       Профилактика и медицински услуги: Основната задача на екипа на ДЦРДУ е информиране, консултиране и съдействие за извършване на профилактика - насърчаване на децата и техните семейства за спазване на лична и обществена хигиена.

-       Индивидуална социална работа и работа със семейството: Услугите по социално консултиране се предоставят предимно в общността в която живеят децата, потребители на услугата. Работата е изнесена в центъра на града и в кв. "Победа" и "Горно Езерово", където живее предимно ромско население.

-       Образователни и ограмотяващи занимания: Дневният престой на децата в ДЦРДУ се организира по график. Учебните занимания в Центъра обхващат основните предмети. Всички педагогически занимания са съобразени с образователното им ниво, след провеждане на интервюта с децата с цел определяне степента на владеене на български език и осъществяване на оценка за нивото на грамотност и нуждата от образование. Посредничество при подобряване на връзката на детето и училището: От страна на ключовите специалисти са провеждани периодични посещения в ОУ "В. Левски" кв. "Г. Езерово" и ОУ "Христо Ботев" кв. "Победа", където са осъществявани срещи с класните ръководители на децата за установяване посещенията, трудностите и успехите им в училище. Установено е, че повечето деца се включват в учебния процес, но мотивацията им е неустойчива.

-       Пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности на децата: През 2014г. продължиха дейностите в клубовете по интереси. В Клуб "Уча се..." се цели усвояване на социални (жизнени) умения, като умения за приготвяне на храна, грижа за облекло и външен вид, усвояване на трудови навици, любов към природата. В Клуб "Играя и се състезавам" се цели развиване на личностни, социално значими качества: смелост, инициативност, находчивост, самообладание, самостоятелност, самоувереност, адаптивност, самооценка, усвояване на базови принципи в положителната комуникация. С удоволствие участват в клуб "Геймър...и още нещо", където имат възможност да усвояват съвременните технологии. Запознати са с дейностите, които компютъра извършва, използването на мишка и клавиатура.

РАБОТА НА ТЕРЕН (МОБИЛНА РАБОТА)

През 2014г. екип на ДЦРДУ проведе 149 улични обходи в района на Централна градска част: църквите "Св. Св. Кирил и Методий", "Св. Иван Рилски", "Св. Богородица"; ул."Александровска"; района на Театър за драма, опера и балет; Централна ж.п. гара и ДКЦ -2 (бивша Трета поликлиника). След всеки обход се изготвя протокол, в който се вписват данните за децата, с които е установен контакт, местата, на които са открити да просят и предприетите действия.

Родителите са информирани за незаконността на действията им спрямо използването на децата си за просия и са мотивирани да прекратят това. В случаите когато не го направят се подава сигнал на телефон 112.  Информацията от извършените обходи ежемесечно писменно се предоставя и на I -во, II- ро и IV- то РУП на ОД на МВР- Бургас.

 

Център за настаняване от семеен тип  "Ронкали"

ЦНСТ"Ронкали"  функционира като социална услуга в общността и се финансира като държавно делегирана дейност.

Капацитета за настаняване в ЦНСТ"Ронкали" е 15 деца.

За изминалата година има 2 случай на осиновяване на деца.

ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО:

В началото на 2014 година се  подновиха договорите със здравната каса за личен лекар и личен стоматолог на децата. Също така се  поднови и  договора ни със Службата по трудова медицина.

ПОСЕЩЕНИЯ НА БЛИЗКИ И РОДНИНИ:

През 2014година бяха сключени договори за предоставяне на социални услуги между ЦНСТ"Ронкали" и Център за обществена подкрепа към Община Бургас.Целта на договорите - Подготовка и подкрепа за реинтеграция в биологично семейство.Служителите от ЦОП организираха периодични прегледи  на  изпълнението на Плана за предоставяне на услугите. Продължителността на договорите бе шест месеца.Постигане на договорената цел не бе изпълнена поради неспазване на договорните отговорности от страна на родителите .

ОБРАЗОВАНИЕ:

През новата  учебна  2013/2014г. децата бяха записани в следните училища:

Спортно училище - 4деца, Немска езикова гимназия - 1 дете, Основно училище ОУ"П.Р.Славейков" - 6 деца, Помощно училище 1 дете.

През новата  учебна  2014/2015г. децата ни са записани в следните училища:

Спортно училище- 2 деца, ГПНЕ"Гьоте"-1момиче, Основно училище ОУ"П.Р.Славейков"- 4 деца, Помощно училище 1момче, СОУ"Епископ Константин Преславски" - 1 момиче, Търговска гимназия 1момче, СОУ"Добри Чинтулов" 2 деца момче и момиче, СОУ"Елин Пелин" - 1 момиче.

Ръководителят на ЦНСТ "Ронкали" посещава   всяка  родителска среща и мероприятията   организирани от  училищата  в които учат децата.

При всеки сигнал за възникнал проблем или за съдействие срещите с класните ръководители се извършваха от  ръководителя,психолога или социалният работник на Дома.

РАБОТА С ОБЩНОСТТА, ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ се осъществява всеки месец.

ДНЕВЕН  ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ " СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"  - социалната услуга, която предоставя ДЦРД е днавен грижа за деца с увреждания.

За периода януари - декември  2014г. са обслужени 24 деца. Разпределени в три групи на възраст от 5г до 18г. Работата в центъра е индивидуална и в група, в зависимост от потребностите на децата. Дейностите които се предлагат са: социална работа по групи, индивидуални логопедични, психологични, рехабилитационни, арттерапевтични и учебни занятия. 15 деца се обучават от педагози на Помощно училище и 8 от масово училище. 

На децата се предлагат разнообразни социо културни мероприятия, срещи с техни връсници от масови детски градини и училища, разходки на открито. Също така получават и  обяд съобразен с изискванията на РЗИ.

 

"Кризисен център" за лица и деца,  жертви на насилие

На основание Договор Рег. №460076/1/22.10.2013г за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» , Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие и трафик /КЦ/, продължава  дейността си.

Кризисния център е с общ капацитет - 8 места. За отчетния период в Кризисния център са били настанени общо  32 лица, от тях 11-непълнолетни и 19-пълнолетни лица и двама потребителя настанени като непълнолетни , но през времето на престоя си са навършили пълнолетие. Всички потребители на услугата са настанени със заповеди и направления на  Дирекция "Социално подпомагане".

В Кризистния център се предоставят дейности по задоволяване на:

-             ежедневни потребности;

-             здравни потребности;

-             образователни потребности;

-             рехабилитационни потребности;

-             потребности в свободното време;

-             потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица;

Чрез дейността на екипът в Кризисният Център, помощ и подкрепа за изминалата година, получават 32 потребителя. Всеки един настанен потребител получава, помощ подкрепа и съдействие както за възстановяване от преживяното, така и съдействие за разрешаване на проблемите си.

В Кризисен център гр. Бургас, работят  социални работници на 12 часа - денонощно. Те работят на база идентифицираните потребности и индивидуалния план  за предоставяне на услугата.

  За изминалата година в Кризисен център Бургас  със заповеди и направления  на ДСП, в центъра са настанени  19 непълнолетни лица,   11  пълнолетни лица и 2 потребители навършили пълнолетие по време на престоя, съответно:

За всеки от клиентите е отворено досие, което се комплектова съгласно Наредбата за критерии и стандарти за услуги за лица, ползващи социална услуга в общността и влязлата от 2012 година, Методика за Кризисен Център.

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП - 1

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване.

Тази социална услуга  е създадена с цел подкрепа на деца и младежи, напускащи Домовете за деца лишени от родителска грижа. ЦНСТ е с капацитет 7 места. Има  3 момичета и 4 момчета, на възраст 12, 13 и 16 години. През месец септември 2014г. Едно от децата е изведено от ЦНСТ, тъй като е настанено в приемно семейство. Към настоящият  момент децата са 6 от които  3 момчета и 3 момичета.

Центъра представлява апартамент от 120 кв.м. намиращ се  в к/с "Славейков",  комплекс с изградена много добро инфраструктура. Жилището разполага с три спални помещения, хол, трапезария, кухня , баня, тоалетна и мокро помещение. В жилището има всичко необходимо за спокоен и  пълноценен и качествен  живот на децата.
Основна цел на Център за настаняване от семеен тип  е не само предоставяне на подслон, а осигуряване на среда, близка до семейната, като сме  осигурили плавен преход от институцията към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношения с институции, съседи и общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата.

С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с нуждите и потребностите на всяко от децата.        Услугата е 24 часова и е обезпечава от екип от специалисти: управител, психолог, социален работник, педагог - 2 бр., асистент.

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие

На основание Заповед №РД 01-224/16.02.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Договор с рег.№ 46-00-32/1 за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» от 16.05.2012г. «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие» гр. Бургас стартира дейността си.

В «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие» работи екип от следните специалисти:  директор, социален работник, психолог и юрист. Екипът  притежава необходимия професионален опит и стаж да работи по проблемите на целевата група.

Капацитът на "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие" е 15 лица месечно, ползващи услугите със заповед  на Директора на  Дирекция "Социално подпомагане" гр. Бургас.

За периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие" беше посетен общо от 241 нови клиенти /211- жени и 30-мъже/, търсещи помощ и съдействие от екипа от специалисти, работещи в него. С тях са проведени общо 378  консултации, от които социални-  108, с психолог- 145 и  с юрист- 125.  Обработени са 76 молби по ЗЗДН /Закон за защита срещу домашно насилие/, които са подадени в Районен съд - Бургас, всичките с искане за незабавна защита и съобразно случая налагане на следните ограничителни мерки:

1. Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;

2. Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;

3. Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;

4. Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;

5. Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програма за извършители на насилие в "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие" гр. Бургас.

6. Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Със заповед на Директора на  Дирекция  "Социално подпомагане" гр. Бургас за дългосрочно ползване на услугата са насочени 21 лица.

С тях са сключени договори за предоставяне на дългосрочна социална рехабилитация за срок от 6 до 12 месеца.

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица от рискови групи

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица от рискови групи /роми, затворници, бивши затворници, младежи от институции/ е делегирана държавна дейност, регламентирана с договор № 6300181/1/ от 17.05.2012г.

Това е нова форма на социална услуга, насочена към удовлетворяване потребностите на тези групи от професионално обучение и повишаване на адаптивността и интеграцията им в общността, чрез  подкрепа на тяхното лично, социално, професионално и образователно развитие, към Сдружение Бизнес Център Бургас с адрес гр. Бургас кв. Победа ул. Хан Омуртаг"№ 36Б.

ЦСРИ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на следните социални групи:

Капацитет на ЦСРИ- 15 потребители.

 Потребителите на ЦСРИ за отчетната 2014г са лица  от следните рискови категории:

-       Изтърпяли присъда" лишаване от свобода"- 17

-       Повторно осъдени-2

-       Осъдени на пробация:-1

-       С риск от бедност и социална изолация/ липса на образователна, трудова и социална реализация/ - 16

-       С риск от зависимости-1

РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В СЪОТВЕСТНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ СТАНДАРТИ: Материалната база включва: Приемна; 2 офиса за социална работа; Зала за групови обучения- оборудвана с компютри, дъска за изложение на теоретичен материал, мултимедиен проектор; Санитарен възел; Място за почивка с кафеавтомат, диспенсър за вода и автомат за пакетирани хранителни продукти, служебен автомобил.

Човешки ресурс: През  2014 г.  услугата ЦСРИ  е обезпечена  със следните специалисти: управител ЦСРИ, той и социален работник, двама социални работници, трудотерапевт.                  

През отчетния период са  ползвали услугата   ЦСРИ -  общо 35 лица :

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЦСРИ:

В практиката ни по предоставяне на социалните услуги е въведен механизъм за събиране на обратна връзка от потребителите. Това се случва, чрез анкетиране на потребителите на всеки един етап от процеса, но най-важните моменти са при споделянето на оценката на потребностите и договарянето на плана за услугата, както при прегледа на случая и задължително при приключване на услугата. От участниците в анкетирането е видно, че са получили подкрепа и осъзнават положителна промяна за себе си и близките си. В някои от случаите е необходимо време на човека да осмисли и да може да формулира промяната и ползата от услугата, за това за нас е важно да установим желанието за сътрудничество и за продължаване на услугата.

През изминалата година дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора в риск, бе регулярно представена в Фейсбук страницата на Сдружението, като се публикуват различни инициативи от дейността. Информационни материали се предоставят в институции и организации имащи отношение към проблемите на целевата група.

Организирани бяха и няколко работни посещения с други доставчици на услугата ЦСРИ, с цел обмен на информация и добри практики.

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ:

Проект "Социално включване на правонарушители, чрез иновативни модели на социални предприятия", Договор № BG051PO001-7.0.07-0140, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През отчетния период екипът на ЦСРИ си партнира и със Сдружение "Амалипе" по проект за изграждане на регионална доброволческа мрежа.

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП - 2

Център за настаняване от семеен тип 2 е разкрит със заповед № РД 01-220 /20.02.2013 година на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомогане, като капацитетът на центъра е 8 деца на възраст от 7 до 18 годишна възраст.

Редът и начинът за настаняване са регламетирани в Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Правилиници и други нормативни документи. Настанените деца в Център за настаняване от семеен тип 2 /ЦНСТ 2/ са на постоянна грижа.

Социалните услуги,  които се предоставят на децата от Център за настаняване от семеен тип 2 са :

-         осигуряване на подслон, храна и безопасна и сигурна среда на живот;

-         опазване живота и здравето на настанените деца;

-         отглеждане и възпитание на настанените деца;

-         осигуряване на необходимите условия за живот съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете;

-         осигуряване на здравни и медицински грижи на настанените деца- личен лекар и стоматолог;

-         осигуряване и доставяне на здравословна готова храна от външна фирма съобразена с всички изисквания за хранене на деца;

-         осигуряване на децата в образователния процес и подпомагане при подготовката им;

-         осигуряване на социално и психологическо консултиране на децата от  специалистите на ЦНСТ 2, а при необходимост и на външни специалисти;

-         осигуряване на дейности за подпомагане на творческите умения и таланти на децата;

-         осигуряване на закрила от насилие, злоупотреби и тормоз;

-         обгрижване и оказване на подкрепа на децата с увреждания;

-         посредничество между семейство и дете;

-         организиране на свободното време на децата.

Център за настаняване от семеен тип 2 е социална услуга в общността, чието местоположение и материална база съответстват на целите и функциите на услугата. Капацитетът на социалната услуга е 8/ осем/ деца, от които 5 /пет/ момчета и 3 /три/ момичета. Децата са разпределени в 3 / три/ спални помещения по пол и възраст на втория етаж. На първия етаж е обособена кухня с трапезария и дневна / хол/.

 Местоположението на Център за настаняване от семеен тип 2 е съобразено с интеграцията на децата в общността и задоволяване на потребностите на настанените деца от образование, здравеопазване, транспорт, развлечения и др.

      По възрастов и полов признак настанените деца са както следва:

-         12 години - 2 деца, от които 1 момче и 1 момиче;

-         15 години - 1 дете - момче;

-         16 години - 2 деца,  от които 1 момче и 1 момиче;

-         17 години - 2 деца - момчета;

-         18 години - 1 дете- момиче.

Социалната услуга ЦНСТ 2 осигурява безопасна и сигурна среда за живота и здравето на децата:

-         ЦНСТ 2 има разработен план за действия за предпазване на децата от природни бедствия и аварии;

-         запознава децата с правилата за евакуация и действия при възникване на критични ситуации;

-         провежда евакуационни упражнения на всеки 12 месеца;

-         разработена е процедура за посещение на външни лица;

Всяко дете настанено в Център за настаняване от семеен тип 2 има разработен план за действие и план за грижи съобразно индивидуалните му потребности, като социалния работник на детето води досие, в което прилага всички негови документи.

На всички настанени деца в център за настаняване от семеен тип 2 е осигурен личен лекар.

На децата със специални потребности е осигурена индивидуална подкрепа с цел избягване на възможни притеснения или негативни реакции от страна на останалите настанени деца. Към децата със специални потребности се подхожда деликатно относно личната и полова хигиена, комуникативни умения, образование. Осигуряват се възможности за изразяване и зачитане на мнението им.

Център за натаняване от семеен тип 2  осигурява възможност за осъществяване на лични контакти с родители, близки и роднини. Разработена е процедура за начинът, по който се осъществяват контакти, като се осигурява помещение, в което да се осъществяват срещите винаги в присъствието на служител на ЦНСТ 2. При посещение на родители и близки в Журнал се записват : трите имена на посетителя, датата и часът на посещение, адрес и продължителността на срещата.

 "Защитено жилище за лица с психични разстройства"/ЗЖЛПР/

ЗЖЛПР е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребители, превръщане на психичното здраве в ценност за личността и обществото, всестранна помощ и защита на специфичните права и интереси на хора с психични разстройства.

Разкрито е със Заповед на МТСП-АСП № РДО1-362 от 28.02.2011г.

Персоналът е в активна работоспособна възраст, с опит, владеене на компютърни умения и езикови познания и има капацитета да работи за постигане на европейските норми и стандарти в предлагането на социални услуги за хора с психични разстройства.

СОЦИАЛНИ  ДЕЙНОСТИ: Социалните работници продължиха индивидуалната и груповата работа с потребителите по заявените от тях теми и интересуващите ги въпроси. Провеждаха срещи, разговори и индивидуални консултации. Поддържаха  разговори с тях относно възникнали проблеми. Насочваха ги към подходящи дейности и терапия, подпомагаха разширяването на социалните им контакти.

Запознаваха се и проучваха новите моменти в законодателството (документи и нормативи), свързани със социалната работа, както и други такива, имащи отношение към преките им задължения с цел разрешаване на конкретни проблеми на потребителите на ЗЖЛПР.

Периодично бяха актуализирани индивидуалните планове на потребителите и сформирани основните насоки за бъдеща социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията им.

Работиха по попълване на основната документация, съгласно стандартите и критериите за предоставяната социална услуга.

Социалната насоченост на проблемите, които голяма част от потребителите имаха и темите, които ги вълнуваха предостави добра възможност на мултидисциплинарния екип правилно и точно да подбере и им предостави актуална информация и подходящи обучения.

ОБУЧИТЕЛНИ   ДЕЙНОСТИ: Педагогът, социалните работници и медицинското лица от екипа на ЗЖЛПР  продължиха с обучителната  дейност за запълване на образователния дефицит, чрез оказване на подкрепа за усвояване на елементарни образователни умения. Участваха в педагогически и образователни дейности,  подпомагаха развитието на фината моторика и зрително - моторната координация на потребителите, креативността, както  и осигуряването на подходящи материали и помагала за целта;

Оказваха съдействие, подкрепа и помощ за правилно разпределение на личните средства на потребителите, както и съдействие и помощ при организиране на свободното време.

ТРУДОТЕРАПЕВТИЧНИ  ДЕЙНОСТИ: Целта на трудотерапията е да подпомага социално - трудовото адаптиране на лицата с психични разстройства, за интегриране в обществото, откриване на лични дарби и хобита, преживяване на радост от труда и общуването, повишаване качеството на живот.

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ: Работеше се по индивидуалните  планове за здравна грижа на потребителите, както и по съставените здравни програми. Ползваха се услугите на личния лекар при прегледи, издаване на различните видове мед.направления и документи; стоматологични и психиатрични услуги.

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА

Център за настаняване от семеен тип за деца е разкрит със Заповед № РД 01-898/20.08.2013 година на Министерството на труда и социалната политика,Агенция социално подпомагане.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТД/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, които имат нужда от грижи извън тяхното семейство, деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани всички възможности за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Капацитетът на центъра е 8 деца,на възраст от 7 до 18 години.

В Центъра е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за пълноценно личностно, физическо, емоционално развитие и съзряване, за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

В ЦНСТД се предоставят социални услуги, осигуряващи основни жизнени потребности като:

-       осигуряване на храна, подслон в условията на сигурност , зачитане на достойнството на детето и съобразно неговите индивидуални потребности , нужди и желания;

-       опазване на живота и здравето на всяко от настанените деца;

-       отглеждане и възпитание на децата;

-       осигуряване на питателна и здравословна храна, съобразена с всички изисквания и разпоредби за хранене на деца, както и приятна атмосфера за хранене;

-       осигуряване на здравни и медицински грижи - избор на личен лекар и стоматолог за настанените деца, при необходимост прегледи и консултации с други специалисти;

-       осигуряване на психологична подкрепа, психологично консултиране и психотерапия съобразно потребностите на всяко дете и стимулиране пълноценното развитие и изява на детето според възможностите му.

-       осигуряване на достъп до подходяща форма на образование и обучение, съобразно индивидуалните възможности на всяко дете, подкрепа и подпомагане при адаптацията към училищната среда и при самоподготовката , осигуряване на необходимите материали, помагала и пособия, свързани с посещението в училище;

-       осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и умения за независим живот и повишаване на личностната, социалната и гражданска култура и компетентност ;

-       осигуряване на закрила от насилие, злоупотреба и тормоз;

-       обгрижване и  подкрепа на децата с увреждания;

-       осигуряване на условия и възможности на детето да познава родителите си, семейната си история и принадлежност, такива каквито са в действителност, поддържане на връзката дете - родители, осигуряване на сигурност ,защитено пространство и време за срещи между тях;

-       организиране  свободното време на децата;

ЦНСТД разполага с два апартамента, разпределението в които е съобразено с конкретните потребности на потребителите.

В ЦНСТД се осигурява възможност за осъществяване на лични контакти с родители,близки и роднини. Разработена е процедура за начинът, по който се осъществяват срещите като се осигурява помещение за това , винаги в присъствието на служител от ЦНСТД. Посещенията се записват в Журнал, с трите имена на посетителя, датата и часът на посещение, адрес и продължителност на срещата.

 

"Център за временно настаняване 1 и 2"

Социалната услуга в общността "Център за временно настаняване" 1 и "Център за временно настаняване" 2 са разположени в едноетажна  сграда  с РЗП = 560 кв.м. и   функционират от 01.04.2013г. Социалното заведение е разположено в една от най - тихите части на града  в кв. "Акациите" на ул. " Беласица" № 6. Предлаганите условия са съобразени със стандартите и критериите за  предоставяне на подобен вид услуга.           Всяко от социалните заведения разполага с по 15 места за настаняване на бездомни хора. Към момента и  два центъра за временно настаняване функционират като държавно-делегирана дейност. Осъществяват се съдействие за решаване на социално-битови проблеми и включване в различни курсове и програми за квалификация и преквалификация.

Специалистите разработват обучителни, индивидуални и групови планове и  водят индивидуалната документация на всяко лице като участват в екипни срещи.

Действията на екипа са насочени към изграждане на изгубените социални умения и навици, придобиване на трудови и битови умения чрез ангажиране активността на потребителите в социално-позитивни дейности.

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА " ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ"

ДОМ    ЗА   СТАРИ   ХОРА   "ЦВЕТА  И  АНКА  ВЪРБАНОВИ"-БУРГАС  е специализирана институция, осигуряваща условия близки до обичайната домашна среда.

Институцията е с   капацитет  32   жилищни места   за   мъже    и    жени     в     съотношение,      отговарящо      на  необходимостта, към   момента  са 9 места   за  мъже  и 23 за  жени.

Предлаганите    социални    услуги   са за   физически    и    психически    съхранени    възрастни    хора.

ДСХ осигурява  битови, медицински, обичайни и други услуги,    разнообразяващи  свободното  време  на  потребителите.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, съобразно Закона за социалното подпомагане, както и методики и указания на МТСП.

За    всеки домуващ, настанен в ДСХ е  изработена    програма    за     индивидуална    социална  работа  според  възможностите    и    интересите.

Социалното заведение успешно работи с организации от неправителственият сектор - Клубове на пенсионера, Български червен кръст  и др.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

През 2014г. ЦОП продължи да развива дейността по предоставяне на социални услуги в общността, като затвърди установената положителна практика и въведе нови механизми за ефективни и качествени услуги. Капацитетът на ЦОП - Община Бургас е 100 броя случая месечно, но предвид нарастващия брой на нуждаещите се от ползване на социални услуги е установена трайна тенденция ЦОП да работи над капацитета. Работата през 2014г. е изцяло организирана съгласно приоритетите, заложени в Стратегическия план за развитие на ЦОП за периода 2012 - 2014 година. Същият е разработен с оглед предоставяне на достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които да допринасят за подобряване качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за децата, семействата и общностите в риск. Приоритетите на Стратегическия план са изцяло съобразени с Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас (2010г. - 2015г.).

Насочени към ЦОП в периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г.: 

324 бр. обслужени случая /от тях 26 бр. са ползвали 2 различни социални услуги, а един от тях е ползвал 3 различни социални услуги/, 231 нови случаи  и приключени за периода 220 случая.

498 бр. изготвени социални доклади

263 бр.  получени направлени от ДСП

17  бр. получени заповеди от ДСП за настаняване в ЦСП

5 бр. получени заповеди от ДСП за предоставяне на социална услуга

25 бр. получени Заповеди за Прилагане на полицейска закрила на дете и настаняване в ЦСП

Дейности по предоставяне на социалните услуги в ЦОП:

-       Социално консултиране - подкрепа за изграждане на умения за автономност и развиване на социална мрежа; планиране и осъществяване на различни дейности за повишаване на социалната компетентност на потребителите.

-       Психологическо консултиране - предоставяне на специализирана консултативна помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране; използват се методи от различни школи - психоалитична, позитивна и др.

-       Семейно консултиране - предоставяне на специализирана помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране в контекста на семейните отношения.

-       Посредничество - предоставяне на информация и оказване на съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество, попълване на документи, ориентиране в учреждения, изясняване на отношения с членове на семейството и др.

-       Придружаване/съпровождане - част от процеса на овластяване, при който първите взаимодействия са с институции и организации (специализирани заведения, жилище на близки или роднини и др.) като се определят областите, начинът и средствата, чрез които се осигурява придружаването, границите на неговата продължителност, функциите на специалистите; помощ при интегриране в детски заведения и училища.

-       Образователна подкрепа - мотивиране и подкрепа при включване в учебен процес или предотвратяване на отпадането от образователната система.

-       Социална работа с деца от специализирани институции - социална работа по реинтеграция и приемна грижа на децата; развитие на социални услуги от неинституционален тип и улесняване достъпа до тях.

-       Изграждане и развиване на работа в ателиета и клубове по интереси; организационни дейности по включване в други терапевтични, рехабилитационни, социални и образователни програми; организиране и провеждане на дейности за социално включване на децата.

-       Групово обучение на кадидати за осиновители и кандидати за приемни родители и оказване на подкрепа при отглеждане и възпитание на детето.

-       Групово обучение на кадидати за осиновители и оказване на последваща подкрепа на родителите при отглеждане и възпитание на детето.

-       Дневна грижа за деца с увреждаия от 6 г. до 18 г.

-       Амбулаторна грижа за деца с увреждания - рехабилитация от 0 г. до 18 г.

-       Логопедична рбота с деца от 4 г. до 18 г.

-       24-часова грижа за деца в риск в Цетър "Спешен прием" на възраст от 4г. до 18г.

-       Инфорчационни кампании за родители

-       Групова работа с ученици

-       Групова работа с родители /група за взаимопомощ/.

В рамките на изпълнение на проект "Правосъдие-приятел на детето" през настоящата година, на основание споразумение между Община Бургас и Международна социална служба - България, ЦОП пилотно предоставя две нови услуги в подкрепа на деца и родители преди, в периода по време и след приключване на съдебни производства за раздяла или развод, а именно: 1) Информационна програма за родители и 2) Контактен център за срещи между деца и родители.

Информационната програма е насочена към родители, които са в различни етапи на раздяла и които срещат затруднения да се споразумеят по различни въпроси, свързани с родителските права, както и относно родителстването след раздялата.

Контактен център - място, където децата на разделени родители могат да осъществяват контакти с родителя, с който не живеят, а понякога и с други членове на семейството, в удобна и сигурна обстановка. Основната цел е подпомагане на родителите, които са в конфликт, да регулират взаимоотношенията си и да се споразумеят в интерес на детето. Центърът работи със семейството, за да насърчи позитивните контакти между детето и родителите и да подкрепи и да укрепи тези взаимоотношения. Винаги, когато е възможно, родителите се насърчават да преминат към саморегулация на контакта на детето с родителя, с когото то не живее.

През 2014г. в ЦОП са планирани, подготвени и реализирани редица инициативи, насочени към формиране и развитие на социални, познавателни и практически умения у децата и целящи ангажиране на свободното им време с интересни и полезни за тях дейности.

При провежданите вече традиционно творчески занимания, децата творят на различни теми, прилагайки познати и нови техники - апликиране, акварел, арт, квилинг, художествена изработка на обемни фигури от картон /къща, лодка, дърво, животни и др./ и композирането им върху плоскост, цветя от различни видове хартия и др. Част от заниманията са обвързани с празници - Първи март, Осми март, Първа пролет, Коледа, Никулден, Ден на християнското семейство и др. Водещият заниманията специалист се стреми да стимулира интереса на децата към съвместната дейност, да формира умения за работа в екип чрез изработването на общи проекти, да поддържа  атмосфера на взаимно уважение, зачитане индивидуалността и способностите на всеки участник /независимо от възрастови, социални, здравословни или др. различия

 

Обединено счетоводство за обслужване на социалните заведения към Община Бургас

В Обединено счетоводство за обслужване на социалните заведения на база изградената  структура и  организация на работния процес се извършва цялостно счетоводно обслужване на всички социални заведения - второстепенни разпоредители с бюджетни средства към Община Бургас.

От началото на 2014г. обслужваните социални заведения са:

1.Домашен социален патронаж

2.Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

3.Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

4.Защитено жилище за хора в риск

5.Защитено жилище за лица с психични разстройства

6.ЦСРИХЗУ

7. Дневен център за възрасни хора с увреждания

8.Център за обществена подкрепа

9.Дневен център за работа с деца на улицата

10.Център за настаняване от семеен тип 1

11.Дневен център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец"

12.Обединено счетоводство на социалните дейности

13.Център за временно настаняване 1

14. Център за временно настаняване 2

15.Център за настаняване от семеен тип 2.

16. Център за настаняване от семеен тип за деца

Активната социална политика която провежда Община  Бургас, чрез разкриването на нови социални услуги и реформирането на старите такива, доведе обслужваните от Обединено счетоводство социални заведения  за 6 годишен период да нараснат от 6 през 2009г. до 16 през 2014г.

Основните дейности които извършва Обединено счетоводство  са:

1.Изчисляване и изплащане на работните заплати и дължимите социални,  здравни, пенсионни и др.осигуровки и тяхното внасяне в приход на НАП,НЗОК,НОО,ф.ГВРС,ДЗПО и др. .

2.Изготвяна на бюджетите на обслужваните заведения и обобщен за всички социални заведения по спуснати финансови рамки от отдел "Бюджет" на Община Бургас-по месечно разпределение и разпределение в електронен вариант предоставен от  Министерство на финансите.

3.Изготвяне на ежемесечни отчети /форма 15Б/, тримесечни отчети за изпълнението на бюджета за обслужваните заведения от Обединено счетоводство  и обобщен за всички социални заведения.

4.Изработването на баланси и приложени към тях справки по тримесечия за обслужваните заведения от Обединено счетоводство  и обобщен за всички социални заведения.

Нововъведенията от 2014г са:

1.Продължава въвеждането на електронно банкиране.

2.Всички декларации за НАП се подават с електронен подпис.

Всичко това  издигна нивото и подобри качеството на обслужване на социалните заведения, а от там и по-добрата грижа за настанените в тях потребители.

 

Реализирани дейности във функция "Здравеопазване"

Дейностите, реализирани в областта на здравеопазването са - обучение в здравословен начин на живот, превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, профилактика на заразните и незаразните заболявания, профилактика на социално-значимите заболявания, детско и училищно здравеопазване, методическа помощ и подкрепа на общинските лечебни заведения.

Дейностите по превенции включват - рисково поведение свързано с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, рисково поведение свързано със сексуално предавани инфекции /СПИ/ и ХИВ/СПИН, превенция на агресията, обучение в здравословен начин на живот и превенция на вредните навици, водещи до придобиване на социалнозначими заболявания и инвалидизация на индивида.

I.    Превенции:

1.  Съгласно областите на дейност и преките задължение по длъжностна характеристика, в изпълнение общинската политика в сферата на здравна превенция и в изпълнение на Стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и сексуално здраве - Община Бургас, 2012 г. - 2017 г., приета с решение от заседание на Общински съвет на 22.12.2011 год.  /Протокол №5/ със специфични цели са осъществени следните дейности, мероприятия и инициативи:

1.1. Дейности по превенция сред деца и ученици на други социално значими заболявания-затлъстяване, диабет, остеопороза и др.

-         Организиране и участие в Общинска здравно-информационна кампания (от 18.03.2014 год. до 24.03.2014 год.) във връзка с отбелязване на 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата. Проведени са следните дейности: обучение на доброволци от Общински младежки клуб "J. J. Cool A", Община Бургас, срещи и дискусии с подрастващи и младежи от ЦНСТ -тата на територията на Община Бургас и кампания на улицата с цел-разясняване какво представлява заболяването, как да се предпазим от него.

-         Организиране и участие в Седмица на здравето, във връзка с отбелязване на 7април-Световен ден на здравето със под мотото: "Да бъдем здрави!" в партньорство с: 13 скаутски отряд "Стефан Стамболов" към Национална Скаутска организация на България, БМЧК, доброволци на Общински младежки клуб "J. J. Cool A", Община Бургас, детски градини и училища.

-         Организиране и участие в спортен празник в Борисовата градина за най-малките граждани на град Бургас във връзка с отбелязване на 17 май- Световен ден за борба с Хипертонията. В спортното мероприятие взеха участие и деца от ДЦ "Ронкали" и ЦНСТ -та на територията на гр. Бургас. Целта е да мотивират да спортуват; да се подобри тяхното здраве и да се намали риска от социално значими заболявания-хипертония диабет, затлъстяване, гръбначни изкривявания.

1.2. Участие в Национални и иницииране на Общински АНТИСПИН кампании за повишаване на здравната култура и намаляване на рисковото  поведение сред младите хора:

-         Кампания, по случай 14 февруари-Св. Валентин

-         Кампания, свързана с отбелязване на Третата неделя на м. май- Международен ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН

-         Кампания на концерт в Морската градина, свързана с отбелязване на July Morning

1.3. Разширяване обхвата на работа по превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите в и извън училищна среда:

-         Организиране и участие в уоркшоп пред сградата на Културен център "Морско казино" за изработване на сърца с послания;

-         Организиране пускане на летящи светещи фенери

-         Организиране и участие в Музикално - поетична среща "Всичко е любов" на бургаски поети и писатели на любовна лирика с млади хора, ученици от бургаски училища в Културен център "Морско Казино", Бургас. С подкрепата и съдействието на Дружество на българския писател;

-         Оказване на съдействие при организиране изработване на фотографски снимки на влюбени двойки пред Часовника на Община Бургас и поставяне на стилизирано сърце, върху което всеки ще може да напише своето послание за любовта пред Часовника на Община Бургас

-         Оказване на съдействие при организиране и провеждане запалване на традиционната огнена панделка-пред Паметника на Моряка

-         Оказване на подкрепа и съдействие при изпълнение на мини училищни проекти за промоция на здравословен начин на живот сред учениците.

1.4. Поддържане на Общински младежки клуб "J. J. Cool A"

-         Официално изпращане на доброволците - абитуриенти от Клуба.

1.5.          Изпълнение на дейностите на завеждащ орган по здравословни и безопасни условия на труд

-         Провеждане на заседания на Комитета по условия на труд

-         Организиране на профилактичните прегледи на служителите от общинска администрация

-         Изготвяне и съхраняване на необходимата документация 

II.Общински съвет по наркотични вещества.

Общински съвет по наркотични вещества е създаден през 2002 г. на основание ПМС 10/2001 и решение на Общински съвет Бургас. Към Съвета е изграден Превантивно информационен център по наркотични зависимости (ПИЦ), пряко подчинен на председателя на ОбСНВ.  Заетите по щат бройки към ПИЦ са 1.5.

Януари- В началото на годината ОСНВ съвместно  ПГЕЕ "К.Фотинов" започна работа по проект " Рисково поведение свързано с употребата на наркотични вещества". В изпълнение на проекта от 6.01. до 29.01.2014 г. ( всяка сряда) се провеждаха срещи-разговори със средношколците. Паралелно с това ОСНВ продължи работата си с ученици от 8 клас на ОУ "Найден Геров" по проект "Сексуално възпитание, алкохол и наркотици", стартира, през м. септември 2013 год. и ще продължи до края на учебната година.

Февруари - Всяка седмица се провеждаха срещи - разговори с учениците от 8 клас на училище "Найден Геров". Всяка от дискусиите бе на различна тема, която целеше да информира по - подробно децата за рисковите фактори и за това как те да бъдат избегнати. По проект "Доброволчеството - моята лична кауза" спечелен съвместно със Сдружение "равновесие" през 2013 год. бе проведено първото изнесено обучение с доброволци на тема " Превенция на злоупотребата с наркотични вещества. Превенция на ненаркотичните зависимости. Превенция на агресията. Решаване на конфликти."

Март - продължи работата с децата от ОУ "Найден Геров". Проведено бе и второто изнесено обучение на доброволците по проект "Доброволчеството - моята лична кауза" на тема "Здравето висша цел. Превенция на рисковото сексуално поведение и планирано родителсвто. Здравословно хранене. Намаляване на инфекциозните заболявания. Повишаване физическата активност и предотвратяване на костните деформации."

Април -  Проведено обучение с ученици - шести клас от ОУ "Братя Миладинови" на тема "Наркотици и рисково поведение". Целта на обучението - да бъдат запознати с влиянието на наркотичните вещества върху здравето и живота на хората и рисковете произтичащи от това.

Проведено обучение на ученици от ОУ "Братя Миладинови" на тема " Как да избегнем агресивното поведение в училище и извън него". Обучението взеха участие ученици от 4 клас.

Май - Във връзка със 17 май - Световен ден за борба с хипертонията и 19 май - Европейски ден за борба със затлъстяването се проведе общинска кампания под мотото "Спортът за един по-добър и пълноценен живот". Мероприятието се проведе съвместно с Отдел "Спорт" и РЗИ. Участие взеха ученици от няколко бургаски гимназии - ПГЕЕ "К.Фотинов", ПГМЕЕ, ГПАЕ "Гео Милев", ГПНЕ "Гьоте".

В изпълнение на съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи се проведе обучение на служители от отдел "Пътна полиция" от ОДМВР гр. Бургас на тема " Видове наркотични вещества и тяхното въздействие при водачи на моторни превозни средства".

Във връзка с 31 май - Световен ден без тютюнев дим на спортната площадка в к-с "Изгрев" се проведе футболен турнир с участието на ученици от различни училища пот мотото "Движението е здраве". Кампанията продължи на сцена "Охлюва" пред КЦ "Морско казино". Състоя се концерт под мотото "Музика срещу тютюна". В него взеха участие младежи от различни музикални формации.

Ноември -  Участие в обучение организирано от Национален фокусен център, проведено в гр. Хасково. Темата на обучението - "Обществени отговори по намаляване търсенето на наркотици: състояние и практически насоки".

В зала "Георги Баев" на МЦ "Морско казино" се проведе Осмата Национална среща на Общинските съвети по наркотични вещества. Присъстваха представители на всички 28 съвета, представители на МЗ, зам. кметове и секретари на общини, както и представители на държавни и общински структури работещи по проблемите на зависимостите.

Декември - проведени срещи разговори с ученици от СОУ "Иван Вазов" на тема - "Влиянието на наркотичните вещества върху здравето и живота на човека".

Други ангажименти са развитието на детското и училищно здравеопазване, анализиране и оценка на състоянието на здравните услуги в общината, разработване и предлагане на здравни услуги, целящи подобряване достъпа до здравеопазване на населението, разработване на проекти със здравна насоченост, работа по национални здравни програми, разработване на общински здравни стратегии.

Към отдел "Здравеопазване и социални дейности" на територията на община Бургас са разкрити и функционират 51 училищни здравни кабинети; 22 в ЦДГ; 12 в ОДЗ; 3 самостоятелни детски ясли и детска кухня. В здравните кабинети и структури работят общо 100 медицински специалисти в училищата и детските заведения на територията на община Бургас.

III.  Здравеопазване.

3.1.          Детско и училищно здравеопазване - здравни кабинети в детски и учебни заведения.

Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г. и съобразени с изискванията на РЗИ.

Във връзка с удовлетворяване нарастващите изисквания за качествено медицинско обслужване, усилията на екипа по здравеопазване през 2014 г. бяха насочени към оптимизиране на годишните планове и изпълнение заложените в тях мероприятия. Ежемесечно се провеждаха работни срещи с медицинските специалисти, обслужващи здравните кабинети.

През изминалата година 67 медицински специалисти от "Детско и училищно здравеопазване" преминаха през курс за продължаващо следдипломно обучение в Университет "проф. д-р Асен Златаров", катедра "Здравни грижи" по програма, специално съобразена с проблемите, произтичащи от дейността в здравните кабинети на тема "Хранене, спорт и здраве. Медико-социални заболявания и проблеми в детска възраст" и утвърдена съгласно "Единна кредитна система за оценка на формите на продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи". Всички медицински специалисти завършили успешно курса, получиха удостоверение, което им носи 33 кредитни точки.

Проведено бе и обучение в РЗИ на тема: "Водене на задължителна медицинска документация. Изготвяне на годишен отчет за здравословното състояние на децата от организираните детски колективи - ЦДГ, ОДЗ и училища.

В началото на новата учебна година 2014/2015 г., съвместно с РК на БЗС се проведе семинар на тема "Профилактика на оралните заболявания в детска възраст. Предизвикателство. Изпълнение на целите на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в България.".

3.2.     Детски ясли и детска кухня

На територията на град Бургас функционират 3 постоянни детски ясли и една детска кухня. Структурите им и хигиенните изисквания в тях са съобразени с Наредба № 26 от 2008 г. на МЗ и изискванията на РЗИ.

В постоянни детски ясли са приети за отглеждане 500 деца, при капацитет - 206, определен от нормативните изисквания в Наредба № 26 от 2008 г. от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях на МЗ.

Дейностите в детските ясли са:

-         Дейности свързани с грижи за здравето на деца до 3 години:

-         Промоция на здравето на деца от 1 -3 год. :

-                     Оценка на физическото и психическо развитие на децата ;

-                     Осигуряване на правилно хранене , съобразно изискванията за хранене на децата в ранна възраст;

-                     Провеждане на закалителни процедури и оптимизиран двигателен режим;

-                     Игри по избор ,

-                     физкултурни занимания;

-                     разходки .

-         С децата се провеждат занимания всеки ден - с оглед стимулиране на емоционалната им сфера, която е твърде важен фактор за общото развитие и промоция на психичното им здраве .

-         Възпитателна дейност - изготвят се двуседмични планове за възпитателна работа за всяка група, които са съобразени с изискванията на " Програма за възпитателна работа с деца до 3 г. възраст . Заниманията се провеждат от медицинските сестри по писмени указания от педагога, пред когото се отчитат за постигнатите резултати и направените наблюдения за нервно-психическото развитие на децата. Има достатъчен набор от играчки в групите . Във всяка група има оформени кътове за игра .

-         Културна  дейност - подготвят се и се провеждат на тържества по повод Нова година, Баба Марта, 8 - март, Великден, Денят на детето, рождени дни на възпитаниците на детските заведения. Детска ясла 1 се включи в конкурса за коледна украса, обявен от Кмета на Община Бургас. При подготовката на различните чествания и тържества колективите от детските ясли си партнират с различни младежки организации, ученици от различни учебни заведения. Не рядко гостуват и бургаски артисти и музикални изпълнители. Тържествената украса и сценариите се изготвят от медицинските сестри под ръководството на педагозите.

-         Извършва се Контрол на имунизационното състояние на децата  въз основа на данните, получени от личния лекар на детето. До 30 юни на календарната година се изпраща анализ за здравословното състояние на децата от детските ясли в РЗИ.

-       Дезинфекционен режим - във всяка детска ясла има изработен график за провеждане на текуща дезинфекция на: помещения / игрални , спални /, мебели; кът за хранене; санитарни възли; коридори; индивидуални гърнета; прибори и съдове за хранене. Осигурена е достатъчна наличност на дезинфекционни препарати - одобрени и под контрола на РЗИ. Дезинфекционните средства се съхраняват в складови помещения. Периодично се провеждат обучения на персонала по санитарен минимум. Процент на обхванатите в обучението - 100%.

-         Сметосъбиране - има осигурени съдове за смет; хранителните отпадъци се съхраняват и извозват  правилно. Има създаден график за почистване на прилежащите терени и сградите на детските ясли. До момента няма наложени санкции от органите на РЗИ, относно поддържане и почистване на сградите и прилежащите площи.

-         Дейности, свързани с подобряване на материалната база на детски ясли:

Детска ясла 1

Подобряване на материалната база - Планираният за 2014 г основен вътрешен ремонт на помещенията в яслата от ОП "Общински имоти", поради появилата се необходимост от спешни ремонтни дейности, в следствие  наводненията  в града е отложен за 2015 г.

Със средства от бюджета на детското заведение офисното помещение /което е ремонтирано през 2013 г/ на първия етаж  е обновено с нови шкафове с мивка и плотове - общо 5 броя на обща стойност 559 лева.

Освен това са закупени и 10 броя сгъваеми детски кошари на промоционална цена - общо 360 лева. Същите се използват при необходимост, когато присъстват по-голям брой деца.

Публични изяви - С грандиозно тържество и пищна коледна украса ДЯ 1 получи името "Бургаско детство" с кръстница Тони Димитрова. През месец март 2014 г яслата участва в национален конкурс за мартеници "Пижо и Пенда" гр. Перник и получи специална награда.

Детска ясла 3

Подобряване на материалната база - През изтеклата 2014 г. бе направен ремонт  в котелно помещение, състоящ се от демонтаж на амортизиран аварирал водогреен котел и монтаж на нов на обща стойност 16 260, 90 лв. 13 000 лв. от средствата са осигурени от общинския бюджет, 3 260,90 лв. са от издръжката на детското заведение.

Със собствени средства са извършени ремонтни дейности, възникнали в резултат на остаряла ВиК  и ел. инсталация и съоръжения. Подменена е част от остарялата мебелировка, станала негодна и опасна за експлоатация с красиви нови мебели, отговарящи на съвременните изисквания и стандарти за качество с лесна поддръжка.

ОП "Общински имоти"  изгради три детски площадки със съоръжения за деца до 3г  . и площадка  с пейки за отдих в парковото пространство на ДЯ № 3.

Публични изяви и други дейности:

-         Обучение на ръководния състав и персонала на детското заведение за ефективна организация и регламентиране техните отговорности при възникване на пожари и евакуация с цел опазване здравето и живота на децата - комуникация с БЧК и Гражданска защита.

-         Събиране на дрехи, играчки и книжки за деца от 3г до 7 г. , лишени от родителски грижи в гр. Средец.

-         В Детска ясла № 3 се осъществява  професионално обучение на студенти от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" , специалност "медицинска сестра", катедра " Здравни грижи " към факултет " Обществени науки ".

-         Отворени врати  - последната седмица на м. Август 2014г

Детска ясла 5

Подобряване на материалната база:

-         Със собствени средства през изтеклата година в Детска ясла 5 бяха извършени следните ремонтни дейности - цялостен ремонт на санитарен възел в приземния етаж, на стойност  3333.78 лв. с ДДС и спешен ремонт на захранващ водопровод, подмяна на малка тръба  и отстраняване авария на водопровода на входа на сградата, на стойност 759.46 лв. с ДДС.

-         ОП "Общински имоти" направи подмяна на канализационна тръба във връзка с пропадане на тръбен участък от дворната канализация; възстановяване на парковото осветление в двора на яслата и ремонт на вик инсталация - водомерна шахта, водопровод до сграда, включваща демонтаж и монтаж на плочки, ръчен изкоп и ремонтните дейности.

Детска кухня

Детска  млечна кухня приготвя храна на деца отглеждани по домовете си  от 10 месечна до 3 годишна възраст. Приготвят се три възрастови групи - от 10 месеца до 1 година, от 1 година до 1г.6м. и от 1г.6м до 3 години. Отделните групи са съобразени с  дъвкателните  възможности на децата, както и с калорийните нужди  във всяка възраст. Храната, която се предлага е разнообразна. Ежедневно се предлагат три различни менюта с различна консистенция на ястията. Включват нови рецепти с продукти, които до сега не са присъствали в менюто на децата, съобразени с тяхната възраст и потребност.

От 13.12.2014г. влезе в сила Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, в изпълнение на която сега всеки ден по филиалите се поставя етикет с информация за продуктите, които съдържат ястията и със специален шрифт се описват алергените, в случай че съдържат такива. Това се прави с цел на потребителите да им се уважи правото за информираност.

През изтеклата 2014 г. със съдействието на директора на ОП "Общински пазари" - г-н Живко Панайотов, бе разкрит още един филиал, който обслужва ЦГЧ, в района на "Славейковото пазарче".

С цел подобряване качеството на предоставяната услуга и повишаване обема на дейността на Детска кухня през следващата 2015 г. се предвижда:

-         Разкриване на нови филиали;

-         Предоставяне на храна в опаковки за еднократна употреба;

-         Осъществяването на доставка на храна  по домовете, срещу допълнително заплащане в к-с "Меден рудник".

-         Повишаване качеството на храната;

-         Приемане на заявки за храна да се по телефона;

-         Насочване на усилията към подобряване на рекламата на Детска кухня.

3.3. Лечебни заведения със 100% общинско участие в капитала:

"Диагностично - консултативен център І-Бургас" ЕООД - най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ на територията на Община Бургас.

Дружеството изпълнява мисията по предпазване, възстановяване и укрепване на здравето и защитава общинските интереси в областта на здравеопазването на населението в гр.Бургас и Бургас-област.

"ДКЦ-І-Бургас"ЕООД има визия за развитието си в сферата на извънболничната помощ чрез предоставяне на висококачествена медицинска помощ при условията на добра конкурентноспособност.

През 2014 година  със собствени средства  в дружеството са закупени дълготрайни материални активи на стойност 42 246.31 лева в т. ч. работна станция към дигитализиращо устройство за рентгенов апарат  "Q-Rad" - 11 080 лв,  два бр. ехограф Chison - 14 018 лв. за нуждите на урологичен и гастроентерологичен кабинет, йонселективен анализатор за клинична лаборатория на стойност 7 584 лв., оловно стъкло за рентгенов апарат Сименс  - 3 439.08 лв., копирна машина Xerox - 2 308 лв., три компютъра за медицинските кабинети на стойност 1 599.79  лв., обзавеждане на алергологичния кабинет  за 1 618.44 лв., един климатик за нуждите на рентгенов кабинет - 599 лв.

Със собствени средства дружеството направи енергийно обследване на сградата, което бе необходимо при подготвянето на документацията за кандидатстване пред НДЕФ с проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Към момента се изчаква за получаване на одобрение на внесеното от Община Бургас, в качеството й на собственик на дружеството Заявление за проявен интерес.

Със средства предоставени от Община Бургас, в размер на 99 996.89 лева са закупени мултифункционален стационарен дигитален ехограф с цветен доплер марка Philips, модел  Clear Vue  550 и автоматичен тонометър марка Huvitz  модел HMT 7000.

В рамките на тези средства бяха извършени и строително-ремонтни работи а именно: подмяна на четири  централни ел. табла в поликлиниката и осем броя врати на кабинети, след проведена процедура съгласно изискванията на ЗОП.

"ДКЦ ІІ БУРГАС" ЕООД

Подобряване на материалната база - През 2014 г. Общинска администрация, изготви Заявление за проявен интерес пред НДЕФ, което бе одобрено и в резултат на това бе необходимо спешно да де подготви необходимата техническа документация за кандидатстване с проект за въвеждане на енергийна ефективност в сградата на лечебното заведение. Във връзка с това със средства на заведение бе заплатено възложено проектиране.

Цялостната стойност на услугата /проектирането/ възлиза на 25 296 лв. Извършеното проектиране е изцяло съобразено с направените препоръки по време на обследването за енергийна ефективност на сградата направените препоръки по време на обследването за енергийна ефективност на сградата.

Стойността на целия проект е 556 158,83 с ДДС, като Община Бургас следва да осигури 83 423,82 с ДДС. Реализирането на проекта следва да стане през 2015 г. и по тази причина средствата за съфинансиране са предвиден в проектобюджета за 2015 г.

С Решение на ОбС Бургас са осигурени финансови средства за закупуване на ехограф за нуждите на лечебното заведение на изплащане. През 2014 г. са преведени 10 000 лв. от стойността му, което даде възможност да бъде проведена процедурата за доставката му и в момента той вече е доставен и функционира. Остатъка от стойността, ще бъде заложен в бюджета за 2015 г.

Повишаване на качеството - ДКЦ ІІ Бургас успешно премина одит за следващ тригодишен период на сертифициране по ИССО 9001:2008, финансирано от лечебното заведение. Продължава практиката за привличане на нови специалисти на работа в лечебното заведение и през 2014 г., в резултат на което пациентите му могат да се възползват при нужда и от специалисти по неврохирургия и психиатрия.

"Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

-         През 2014 г. бе завършен и придобит "Диагностично - консултативен блок" на стойност 2 311 606.54 лв., от които 446864.00 лв. е финансиране от Община Бургас;

-         Предаден е от Община Бургас за сметка на основния капитал на дружеството завършеният бункер и мултимудален линеен ускорител, изградени по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", схема BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" на стойност 5 682 214.10 лв.

-         През 2014 г. със собствени средства лечебното заведение придоби на Видеогастроскоп  на стойност 35 852.40 лв.

-         Към 30.09.2014 г. приключи изпълнението на Европейски проект "Подобряване безопасността на труд в "Комплексен онкологичен център-Бургас"ЕООД на стойност 197289.40 лв.,от които 157 831.52 лв. е финансиране от Европейския съюз

"Център за психично здраве "Проф. д-р Ив.Темков" - Бургас" ЕООД

По Капиталова програма на Община Бургас за  2014 год. на  ЦПЗ - ЕООД - Бургас са предоставени 20 000 лв., които бяха целево използвани за ремонт на 20 /двадесет/ бани в болнични стаи.

Със собствени средства лечебното заведение е реализирало следните дейности:

Със собствени средства лечебното заведение е реализирало следните дейности:

-         Ремонтирани са болничните стаи в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния, разположени на четири етажа в сградата;

-         Закупени са четири броя компютърни конфигурации за подмяна на старите и неефективни такива;

-         Подменена е дограмата на северния и източния вход на сградата;

-         Ремонтирани са тоалетните в Приемно-диагностично звено;

-         Закупено е спално бельо, завивки, дюшеци и аксесоари за болничните стаи;

-         Претапицирани са пейките и столовете в болницата;

-         Озеленени са помещенията;

-         Закупено е работно облекло за персонала;

-         за работещите с компютри, са осигурени финансови средства за извършване на консултативни офталмологични прегледи и закупуване на очила за работа с компютър;

-         завършено е видеонаблюдението в Отделението за спешни психиатрични състояния със закупуване на още четири броя камери за болничните стаи;

-         относно сигурността на Лечебното заведение е изградена система за видео-наблюдение на входа и изхода на сградата с четири броя видеокамери;

-         закупено е частично обзавеждане за лекарските кабинети и манипулационни с цел подмяна на остаряло такова;

-         извършен е ремонт на асансьорите в сградата и на бариерата към паркинга на Лечебното заведение;

-         извършен е ремонт на помещението за първична санитарна обработка на пациентите към Спешния психиатричен кабинет;

-         осигурено е участие на специалистите от счетоводния отдел и главната медицинска сестра в обучителни курсове по ЗОП, акредитация на ЛЗ, новости в дейността на сестринските грижи и др.

"СБАЛПФЗ-БУРГАС"  ЕООД  

През изтеклата 2014 г. "СБАЛПФЗ - Бургас" ЕООД е получила от община Бургас субсидия за дофинансиране на дейности в размер на 70 000 лв. , от които 69 934 лв. за изразходени за диетично хранене на пациентите.

Допълнително по Капиталова програма от Общинския бюджет бяха осигурени 79 942, 22 лв за изграждане на асансьор в основната болнична сграда. Проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител и в момента се изчаква за издаване на разрешително за строеж. 70% по сключения договор са изплатени, което покрива разходите за проектиране и част от средствата за доставка на съоръжението.

През изтеклата година бе реализиран проект съвместно с Министерство на здравеопазването, в резултат на който бе ремонтирано и обновено отделението по Фтизиатрия на стойност 29 000 лв.

"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1-БУРГАС"ЕООД

През 2014 г. "Дентален център І Бургас" ЕООД продължи утвърдената си политика, насочена към подобряване на материално-техническата си база с цел превръщане на лечебното заведение в достъпно за всички граждани на Бургас.

В тази насока бе проектирана и построена рампа за достъп до лечебното заведение на хора с увреждания. Средствата за проектирането и построяването са за сметка на собствените приходи.

"Медицински център I - Бургас" ЕООД

След  подобряване  цялостния  облик  на  сградата на Медицински Център 1 Бургас с реализирането на проект "Красива България" през 2013 г.,следващата стъпка заложена в програмата за развитие на лечебното заведение за 2014г. бе : ремонт и обновяване на оградата на Лечебното заведение, обновяване на вътрешния двор, изсичане на паразитни  дървета и храсти и облагородяване на прилежащите зелени площи, козметичен ремонт  на малката къщичка, в която се помещават част от кабинетите, ползвани от общопрактикуващи лекари - наематели на лечебното заведение. Средствата за гореизброените планирани ремонтни дейности възлизат на 45 000 лв. и бяха осигурени по капиталовата програма на бюджет 2014 г.

Със собствени финансови средства през 2014 г., ръководството на лечебното заведение финансира - ремонт и обновяване на  течащият покрив на малка къщичка /малък оберлихт/  - за наша сметка  5500 лв. и във връзка с кандидатстване  по  проект за въвеждане на енергийна ефективност, извършване на енергийно обследване на сградата на Лечебното заведение - за наша сметка 3900 лв.

За сметка на преотстъпения дивидент са закупени - автоклав в комплект с машина за опаковане на инструменти и машина за получаване на дестилирана вода и линеарен трансдюсер за новозакупеният ехограф S2 - общо  16 000 лв.

През изтеклата 2014 г.  МЦ 1 Бургас получи лиценз за изготвяне на всякакъв вид мед. документация на морските лица и работи съвместно с ДИК Бургас и Министерството на Транспорта.

Продължава партнирането с различни фирми и структури в областта на трудовата медицина, в резултат на което не малък процент от дейността на лечебното заведение се изразява в извършване на профилактични прегледи на техни служители, които през 2014 година чувствително са се увеличили спрямо 2013 г.

В резултат доброто планиране на икономическата зависимост - приход-разход и екипната работа на целия екип, Лечебното заведение постигна тъй желаната финансова стабилност и спокойствие - няма нито едно задължение към фирми и доставчици, разплатени са дължимите  суми, натрупани в предходните години, заплатите на работещите се дават в срок и в пълният им размер и т.н. Всичко изброено до тук позволи на ръководството на "Медицински център I - Бургас" ЕООД да повиши  заплатите на персонала поетапно и така те достигнаха до изискуемият праг на работещите в бранша.

 "Медицински център ІІ -  БУРГАС" ЕООД

През 2014 г. в специализираните кабинети на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ - БУРГАС ЕООД са извършени: 18005 прегледи; 35000 медикодиагностични изследвания, и 11360 процедури.

С цел подобряване финансовото състояние на лечебното заведение са сключени договори със здравноосигурителни компании и са извършени 2200 профилактични прегледи на здравноосигурени лица от "ЗАД БЪЛГАРИЯ" АД и МЦ "МЕДИЧЕК" ООД - СОФИЯ.

С оглед осигуряване на по-добро медицинско обслужване на територията на Центъра, съвместно с МБАЛ - БУРГАС функционира денонощен дежурен кабинет.

ОБЩИНА - БУРГАС е предоставила финансови средства - капиталов трансфер от 30 хил. лева, представляващ първа вноска по закупуването чрез разсрочено плащане на универсален рентгенов апарат за скопия и графия за нуждите на лечебното заведение.

На 4.12.2014 г. на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 18/04.11.2014 г. на Управителя на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ - БУРГАС" ЕООД е сключен договор за доставка и монтаж на универсален дигитален рентгенов апарат за скопия и графия "AXIOM Iconos R200".

Със собствени средства - 6000 лв. е закупена сонда за Ехографски кабинет.

С преотстъпения дивидент за 2013 г. на стойност 2018 лв. е закупен сензорен блок с проточна кювета за биохимичния анализатор в Клинична лаборатория.

"Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

През 2014 г. Община Бургас осигури 30 000 лв. целева субсидия за звено "Спортна медицина", благодарение на която бе намалена себестойността на задължителния периодичен медицински преглед за активно спортуващите /професионални спортисти, спортни съдии и др./ с близо 40% и прегледите за деца до 10 г. станаха безплатни. Освен това при тези условия, звеното се ангажира и с изключително отговорна социална дейност, а именно да осигури на всяко дете с ДЦП или със заболяване на опорнодвигателния апарат, дошло по направление на НЗОК за рехабилитация 10 допълнителни рехабилитационни процедури.

С цел обезпечаването на дейностите, осигуряване на ритмичност и намаляване до минимум процента на чакане бе увеличен щата на звеното с една бройка "Рехабилитатор".

Субсидираната дейност на звено "Спортна медицина" задоволи потребностите на спортните клубове без значително натоварване на бюджетите им до специализирана медицинска помощ, което от своя страна е гаранция за здравословно и безопасно спортуване на младите хора в Община Бургас от една страна, а от друга - осигури на децата, страдащи от ДЦП или заболявания на опорнодвигателния апарат ежегодна рехабилитация, което гарантира по-лесното им възстановяване и социализиране.

В рамките на 3 500 лв., осигурени по Капиталова програма от Община Бургас е закупен ЕКГ апарат за нуждите на кардиологичния кабинет на "Медицински център III - Бургас" ЕООД.

 

       ОТДЕЛ   "СПОРТ, ПРЕВЕНЦИИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"

І. Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия.

Един от приоритетите на Община Бургас и Общински съвет Бургас е ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта в Бургас.

В тази насока Община Бургас създаде по-добри условия за учебно-тренировъчна дейност на всички бургаски  спортни клубове.

През 2014 г. бюджета на спорта е 1 110 000лв., от които 688 000лв. са пряка субсидия за клубовете, а 370 000лв. са за финансиране на местни и национални спортни прояви.

Това е една от най успешните години в областта на спорта. В Брюксел официално беше обявен Бургас за Европейски град на спорта през 2015 година на най -  големия годишен форум на ACES Europe - Асоциация на европейските столици и градове на спорта, която работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия.

Българският град бе избран измежду двайсетина кандидати от целия континент. Силно влияние оказа политиката на Община Бургас за обновяване и увеличаване на спортната инфраструктура - басейни, спортни комплекси, спортни площадки и велоалеи, училищни игрища и салони, активната й работа с подрастващите и усилията за социално включване на хората с увреждания чрез спорта.

През 2014 г.Община Бургас подпомага финансово 80 спортни клуба / с 9 повече от 2013 г./              

ІІ. Модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.

Спортните обекти и съоръжения са важен елемент от управлението на спорта.

Построи се покрит плувен комплекс в  ж-к "Меден рудник".             

Басейна в комплекса е с размер 12,50 х 25,00 м. и дълбочина 1,80-2,00 м.  Съоръжението е оборудвано  според изискванията на Българските федерации  по плуване и водна топка. Монтирано е електронно информационно табло.

Комплексът има вертикална система на филтрация, компенсаторен резервоар с необходимите габарити и оборудване, озонираща система (първата такава на територията на града) за пречистване на водата и външен преливник. Озониращата система е нискоенергийна и екологично чиста.

Вторият басейн  е учебен, с размери 10 х 10 м. и дълбочина 0,80-1,20 м., също с вертикална система на филтрация, компесаторен резервоар, озонираща система за пречистване на водата.

Отвори врати най-модерния ученически спортен комплекс у нас. Той е на три нива и предлага условия за практикуването на много спортове. На първото ниво е разположен басейн с размери 25 на 15 метра. 

В него ще се провеждат тренировки и състезания по плуване и водна топка.
 Комплексът разполага с две многофункционални зали. Голямата е предназначена за баскетбол, волейбол, хандбал, спортни танци и художествена гимнастика. В по-малката ще се провеждат тренировки по бойни спортове, фехтовка, йога, борба, има обособена и фитнес зона.

Към залите и басейна са изградени необходимите обслужващи помещения - лекарски кабинети, стаи за треньори, душове, съблекални и санитарни възли.
Ученическият спортен комплекс е с обща площ от 4 500 квадратни метра. Стойността му е 3,9 милиона лева, осигурени от Община Бургас.

Община Бургас ще продължи политиката да създава условия за масов спорт не само в града, но и в съставните селища.

1. Приоритетно подпомагане на бургаски спортни клубове, работещи с деца и юноши.

Един от най-важните приоритети на Община Бургас в областта на спорта е стимулиране развитието на детско-юношеския спорт, развитие и оптимизиране на двигателния режим на децата в най - ранна възраст/ детските градини/, което включва категорията от 3 до 6 години.

Осигурени  са възможности за провеждане в детските градини на занимания от специалисти в областта на физическото възпитание и спорт. Във възрастовите групи 6-14 години  и  27-49 години, както и над 50 години, също са осигурени възможности за спортуване. Всички са включени в различни спортни клубове и организации.

Община Бургас е една от малкото общини, които дава възможност в спортните клубове да спортуват деца и младежи лишени от родителски грижи в определените възрастови групи.

2.  Приоритетно подпомагане на клубове, занимаващи се със  плувни, водени и  морски спорт.

Община Бургас приоритетно подпомага клубовете занимаващи се с  плувни, водни и морски спортове. Това са:  Яхт Клуб "Порт Бургас", Яхт клуб "Черноморец", "Уиндсърф клуб - Бургас", "Бургаски Морски клуб", четири плувни клуба, един клуб по водна топка, и един по триатлон.

През месец август се проведе Традиционния плувния маратон от остров "Света Анастасия".

         Интересът към състезанието беше голям, както от професионалисти, така и от любители на традиционните за град Бургас плувни спортове. Разстоянието от острова до Моста по права линия е 6400 м.       

         Община Бургас осигури  парични награди за двете категории - мъже и жени, които бяха раздадени на класиралите се от 1-во до 10-то място. Специални награди получиха също най-предно класирал си бургазлия, най-предно класирал се участник над 40 г. мъж, жена.

         С бюджетни средства се организираха  многобройни международни и национални регати.

         За първи път град Бургас беше домакин на Балканска купа по триатлон с участието на местния спортен клуб по триатлон "Акулите".

         Висока оценка Община Бургас получи за отличната организация, което даде възможност нашия град да бъде домакин на Европейска купа по Триатлон през 2015 г.

         Голям интерес предизвика първото бургаско състезание по  Сърф с гребло и ветроходната регата в детските и олимпийски класове "Черноморец Бургас", Международната регата "Black Sea Blue Cup"и Международна регата "Порт Бургас".

          Традиционната регата "Black Sea Cup 2014 , която се организира със специалното съдействие на Община Бургас , Пристанище Бургас и БФ Ветроходство. Регатата е проверка за домакинството на двата клуба за очакващата ни през август 2015 г.  голяма ветроходна проява - Европейското първенство в класовете 420 и 470 

         Решението на международната ветроходна асоциация е поредната отлична оценка за ветроходството в България и гр.Бургас ,като гостоприемен домакин на прояви от такъв ранг.

       3. Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули.

         Особено внимание Община Бургас отделя на тези спортове и спортни прояви, които създават настроение на жителите на град Бургас, и които дават своя реален принос в Национални, Европейски и Световни първенства.

          Всяка година в спортния календар на Община Бургас се включват и организират местни /традицционни/ за град Бургас прояви в областта на спорта. Това са: Традиционня хандбален турнир за подрастващи в памет на Димитър Гурбалов,  Традиционния баскетболен турнир за деца в памет Григор Апостолов, Традиционния турнир по художествена гимнастика за приз "Жулиета Шишманова", Традиционно  осмомартенско рали,  Традиционен турнир по борба в памет на І-вия Олимпийски шампион на България - Никола Станчев, Традиционен турнир по киокушин за деца, Международен - традиционен турнир по бадминтон за глухи/хора с увреден слух/, Традиционен международен турнир по фектовка "Купа Бургас" Традиционна международна ветроходна регата "Порт Бургас",Традиционна Уиндсърф регата, Традиционна  Кайт - сърф регата "Черноморец", Традиционен международен турнир по водна топка, Традиционен международен турнир по спортни танци "Купа Бургас" и Традиционен турнир по футбол за деца на загиналите служители на МВР.

        4. Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателна дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Бургас, на базата на система от критерии.

            И тази година Община Бургас продължи традицията да  подпомага финансово заслужили треньори с принос за развитието и пополяризирането на спорта. Отчита се голям интерес към средствата отпуснати за бургаски състезатели взели участие на Световни и Европейски първенства. Тази година те са 28 000лв., които са в пъти повече от предходните години.

         5. Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия.

          Специално внимание  бе отделено на спортни занимания на хора с увреждания и в неравностойно социално положение. За ХV-та поредна година се проведе Републиканския турнир за хора с увреждания. За ІІІ-та поредна година бяхме домакини на Международен турнир по бадминтон за глухи и Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания. Финансови средства получават всички спортни клубове за хора с увреждания.

          Представител на град Бургас и България в Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс тази година в Антверпен, Белгия  беше бургаската състезателка по лека атлетика - Ана Праматарова. Община Бургас финансово подпомогна подготовката на състезателката със сумата от 2 000 лв. Там Ани спечели златен медал на дълъг скок, сребърен медал на 100 м. гладко бягане и сребърен медал на щафета 4 х 100 гладко бягане.

          Един от основните приоритети на общинска администрация е насочен към дейностите по подобряване условията за развитие на спорта за хора с увреждания и нарушен статус, чиято цел е -  интеграция в обществото.

          ІІІ. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Бургас, чрез привличане на международни състезания, финансирани от бюджета на общината и спортните федерации.

                В сферата на спорта важен акцент  е разширяване на програмата на спортни мероприятия, чрез привличане на престижни Международни състезания, Европейски и Световни първенства финансирани от бюджета на Общината.  

               Спортния календар на Община Бургас е сред  най - богатите в страната и утвърждава града ни, като спортен и туристически център.

               Всяка година се стреми да се обогатявя с нови събития.

 От 2007г. до 2014г.  броят на официалните състезания в спортния ни календар се е увеличил 3 пъти.

              За 2014 г. общия брой на спортните мероприятия е над 70 прояви.

              За първи път град Бургас  беше домакин на следните  престижни прояви:

1.     Световна купа по самбо и бойно самбо за мъже и жени.

Организатори на събитието са българска федерация по самбо и Община Бургас.     

За престижната проява в Бургас пристигнаха Василий Шестаков - Президент на Световната федерация по самбо ФИАС,  Роберто Ферари - Генерален секретар на ФИАС, Андрей Клямко - Първи Вицепрезидент, Сергей Елисеев - Вицепрезидент на ФИАС и Президент на Европейската федерация по самбо, Владимир Япринцев - член на Изпълнителния комитет на ФИАС и Президент на Беларуската федерация по самбо, Румен Стоилов - Вицепрезидент на ФИАС и Президент на Българската федерация по самбо.
             В Световна купа по самбо и бойно самбо за мъже и жени,  взеха  участие общо 20 състезатели на 22 държави.

             Световната купа в Бургас е последна и най-важна проверка за българските национали преди участието им в Световното първенство през ноември в Токио, Япония.

2.     Турнир по Плажен волейбол от веригата национални турнири за мъже и жени.

Участие взеха най-добрите български двойки при мъжете и жените.

Основен спонсор на турнира е Община Бургас, която осигури наградния фонд от 10 хиляди лева.

 Проявата се организира от Община Бургас и Българска федерация по волейбол.

3.     Балканска купа по триатлон.       

                   В състезанието участваха спортисти от Европа, Америка, Австралия, сред тях има и двама бургаски състезатели от СК "Акулите".

              Състезанието е  сред най-атрактивните прояви, включени в спортния календар на Община Бургас" и премина  при отлична организация, което даде възможност нашия град  да бъде избран за  домакин на Европейска купа по Триатлон през 2015 г.

       Община Бургас се стреми да насърчава както ефективното вътрешно сътрудничество между отделите и секторите, занимаващи се със социалните въпроси, младежката дейност, заетостта и икономическите въпроси и спорта, така и външното сътрудничество с младежки структури и неправителствения сектор с цел- нарастване познаването на социалната и икономическата роля на спорта и отражението на спорта в живота на съвременния младеж, в начина му на живот, физическото и духовно развитие на личността му.

Работата на експертите в дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността се постига само чрез предоставяне на обществени услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното цялостно развитие.    

„ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА“

Дирекция "Околна среда" за 2014 г.

Дирекция "Околна среда" подпомага формирането и провежда общинската политика по опазване и предотвратяване замърсяването на околната среда за намаляване на риска за здравето на населението.

Дейностите, които се изпълняват, произтичат като задължения от нормативната уредба по всички компоненти и фактори на въздействие на околната среда - въздух, отпадъци, води, биологично разнообразие, шум, бездомни животни, превантивна и контролна дейност.

 

В Община Бургас е внедрена Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004, като част от Интегрираната система за управление в Общинска администрация Бургас. През м. ноември 2014 г. успешно премина ре-сертификационен одит, който без забележки и несъответствия потвърди сертификацията на общинска администрация по Стандарта ISO 14001:2004, издаден от Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification.

 

I.Общински програми и стратегии за околна среда

 

Разработена Програма за опазване на околната среда до 2020 г. като част от Общинския план за развитие 2014 - 2020 г., като са определени приоритетите, набелязани са мерките и проектите, по които ще се работи за по-чиста околна среда.

Програма за управление качеството на атмосферния въздух

Програма за управление на отпадъците

Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас и План за действие

Разширен е обхватът на мониторинговата система за шума - чрез интернет страницата на общината са достъпни регистрираните данни за шумовите нива както от 3-те стационарни терминала на общината, така и от 4-те станции, поддържани от летище Бургас:

-         Терминал за контрол на шумовите нива - сграда на бивш Профсъюзен дом, офис на Дирекция "Околна среда";

-         Терминал за контрол на шумовите нива - ЦАУ "Зора", ул. "Перущица";

-         Терминал за контрол на шумовите нива - ЦАУ "Освобождение", к-с "Славейков";

-         Терминал за контрол на шумовите нива - кв. Сарафово, Сграда на ОУ "Хр. Ботев", ул. "Ангел Димитров";

-         Терминал за контрол на шумовите нива - к-с "Изгрев" до бл.34, Сграда на ОДЗ "Ран Босилек";

-         Терминал за контрол на шумовите нива - к-с "Славейков" до бл.55, Сграда на ЦДГ "Райна княгиня";

-         Терминал за контрол на шумовите нива к-с "Зорница" до бл.15, Сграда на ОДЗ "Звездица Зорница".

 

Изготвени са годишни отчети за изпълнението на програмите.

II. Управление на отпадъците

Изграждането на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас е от изключително значение за Община Бургас, като реализацията е чрез проект по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", на основание сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.

Бюджет на проекта - 43 231 121,10 лв.

Продължителност - 44 месеца /25.08.2011 г. - 25.04.2015 г./ 

Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места на територията на девет общини /Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и Бургас/, с население от 400 000 души и включва изграждане на първа клетка от Регионалното депо за отпадъци "Братово - Запад", съоръжение за сепариране на оползотворими компоненти от състава на битовите отпадъци, съоръжение за  компостиране на биоразградими отпадъци, съоръжение за обработка на строителни отпадъци, съоръжение за обработка на едрогабаритни отпадъци, както и две претоварни станции за отпадъци,  генерирани от района на  общините Несебър и Карнобат.

Приключени са строителните работи на Регионалното депо - изградена е Клетка 1, с капацитет за депониране 400 000 т. годишно и с обем 450 000 куб. м. отпадъци; изградена дренажната система под дъното на клетката, както и обходните скатови канавки; завършена е сградата за  съхранение на опасни отпадъци на площадката, отредена за Екопарк; административната сграда  на депото; както и площадките за компостиране  и  сепариране на отпадъци и площадките за обработка на строителни и едрогабаритни отпадъци.       

Към м. януари 2015 г. се извършва преглед и отстраняване на констатирани несъответствия при строителството; предстои Приемателна комисия и въвеждане на обекта в експлоатация.

С реализиране на проекта се предвижда драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за депониране, респективно намаляване на размера на дължимите отчисления по чл. 64 на ЗУО. Преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо; осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране; оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварни станции /Карнобат и Несебър/ и високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците на далечни разстояния; разделно събиране на специфични отпадъци като отработени масла, батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, утайки от ПСОВ и биоразградими отпадъци, отпадъци от строителна дейност; компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото; екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.

 

Успешно реализиран проект "Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничен регион  на Бургас и Къркларели", в изпълнение на изискванията за намаляване количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, както и максималното им оползотворяване. Прилагане на домашно компостиране е една от мерките, включени в общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците, в частност за намаляване на биоразградимите отпадъци в състава на битовите. 

Като дейности по проекта през 2014 г. бяха раздадени безвъзмездно на жителите на община Бургас 500 бр. компостери, както и проведени 15 обучения по населените места за получаване на качествен компост.

Ползите от изпълнението на проекта:

-         възможност за домакинствата да оползотворят голяма част от битовите отпадъци, но и в същото време най-полезният от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци;

-         компостирането намалява емисиите във въздуха и разходите, свързани с транспортирането на биоразградими отпадъци;

-         гарантира внимателен контрол на използваните материали и увеличава осведомеността на потребителите по проблемите на околната среда;

-         компостерите осигуряват бърз и лесен начин за превръщане на органичните отпадъци в екологично чист и висококачествен подобрител на почвата.

 

Проведена процедура по Закона за обществените поръчки и сключен договор с избрания изпълнител за доставка на 9 бр. Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от бита. Те ще станат факт до края на м. март 2015 г. Стойността на проекта е 240 хил.лв.

Отчита се добро функциониране на въведената в Община Бургас Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. За 2014 г. чрез системата са събрани разделно: хартия - 670 200 кг; пластмаса - 254 040 кг; стъкло - 404 500 кг. Доказа се по-добрата функционалност на контейнерите тип "Иглу" - запазва се добра средна чистота на добиваните отпадъци. Разширена е въведената система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон от търговските обекти в централната част на града и крайморската алея (през летния сезон) - два пъти седмично мобилни екипи събират отпадъците от опаковки.

Добре функционира Системата за разделно събиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ - чрез мобилни екипи по предварително подадена заявка от гражданите, всеки месец на 25-то число. За 2014 г. разделно събрани са 152,4 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и 18 тона  негодни за употреба батерии.

От м. март 2014 г. Община Бургас въведе нова напълно БЕЗПЛАТНА услуга за гражданите на гр. Бургас за изнасяне на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете, след предварителна заявка по телефона.

Всички контейнери за ТБО в ЦГЧ и к-с "Лазур" са подменени с нови по-функционални за ползване от гражданите - с крачен педал.

В оперативен порядък се поддържат актуални електронни бази данни относно количества  и видове отпадъци; за декларации по чл. 13, ал.4 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, както и за разходите за дейностите по поддържане на чистотата.

 

III. Атмосферен въздух

Мобилната автоматична станция за контрол и управление качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на Община Бургас работи вече 4 години. Тя продължава да е единствената в страната общинска мониторингова станция, като се следят в непрекъснат 24-часов режим нивата на осем замърсители на въздуха - серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сяроводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5. Следят се и метеорологични параметри - температура, посока и скорост на вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация.

Дейността на Мобилната станция за КАВ е от изключително важно значение за Бургас - защото позволява общинска администрация да оптимизира политиката си за опазване качеството на въздуха, което се доказва от фактите - качеството на въздуха в Бургас за изминалата 2014 г. бележи подобрение спрямо 2013 г. като фонови стойности на замърсителите.

През 2014 г. Мобилната станция е била разположена на 18 различни точки - в различни жилищни комплекси и квартали на Бургас - на база предварителен график за местоположението й, но тя се позиционира и на конкретни места след подадено искане или жалби на граждани.

Прилага се политиката на пълна прозрачност и информираност - данните за контролираните замърсители се предават в реално време, като се визуализират на Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», както и на електронните информационни табла - на сградата на общината, на ЦАУ Долно Езерово, ЦАУ «Освобождение» и ЦАУ «Възраждане».

За безаварийната работа и поддържане на анализаторите и системите в Мобилната станция гарантират 2-ма обучени експерти от Дирекция ОС.

Поддържа се актуална електронна база данни относно качеството на атмосферния въздух по пунктове и замърсители.

Ежеседмично се издава Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух - издадени са 48 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло, както и на Интернет страницата.

Поддържа се и нормално функционира общинския диспечерски център за управление качеството на въздуха.

 

IV. Управление на водите

Предоставени от Министерство на околната среда и водите на Община Бургас за управление и ползване са находища на минерална вода, изключителна държавна собственост - "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен; "Рудник", с. Рудник и "Изворище", с. Изворище.

След проведена от Община Бургас процедура Министерство на здравеопазването през м. февруари 2014 г. издаде балнеологична оценка за състава и свойствата на минералната вода, добивана от сондажи Б-191 и Б-165 (находище "Бургаски минерални бани"), както и сондаж Б-166 (находище "Рудник").

Със Заповед от м. март 2014 г. на МОСВ са утвърдени експлоатационните ресурси на находище "Изворище" - 10,39 л/сек, както и технически възможен дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална вода: сондаж Б-81 - 3,41 л/сек и сондаж Б-108 - 6,98 л/сек.

В процедура по съгласуване с компетентните органи е Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ на находище "Изворище", водовземни съоръжения сондажи Б-81 и Б-108.

Проведени са процедури за издаване на разрешителни по Закона за водите за обекти на Община Бургас - 7 бр. /Дъждовна канализация на кв. Сарафово, гр. Бургас; Канализационна система на Лесопарк "Росенец", кв. Крайморие; Отводнителен канал (дъждовна канализационна система) за предотвратяване на наводнения в кв. Долно Езерово и кв. Лозово; Канализационна система на с. Рудник, общ. Бургас; Канализационна система на гр. Българово, общ. Бургас; Канализационна система на кв. Ветрен, Минерални бани и кв. Банево; Канализационна система на кв. Горно Езерово/. 

Поддържа се актуална електронна база данни с Регистър на издадените разрешителни за водовземане на минерални води от находищата на територията на Община Бургас.

V. Шум

За решаване на проблемите с шумовото натоварване на околната среда се изпълняват заложените мерки и проекти в разработените програмни документи - Стратегическа карта за шум /СКШ/ в околната среда на агломерация Бургас и План за действие към СКШ. Мерките и проектите са разписани за локализираните зони и райони, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Окончателно бяха подготвени работните проекти за изграждане на шумозащитна стена в кв. Сарафово; обектът е предвиден за реализация в програмата за 2015 г. на Община Бургас с осигурено финансиране по тристранното споразумение между общината, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт мениджмънт" АД като оператор на летище Бургас и Агенция "Пътна инфраструктура".

Гражданите на Бургас получават информация в реално време за шумовите нива от съществуващите три терминала за непрекъснат мониторинг на шума в гр. Бургас, разположени на сградата на ЦАУ "Освобождение", ЦАУ "Зора" и Дирекция ОС, ул. "Шейново" №24. Чрез разработеното софтуерно решение данните за измерените интегрални нива на шум се визуализират на Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, Раздел «Околна среда».

През 2014 г. е разширен обхвата на мониторинговата система за шума - чрез интернет страницата на общината са достъпни вече и регистрираните данни за шумовите нива от 4-те терминала, поддържани от Летище Бургас, разположени на сградите на ОУ "Хр. Ботев" в кв. Сарафово, ЦДГ "Ран Босилек" в к-с "Изгрев" до бл.34, ЦДГ "Райна Княгиня" в к-с "Славейков" до бл.55 и ЦДГ "Звездица Зорница" в к-с "Зорница" до бл.15.

 

VI. Домашни любимци и безстопанствени животни

Действията за решаване на проблема "безстопанствени животни" са подчинени и в изпълнение на Програмата за овладяване популациите на безстопанствени кучета и котки на територията на Община Бургас.

През м. юни 2014 г. бе проведена кампания за безплатно кастриране и чипиране на кучета. Кампанията бе насочена предимно към стопаните на дворни кучета по селата. В селата (с. Братово, с. Брястовец и с. Маринка) на място чрез Мобилната ветеринарна амбулатория на Община Бургас бяха обработени  общо 35 бр. домашни дворни кучета.

 

Дейност на "Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас"

Общо уловени и кастрирани за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са 332 бр. безстопанствени кучета и 1659 бр. котки, като 173 бр. кучета от преминалите през Приюта са осиновени, а 112 бр. кучета са върнати по местата на залавянето им.

През м. декември 2014 г. е обявена процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет "Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животните от Приюта за безстопанствени кучета на община Бургас".

Поддържа се и непрекъснато се актуализира информацията на  разработената  Интернет страница на Приюта за безстопанствени животни с цел повишаване информираността на гражданите за дейността на Приюта; търсене на осиновители; информация за провеждани кампании; полезни съвети за домашните любимци, както и изискванията на нормативната база. Адресът на Интернет страницата е: https://opbk.burgas.bg

Отговори на запитвания, сигнали и коментари на граждани на Интернет страницата на Приюта, както и на електронната поща  - 27 броя.

Регистрация на домашни кучета по Закона за ветеринарно медицинска дейност - до 31.12.2014 г. общият брой на регистрираните на територията на Община Бургас кучета е 2 543 бр., за което се поддържа електронна база данни.

 

VII. Превантивна дейност

Като елемент от провеждането на превантивна дейност за предотвратяване замърсяването на околната среда са проведени процедури по преценка необходимостта от ОВОС и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по НАТУРА-2000 на 83 бр. нови проекти, инвестиционни предложения, планове и програми на Община Бургас, за което са издадени становища от компетентния орган РИОСВ Бургас.

Участие в експертни и консултативни съвети във връзка с дейностите по опазване на околната среда - ЕЕС към РИОСВ-Бургас; ЕСУТ и Консултативен съвет по туризъм - Община Бургас; Басейнов съвет към Басейнова дирекция на Черноморски регион Варна.

VIII. Контролна дейност

Контролното звено към Дирекция "Околна среда" се състои от 8 еко-инспектори, включително и 2-ма зоо-инспектори.

За 2014 г. обобщената справка показва следното:

Извършени проверки - 1 382 бр.; от тях по жалби и сигнали - 670 бр.

Съставени КП - 760 бр.; от тях за ИУМПС - 213 бр.

Съставени АУАН -184 бр.

Издадени Наказателни постановления - 167 бр.

Размер на наложени глоби и санкции - 17 300 лв.

Извършва се контрол по Наредбата по управление на отпадъците на територията на Община Бургас в частта за излезли от употреба МПС - сключен договор с фирма, притежаваща разрешително за дейности с отпадъци от ИУМПС;

За периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са идентифицирани общо 213 бр. ИУМПС; доброволно преместени от собствениците им са 119 бр. автомобили; издадени и изпълнени са 12 бр. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС; разкомплектовани са 6 бр. стари автомобили; за 29 бр. са представени документи, че са изрядни и протоколите са приключени.

В резултат на действията на еко-инспекторите по прочистване на Бургас от стари автомобили за период от 6 години са освободени общо 2 031  бр.  паркоместа.

Зоо-инспекторат

Община Бургас е първата в страната, която реагира на повишената активност и непримиримост на гражданите по проблемите с начина на отглеждане и проявата на нехуманно отношение към домашни кучета, ведно с проблемите с безстопанствените животни. Продължават, макар и не толкова често да постъпват сигнали, жалби и оплаквания за домашни кучета - нерегистрирани, предизвикващи замърсяване при разходките, смущаване спокойствието на съседи от кучешки лай, хранене на бездомни животни, проява на нехуманно отношение и жестокост и др.

Функциониращото от м. февруари 2013 г. към Дирекция "Околна среда" звено зоо-инспектори осъществява контрол за изоставяне на животни на територията на общината; за идентификация и регистрация на кучета; за спазване изискванията на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, както и за опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно и жестоко отношение.

Зоо-инспекторите извършват ежедневни проверки на местата за интензивно обществено ползване за разхождане на домашни любимци без повод, имат ли поставен идентификационен микрочип съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и почистват ли стопаните им след тях. Проверяват се и дворовете на учебните и детските заведения, спортни и детски площадки, охраняемата плажна ивица, тревните площи на районните паркове и градини, където е забранено разхождането им.

Не се подценява и превантивната дейност - в хода на проверките зоо-инспекторите разпространяват информационни брошури за задълженията на собствениците  на домашни любимци.

За 2014 г. са проверени за регистрация 428 бр. домашни любимци, от тях по жалби и сигнали на граждани - 113 бр.; извършени 217 бр. проверки във връзка с изискванията на ЗЗЖ и ЗВМД, съставени са 83 бр. констативни протокола с предписания, както и 26 бр. актове за установяване на административни нарушения. Издадени са 27 наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на 3 080 лв.

IX. Информираност за гражданите и прозрачност в дейностите по опазване на околната среда. Екологични кампании

1. Пролетно почистване, реализирано в периода 25 март - 23 май 2013 г.

Общо количество почистени строителни отпадъци и земни маси - от гр. Бургас 1 014 куб.м., а от квартали и съставни селища 2 210 куб.м. 

В съставните селища на общината са почистени всички нерегламентирани замърсявания от битови, селскостопански и строителни отпадъци. В пролетното почистване активно се включиха и  граждани на Бургас, кварталите и съставните селища. Раздадени бяха 3000 бр. чували.

Разходите за пролетното почистване са в размер на 124 690 лв. от бюджета на Община Бургас по дейност 623 "Чистота".

2. Кампания "Да изчистим България за един ден " - 26 април 2014 г.

Община Бургас се включи в Националната инициатива - на 26 места в града бяха раздадени 16 700 бр. чували  и 15 000 бр. ръкавици. Бяха определени четири  места за почистване - парковете "Росенец" и "Минерални бани", боровата гора край к-с "М. Рудник" и неохраняемата плажна ивица, както и 30 бр. замърсени места, отбелязани от граждани на картата на Интернет страницата на bTV.  

В кампанията се включиха 30 000 граждани-доброволци, 43 фирми и организации, 49 учебни заведения и 15 НПО в града.

Бургазлии събраха 347 тона отпадъци - 238 тона битови отпадъци и 109 тона строителни отпадъци.

3. Кампания "Книги за смет" - 17 май 2014 г.

Община Бургас се включи в една от най-успешните екологични кампании "Книги за смет" - върнете килограм пластмаса и вземете книга, организирана от  ЕКОПАК България, заедно с Фондация Credo Bonum, издателство Smart Books и книжарници "Orange".

"Книги за смет" има за своя основна цел популяризиране на отговорното отношение на хората към околната среда, пестенето на ресурси и опазването на природата чрез добри практики като рециклирането на отпадъци.

Кампанията през 2014 г. постави акцент изцяло върху българските автори. В специален нов тираж са преиздадени класически български произведения - "До Чикаго и назад" и "Бай Ганьо" на Алеко Константинов, "Чичовци" на Иван Вазов и много други заглавия; също заглавия за най-малките читатели - "Роман в буркан" на Димитър Шумналиев и "Ян Бибиян" на Елин Пелин.

 

4. Инициативи за разделно събиране на отпадъци

През м. септември 2014 г. Община Бургас съвместно с ЕКОПАК България АД стартира поредица от нови информационно-образователни инициативи

Първата от тях е като етап от единствения по рода си в България проект за сепариране и рециклиране на картонени опаковки за течности. Проектът се провежда от ЕКОПАК България и е подкрепен от най-големия в света производител на този тип опаковки - Тетра Пак. Целта му е да се намали заетия обем на депата за отпадъци, като на тях се депонират по-малко отпадъци и да се повиши количеството разделно събирани и рециклирани картонени опаковки за течности, с всички положителни резултати от този процес - по-ефективна икономика, по-чисти, по-зелени и по-красиви градове.

След успешното приключване на първият етап на проекта "Празната опаковка е пълна с природни ресурси", на 19 септември на пресконференция в Бургас, бе обявено началото на втория етап. Той включва няколко основни инициативи:

-         "Голямото събиране" - за всички училища в Бургас, като учениците от ОУ "Бр. Миладинови", събрали най-голямо количество празни опаковки от сок и мляко спечелиха голямата награда - спортна площадка, изградена от Община Бургас и втора награда за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - мултимедиен проектор, осигурен от ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ. Със събраните от всички училища 13 985 бр. празни кутии на 4 октомври бе построен макет на един от архитектурните шедьоври, символ на Европа - Айфеловата кула.

-         "Промени това място" - за да бъде насърчено събирането на опаковки от течности сред домакинствата, на обособено място при входа на Морската градина бе поставена метална клетка, в която гражданите да изхвърлят празни опаковки.

-         "Изхвърли опаковката в синия контейнер" - инициатива, насочена към клиентите на търговска верига Карфур. Специални информационни материали приканваха гражданите да изхвърлят тези опаковки след употребата им в сините контейнери на ЕКОПАК, тъй като са "пълни с ценни природни ресурси".

Съвместните инициативи на ЕКОПАК България и Община Бургас са част от цялостната, вече десетгодишна, обща дейност за оползотворяване на отпадъците от опаковки с грижа за обществото и природата.

5. "Зелени дни на Бургас и Европейска седмица на мобилността" - 16-23 септември 2014 г.

Традиционните "Дни на екологията" и отбелязването на Европейската седмица на мобилността бяха наситени с поредица интересни мероприятия, които отново провокираха бургазлии да се замислят, че опазването на околната среда зависи и от всеки един от нас.

Темата "отпадъци" бе застъпена чрез кампанията за насърчаване разделното събиране на отпадъци от опаковки; темата за чистотата на въздуха бе представена чрез проведения "Ден на отворени врати на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха" на 23 септември на пресечката на ул. "Богориди" и ул. "Цар Симеон I"; в Морската градина бе представена инсталация на соларна станция и бе предоставена възможност за тест-драйв на електро скутери и колела.

В рамките на проведената кампания "Нашите улици, нашият избор" бяха изградени инсталации на "зелена спирка", "зелен автомобил" на входа на Морската градина при Гъбката и "зелена улица със зелена пътека" на ул. "Богориди".

Морската тематика бе застъпена чрез тест курсове с корабче от Пристанище Сарафово до Пристанище Бургас.

За Деня без автомобили на 22 септември бе подготвен Информационен павилион по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", както и рисунка на асфалт за децата върху 6 паркоместа от "синята" зона за паркиране.

6. Осиновителна кампания под мотото "Ще те обичам - само ме вземи" 

През 2014 г. Община Бургас отново организира и проведе осиновителна кампания съвместно с Организацията за защита на животните "Спаси приятел". Мероприятието се проведе на 17 май в Морската градина до Пантeона с цел намиране на собственици на животните от Приюта. В резултат домове и стопани намериха 4 бр. кучета.

 

7. Ежеседмично издание на Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух - издадени са 48 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата.

 

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ"

 

Дирекция "Европейски политики и програми" подпомага формирането и провеждането на общинската политика в частта идентифициране на проектни идеи, разработване на проекти и ефективно законосъобразно управление на проектите, на които общината е бенефициент.

 

През 2014 година работата на дирекцията се ръководи изцяло от програмните приоритети:

-         Подобряване на базисната и изграждане на съвременна техническа инфраструктурата; 

-         Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;

-         Открито и динамично управление на Община Бургас;

-         Насърчаване на предприемачеството, подобряване на условията за изграждане и развитие на конкурентна бизнес среда.;

-         Насърчаване на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, партньорство и добросъседство.

 

Проекти, приключили през 2014 година, както следва:

1.        8 /осем/ проекта, финансирани по оперативни програми на обща стойност 34 346 798,57 лева, от които 1 595 448,08 лева съ-финанисране от Община Бургас:

-         3 проекта по ОПРР на стойност 13 265 320,80 лева;

-         2 проект по ОПОС на стойност  20 858 091,05 лева;

-         3 проекта по ОПАК на стойност 223 386,72 лева.

 

2.            8 /осем/ проекта, получили финансиране от международни програми на обща стойност 1 269 493,01 лева;

-         2 проекта, финансирани от програма "Интелигентна Енергия - Европа";

-         5 проекта - Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013";

-         1 проект -  Програма за трансгранично сътрудничество /ИПП/ България - Турция.

 

Брой на успешно реализирани от Община Бургас проекти до момента е:

-         оперативни програми - 23 бр. на обща стойност 64 778 757,57 лв.

-         международни програми - 22 бр. обща на стойност  3 454 160,01 лева

 

 

Подписани договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ през 2014 година:

-         1 /един/ проект, финансиран по ОП "Административен капацитет" 2007-2013 на стойност 190 816,12 лева;

-         1 /един/ проект, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013" на стойност 7 530 926,81 лева;

-         1 /един/ проект, финансиран по "Интелигентна енергия - Европа", на стойност 122 266,84 лева.

 

В настоящия момента Община Бургас изпълнява 10 проекта, финансирани по оперативни програми, на обща стойност 226 465 593,16 лева, разпределени както следва:

-         ОП "Регионално развитие" - 3 проекта на стойност 130 737 855,02 лева, съ-финансиране от  общински бюджет - 24 566 297,32 лева;

-         ОП "Околна среда" - 3 проекта на стойност 84 984 517,50 лева, съ-финансиране от общински бюджет - 2 631 758,32 лева;

-         ПУДООС - 1 проект на стойност  7 530 926,81 лева, съ-финансиране от общинския бюджет на стойност 329 547,64 лева;

-         ОП "Административен капацитет" - 1 проект на стойност 190 816,12 лева;

-         ОП "Техническа помощ" - 1 проект на стойност  669 619,25 лева;

-         ОП "Развитие на конкурентоспособност на българската икономика" - 2 351 858,46 лева.

 

Проектите, финансирани от международни финансови източници, които се изпълняват от Община Бургас (дирекция ЕПП) в настоящия момент са 5, разпределени както следва:

-         Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013 - 3 проекта на обща стойност 699 683,10 лева (357 742,28 евро);

-         Интелигентна Енергия Европа- 2 проекта на обща стойност 229 503 лева (117 343 евро).

Постигнати ИНДИКАТОРИ от изпълнението на проектите през 2014 г.

ВиК инфраструктура

-         Изградена 26,07 км битова канализационна мрежа;

-         Изградена 8,91 км дъждовна канализационна мрежа;

-         Реконструирани 28,3 км водопроводна мрежа;

-         Изграден 20,70 м отливен канал на битова канализационна мрежа в кв. Горно Езерово;

-         Изграден 108,37 м довеждащ колектор към ПСОВ в кв. Горно Езерово;

-         Стартирало е строителството на две ПСОВ в кварталите Горно Езерово и Ветрен;

-         Изградена една КПС, други две са в процес на строителство;

 

Социална инфраструктура

-         Изградени и отворени общо пет сгради в кварталите Меден рудник, Лазур и Ветрен, и настанени 55 деца с увреждания и специализиран помощен персонал;

-         Обзаведени и оборудвани сгради с всички необходими елементи за осигуряване на нормален и адекватен живот, близък до семейната среда, на обитателите на Центровете, а именно - кухненско оборудване и обзавеждане, мебели за трапезария, спални помещения, кътове за занимания и свободно време.

-         Оформени дворните пространства, прилежащи към сградите и оформени кътове за отдих, труд, игра и забавления на децата;

 

Здравна инфраструктура

-         Изградена самостоятелна полуподземна стомано-бетонова постройка с РЗП 486 м2 за разполагане на закупената по проекта апаратура за лъчелечение; 

-         Закупена и доставена апаратура за лъчелечение;

-         Вследствие на което 440 онкоболните пациенти са преминали през лъчелъчение;

-         Обучени 15 медицински специалисти за използване на ново закупената апаратура по проекта;

-         Наети 10 високо квалифицирани медицински специалисти.

 

Културна инфраструктура

-         Реставрирани и адаптирани 3 сгради - паметници на културно - историческото наследство;

-         Реконструирана и адаптирана сграда на ресторант «Сто години назад» /Манастирска магерница/;

-         Изградена манастирска лекарна;

-         Изградена площадка за анимация;

-         Художествено осветление и анимация на 4 природни феномена и атракции;

-         Реконструирани и обновени Мостик и предмостово пространство в Приморски парк - Бургас;

-         Реконструиран пристан на остров "Света Анастасия";

-         Обособен достъпен пешеходен маршрут и зони за отдих на територията на острова;

-         Над 25 000 души посетиха остров "Света Анастасия" само за 3 месеца от своето официално откриване. 

 

Благоустрояване на значими обществени пространства

-         Благоустроен площад "Тройката", което включва:

o   благоустроени пешеходни пространства с площ 19 950 м2;

o   благоустроени зелени пространства на площ от 4 582 м2;

o   инсталирано енергоспестяващо осветление  - изградени нови 133 стълбове и подменени 44 стълбове с енергоспестяващи осветителни тела;

-         Изградена подземна улица, която свързва ул."Княз Борис" и  ул. "Гурко";

o   изградени платна за моторизирано движение с обща дължина 245 м;

o   внедрени са мерки за шумоизолация на улицата и обезопасяване на надземната част от обекта.

 

Инфраструктура, свързана с опазване на околната среда

-         Изградено регионално депо "Братово-запад", което ще обслужва 9 общини от Област Бургас и включва следната инфраструктура:

o   Клетка 1 разположена  на обща площ от 6 ха,  с капацитет 400 000 тона и и с обем 450 000 куб. м, период на експлоатация 5 г. - 2015-2019 г. На територията клетата ще се депонират т.нар. "крайни отпадъци", които не са годни за рециклиране и повторна употреба;

o   Сепарираща инсталация с капацитет 80 000 т/год. - 100 000 т/год. смесени битови отпадъци;

o   Компостираща инсталация  с капацитет 13 000 т/год. разделно събрани зелени и градински отпадъци;

o   Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци;

o   Площадка за третиране на строителни отпадъци

o   Стопански двор;

o   Екопаркът е разположен на площ от 1150 м2;

o   Екопарк за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от населението;

o   Локална пречиствателна станция за отпадни води;

o   Доставена техника и мобилно оборудване, обезпечаващо нормалното функциониране на депото.

 

Подобряване на качеството на живот

-         Закупени и въведени в експлоатация 22 тролейбуса;

-         Превенция и намаляване на задръстванията, повишен капаците и скорост на системата за обществен транспорт;

-         Подобрен  достъп до транспортната услуга;

-         Подобрено качеството на атмосферния въздух и околната среда чрез намаляване на емисиите, шумовото замърсяване и развиване на тролейбусни системи с ниско ниво на замърсяване.

 

Добро местно управление

-         Разработи се и се прие от Общински съвет Бургас Общински план за развитие 2014 - 2020;

-         Разработиха се правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Общинския план;

-         Разработена Балансирана система от показатели за ефективност, включваща: стратегическа карта с ясно определени приоритети и стратегически цели; План за устойчиво прилагане на Балансираната система от показатели за ефективност:

-         Проведен Функционален анализ, който идентифицира  нуждите от подобрение в структурата, дейностите и процедурите на Община Бургас;

-         Разработен  Доклад за извършения Функционален анализ, който включва препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията; препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията; препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността.

-         Брой обучени служители - 157 чрез средства по оперативни програми

 

Изграждане и развитие на конкурентна бизнес среда

-         Изграден  Бизнес инкубатор Бургас, чиято цел е предоставяне на  различни видове услуги на малки и средни предприятия, свързани консултиране и подпомагане на развитието на бизнеса;

-         Реставрирна и реконструирана сграда, със статут на недвижима културна ценност, на ул. "Княз Александър Батенберг" № 28, в която се помещава офиса на Бизнес инкубатор Бургас.

-         Проведени над 12 обучения и публични събития за над 400 представители на малки и средни предприятия от откриването на бизнес сградата до края на 2014 година;

-         Консултирани над 90 фирми и стартиращи предприемачи по различни въпроси относно създаване, управление и възможности за техния бизнес.

 

І. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА проектиТЕ, ПРИКЛЮЧИЛИ през 2014 година

 

оПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "рЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013г.

 

Проект "Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център -Бургас", Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

Продължителност: 27 януари 2012 г. - 27 януари 2014 г.

Бюджет на проекта: 6 449 120,88 лв.

Съфинансиране от ЕФРР: 5 221 917,67 лева

Съфинансиране от Община Бургас: 305 688,33 лева

 

Изпълнени дейности:

-              Закупена апаратура за лъчелечение (високотехнологично оборудване за предлагане на качествени и ефективни медицински услуги за онокологично болни пациенти), която включва: (а) Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с номинални енергии на снопове спирачно лъчение - 6 MеV и до 18 MеV. (б) Устройство за имобилизация на пациента, включващи базова подложка за глава, гръб, корем и други; (в) Дозиметрична апаратура, включваща моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевите снопове, набор йонизационни камери, еталонен дозиметър, измервателна система с йонизационни камери за измерване на динамични полета, слоест фантом, измерително устройство и фантом подходящ за ежедневни дозиметрични проверки за линеен ускорите и 1 D воден фантом за вертикален сноп;

-              Изгради се процедурно помещение (бункер) като пристройка към съществуващата сградата на отделение по лъчелечение на КОЦ ЕООД - гр. Бургас. Бункера е обособен като самостоятелна полуподземна стоманобетонова постройка с основно предназначение - разполагане на процедурно помещение, където се монтира линейния ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта с обслужващи помещения към него. Сградата (бункера) е с РЗП 486 м2 и в нея са обособени следните функционални помещения: - процедурно помещение за разполагане на мултимодален линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта, дозиметрична апаратура; - командно помещение; - работен кабинет и мулажна лаборатория;-консултативен лекарски кабинет и чакалня за пациенти; - съблекални - 2 броя и санитарни възли - 2 броя; - складово и техническо помещение; - вентилационно помещение и шахта за директен външен достъп за вертикално транспортиране на медицински контейнер и на апаратура.

 

Проект "Културно-историческо наследство на остров Света Анастасия и град Бургас - Атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация"; Договор за БФП № BG161PO001/3.1-03/2010/008; Приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма", ОП "Регионално развитие" 2007-2013  и съ-финанисране от Община Бургас.

Продължителност на проекта: 22.11.2011г. - 19.08.2014 г.

Бюджет на проекта: 5 391 302,68 лв.

В рамките на проекта се изпълниха следните дейности:

-         Реставрираха се и консервираха 3 сгради на остров "Света Анастасия", паметници на културно - историческото наследство, като се запази и експонира автентичността на сградите;

-         Реконструира се и социализира сградата на ресторант "Сто години назад" /Манастирска магерница/;

-         Реконструираха се  трафопост и хидрофор;

-         В рамките на проекта се изгради  манастирска лекарна, площадка за анимация, художествено осветление и анимация на 4 природни феномена и атракции;

-         Реконструира и обнови допълнителна техническа инфраструктура, необходима за посещение на атракциите: Мостик и предмостово пространство в Приморски парк - Бургас; пристан на остров "Света Анастасия"; обособи се достъпен пешеходен маршрут и зони за отдих на територията на острова;

-         Обособи се туристически маршрут като свързваща ос на няколко паметника на културното наследство и градинското изкуство от национално значение;

-         Изгради се достъпна среда за хора с увреждания,  както на острова, така и на Мостика;

-         Инсталирани и оборудвани информационни павилиони в предмостово пространство - Приморски парк - Бургас;

-         Закупиха се и инсталираха  интерактивни панели за визуализация и модерни безжични аудио-гид системи за групови и самостоятелни посещения на атракциите;

-         Закупи се малък пътнически кораб, който обслужва туристическата дестинация.

За популяризиране на остров "Света Анастасия" като културно-историческо наследство и атрактивна туристическа дестинация се изпълни следното:

-         Разработи се Маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт и дестинация, включително брандинг на туристическия продукт;

-         Водещата атракция притежава изработено в рамките на проекта лого;

-         Изготвени промоционален филм и клип, Интернет страница, популяризираща дестинацията, промоционален каталог.

-         Изпълнените по проекта дейности оказаха значителен ефект върху процеса на трансформиране на град Бургас от разпределителен център на туристическия поток в атрактивна и търсена туристическа дестинация. Само за 3 месеца от своето официално откриване, водещата туристическа атракция - остров "Св. Анастасия" беше посетена от над 25 000 души.

В допълнение град Бургас се утвърди като атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация от регионално и национално значение. Не на последно място чрез реализация на проекта се създадоха нови работни места. 

 

Проект "Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск", Договор за БФП № BG161PO001/1.1-12/2011/036

 

Продължителност: 16 февруари 2012 г. - 16 февруари 2014 г.

Бюджет на проекта: 3 329 451,20 лв. с ДДС

 

Изпълнените дейност в рамките на проекта:

-         Изградени пет сгради в различни квартали на град Бургас, всяка с капацитет 12 + 2 обитатели за настаняване на деца с увреждания и специализиран помощен персонал;

-         В дворовете към къщите са оформени различни тематични зони за игри и забавления, ароматерапия, труд и отдих на децата;

-         Доставено е специализирано оборудване и обзавеждане в сградите според индивидуалните потребности на всяко дете, като Центровете са превърнати в Домове.

Проектът се реализира в подкрепа на процеса по де-институционализация, който от своя страна е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите (домовете). Процесът на де-институционализация е прецедент на европейско ниво за успешна синергия между различни оперативни програми, приоритетни оси и източници на финансиране (ОПРР, ОПРЧР и ПРСР). В резултат от този процес 55 деца са изведени от институциите в региона и настанени в жилищните квартали на град Бургас - Лазур, Ветрен и Меден рудник в ново изградени центрове за настаняване от семеен тип, където растейки в среда, близка до семейната ще се търсят съвременни подходи за подобряване на тяхното състояние.

Всеки център се състои от няколко групи помещения на закрито, а в дворовете към тях са разположени различни тематични зони. Помещенията са обзаведени и оборудвани с всичко необходимо за осигуряване нормалното функциониране на центровете като заместители на семейните домове.

В дворовете към сградите са организирани различни зони, включващи детски кът с комбинирано детско съоръжение, което е изцяло съобразено за ползване от деца с увреждания, кътове за отдих, зона за тематични игри, зеленчукова и цветна градина

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

 

Проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", Приоритетна ос 1, BG161PO005/13/1.50/01/35 "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт"

Продължителност: 11ноември 2013 г. - 31 декември 2014 г.

Бюджет на проекта: 93 653 767,88  лева         

Бюджета на Община Бургас: 20 735 898,88 лева

Собствен принос на Община  Бургас: 711 361,69 лева

 

В рамките на проекта се закупиха тролейбуси за нуждите на обществения транспорт в градовете  Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен, както и подмяна на старите, които вече са извън допустимия срок за използване (допустимия срок за използване средно за ЕС е 20 години).

За Община Бургас се доставиха и въведоха в експлоатация  22 тролейбуса, специализирано оборудване и се обучи персонала, достави се оборудване за автоматично управление и контрол на превозните средства, система за информиране на пътниците и видео-наблюдение.

Водещ партньор по проекта е Община Бургас, а партньори в изпълнението са общините Варна, Плевен, Стара Загора и общинските дружества - оператори на обществения транспорт: "Бургасбус" ЕООД, "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна, "Тролейбусен транспорт" ЕООД - гр. Плевен и "Тролейбусни превози" ЕООД - гр. Стара Загора. Проектът включва и дейности по доставка и въвеждане в експлоатация на тролейбуси както следва:

-                     За Община Варна - 30 тролейбуса;

-                     За Община Плевен - 40 тролейбуса;

-                     За Община Стара Загора - 8 тролейбуса.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

-        Подобрено качеството на атмосферния въздух и околната среда чрез намаляване на емисиите, шумовото замърсяване и развиване на тролейбусни системи с ниско ниво на замърсяване;

-        Ефективно и устойчиво управление на енергията на местно ниво;

-        Подобрен  достъп до транспортната услуга;

-        Създадени условия за по-голяма мобилност на членовете на местната общност;

-        Превенция и намаляване на задръстванията, повишен капаците и скорост на системата за обществен транспорт;

-        Осигурена безопасност на обществения транспорт и придвижване в градска среда.

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013

 

Проект: "Обучение на служителите на общинска администрация Бургас", ОПАК, Приоритетна ос ІІ. "Управление на човешките ресурси", под-приоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация"

 

Бюджет - 79 033,00 лв.

Основна цел на проекта: Провеждане на обучения за повишаване капацитета на служителите на Община Бургас, за по- ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения.

Целева група: Служителите от общинска администрация - Бургас

Постигнати резултати:

-         Брой проведени обучения - 36

-         Брой обучени служители - 157

Обученията са организирани от Института по публична администрация (ИПА), съгласно Каталога за 2013 г. В обученията взеха участие служители, заемащи различни позиции в администрацията на Община Бургас. Това са служители на ръководни позиции и служители на експертни длъжности.

Едно от обученията е специализирано, проведено от "Съюз на глухите в България" и е свързано с придобиване на основни знания по български жестомимичен език.

Необходимостта от наличие на подготвени служители, които са в постоянен контакт с граждани е причина служители от ключови дирекции, включващи: фронт офиса на общината, териториалните общински дирекции, еко-инспектори, както и дирекциите "УКОРС" и "Европейски политики и програми" да преминат посоченото обучение. Посредством натрупаните знания ще се осигури възможност за по-качествено и достъпно обслужване, както и адекватен индивидуален подход, съобразен с нуждите на гражданите със слухови проблеми, които по официални данни на територията на Община Бургас наброяват 350 души. Чрез провеждането на обучението за придобиване на умения по жестомимичен език се създаде нова услуга в обслужването на гражданите и бизнеса, общинската администрация и услугите, които предлагат са достъпни за хората със слухови проблеми. 

Проект "Повишаване на ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас"

Приоритетна ос І: "Добро управление", Под-приоритет 1.1.: "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04

Продължителност: 22 ноември  2012 г. - 22 май 2014 г. (18 месеца)

Бюджет: 180 451 лева

Обща цел: Подобряване работата на общинска администрация - Бургас, чрез прилагането на ефективни механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата.

Специфични цели:

1. Оптимизиране на функциите на общинска администрация- Бургас за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;

2. Подобряване на организацията и работните процеси в общинска администрация- Бургас;
3. Постигане на максимална релевантност на функциите на вътрешните административни звена спрямо поставените цели и правомощията на местната власт;

4. Създаване на механизъм за обективна оценка на работата на общинската администрация.

В рамките на проекта се изпълниха следните дейности:

Извърши се Функционален анализ на Община Бургас, който оптимизира структурата, организацията и дейността на  общинска администрация Бургас като се идентифицираха  дублиращи се функции и дейности на структурни звена в Община Бургас; дублиращи се функции и дейности с тези на други институции, извън Община Бургас; нетипични за Община Бургас функции и дейности; функции и дейности, които могат да са обект на де-концентрация или децентрализация; реализирани политики за извършване на дейностите и функциите и постигнати резултати, с оглед оценка на тяхната ефективност;  ресурси, които се използват, за да се изпълняват дейностите и възложените функции и оценка на тяхната ефикасност; извеждане на предложения, препоръки за подобряване на организационното структуриране, ефективността и ефикасността в дейността на администрацията; набелязване на план за прилагане на препоръките от функционалния анализ.

Провеждането на Функционалния анализ се извърши съобразно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация (ЕМПФАДА) и съгласно предписанията в Наръчника за нейното прилагане.

За нуждите на общинската администрация с цел по-ефективно целеполагане, изпълнение и отчитане резултатите от работата на администрацията се разработи Балансирана система от показатели за ефективност в работата на общинска администрация Бургас.

В рамките на проекта бяха изследвани и визуализирани всички работни процеси в Община Бургас- вътрешно административни и свързаните с предоставяне на услуги. На база изготвения функционален анализ и подробното разчертаване на работните процеси, бяха идентифицирани слабите места и предложени варианти за оптимизиране работата на общинската администрация.

След направените обстойни проучвания на цялостната дейност на Община Бургас, бяха изготвени нова структура на общинската администрация, приета на сесия на Общински съвет Бургас през месец май, 2014 г., ново щатно разписание и устройствен правилник на общинска администрация Бургас.

Проект "Създаване на условя за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас"  

Приоритетна ос І: "Добро управление"; Под-приоритет 1.3.: "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики"; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07

Продължителност: 13 ноември 2013 г. - 13 август 2014 г. (9 месеца)

Бюджет: 76 078 лева

Обща цел: Подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на стратегически средносрочни политики в Община Бургас в партньорство със заинтересовани страни.

Специфични цели:

-         Подобряване координацията и партньорството между заинтересованите страни при разработване и провеждане на местни политики за устойчиво развитие;

-         Разработване и приемане на нови местни стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им;

-         Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при прилагане на законодателството и изпълняваните местни политики от Община Бургас;

В рамките на проекта се направи оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2007 - 2013. Създаде се Консултативен  съвет за да се подпомогне разработването на Общински план за развитие за периода 2014-2020, както и правила и методики за мониторинг и контрол върху изпълнението на плана. Консултативният съвет проведе 4 заседания и участваше активно в целия процес на разработване на общинския план за следващия програмен период като изразяваше становища по всички аналитични документи и продукти, генерирани в рамките на проекта.

Разработи се Общински план за развитие 2014 - 2020, и правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на плана.

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 

Проект "Сребърен град - Иновативни стратегии и планове за действие за увеличаван на социалната и икономическа роля на възрастните хора в обществото"

Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

Бюджет на проекта: 1 399 801.80 Евро

Бюджет на Община Бургас: 136 518 Евро

Продължителност: 24 месеца /01.10.2012 - 30.09.2014/

Партньори по проекта: Община Зугло /Будапеща/, провинция Тревизо /Италия/, Икономически институт Марибор /Словения/, Община Галац /Румъния/, Университет Загреб /Хърватия/.

Проект "Сребърен град" цели да допринесе за социално-икономическото развитие на градовете чрез създаване на по-добри условия за възрастните хора за техния активен живот в обществото, с акцент върху качество на живот и работна среда.

В рамките на проекта е изготвено  Градско проучване, включващо описание на нормативни документи, насърчителни мерки и инициативи,  резултати от анкетно проучване за удовлетвореност от условия за работа и живот на хора на възраст над 50 години, а изготвените от всички градове проучвания са обединени в Сравнителен доклад, който представя приликите и различията между 6-те партньорски града по отношение на закони, инициативи, насърчителни схеми и др.

На база резултатите от проучването е очертана и изпълнена Пилотна дейност, която е насочена към повишаване на конкурентно способността на хората над 50 год. чрез обучения по компютърна грамотност и обучения за предприемачество. Обученията продължиха 3 месеца, като общият брой на обучените лица е 43.

По проекта се проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за участие в културни, социални и други прояви на хората над 50 години, в която взеха участие над 200 представители на целените групи.

Разработен и приет от Общински съвет е План за действие "Активен живот на възрастните хора" 2015-2017, включващ дейности, които ще бъдат изпълнявани след приключване на проекта. 

На ниво проект са разработени Политически препоръки, представляващи препоръки на ниво ЕС за дейностите които трябва да се предприемат за активизиране на хората над 50 год., както и План за действие "Сребърен град", който представлява наръчник "градове благоприятни за възрастните хора" насочен към  лица отговорни за взимане на решения /политици.

Проект "Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в транграничния регион на Бургас и Къркларели"

Програма за ТГС България - Турция, Приоритетна област: Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живот; Мярка: 2.2: Изграждане на капацитет за устойчивото използване на природните ресурси, културното и историческо наследство

Бенефициент: Сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас

Партньор: Земеделска Камара - Къркларели

Продължителност: 12 месеца (28 март 2013г.-27 март 2014г.)

Общ Бюджет: 248 020 лева

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез въвеждане на механизми за устойчиво управление на отпадъците. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта:

-         Извършено е проучване, включващо анкетиране на 175 домакинства от Бургаския регион, в следствие на което 459 домакинства бяха обучение как да компостират зелените и хранителни отпадъци;

-         100 компостера  се раздадоха в Община Бургас.

 

Проект "Подобрена виртуална достъпност, чрез съвместни инициативи за улесняване внедряването на широколентови мрежи в Югоизточна  Европа /SIVA/

Бюджет: 3 022 372,06 лева

Бюджет на Община Бургас: 185 222,08 лева

Продължителност на проекта: 01.10. 2012 г. - 30.09.2014 г.

Резултати:

-         Анализирана интернет комуникациите на територията на община Бургас;

-         Дигитализирана комуникационна система на територията на община Бургас;

-         Разработена визия за развитие на широколентова инфраструктура;

-         Приета общи методологични рамки, база от знания, инструментални и техническите похвати на виртуалната достъпност;

-    Подобрени възможности за ефективни схеми за финансиране за виртуални инвестиции за достъпност.

 

Проект "Наука в Югоизточна Европа - Повишаване на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в ЮИ Европа" (SEE SCIENCE)

Финансираща организация: Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа

Водеща организация: Община Дебресен, Унгария

Общ бюджет: 4 406 406 лева

Бюджет на Община Бургас: 173 478 лева

Резултати:

-          Изработен Транснационален Доклад за Състоянието, подпомагащ дефинирането на местни/регионални препоръки относно политиките;

-          Разработено Портфолио за Научен център, включващ описание на ефективни услуги, методи и инструменти за повишаване популярността на научните центрове, чрез които те могат да подобрят ефективността на сътрудничеството между участниците в иновационните процеси;

-          Изградено устойчиво сътрудничество на НЦ в Югоизточна Европа за повишаване на съзнанието за ролята на техническите науки по отношение на иновации;

-          Изграден Виртуален Научен Център, насърчаващ посетителите да развиват предприемачески дух, събуждащ ентусиазъм за научно образование, и преодоляване на проблемите относно липсата на информация в областта на технологиите и иновациите.

-          Проведени четири фестивала на науката, в Бургас фестивала беше на 26-27 септември 2013 под мотото "Море от наука";

-          Изградена интерактивна експозиция - "открита морска лаборатория" в Приморски парк с интерактивни елементи, свързани с морското дело и историята на корабоплаването.

 

Проект "Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност - от планиране през дейности до мониторинг" (Covenant capaCITY)".

Община Бургас успешно приключи участието си в изпълнението на три годишния проект, финансиран по програма "Интелигентна Енергия".

Бюджет на Община Бургас: 80 000, 00 лв.

В рамките на проекта се създаде;

-         Подробна, добре структурирана on-line програма за повишаване на капацитета на общинските ръководители и специалисти от 15 държави за разработване на Планове за действие за устойчива енергия;

-         Разработи се подробно "стъпка по стъпка" ръководство на български, предоставящо подробна информация за всяка стъпка на разработването и изпълнението на Плановете за действие за устойчива енергия - от мотивация, планиране, изпълнение до мониторинг и оценка;

-         Проведоха  се серия от обучения на местно ниво със специалисти от 15 общински администрации в България, покриващи 8-те основни модула, които трябва да присъстват в общинските  Планове за действие за устойчива енергия.

Проект "Привлекателен градски транспорт за достъпни градове" /АТТАС/, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г.

Община Бургас е партньор с 8 организации от Унгария, Италия, Словения, Гърция и Румъния.

Проектът е с продължителност 3 години, като бюджета за община Бургас е 283 282 лева

През 204 г. се разработи Стратегически План за устойчива градска мобилност 2014-2020.

 

Проект "Роля на културата и културното наследство в регионалните политики за устойчивост на туризма" /CHARTS/

Бенефициент: Сдружение на общините от югоизточен регион/Водеща организация-Община Бургас/

Продължителност: януари 2012 - декември 2014

Бюджет на проекта: 2 917 298 лева

Бюджет на СОЮР: 186 429,71 лева

Проектът се фокусира върху ролята на културата и културното наследство, при формулирането и осъществяването на добавената стойност към регионалните стратегии за устойчиво развитие и интеграция на туризма в местните, регионалните, националните и европейските политики. Партньорите споделят опит за това как подобреното управление на културните туристически дестинации допринася за опазването и популяризирането на културното наследство и ландшафта, както и устойчиви политики за регионално развитие, особено във връзка с предизвикателствата на климатичните промени и икономическата криза.

Резултати:

-         Разработен План за устойчиво развитие на югоизточен регион;

-         Разработен Пътеводител в културно-историческото наследство на Югоизточен регион (български и английски език).

-         На територията на Сдружението успешно са трансферирани добри практики в областите:  Приемащи общности и отговорен туризъм, Маркетинг на дестинациите, Колоездене за туристи/посетители

-         Сдружението като донор успешно предаде опита си в ефективното партньорство между четирите общини членове на Сдружението

 

ІІ. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2014 година

оПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "рЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013

Проект "Интегриран градски транспорт за Бургас", Договор № BG161РО001/1.5-01/2010/001.

Общата стойност на проекта е  на  131 181 116 лв. и се осъществява в периода 26.11.2010г. - 09.04.2015г.

Бюджет на проекта и източници на финансиране:

Общо допустими разходи: 122 196 951,70 лева

Принос от ЕФРР:   86 142 504,36 лева

Принос от националния бюджет: 15 201 618,36 лева

Допълнителен финансов принос на Община Бургас: 20 852 829,28 лева

Проектът обхваща комплекс от дейности за развитието на цялостната транспортна система в града:

-                     разработване на нова оптимизирана маршрутна мрежа на градския транспорт;

-                     въвеждане на Бърза автобусна линия;

-                     обновяване на автобусния парк чрез закупуване на нови екологично чисти автобуси (28 съчленени дизелови автобуси и 39 единични метанови автобуси;

-                     въвеждане на интелигентни транспортни системи: електронна билетна система, система за управление на обществения транспорт, система за информиране на пътниците в реално време, видеонаблюдение по спирки и на борда на автобусите, система за приоритет на превозните средства за обществен транспорт;

-                     реконструкция на автобусни терминали: терминал Автогара Юг, терминал Меден Рудник;

-                     изграждане на Централна автобусна спирка;

-                     изграждане на единна система от велосипедни алеи;

-                     изграждане на пешеходни надлези;

-                     предпроектни проучвания за надграждане на Бързата автобусна линия, междуселищен терминал за обществен транспорт и буферни паркинги.

В основата на проекта е заложен интегриран подход при подобряване на системата за градски транспорт в Бургас, като се гарантира постигането на следните социално - икономически цели:

-  повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга;

- създаване на условия за по-голяма мобилност на членовете на местната общност;

-  превенция и намаляване на задръстванията;

-  подобряване на качеството на околната среда чрез намаляване на емисиите;

-  подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градска среда;

- стимулиране на метрополисните функции на града като значим административен, икономически и социален център.

 

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.:

-         Реконструирано реконструкция на автобусно депо и работилница, изграждана на дизел и метан станция;

-         реконструкция на Централна автобусна спирка;

-         Терминал Автогара Юг е в строителство;

-         Терминал Меден Рудник е в строителство;

-         Изграждане на система от велосипедни алеи.

 

Проект "Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/019 Бюджет: 13 087 312, 92 лв., за основен обект: 7 462 816,28 лв., от които БФП 4 696 323,96 лв. и 2 766 492,32 лв. собствен принос. Срок за изпълнение 23 месеца (20 май 2013 - 20 април 2015).

Договорените средства са за един основен и седем допълнителни обекта. Към момента е осигурено финансирането за основния обект - "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона пл. "Тройката" и подземна улица" и допълнителен обект "Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас", а за останалите шест допълнителни обекта се очаква да бъдат финансирани през 2015 г.

Основния обект "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона пл. "Тройката" и подземна улица" включва реконструкция, благоустрояване и озеленяване на площад "Тройката" и изграждане на подземна улица - ул."Княз Борис" - ул. "Гурко" и цели реконструкция на зоната на площад "Тройката" и обособяване на транзитно и безконфликтно подземно преминаване на автомобилния трафик в обхвата на пешеходните пространства.

В надземната част на площада са извършени интервенции, които превръщат знаковото пространство в многофункционален център за реализиране на широк спектър от социални активности. Зонирането на пространството предлага места за отдих, разходка и културни изяви, осигуряване на възможност за провеждане на масови мероприятия, празнични събития и др. 

В изпълнение на дейностите по реконструкция на площад  "Тройката" са благоустроени пешеходни пространства с площ 19 950 м2 , а благоустроените зелени площи заемат площ от 4 582 м2 . Монтирани са 48 броя пейки,  подменени 44 броя осветителни стълбове с енергоспестяващо осветление, както и са изградени нови 133 броя осветителни улични и градински стълбове с енергоспестяващи осветителни тела.  Извършена е също така цялостна осветителна система, включваща различни по вид и начин на монтаж 541 енергоефективни осветителни тела.  Изпълнението на дейностите също така включва и монтаж на 14 бр. видеокамери със стойка

Изпълнени са още дейности по подмяна на настилките, изграждане на постаменти с осветителни тела и обособяване на зони за арт изяви с леки покрития, обособяване на водна площ с места за сядане; обособяване на многофункционално пространство, с места за общоградски мероприятия и атракции, място за коледни елхи и тържества; ситуиране на сух фонтан с функции- вода, звук, светлина и други.

По реализацията на подземната улица са изпълнени дейности по изграждане на платна за моторизирано движение с обща дължина 245 м.  и са внедрени са мерки за шумоизолация на улицата и обезопасяване на надземната част от обекта.

Реалното изпълнение на строително монтажни работи по обект "Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас" ще стартира през 2015 г.  По него се предвижда цялостна реконструкция на съществуваща спортна площадка и изграждане на скейтър парк /съоръжение за пързаляне/.  Очаква се да бъдат реконструирани спортни площи с територия 1 602 м2 , благоустрояването на 1 947 м2 алейни мрежи, както и обновяването на 2 571 м2 зелени площи. Територията е предназначена за спортни дейности, но съществуващите площадки за игра са в лошо състояние и неотговарят на нормативните изисквания. В изпълнение на тази дейност ще се изгради модерно съоръжение за задоволяване на нуждата от предлагане на иновативната услуга и създаване на възможност за спорт и развлечения на подрастващите. В допълнение ще се решат проблемите на съществуващата алейна мрежа по отношение на нейната композиция и достъпността на входно - изходните пунктове. Новото пространство ще бъде допълнително обзаведено с пейки, кошчета за отпадъци, кошчета за отпадъци от кучета, декоративна ограда, указателни табели.

С изграждането на Скейтър парка ще се стимулира развитието на ролерспортовете в Бургас- ролери, скейтборд велосипеден мотокрос.

 

Проект "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020 г.", Договор № BG161PO001/5-02/2012/029, Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 (ОПРР), Приоритетна ос 5 "Техническа помощ",  Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа на следващия програмен период"

Продължителност: 18 месеца - 30.10.2013 - 30.04.2015

Бюджета на проекта: 1 336 278 лева

Проектът е свързан с подготовката на няколко мащабни инвестиционни проекта, с които Община Бургас ще се състезава с останалите Общини в процедурите по договаряне с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020г. Проектите са:

1.  Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда":

-         В ЦГЧ, гр. Бургас; 

-         В ж.к. Възраждане, гр. Бургас;

-         В ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

2.  Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на "Интегриран проект  за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град" чрез:

-         реконструкция на парк Езеро, гр. Бургас;

-         реконструкция на улица и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в парк Езеро, гр. Бургас;  

-         реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода  в Южна част на Приморски парк (от паметник на Пушкин до ул. 6-ти септември и хотел Приморец, гр. Бургас)

3. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за осигуряване на  модерна образователна инфраструктура  в гр. Бургас чрез:

-         преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" в учебен корпус;

-         реконструкция на училищен  двор на ОУ "Елин Пелин", гр. Бургас;

-         изграждане на нова детска градина в Районен център - Меден Рудник, гр. Бургас

4.      Проектиране на две сгради с общински жилища, съответно в зона В и Д, ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

5.      Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реализация на "Обновяване на сграда с обществено предназначение в град Бургас" - преустройство на съществуваща сграда - Културен дом в ЦГЧ, гр. Бургас;

7.      Изготвяне на технически паспорти за съществуващи сгради: Културен дом ЦГЧ и ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията", гр. Бургас;

8.      Обследване за енергийна ефективност - издаване на сертификат за  енергийни характеристики  на ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията", гр. Бургас

 

Изпълнено през 2014 г.:

-         След проведени открити процедури по реда на ЗОП са избрани проектантски екипи, които да изготвят инвестиционни проекти.

-         За да получим работещи решения по проект "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда" в ЦГЧ и ж.к. Възраждане, изработихме и Частичен генерален план за организация на движение в зоната, на база на който продължава проектирането на най- целесъобразните решения за организация на средата в зоната чрез съчетаване на автомобилно, пешеходно и велосипедно движение, обособяване на нови места за паркиране, обновяване на градската среда чрез реконструкция и на зелени пространства, обновяване на междублокови пространства, създаване на нови озеленени площи за постигане на интегрирана зелена система;

-         Напълно готови са инвестиционните проекти за общинските жилищни сгради в ж.р. Меден рудник, а всички останали ще се финализират до края на февруари.

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2007-2013

 

Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово, гр. Бургас"

Общият бюджет на проекта е 10 973 694,99 лева.

Срокът за изпълнение от 03.04.2012 г. до 03.03.2015 г.

Цел: Проектът предвижда основно цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, което ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в областта на "водоснабдяването и канализацията" във водния сектор в целевия регион. От една страна, той дава приоритет на разделна схема на канализацията. От друга страна, проекта предвижда съпътстваща реконструкция на цялата водопроводна мрежа на квартала, което ще гарантира качеството на доставяната питейна вода и ограничаване на загубите по водопреносната мрежа на зоната.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

-         Изградена битова канализационна мрежа - 9 366 м;

-         Изградена дъждовна канализационна мрежа - 5 906 м;

-         Изграден довеждащ колектор към ПСОВ - 108.37 м;

-         Изграден отливен канал - битова канализационна мрежа - 20.70 м;

-         Изграждане на ПСОВ в агломерация Бургас, зона кв. Горно Езерово с капацитет 683.78 м3/дн;

-         Реконструкция на водопроводната мрежа на квартала - 9 782,65 м

-         Изграден е довеждащ водопровод  към ПСОВ Горно Езерово

-         Изграден 1 бр. КПС

-         Изградена е Корекция на дере преминаващо през УПИ I-430, м.Каваците, кв.Горно Езерово

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.: Завърши строителството на всички обекти.

 

Проект "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчните води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас"

Договорът е сключен през юни 2012 г. Общият бюджет на проекта е 29 221 180,28 лева Срокът за изпълнение юни 2012 г. -  ноември 2015 г.

Цел: Изграждане на битово-фекална, дъждовна канализация и реконструкция на водопроводната мрежа на кв. Банево, кв. Ветрен и кв. Минерални бани, както и изграждане на нова ПСОВ. ПСОВ ще е с капацитет за включване и на вилните зони "Боровете", "Сухото дере", "До стопански двор", "Острица 1" и "Острица 2".

Дейности:

-         изграждане на 44 876 м нова битово-фекална канализационна мрежа

-         изграждане на 8 902 м нова дъждовна канализация

-         рехабилитация на 38 907 м съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията

-         изграждане на 3 579 м нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията

-         изграждане на 2бр. нови КПС

-         изграждане на нова ПСОВ за 10 560 ЕЖ

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.:

-         Изградени 16,7 км битово-фекална канализационна мрежа;

-         Изградени 3 км дъждовна канализация;

-         Извършена рехабилитация на 18,5 км съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията;

-         КПС: има 2 бр. по проект (КПС, кв. Ветрен и КПС, кв. Мин.бани); КПС, кв. Ветрен е частично изпълнено.

-         ПСОВ: изградена е на 80%;

 

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас" е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.

 

Общата  стойност на проекта е 43 059 191,94 лева

Продължителност: 25.08.2011г.  -  31.10.2015г.

 

Община Бургас изпълнява проекта в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и Сдружение "Управление на отпадъците - регион Бургас". 

Проектът включва изграждане на първа клетка от Регионалното депо за отпадъци "Братово - Запад", довеждаща и площадкова инфраструктура, съоръжения за третиране, рециклиране и открито компостиране на отпадъци, доставка на машини и оборудване, както и изграждане на две претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат.   

С изпълнение на проекта ще се изгради необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

В рамките на проекта през 2014 г. са постигнати следните резултати:

1. Обект: Регионално депо "Братово -Запад"

На територията на с. Полски извор, община Камено приключи строителството на  Регионално депо "Братово - запад", който е комплексен обект, включващ:  Клетка 1 и площадкова инфраструктурата,  инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, площадки за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, екопарк за временно съхранение на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата, както и оборудване,  необходимо за нормалната експлоатация на депото.

2. Обект: Претоварна станция за отпадъци - Несебър

ПСО - Несебър е  разположена в землището на с. Равда с основна площадка от 12,1 дка. На територията й са разположени:  съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до Регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1000 - 2500 тона на месец, 15 000 тона годишно, съоръжение за третиране на строителни отпадъци с капацитет от 20 т/час , площадка за компостиране и сепариране, административна сграда и площадкова инфраструктура.

3. Обект: Претоварна станция за отпадъци- Карнобат:

ПСО - Карнобат е  разположена в землището на гр. Карнобат на около 4 км от града непосредствено до пътя Карнобат - Екзарх Антимово, с основна площадка от 7,9 дка.

На територията й са разположени: съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 6000 до 10 000 тона/годишно, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 т/час, площадка за компостиране и сепариране, административна сграда и площадкова инфраструктура.

Към настоящият момент Строително - монтажните работи и на трите обекта: Регионално депо "Братово-запад", ПСО - Карнобат и ПСО - Несебър са приключили  и тече шест месечен  срок за  съобщаване на дефекти -  до м. май 2015г.

Предстои въвеждане на обектите в експлоатация.

На площадките и на трите обекта  е доставено необходимото мобилно оборудване, което ще обезпечи нормалната им експлоатация.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 2007-2013

 

Проект "Създаване и функциониране на Областен информационен център - Бургас". 

Проектът е с бюджет:  669 619,25 лева

Продължителност: 47 месеца /от  12.07.2011 г. до 31.05.2015 г./.

Изграден Областен информационен център - Бургас, чиято основна функция е да популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове(СКФ), чрез предоставяне на обща и специализирана информация в центъра, както и организация на мероприятия, тематични конференции и на специални събития започна реално да функционира през 2012 г.

През 2014 г., Областен информационен център - Бургас продължи активната си дейност, като изготви и разпространи 12 бр. електронни информационни бюлетини, съдържащи информация относно актуални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, информация относно новостите в различните национални и европейски политики и програми, реализирани проекти и добри практики в ЕС; подготви и раздаде 5 тиража по 550 брошури, предоставящи обобщена информация за дейностите, организирани от ОИЦ - Бургас, за събития от местен и национален характер, свързани с популяризиране и усвояване средствата по СКФ, възможности за финансиране, обучения, стаж, конкурси, и др.; подготви и излъчи 51 радио предавания Европа в Общинско радио Бургас, на които бяха дискутирани актуални въпроси на европейска тематика; проведе 3 информационни срещи с медиите, с цел да се синхронизират приоритетите в отразяването на събития с европейско значение, както и да се предостави на журналистите възможност да се запознаят отблизо със спецификата на европейските въпроси; организира и проведе Седмица на Европа през месец май съвместно с широк кръг партньори, включваща редица събития на открито - експозиции, спектакли, прожекции, културни и празнични мероприятия, концерти, както и информационни щандове; организира и проведе 15 информационни срещи на различни теми в ОИЦ - Бургас по специфични теми, свързани с възможности за финансиране по оперативни програми, Кохезионната политика и др. актуални въпроси, свързани с политики и програми на ЕС.; осъществи 47 информационни срещи в общините от областта, с цел популяризиране на НССР, ОП и на Кохезионната политика на ЕС; организира и проведе 2 тематични конференции по теми, свързани с политиките на ЕС и 1 работни срещи с експерти от 13-те общини в областта, работещи по европейски проекти, с цел обмен на опит и на добри практики. Проведени са 2 изнесени семинара в Област Бургас на тема "Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 и приоритети на ПО "Региони в растеж" 2014-2020" и "Ефективна публична администрация и добро управление". Организирани са 4 тематични дни, посветени на добрите практики от изминалия програмен период и приоритетите на новия. ОИЦ - Бургас взе участие в 2 национални инициативи на ЦИКО на тема "Да спортуваме заедно" и "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020".

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013

 

Проект "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор - Бургас". 

Бюджетът на проектното предложение е  2 351 858,46 лева

Периода на изпълнение: 02.02.2012 г. - 02.02.2015 г.

През 2014 г., беше изцяло реставрирана, ремонтирана и реновирана сграда, недвижима културна ценност, находяща се на ул. "Княз Александър Батенберг" № 28, предвидена за офис на Бизнес инкубатор Бургас. Също така, беше доставено и монтирано цялостно модерно обзавеждане и оборудване, съобразно специфичното предназначение на всяко помещение - офиси, конферентни и презентационни зали.

Бизнес инкубатор Бургас предоставя различни видове услуги на малки и средни предприятия, включващи:   
- прединкубационни услуги, свързани с подкрепа, насочена към предприемачи, които възнамеряват да започнат собствен бизнес, както и към вече съществуващи и функциониращи фирми. Тези услуги включват помощ при изготвянето на бизнес план, съвети за създаване на фирма и консултации от различно естество.  
- виртуални услуги, осигуряващи достъп до интернет страницата на Бизнес инкубатор Бургас, ползване на модули за инкубиране, създаване на подстраница на инкубираното предприятие в качеството му на ползвател, достъп до пространство с разработена платформа за обучение и консултиране; достъп до материали и инструменти за виртуално консултиране и обучение;    
- консултантски услуги, свързани с подкрепа в областта финансов мениджмънт, счетоводство, управление на човешките ресурси, маркетинг, стратегическо внедряване, политика на преговорите, създаване и управление на клиентите и създаване на партньорства.
- обучителни услуги, отнасящи се до управленския и изпълнителния състав на инкубираното предприятие, съобразени с нуждите на клиентите на Бизнес инкубатор Бургас. На новосъздадените предприятия се осигурява коучинг;      
- експертни услуги - при възникнала нужда от експертна помощ, на инкубираното предприятие, се предоставя база данни, състояща се от списък с високо квалифицирани експерти от различни сфери, изготвена от Бизнес инкубатор Бургас, за избор на консултант, който да окаже подкрепа или да осигури консултация на инкубираното предприятие.
- Операционни услуги, включващи наем на оборудвани офиси и конферентна зала в обновената сграда на Бизнес инкубатор Бургас на преференциални цени, както и администриране на предприятието.      
През 2014 г., Бизнес инкубатор - Бургас е организирал и провел над 12 обучения и публични събития за над 400 представители на малки и средни предприятия. Всеки четвъртък, в сградата на Бизнес инкубатор - Бургас се провежда отворено събитие, насочено към широка аудитория, на разнообразна тематика. До сега са преминали отворените срещи: "Смарт защита на мобилни устройства", "Ефектът на социалните медии върху Вашия бизнес", "Работилница за 3D принтиране", "How to start a start-up", "Био или Еко". Разработени бяха специални модулни презентации в няколко части "Още малко за проектите" и "Бизнес планиране за начинаещи", насочени към повишаване капацитета и знанията на бизнеса в региона. В началото на декември се проведе годишната конференция на Ernst&Young, на която бяха представени данъчните промени за 2015 година.

Консултирани са над 90 фирми и стартиращи предприемачи по различни въпроси относно създаване, управление и възможности за техния бизнес.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013

Проект "Обучение на служители от администрацията на Община Бургас-2", финансиран по ОП "Административен капацитет" 2007-2013, Приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси"; Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация"; Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14; договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22-90/13.08.2014.

Бюджет: 190 861,12 лева

Продължитленост: 13.08.2014 - 31.12.2014 г.

Цел на проекта: Подобряване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез повишаване на административния капацитет на Община Бургас.

Основни дейности: провеждане на обучения от каталога на ИПА за 2014 година и провеждане на специализирани обучения

Очаквани резултати:

-   Повишени професионални компетенции на служителите в Община Бургас;

-   Създадени условия за ефективно изпълнение на служебните задължения;

-   Подобрено качество на предоставяните от Община Бургас услуги;

-   Създадени условия за безпроблемно ползване на предоставяните от Община Бургас услуги от представители на всички социални групи.

 

Обучени 105 служители на Общинска администрация - Бургас за настоящия отчетен период.

 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

 

ПУДООС 

Проект «Изграждане на канализация с. Маринка - втори етап»

През декември 2014 г. Управителния съвет на ПУДООС взе решение за отпускане на допълнително финансиране от 1.7 млн. лева за довършване на проекта за изграждане на канализация в с. Маринка, община Бургас. Проектът предвижда изграждането на битова канализационна мрежа в населеното място, а Община Бургас със собствени средства, финансира изграждането на локална пречиствателна станция. Очаква се строително-монтажните работи да стартират през пролетта на 2015 г. и в рамките на същата година, да бъдат завършени основните дейности по изграждане на 6 километра нова канализационна мрежа

 

Проект "Изграждане на канализация в град Българово"

През декември 2014 г. Община Бургас внесе в ПУДООС проект за изграждане на разделна канализационна мрежа в ПУДООС. С този проект Общината кандидатства за отпускане на 13 млн. лева за изпълнение на мерки за подобряване качеството на живот в града. Със собствени средства през 2011 г. Община Бургас изгради отделни участъци от мрежата, но за пълното й завършване е необходимо осигуряване на целево външно финансиране. Очаква се в рамките на 2015 г. проектът да бъде разгледан и приет от Управителния съвет на ПУДООС, а Община Бургас ще предприеме паралелно необходимите мерки за възлагане изпълнение на дейностите по инвестиционния проект.

 

JESSICA

Проект "Изграждане на експозиционен център Флора Бургас"  на обща стойност 3 473 000 лв. се реализира чрез договор за финансиране на инвестиции по инициатива JESSICA No. 26-00-597/25.11.2013г. между "Регионален фонд за градско  развитие" АД, "СосиетеЖенералЕксперсбанк"АД и Община Бургас.

Цялостна концепция

Флора Бургас ще се развие като постоянен експозиционен център за провеждане на изложения, конгреси, семинари, изложби и други събития на територията на Приморски парк. Чрез облагородояване на прилежащата територия и създаване на нов културен, бизнес и туристически център Флора Бургас е важен елемент от стратегията за превръщане на града в център концентриращ туристическите потоци в Югоизточен регион и  разширяване на диапазона на туристическия сезон.

Архитектура

Иновативното архитектурно решение постига оптимална площ за експозиции, предвиждайки  допълнителните функции на цялостната концепция.

Основната сграда се състои от пет зали за експозиция /модули/.

Модул 1/2/3/4

Модули 1, 2, 3, 4 и външните търговски площи ще се ползват  за  експозиции, конференции, семинари и други събития на Експозиционен център Флора Бургас.

Иновативния озеленен покрив на модул 1 и 4 допуска изкачването на посетители и използването му за почивка, пикник и други дейности.

В модул 2 и 3 е разположена постоянна едроразмерна растителност запазваща «духа и традициите» на Флора Бургас.

Модул 5 е предвиден като интерактивен  детски център, предоставящ нови  решения за   забавление на посетителите на  Флора Бургас. Детския център ще привлича децата и техните родителите и директно ще промотира събитията провеждани във Флората, превръщайки я в своеобразен Семеен културен център.

За да се покрие целия спектър от дейности, предлагани от съвременните експозиционни центрове, Флора Бургас превръща Модул 6 в Кафене .

С интегрирането на най-новите технологии Флора Бъргас ще предлага уникални  възможности за:

 • Корпоративен бизнес -конференции, семинари, конгреси и тиймбилдинг
 • Продуктово представяне
 • Публични и частни събития - сюватби, церемонии, частни партита, балове
 • Експо
 • Културни и образователни - изложби и музейни експозиции
 • Развлекателни - концерти

Музейни експозиции

Важен елемент в планирането на Флора Бургас бе партньорството с най-популярните музеи в света. Чрез привличане на престижни експозиции и артефакти в Бургас, се цели запълване на липсите в общия туристически продукт, който град Бургас предлага.

Уникалността на сградата и общата й концепция вече успя да предизвика интереса на институции като Британския музей, Природонаучен музей Лондон, Гранде Екзибишън Австралия и др., които отправиха и официални оферти към Община Бургас.

От друга страна, взаимната работа по представяне на тези световно известни изложби, ще подпомогне обучаването на наши млади специалисти на най-високо ниво с цел създаване на професионалисти в сферата и бъдещото развитие на Бургас като културен и туристически център.

Надяваме се чрез Флора Бургас, О-в "Света Анастасия", Морско Казино и пасажерски терминал да развием един нов уникален туристически облик на Бургас

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 

Проект "PassREg - Региони с пасивни сгради и възобновяеми енергийни източници", финансиран по програма "Интелигентна Енергия Европа" на Европейската комисия.

Продължителност на проекта: 36 месеца (01.05.2012 - 01.05.2014)

Общ бюджет на проекта:                   1 966 662 евро

Бюджет на Община Бургас:               54 828 евро

В проекта участват 14 международни партньора.

Цели на проекта:

- Да подпомага развитието на устойчиво строителството в отделни региони.

- Да насърчава проектирането и строителството на пасивни сгради с възобновяеми енергийни източници.

- Анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури.

- Адаптация на успешни модели към различните регионални условия.

- Разработване и популяризиране на добри практики

Постигнати резултати  от изпълнението на проекта през 2014 г.

-  Събрана и обобщена информация относно добрите световни практики в областта на пасивните сгради, касаещи прилагането им в различни климатични зони.

-  Описание и анализ на моделите на успеха на водещите региони - Хановер, Германия; Брюксел-столица, Белгия и Тирол, Австрия

-  Разработен е първи вариант на Модел на успеха за Община Бургас, с акцент в прилагането и популяризирането на стандарта "Пасивна къща" , като основен инструмент за постигане на целите 2020 на Европейския съюз.

Проект: "Целенасочени действия за ефективно спестяване на енергия в домакинствата - ФИЕСТА", финансиран по програма "Интелигентна Енергия - Европа"

Проекта ще се изпълнява 36 месеца /01.10.2014 - 30.09.2017/

Бюджета на Община Бургас е 122 268,71 лева

През октомври 2014 г. стартира изпълнението на последният проект финансиран по програма "Интелигентна енергия - Европа". Изпълнението на програмата ще завърши с проект ФИЕСТА

Целта на проект ФИЕСТА е подпомагане на семейства с деца към спестяването на енергия у дома, чрез промяна на навиците по начините които използват системите за отопление и охлаждане и чрез насочване към закупуването и употребата на енергийно ефективна техника.

В изпълнение на проекта ще бъде разработен на пакет от инструменти за Бюро за Енергийни съвети, включващ инструмент за подпомагане на съветници на Бюро за Енергийни съвети, наръчник за енергийна ефективност в домакинства и ФИЕСТА анимации - предаващи посланието на проект "Фиеста". Също така ще бъде установено Бюро за енергийни съвети и извършени обучение на ФИЕСТА съветници за подпомагане на домакинства при прилагането на енергийно ефективни мерки чрез промяна на навици на потребление;

Бюрата за Енергийни съвети при всички парнтьори ще извършат общо 2100 енергийни одити в домакинствата, 224 работилници по училища, 28 работилници с жители на социални жилища,14 работилници за дистрибутори (търговци и монтажници на системи за отопление/охлаждане). Ще се осъществят също така 14 енергийно ефективни лотарии ФИЕСТА и ще се подпишат14 споразумения на потребителски групи, чрез организиране на кръгли маси с представители на заинтересовани страни

В резултат от изпълнеието на проекта се очаква да бъде спестена енергия - 328 тон нефтен еквивален/годишно, нарастващи инвестиции във високо енергийно ефективни системи за отопление / охлаждане, ускорено производство на енергия от възобновяеми източници - 134 тон нефтен еквивален/годишно, намалени емисии парникови газове - 1 130 тона CO2 и повишаване на информираността както на населението, така и на други местни власти.  

Проект "Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони - 4GreenInn", финансиран по Съвместна оперативна програма за Черноморския басейн 2007 - 2013

Бюджет на община Бургас (водеща организация) - 367 677 лева

Срок на изпълнение - от юли 2013 до юли 2015

Дейности:

-                     Изследване и маркиране на всички защитени зони в регионите по проекта

-                     Създаване на обща база данни  и съвместна уеб плаформа - Черно море Екопедия

-                     Развитие на демонстрационни модели на иновативни методи за използване на потенциала на защитените зони

-                     Разработване на технически проекти за изграждане на природни центрове на Бургаско езеро, остров Браила и Кейп Айа, Украйна

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.

-                     Изготвени техническо задание и договор за проучване на защитените територии

 

Проект  "Черноморска мрежа за устойчив туризъм - стратегии за съвместен маркетинг в туризма и развитие на черноморския регион" /BS NST/, финансиран по  Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013

Водеща организация :Институт за бизнес консултации ( Business Consulting Institute), Кишинев, Молдова

Партньори:  Община Бургас, IBDIPC - Батуми, Грузия, Отдел по туризъм и курорти на регион Аджара, Грузия, Агенция за регионално развитие - Одеса, Украйна, Агенция за развитието на източното Черноморие (DOKA), Трабзон, Турция

Продължителност: 18 месеца (начало-януари 2014 г.)

Общ бюджет: 629 665 евро; на община Бургас - 99 815 евро

Общите цели на проекта са

 • Подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи
 • Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти
 • Създаване на подходяща среда за изграждане на общ дневен ред за устойчиво развитие на туризма в региона на Черноморския басейн като се отразят спецификите на региона
 • Засилване на трансграничното икономическо развитие посредством дейности в сферата на туризма

Специфични цели:

 • Да се постигне по-засилено регионално партньорство и сътрудничество сред регионите в басейна на Черно море за управление на устойчив туризъм и обща маркетингова стратегия, фокусирана върху ПЧП

Целеви групи:

 • Обществен сектор - отдели по туризъм, регионални власти, общини и др.
 • НПО - работещи в сферата на туризма - асоциации по туризъм, организации за развитие на туризъм и др
 • Частен сектор - туроператори, туристически агенции, собственици на хостели, къщи за гости, семейни хотели и др.

Очаквани резултати:

 • 5 трансгранични партньорства за развитие на местни проекти
 • 600 предприемачи да участват в обучения, инициативи и семинари
 • 16 проведени изследвания и анализи
 • 50 международни обществени събития

 

Проект "Интегрирано управление на горещи точки (hot spots) и опазване на Черноморската екосистема /HOT BLACK SEA/, финансиран по  Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013

 

III. СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Тясното сътрудничество с неправителствените организации, извършващи дейност на територията на община Бургас остава един от приоритетите на Община Бургас.

Дирекция "Европейски политики и програми" продължи да си сътрудничи с неправителствените организации и през 2014 г. в следстовие на което изпълнението на долу посочените прокети бяха съ-финансирани от Община Бургас по реда на "Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО". Общата сума, отпусната от бюджета на общината е в размер на  7800 лева..

1. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"

Проект: "Действай, съдействай, въздействай"

Финансираща организация: Национална програма за младежта (2011 - 2015)

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 000,00 лв.

2. Организация: Сдружение "Асоциация Деметра"

Проект: "Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13 - 18 години"

Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г."

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500, 00 лв.

3. Организация: Сдружение "Онкоболни и приятели"

Проект: "Пациентски информационен център"

Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 2 200,28 лв.

4. Организация: Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ)

Проект: "Гражданско участие и демокрация в дигиталната ера- насърчаване на Е демокрацията в България чрез най- добър опит от Исландия"

Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500, 00 лв.

 5. Сдружение "Равновесие"

Проект "Овластяване на уязвими на трафик млади хора"

Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 600, 00 лв.

 

 

ІV. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ И НАГРАДИ НА ОБЩИНА БУРГАС 2014 ГОДИНА

 

1. ОБЩИНА БУРГАС за трети път получи приза за "Най-добър град за живеене"

2. В конкурса "Сграда на годината" Община Бургас получи специална награда за иновативен подход при интерпретиране самобитността и високата културно-историческа ценност на Средновековен манастирски комплекс - остров "Света Анастасия".

3.                За поредна година Община Бургас получи награда в категорията "Туристическа атракция" на ОП "Регионално развитие". Наградата се присъди за остров "Света Анастасия".

4. През ноември на церемония в Брюксел обявиха Бургас за "Европейски град на спорта 2015 година".

Предстои 2015година  да е най-наситената със спортни събития година в историята на Бургас. Повечето от тях ще са за любители, но вече се знае и за няколко големи майсторски турнира: Европейско първенство по футбол за младежи до 17 г., Европейско първенство по ветроходство, Европейско първенство по триатлон,  Балкански параолимпийски шампионат за хора с увреждания. Тези и всички останали състезания ще се проведат под егидата на ACES и с мотото: "БУРГАС -  ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА".

5. Бургас в първите 33 града, от четвъртото издание на европейския конкурса "Достъпен град" 2014 (Access  City Award 2014) на Европейската комисия.

Община Бургас участва в четвъртото издание на конкурса "Достъпен град" 2014 (Access  City Award 2014) на Европейската комисия.  Наградата "Достъпен град"/ "Access  City Award е инициатива на Европейската комисия в сътрудничество с  Европейския форум на хората с увреждания (European Disability Forum). Тази наградата има за цел да покаже като добри практики и награди  най-добрите от участващите в състезанието градове от страните - членки с население над 50 000 жители, които планират и изпълняват дейности, свързани с подобряване на достъпността на градската среда за хора с увреждания и възрастните хора. 

 

Тази година в конкурса участваха 102 града от 23 европейски държави. Бургас беше избран в първите 33 града, чиито кандидатури покриват изискванията на състезанието. Селектирането на Бургас в първите 33 града е показателно, че Бургас е постигнал много в тази сфера през последните години и че се развива в правилната посока. 

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Служителите от дирекция "Административно обслужване" отговарят за:

-   качественото предоставяне на цялата гама административни услуги;

-   удовлетвореността на клиентите - физически или юридически лица при административно обслужване от служителите на Община Бургас;

-   разумното управление на собствеността и пестеливото разходване на бюджетни средства.

1. Подобряване качеството на публичните услуги за гражданите и бизнеса чрез:

-  Поддържане на Интегрираната система по управление на качеството и околната среда:

Успешно преминаха вътрешният одит, прегледът от ръководството през м. ноември 2014 г. и ресертификационния  одит на внедрената ИСУ по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 през м. ноември 2014 г. Констатациите направени от одиторския екип от сертифициращата организация  "Бюро Веритас" показаха, че интегрираната система за управление на качеството и околната среда е ефикасно внедрена и поддържана и съответства на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Служителите на Община Бургас демонстрират добро познаване и правилно прилагане на изискванията на ИСУ. В резултат от одита не се констатираха никакви несъответствия и забележки, а работата на администрацията бе високо оценена и Община Бургас получи нови сертификати за срок от три години в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 от Bureau Veritas Certification с акредитации на UKAS (U.K.). Общинска администрация за пореден път доказа ангажимент и желание да поддържа една стабилна система, ръководена от принципите на модерното управление. По време на одита бе изразена увереност, че една ефикасна система за управление на качеството е пътят, по който администрациите могат да управляват и контролират дейностите си и да удовлетворяват потребностите и очакванията на местните жители и всички заинтересовани страни.

-  Обслужване на граждани в Центъра за административно обслужване:

През 2014 г. Центърът за административно обслужване на Община Бургас заработи по нов начин с въведената  билетна система за управление на "опашките". Работният процес в новия фронт-офис беше за служителите по-организиран и спокоен, а новите условия на работа осигуриха на гражданите повишено доверие към служителите, получавайки съвет на място и помощ при попълване на документацията. В ЦАО е поставен нов КИОСК- терминал, със свободен достъп до посетителите на фронт-офиса, даващ информация за общината, за всички административни услуги, със срокове и цени,  за Общински съвет-Бургас и неговите постоянни комисии.

През изминалата 2014 г. в деловодната система на Община Бургас са регистрирани 130265 броя документи. Регистрираните писмени жалби, сигнали и предложения на гражданите за годината са 1101 броя. Подадени са 30 заявления за достъп до обществена информация. На всички е изпратен отговор, от тях 2 решения са за частично предоставяне на достъп и 4 решения за отказ. 

Само за приемните дни на Кмета на общината са подадени 380 бр. заявления от граждани и юридически лица, а за приемните дни на зам.-кметовете - 377 бр. Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура, жилищни потребности.

В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица. В резултат на това са направени 968 публични обявления.

-         Други инициативи;

В началото на годината беше утвърдена и внедрена нова Номенклатура на делата в Община Бургас по Закона за държавния архивен фонд, а след структурни промени на администрацията и начина на работа в Центъра за административно обслужване бяха актуализирани Хартата на клиента, Деловодната инструкция и Вътрешните правила за административно обслужване, с които бяха запознати всички служители в общинска администрация Бургас.

В сградата на Културен дом на НХК се ремонтираха няколко помещения, които бяха пригодени за нуждите на учрежденския архив.

През м. януари 2014 г. към Министерски съвет се подготви подробна информация за Системата за самооценка на административното обслужване и за Отчетния доклад за състоянието на администрацията.

И през 2014 г. общинска администрация продължи добрата практика да покрива критериите за прозрачност. Дирекция "Административно обслужване" подготви и подаде подробна информация за участие в Конкурса на Фондацията за прозрачни регламенти за приз в категория "Най-прозрачна общинска администрация".

2. Удовлетвореност на клиентите - самоконтрол и самооценка

На разположение на гражданите е изготвена анкета за качеството на административното обслужване, която е достъпна в Центъра за административно обслужване, в дирекциите "Центрове за административни услуги", а в сайта на Общината може да се попълва онлайн. С цел повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса, резултатите от нея  се анализират периодично и се публикуват на сайта на общината, като се вземат мерки относно забележките и резултатите.

3. Разумно управление на собствеността и пестеливо разходване на бюджетни средства от дирекцията

В направление "Управление на собствеността" през цялата година:

-   се осъществяваше технически контрол по поддържането и експлоатацията на оборудването, съоръженията и техническите системи, осигуряващи дейността на общинската администрация;

-   се съблюдаваше безпроблемното материално-техническото снабдяване на общината с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане;

-   навременно се обработваха, съгласно правилата на СФУК всички фактури по сключени договори, вкл. и фактурите за разход на ток, вода, топлоенергия, телефони, пощенски услуги и др. в общинските сгради, дирекциите "Центрове за административни услуги" и кметствата.

 

През изтеклата 2014 г. в дирекцията се подготвиха технически задания или покани за предоставяне на оферти за:

-         Избор на мобилен оператор;

-         Избор на фирма за доставка и монтаж на климатична техника;

-         Избор на фирма за почистване на административни сгради;

-         Избор на фирма за поддръжка на телефонната централа и всички телефони по териториалните дирекции и другите общински сгради в Бургас;

-         Избор на фирма за поддръжка и ремонт на климатичната техника;

-         Избор на фирма за абонамент на вестници и списания за общинската администрация;

-         Избор на фирма за абонаментно поддържане на газовата котелна инсталация за отоплителния сезон;

-         Избор на фирма за абонаментно поддържане на пожароизвестителната система;

-         Избор на фирма за електронно архивиране на регистри;

-         Избор на оператор за фиксирана телефония;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на знамена;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на табели;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на щори;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на формуляри;

-         Избор на фирма за доставка на канцеларски материали;

-         Избор на фирма за изработка и доставка на униформено облекло за служителите на община Бургас, обслужващи клиенти в ЦАО.      

4. Участие в организационно-техническата подготовка на избори

Съвместно с дирекция "Гражданска регистрация на населението", дирекция "Административно обслужване" участва пряко в организационно-техническата подготовка на Избори за членове на Европейския парламент от Република България през месец май 2014 г. и Избори за Народно събрание през месец октомври 2014 г.

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Служителите от дирекция "Гражданска регистрация на населението" се стремят да изпълняват следните цели и задачи:

-         качествено и бързо предоставяне на административни услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация;

-         удовлетвореност на клиентите - физически или юридически лица при административно обслужване от служителите на Община Бургас;

-         поддържане актуализацията на данните на населението в локална и национална бази данни, чрез допълнителни програмни продукти

1. Подобряване качеството на публичните услуги за гражданите и бизнеса чрез:

-         Обслужване на граждани в Центъра за административно обслужване и служебна кореспонденция:

С промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за гражданската регистрация (ЗГР), както и с приетите Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданската регистрация бе нормативно очертана насоката в развитието на административното обслужване, осъществявано от общините. Неговото усъвършенстване към комплексно административно обслужване (КАО) налага продължаване на процеса за създаване на  всички необходими условия на организация на работата в общинска администрация Бургас по предоставянето на услуги, свързани с гражданската регистрация на населението. Към настоящия момент на 28 служители от структурата на Дирекция ГРН и на шестте дирекции ЦАУ, в т.ч. и на двама служители, за кв. Банево и кв. Ветрен, са предоставени права за издаване на документи посредством издадените им за целта електронни подписи, и предоставено право на достъп до НБД "Население". С това се   съкращава на времето за обслужване на гражданите, като се предоставя възможност на заявителите да получават веднага или в много кратки срокове съответната административна услуга относно  гражданското състояние и гражданската регистрация както за жителите на Община Бургас, така и за гражданите с постоянен адрес в други населени места.

От Електронния регистър НБД "Население" се издават различни видове удостоверения от регистъра на населението, както на територията на шестте ЦАУ, така и във фронт-офиса в централната сграда на общината на ул. "Александровска" №26.

- Броят на обработените от служители на Дирекция  "ГРН"  документи до 30.12.2014 г. е:

 

Обработени документи от Дирекция "Гражданска регистрация на населението" за  2014 г.

За периода 02.01.2014 -  30.12.2014 г.

Брой

Комплектоване на документи за установяване наличие на българско гражданство

15

Удостоверения за наследници

14217

Дубликати раждане

4775

Препис-извлечения от актове за смърт

494

Дубликати бракове

872

Адресна регистрация - настоящ и постоянен адрес

10487

Решения по чл.117-118 от КМЧП

28

Удостоверения за родствени връзки

306

Удостоверения за семейно положение

4876

Удостоверения за сключване на брак в чужбина

115

Заверка за чужбина

2262

Заверка на копия

666

Удостоверения за идентичност на лице

566

Удостоверения за идентичност на адрес

172

Припознаване на дете

299

Удостоверение за правно ограничение

128

Удостоверение за вписване в картотечен регистър

439

Удостоверения за постоянен адрес

1482

Предоставяне на данни и удостоверения на държавни органи и институции

10990

Поддържане на регистър на настойниците и попечителите - преписки

155

Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

12

Други удостоверения по искане на лицата

2760

Общо:

56116

Обработени актуализационни съобщения

 

За периода 02.01.2014 до  30.12.2014 г.

 

Раждане

3746

Промяна в акт за раждане

1694

Брак

3198

Промяна в акт за брак

171

Развод

723

Смърт

3173

Промяна в акт за смърт

44

Настоящ адрес

7676

Правни ограничения

10

Гражданство

66

Постоянен адрес

5966

ЛРК /записи/

1625

ЛРК корекции

18623

Особени бележки

8692

Роднини-данни

6543

Общо:

61950

 

През месец януари 2015 г. завърши актуализацията на картотечните регистри /Личните регистрационни картони/ на съставните села. До края на месец март 2015 г. ще приключи актуализацията за кв. Ветрен и кв.Банево.  Всички електронни регистри по гражданско състояние /актове за раждане, брак и смърт/ в НБД "Население" са подписани, като ежедневно също се прави актуализация и подписване на новите актове. Към настоящия момент е сканиран и целият архивен регистър на населението (Реg Pages) по томове и страници, на гр. Бургас и всички съставни села, като през 2014 г. бяха сканирани и качени и най-старите актовете за раждане - тези от 1893 г. до 1949 г., съставени в гр. Бургас.

За 2015 г. е планирано да продължи електронното архивиране (в рамките на 20.000 лв.) със сканиране на архивните ЛРК на гр. Бургас и съставните села. По този начин ще бъдат запазени всички архивни документи, търсенето на данни ще се улесни и ще се подобри предоставяното административно обслужване, както и да се създаде възможност кметовете и кметските наместници да заявят електронни подписи и право на достъп до Електронен регистър НБД "Население" с цел модернизация на обслужването в сферата на гражданското състояние и гражданската регистрация на цялата територия на Община Бургас.

 

Продължава въвеждането в "Актуер" на актовете за раждане, брак и смърт, съставени преди 2000 г. от служителите на дирекция "ГРН" по график и актуализирането на данните за НБД "Население" от Картотечния регистър на населението. 

„ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ“

С оглед опазване на обществения ред и осигуряване на спокойствие и благоприятни условия за труд и отдих на гражданите и гостите на град Бургас, служителите от дирекция УКОРС при Община Бургас извършват ежедневни проверки за спазване разпоредбите на следните нормативни актове: Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас, Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас, Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определени като зона, Закона за движението по пътищата, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за събранията, митингите и манифестациите, Закона за устройство на територията и др. нормативни актове. При констатиране на нарушения съставят актове за установяване на административни нарушения, като въз основа на тях се издават наказателни постановления, с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. В отдела се изработват наказателни постановления по съставени АУАН от служители на дирекция УКОРС, както и по констатирани нарушения на разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред на територия на Община Бургас от служители на ОДМВР-Бургас.

През 2014 г., служителите от дирекция УКОРС самостоятелно и съвместно с органите на МВР са участвали в обезпечаването на обществения ред при провеждането на мероприятия, организирани от Община Бургас: Великденски и други църковни празници, Коледни и Новогодишни празници; празници, посветени на Деня на славянската писменост; Детски Фолклорен фестивал; Откриване на "Флора - Бургас"; национални конкурси за песни "Сладкопойна чучулига" и "Бургас и морето"; Международен Фолклорен фестивал; МТВ Фестивал "Духът на Бургас"; Турнири по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова" и "Гранд При"; Международен турнир по спортни танци; мероприятия по спортна "Седмица на морето"; колоездачни и рали състезания; изложби; Национални празници и много други обществени, спортни и културни прояви.

Извършва се ежедневен контрол по опазване на обществения ред, с цел предотвратяване употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества в района на училищата на територията на гр.Бургас, включително и денонощен контрол в Приморски парк.

За опазване живота и здравето на участниците в движението по улиците на град Бургас и за улесняване придвижването на пешеходците по тротоарите, се осъществява ежедневен контрол по неправилно паркирани моторни превозни средства на територията на града по улици и тротоари, както и в зелени площи, дворове на учебни и детски заведения, като същите са принудително премествани с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите са съставяни актове. За да се дисциплинират пешеходците към спазване на установените правила за движение, с цел да се опази живота и здравето им, служителите от дирекция УКОРС ежедневно извършват контрол, като при констатиране на нарушения съставят актове, за да се въздейства чрез наказанието както възпитателно-възпиращо, така и коригиращо върху нарушителите, а също и възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Служителите от дирекцията стриктно контролират преминаването на автомобили в Централна градска част и Приморски парк, при пълен синхрон с контрола, извършван от служителите на ОДМВР-Бургас. За зареждане на търговски и други обекти, находящи се в тези части на града ни, в отдел ОФК се изготвят пропуски за движение и престой в пешеходните зони и Приморски парк. За цялата 2014 г. са издадени 153 броя. На основание Протокол № 25/29.06.2001 г. на Общински съвет гр. Бургас, с който е определена месечна такса от 50 лв. за издаване на пропуск за преминаване на автомобили в Централна градска част и Приморски парк са платени такси в размер на 9500 лв.

Извършват се нощни проверки по спазването на работното време на търговските обекти, мерките за недопускане в заведенията на лица с огнестрелно и друго оръжие, както и посещаването на питейни заведения, дискотеки, интернет клубове и други обществени места от лица до 18 години. В отдел ОФК се изготвят разрешения за удължено работно време на търговските обекти. За 2014 г. са издадени 57 броя.

Контрол се извършва и по отношение на устройваните сватбени, семейни и други частни събирания на открито, на територии общинска собственост, абсолютно условие за провеждането на които, е предварително разрешение, издадено от директора на дирекция УКОРС. За 2014 г. са издадени 25 броя разрешения.  

Осъществява се контрол за недопускане движението на превозни средства с животинска тяга на територията на град Бургас. При констатиране на нарушения, същите се репатрират с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите се съставят актове. Контрол се извършва и с цел опазване от повреждане и замърсяване със строителни и други отпадъци на улици, паркове, градини и зелени площи, строителни замърсявания и изхвърляне на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места; поставяне на афиши, плакати и други информационни материали извън определените места; опазване на общински дървета, цветя и храсти от нерегламентирано отсичане, изкореняване и късане; контрол по носене или ползване на хладни оръжия на обществени места или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие; контрол по отглеждането, пашата и свободното пускане на животни в границите на населените места на територията на Община Бургас, както и разхождане на кучета в дворовете на учебни и детски заведения или извън забранените места, но без каишка и намордник; контрол по извършване на търговска дейност на открито без разрешение, както и продажбата на храни на открито; контрол с цел предотвратяване на продажбата на тютюневи и спиртни напитки на лица до 18 години, както и консумацията им от тези лица. Осъществява се контрол по изпълнение заповедите на кмета на общината, издадени в изпълнение на неговите правомощия по чл.44, ал.2 от ЗМСМА.

През летния сезон се извършва постоянен контрол по спазване разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, а именно: посетителите на водните площи на град Бургас да спазват нарежданията на личния състав на спасителните постове и станции, да не скачат от плавателни съдове и бреговите съоръжения, непригодени за тази цел, да се къпят само в зоната на спасяване на разрешените и максимално обезопасени водни площи, да не плуват зад ограничителните плаващи знаци и др., с цел да се осигурят безопасни условия на отдих и да се опази живота на гражданите и гостите на град Бургас.

Ежедневно се контролира нерегламентирано поставени на територията на общината рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти за търговска дейност - поставени без разрешение, в противоречие с издадено разрешение, когато срокът на разрешението е изтекъл или не отговарят на други изисквания, определени в Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас и Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. На нарушителите се съставят АУАН и се провеждат процедури по премахването на тези обекти.

Извършва се съдействие на общинската администрация за опазване на общинското имущество. Инспекторите съдействат и участват в съвместни проверки по прилагане на нормативни актове с другите структурни звена на администрацията. Оказва се съдействие по принудително премахване на гаражи и други постройки, поставени на територията на Община Бургас без разрешение, както и по обезопасяване на територии при опасни обекти от срутване с цел предотвратяване на инциденти.

Инспекторите са съдействали на спасителния отряд на "Гражданска защита" и "Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението" в много случаи на критични ситуации - пожари, наводнения, случаи на удавяния, аварии, бедствия, катастрофи, с цел спасяване на човешкия живот и опазване здравето и имуществото на гражданите.

При влошени метеорологични условия и други критични ситуации, служителите обхождат територията на Община Бургас и оповестяват населението и при необходимост подпомагат работата на специализираните органи и фирми.

Служителите на дирекцията осъществяват ежедневни проверки по писмени жалби, искания, заявления на граждани, на които се изготвят и изпращат пълни и компетентни отговори до жалбоподателите в срок. За 2014 г. са постъпили и отработени 182 жалби. Проверки се извършват незабавно и по сигнали на граждани и от дежурните на ОДМВР, които постъпват денонощно в дежурната на Община Бургас - скъсани проводници, ел. и ВиК аварии, пожари, наводнения, замърсявания, разливи, обгазявания, пътнотранспортни произшествия, съборени дървета и клони, нарушения на обществения ред, нарушения на работното време на търговските обекти, междусъседски отношения, нарушена инфраструктура, неработещо улично осветление и други обстоятелства, застрашаващи здравето и спокойствието на гражданите. Създадена е синхронизация с обслужващите фирми и отговорните служители от общинската администрация с цел бързото и компетентно реагиране, като е въведена и обратна връзка с гражданите.

На основание чл.43, ал.4 от Закона за административните нарушения и наказания, служителите са осъществили връчване на множество актове за установяване на административни нарушения, съставени от контролни органи от други градове на страната, дадени за връчване на Община Бургас. За 2014 г. са връчени 121 броя.

Със своя стремеж към непрекъснато обучение и усъвършенстване, служителите от дирекцията изпълняват своите задължения точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната, Устройствения правилник на Община Бургас и другите законови и подзаконови нормативни актове. Служителите обслужват гражданите професионално, културно и етично, като се стремят да запазят доброто име на общината и повишат доверието на гражданите. За компетентното изпълнение на служебните им задължения, на служителите от дирекцията ежедневно се провеждат юридически консултации. За постигане целите на Община Бургас, служителите от дирекция УКОРС ефективно взаимодействат с всички структурни звена на администрацията.

За цялата 2014 г. от служителите на дирекция УКОРС са извършени множество контролни проверки, като за констатираните нарушения са съставени 14478 броя АУАН. Съставените АУАН от служителите на ОДМВР - Бургас по Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, по които в отдел ОФК се изработват наказателни постановления са 120 бр. Издадените наказателни постановления са 14500 броя с обща стойност на наложените глоби и имуществени санкции, в размер на 469250 лв. От тях са събрани суми по 5122 броя наказателни постановления за 140990 лв. Неплатените доброволно глоби по влезли в сила наказателни постановления се изпращат на компетентните органи за предприемане действия по принудително изпълнение.

Брой на съставените актове за 2014 г. от служителите на дирекция УКОРС, както следва:

1.     По Закона за движението по пътищата (паркиране на забранени места и неспазване на правилата за движение от пешеходците) - 12657 бр.

2.     По Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас - 1609 бр.

3.     По Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас - 1 бр.

4.     По Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас - 116 бр.

5.     По Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас - 27 бр.

6.     По Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - 48 бр.

7.     По Закона за устройство на територията - 11 бр.

8.     По Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определени като зона - 7 бр.

9.     По Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас - 1 бр.

10.           За неспазване Заповед на Кмета на Община Бургас - 1 бр.

 

Дейността на състава на дирекция УКОРС е насочена към общите усилия за осигуряване на привлекателна жизнена среда за населението и създаване на условия за превръщането на Община Бургас в стратегически, икономически и културен център. 

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

През 2014 година дирекция УОС е подготвила и входирала за разглеждане в Общинския съвет 106 бр. докладни записки относно управление и разпореждане с общински имоти.

При планирани приходи от разпореждане с недвижими имоти общинска собственост в размер на - 2 640 000  хил. лв. до 31.12.2014 год. са постъпили 4 751 327,57

І. Извършени разпореждания с недвижими имоти общинска собственост

1.     В изпълнение на решения на Общинския съвет - Бургас са проведени 417 процедури за управление и разпореждане с общински имоти, както следва:

Проведени търгове за продажба на общински имоти - 245 бр.

Разпоредителни сделки - 53 бр.; получени приходи 4 751 327,57лева.

Сключени са 6 бр. договори за отстъпване право на строеж - 5 възмездни и 1 безвъзмезден (ОПС на КОЦ - Бургас). Постъпили приходи в размер на 1219115 лева.

2.     Община Бургас разполага за управление със следните имоти:

 №

Вид имот

бр.

            Скл. договори

             Приходи от наем

1.

Нежилищни имоти

339

194

759983

2.

Дворни места

114

143

22761

3.

Временни обекти по §17 от ЗУТ

599

599

1128117

4.

Жилищни имоти

939

926

374239

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО

1984

1876

                            2 285 100

 За управление на имотите, подлежащи на тръжни и конкурсни процедури за отдаване под наем през 2014 г. са проведени процедури, както следва:

-         Проведени са 11 конкурса за отдаване под наем на общински имоти. От тях 10 са завършили със сключен договор.

-         Преведени са 151 търга за отдаване под наем на общински имоти. 55 са приключили със сключени договори.

3. Приходи от земеделска земя за стопанската 2013/2014 г. :

получени приходи от наем                                                               75108.99 лв.

Наета земеделска земя чрез споразумения - 722.299 дка, приходи                  25280.61 лв.

Обезщетение от ползватели на земеделски земи - 107.419 дка, приходи            2476.82 лв.

Сключените договори на основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ - 20.396 дка      560.89 лв.

Общо приходи от земеделска земя                                                       103 427,10 лв.

 

4.     С прехвърлителна сделка Община Бургас е придобила 1375 кв. м. идеални части от имот 007079.604.195 срещу собствени 162 кв.м. идеални части от имот 07079.604.68 за изпълнение на проект "Продължение на ул. "Янко Комитов до ул. "Струга".

5.     Чрез отчуждаване са придобити части от имоти в кв. Ветрен и кв. Банево за изпълнение на "Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Ветрен-Минерални бани-Банево" и части  от имоти, попадащи в улици по плана на с.Рудник и с.Черно море, във връзка с "Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в с.Рудник и с.Черно море" . Придобит е и  имот, предвиден за разширение на Гробищен  парк - Бургас.

Отчуждени са 6 бр. промишлени сгради в ПЗ "Север" за продължението на ул. "Янко Комитов" и изграждане на Главен градски канализационен колектор.

За отчуждаване на имоти  през 2014г.са изразходвани  общо 318 489,08 лв. от бюджета на Община Бургас.

Община Бургас е придобила чрез дарение 8 бр. недвижими имоти със стойност по данъчна оценка -                                                                                      19395,4 лв.

6.   Обработени са и са приключени над 400 преписки по издаване на заповеди по чл. 16 от Закона за устройство на територията.

Продължава работата по идентифициране, издирване и актуване на имоти за общинска собственост. За 2014 година са съставени 415 акта за общинска собственост.

Регистърът на общинската собственост се води на хартиен носител за всички имоти и съдържа данни за 8074 броя имоти. В електронен вид  в сайта на Община Бургас са публикувани около 3000 акта. Проблемни  за публикуване в електронен регистър са  около 4000 акта изготвени в периода 1996г- 2005 г., които са създадени със стара версия на програмния продукт за съставяне на актове и е невъзможно конвертирането на базата данни. Във връзка с разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗОС, в условията на одобрена Кадастрална карта, ще бъдат  постепенно преактувани  старите актове, след което ще се публикуват в електронен вид..

 

 Друг проблем е големият обем информация, което не винаги дава възможност за преглед на актове в големи съвкупности. И на двата проблема се търси рационално решение.

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ”

През 2014 г. успешно се реализират проекти в сферата на информационните технологии за постигане на основните приоритети в управленската програма на Община Бургас.

1.     Изградена е и функционира нова зона за свободен интернет достъп - на територията на солниците, в района с лечебна кал и луга.

2.     Поддържа се функционирането на останалите девет зони със свободен интернет достъп - Гаров площад, площад "Тройката", площадът пред Операта, Летния театър и районът около него, ТИЦ, Пантеона, КЦ "Морско казино", сградата на Община Бургас и площадът пред Община Бургас.

3.     Интернет страниците се поддържат винаги в актуално състояние и периодично се обновява дизайна на отделните секции. Броят на уникалните посещения на страниците както на Община Бургас, така и на Общински съвет Бургас е нараснал спрямо предходната година.

4.     Разработен е проект на общинска безжична мрежа по стандарта 802.11 a/b/g/n/ac и базирана на нея система за видеонаблюдение за територията на град Бургас.

5.     В актуално състояние се поддържа електронния геопортал с възможност за интернет достъп до карти и друга геопространствена информация за общината.

6.     Администрацията е модернизирана с над 80 нови компютърни конфигурации и друга съвременна техника.

7.     Осигурени са нови сървърни системи и започна изграждане на център за възстановяване след инциденти.

8.     Извършени са разширения на компютърните мрежи в сградите на ул. "Конт Андрованти" 1 и "Александровска" 26.

9.     В актуално състояние се поддържат всички операционни системи и ползваните програмни продукти.

10.                       Осигурени са нови лицензи за сървърен софтуер, както и софтуерни лицензи, необходими за работата на различни дирекции.

11.                       Разширена е аудиосистемата в заседателната зала на Общински съвет Бургас и е оптимизирана системата за онлайн излъчване на заседанията, като е подобрено качеството на излъчвания сигнал.

12.                       В Центъра за административно обслужване е инсталирана и пусната в експлоатация видеопрезентационна система с актуална информация за осъществените проекти на Общината.

13.                       Приключи работата по проекта "Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас". В рамките на проекта беше извършен Функционален анализ на Община Бургас, чиято цел бе оптимизиране на структурата, организацията и дейността на общинска администрация Бургас. За нуждите на общинската администрация с цел по-ефективно целеполагане, изпълнение и отчитане резултатите от работата на администрацията се разработи Балансирана система от показатели за ефективност в работата на общинска администрация Бургас и се оформи стратегическа карта на общинската администрация. Тази част от проекта е уникална за българските общини, чиито проектни предложения са финансирани по тази програма.  Бяха изследвани и визуализирани всички работни процеси в Община Бургас, както свързаните с предоставяне на услуги, така и вътрешно административните такива, като бяха предложени варианти за оптимизиране работата на общинската администрация. След направените обстойни проучвания на цялостната дейност на Община Бургас бяха изготвени нова структура, щатно разписание и устройствен правилник на общинска администрация Бургас.

14.                       Поради сложната ИТ инфраструктура за осигуряване на услуги, разпределена в 15 различни общински сгради се изисква и наличие на скалируемо решение за осигуряване на дистанционна подръжка и управление, както и за подобряване на процеса на осигуряване непрекъсваемост на работа. За решаване на този проблем бе внедрен продукта НетСъпорт Мениджър, който поддържа разнообразна инфраструктура, има възможности за дистанционен достъп, инвентаризация на хардуера и операционните системи и др. С тези възможности се съкращава времето за обслужване, подобрява се непрекъсваемостта на работните процеси и се дава възможност на служителите да се фокусират върху осигуряването на ефективни и ефикасни услуги. Опитът на Община Бургас в тази област е с международна известност и признанеие, като е описан в интернет страницата на софтуерния разработчик http://www.netsupportsoftware.com/resources-case.asp#nss.

15.                       В дирекцията се обработва и поддържа в актуално състояние информацията по измененията на технологичните карти и работните процеси.

16.                       Подготвен е набор от вътрешни документи в съответствие с изискванията на ISO за информационна сигурност.

17.                       На всички заявки за възникнали проблеми служителите от дирекцията реагират максимално бързо и с висок професионализъм, отчитайки факта, че в съвременното информационно общество качественото административно обслужване на населението, подготовката и успешното провеждането на всички дейности и проекти на администрацията са зависими в много голяма степен от изправното функциониране на информационните й системи.

18.                       Служители на дирекцията участваха в екипа по реализация на проекта Подобряване на виртуална достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи (SIVA).

19.                       Служители на дирекцията консултираха всички разработки и технически задания по проекти, свързани с доставка на компютърна техника, разработка на интернет страници и специализирани платформи в областта на информационните технологии.

 

20.                       Разширени са функциите и обхвата на системата за видеонаблюдение чрез внедряване на нов софтуер за видеонаблюдение и включване на над 20 нови камери, разположени в две нови зони за видеонаблюдение.

ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

През 2014г. вътрешните одитори от дирекция "Вътрешен одит" извършиха 30 одитни ангажимента, от които 28 за даване на увереност и 2 за консултиране.

Одитирани бяха звена от централната администрация  - дирекциите "Строителство", "Човешки ресурси" "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", "Социални дейности, здравеопазване  и спорт". Извършиха се системни одити, касаещи дейността на повече от една дирекция, при което в обхвата на проверките бяха включени и дирекциите "Бюджет и финанси", "Обществени поръчки", "Икономика и стопански  дейности", "Управление на общинската собственост".

Извършени бяха одити за даване на увереност на второстепенни разпоредители с бюджет в системата на образованието - СОУ "Кирил и Методий", СОУ "Петко Росен", СОУ "Константин Петканов", Вечерна гимназия "Захари Стоянов", ЦДГ №14"Изгрев", ЦДГ №1"Звездица" и ОДЗ №9 "Делфин".

Одити в сферата на здравеопазването и социалните дейности се извършиха в Детска ясла №5, Център за настаняване от семеен тип 1, Център от настаняване от семеен тип "Ронкали".

Одитираха се кметствата град Българово, с.Равнец, с.Маринка, с.Черно море и с.Извор.

Извършиха се одити на търговските дружества по отношение на отдаването под наем на недвижими имоти, както и самостоятелен одит на  "Бургас Шеле Екосервиз" ООД .

В резултат на изложените в одитните доклади констатации и изводи, с цел подобряване на качеството и ефективността от дейността им, на ръководителите на одитираните структури бяха дадени за изпълнение 125 конкретни препоръки. Изпълнени са 102 препоръки. Останалите 23 препоръки са със срок на изпълнение през 2015г.

Като консултантски ангажимент служителите от дирекция "Вътрешен одит" консултираха изготвянето на Стратегия за управление на риска в Община Бургас за периода 2015-2017г. По искане на ръководството на Община Бургас беше извършен финансов одит на "Благоустройствени строежи" ЕООД град Бургас.        

 

Дейността на дирекция "Вътрешен одит" през 2014г. се извърши съгласно одобрен от Кмета на Община Бургас и съгласуван с Общински съвет Бургас годишен план за дейността по вътрешен одит.

Уважаеми г-жи и г-да общински съветници,

Изброените дейности в приложения отчет са част от осъществяване на приоритетите в Програмата за управление на Община Бургас 2011- 2015 г., а именно:

- Развитие и модернизацията на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене;

-  Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;

-  Открито и динамично управление на Община Бургас;

-  Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, която реализира местните потенциали и предимства;

-  Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.

   Искам изрично да подчертая, че реализираните проекти и дейности не биха били възможни без активната и конструктивна работа и подкрепа от страна на Общински съвет Бургас, за което изказвам своята благодарност на всички общински съветници. 

 

 

 

 

С уважение:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас