Оценка за изпълнението на общинския план за развитие на Община Бургас 2007-2013 г.

Оценка за изпълнението на общинския план за развитие на Община Бургас 2007-2013 г.

 ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА БУРГАС 2007 - 2013 г.

 

 

ДОКЛАД

 

В изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Разработване, прилагане и контрол на стратегически средносрочни политики в Община Бургас" по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП в изпълнение на проект: "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас", по приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма "Административен капацитет", бюджетна линия  BG051PO002/13/1.3-07.

 

 

 

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ

ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ПРИОРИТЕТ 1 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА". 21

ПРИОРИТЕТ 2 "РАЗВИТИЕ НА ДИВЕРСИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА". 35

ПРИОРИТЕТ: 3 "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

ПРИОРИТЕТ 4 "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА"

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

 

 

 

Речник на съкращенията

 

АМ

Автомагистрала

БВП

Брутен вътрешен продукт

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВИК

Водоснабдяване и канализация

ГИС

Географска информационна система

ДМСГД

Дом за медико социални грижи за деца

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕИП

Европейското икономическо пространство

ЗДДС

Закон за данък добавена стойност

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРР

Закон за регионално развитие

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИПП

Инструмент за предприсъединителна помощ

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

ЛБД

Локална база данни

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МПС

Моторно превозно средство

МСП

Малки и средни предприятия

НСИ

Национален статистически институт

ОИЦ

Областен информационен център

ООС

Опазване на околната среда

ОПАК

Оперативна програма Административен капацитет

ОПОС

Оперативна програма Околна среда

ОПР

План за развитие на Община Бургас, Общински план за развитие

ОПРКБИ

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

ОПРСР

Оперативна програма Развитие на сектор рибарство

ОПРЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ОПТП

Оперативна програма Техническа помощ

ОС

Общински съвет

ПГ

Професионална гимназия

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧП

Публично частно партньорство

РИМ

Регионален исторически музей

СМР

Строително-монтажни работи

ТД

Териториална дирекция

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТИЦ

Туристически информационен център

ЦАО

Център за административно обслужване

СКФ

Структурни и Кохезионен фонд

ЮИРП

Югоизточен район на планиране

ВЪВЕДЕНИЕ

В контекста на ЕС оценяването се разбира като преценка на публичната намеса в развитието, съобразно резултатите, въздействията и нуждите, които намесата цели да задоволи. Оценяването е систематична дейност, която се извършва на основата на обективни стандарти и критерии и може да се прилага към политика, стратегия, програма или проект.

Основната цел на оценяването е подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики, поради което основните цели на оценяването на стратегии и програми са свързани с планиране, изпълнение и отчетност. Оценката е от важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се направи връзка между  действията и променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез учене. Всички тези функции на оценяването са еднакво важни и нито една от тях не изключва друга.

Законът за регионално развитие (ЗРР) (чл.34, ал.1) предвижда за изпълнение на документите за стратегическо планиране да се извършва последваща оценка, което е предмет на настоящата дейност. Последващата оценка на плана за развитие и формулираните задачи от Възложителя включват:

 • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 • Оценка на общото въздействие;
 • Анализ на факторите при изпълнението на Общинския план за развитие;
 • Оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
 • Изводи относно същността и начина на прилагане на общинския план за развитие, както и на резултатите от осъществените мерки.
 • Изводи и препоръки относно провеждане на политиката за регионално и местно развитие;
 • Анализ и оценка на политики и програми на Община Бургас.

От своя страна ОПР на Община Бургас 2007 - 2013 предвижда по отношение на оценката следните действия:

Планирането и управлението на територията трябва да се разглежда като единен и непрекъснат  процес, свързан с установяването и експлоатацията на логически обоснована  интегрирана  система, чрез която да се постигне адекватно на нуждите и съобразено с обективните дадености усвояване на територията и свързаните с нея ресурси и потенциали. Този процес е цикличен и в него изключително важно значение имат механизмите за мониторинг и контрол, чрез които се отчита постигнатото, осъществяват се необходимите корекции в предприетите политики, осигурява се необходимата публичност на процеса. Част от тази система е и задължителната последваща оценка на стратегическите и плановите документи и в частност на общинските планове за развитие.

Законът за регионалното развитие (ЗРР) от 2008 г. променя Общинските планове за развитие от дългосрочни в средносрочни и ги изравнява по времетраене с програмния период в ЕС. Освен това, ЗРР разпорежда, че не по-късно от една година след изтичане на тяхното действие, трябва да бъде осъществена последваща оценка.

Последващата оценка има голямо значение и за дейностите по подготовка на следващия стратегически документ - ОПР 2014-2020.

 

В по-широк аспект, оценяването на плана за развитие е процес, свързан с подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики в областта на планирането и управлението на територията. Тя има важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие съответния капацитет на администрацията.

Методология

Съгласно съвременната теория и практика на управлението, процесът на оценка и наблюдение се явява неразделна функционална част от процеса на стратегическо управление.  В по-широк план, оценяването на даден публичен стратегически документ е процес, свързан с подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики, който има важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие съответния капацитет на администрацията.

Последващата оценка резюмира и оценява интервенция, която е приключила. Тази оценка трябва да даде отчет за използваните ресурси, за степента на постигане на очакваните (ефективност) и неочаквани резултати (полезност), както и за ефикасността  на интервенциите. При тази оценка се търсят и анализират факторите за успех или неуспех, както и устойчивостта на резултатите и въздействията. При анализите се правят изводи, които могат да се съотнесат към други стратегически документи. Последващата оценката трябва да се извърши след като е приключило изпълнението, за да могат да се осъществят резултатите и да се види въздействието.

Логиката и спецификата на тези процеси до голяма степен изискват изграждане и експлоатация на адекватна система за анализ, стратегическо планиране, управление и мониторинг на развиващите се и взаимодействащи си природни и социално-икономически системи, която следва да осигури както навременна и задълбочена информация за тяхното пространствено и функционално поведение, така и да позволява формулирането на адекватна политика за планиране и управление на територията.

Последващата оценка на ОПР предоставя независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели спрямо постиганите резултати, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението им и адекватността на предприетите действия  за реализацията им, да представи препоръки за адаптиране и модифициране на ОПР на базата на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на документа и на целия процес по програмиране, на ефективността, въздействието, устойчивостта на резултатите от провежданите дейности, както и улесняване на процеса на вземане на решения, свързани с актуализацията  на Общинският план за регионално развитие и подготовката му за следващият планов период.

В процеса на изготвяне на оценката, екипът на Обединение "Бифайв Бургас" беше воден от  следните основни принципи:

Общите принципи на ЕК за осъществяване на оценки:

 • Получаване на подкрепен с доказателства и методологическия коректен анализ на резултати;
 • Гарантиране на безпристрастност на оценъчния процес и на неговите резултати;
 • Активно въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката и прилагането на методологическия инструментариум;
 • Възможност за обратна връзка и инкорпориране на коментарите за качеството на методологическата рамка и оценъчните резултати от страна на Възложителя;
 • Съответствие на дизайна със спецификата на поръчката, изискванията на Възложителя и стандартите на ЕС за извършване на оценка;
 • Прилагането на изискванията на основните хоризонтални политики на ЕС.

Принципи на разработваната методология

Разработената методология на оценката е комбинация от свързани помежду си методи и оценъчни техники. В своята съвкупност този методологически инструментариум  послужиха за:

Ü  структуриране на оценъчния процес на последователност от взаимосвързани етапи;

Ü  събиране на информация, релевантна към поставените въпроси и търсените резултати от оценката;

Ü  анализиране на първичната информация;

Ü  подпомагане на формулирането на оценъчните съждения.

 

Приложими методи

Характерът на процедурите по оценки на стратегическите документи в областта на регионалното развитие естествено налага като водещ метод за оценка Експертния метод, който се основава главно на експертизата и опита на екипа от оценители. За да се балансира субективността на този метод, в процеса на работа са използвани редица други методи и аналитични техники, по-важните от които са поместени по-долу.

Метод "Преглед и инвентаризация на документи"

Този метод се базира на информация за характера на процесите и качеството на изготвяните продукти/компоненти на стратегическия документ. Чрез активната подкрепа от Възложителя и прилагането на горепосочения метод, беше събрана, анализирана и класифицирана цялата налична документация, свързана с процеса на програмиране и подготовка на ОПР и неговото изпълнение.

Резултатите от прегледа на документите бяха съществен източник на оценителни заключения.

Използваните като минимум документи и информационни източници включват:

Общински план за развитие на Община Бургас 2007 - 2013 г., както и нормативните документи на общината, свързани с тематиката на дейностите;

Отчети, доклади и др. документи, събрани от отделни институции;

Статистика, работни и др. документи, събрани от отделни институции;

Предишни материали за социално икономическата ситуация в общината;

Отчети за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на Община Бургас и програмите за качество на въздуха и управление на отпадъците;

Официални статистически издания.

 

Методи на качествения анализ

Тази група методи са широко използвани при набирането и анализа на информация, използвана за извършване на мониторинг и/или оценка на публични политики, програми и проекти. Техните предимства са най-вече свързани с ниската себестойност на проучвателния процес, сравнително простата като структура добивана информация, която обаче е богата на детайли и нюанси.

Чрез качествените методи бяха събирани  становища и оценки за процеса на прилагане на стратегическата рамка на ОПР на община Бургас. Информацията беше използвана за прецизиране на изучаваната проблематика и дефиниране на хипотези. Изпозлваните качествени инструменти бяха:

 • Структурирано (стандартизирано интервю).
 • Фокус група.

 

Количествени методи и статистически анализ

В процеса на изготвяне на оценката на ОПР на община Бургас, бяха събрани големи количества данни, които бяха обработени и интерпретирани чрез коректни статистически инструменти.

Анкета:

В рамките на проекта беше проведено анкетно проучване сред жителите на община Бургас, като допитването засегна както теми, свързани с визията, целите и приоритетите в развитието на общината за периода 2014-2020 г., така и оценка за развитието на Бургас през последните 5 години.  Проучването беше проведено онлайн в периода 18 март - 01 април 2014 г., а участие са взели 877 жители на общината над 14-годишна възраст.  Почти всеки пети (18%) от анкетираните е представител на местния бизнес, една-десета (9%) са работещии в сферата на държавната и общинска администрация, също толкова (10%) - в обществения сектор, и 3% - в неправителствени организации. Над три четвърти (78%) от участвалите в анкетата жители на община Бургас са работещи, 6% са безработни, 8% са учащи и 8% са по майчинство или пенсионери.

Анализ на системата от индикатори

 

Съществена част от оценката на плана се базира върху системата от индикатори за оценка на изпълнението му и мерките за мониторинг и контрол. В рамките на тази дейност трябва да се извърши преглед на разработената в ОПР система за наблюдение и да направи експертна оценка на адекватността на подбраните индикатори. Индикаторите следва да измерват както постигането на изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана за развитие, така и организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните адми­ни­стративни структури и организациите, участващи в изпъл­нението им. В конкретният случай, за ОПР 2007-2013 на Община Бургас няма разработени индикатори за мониторинг и оценка, а единствено предложени примерни индикатори, които не са конкретизирани, нямат зададени базови и целеви стойности и не е ясна тяхната връзка с целите, приоритетите и мерките на плана. Порази тази причина, оценителят определя набор от конкретни индикатори, чиито стойности отчита.

Оценка на общото въздействие

Основни демографски показатели

Населението на Община Бургас през 2011 г е 212 902 души, като почти 95% е съсредоточено в град Бургас.

На фона на общото намаление на населението на България през последните години, намалява и населението на област Бургас, докато населението на община Бургас нараства с 1.7% за периода 2001-2011 г.

51% от цялото население на областта живее на сравнително неголямата територия на община Бургас (489 кв.км). 95% от жителите на общината живеят в градове, а останалите 5% - в села. Общината се състои от 12 села и 2 града (Бургас и Българово).

Таблица 1: Население в Община Бургас

 

2005 г.

2011 г.

Увеличение %

Община Бургас

206414 д.

212902 д.

3,1%

Град Бургас

195255 д.

201 966 д.

3,4%

 

Средната гъстота на населението за анализирания период 2001 - 2004г. за ЮИРП е 53,6 ч./км2 при 70,52 ч/км2 средно за страната. Това е 24% под средното равнище за страната.

На фона на тези стойности средната гъстота на населението за територията на община Бургас за същия период силно контрастира с 406,5 ч./км2 , или това е повече от 5,5 пъти над средното равнище за страната. Изменението на показателя е илюстрирано на графика 1.4.1 Гъстотата на населението за 2011 г. вече е 435 ч./км2.

На фона на общото намаляване на населението в страната, населението на община Бургас показва нарастване за целия период от 1985 г. до 2011 г. Малък спад се наблюдава в периода 1992-2001 г. (с около 1000 човека). За целия период от 1985 г. населението на общината нараства с 2%, докато общият спад в жителите на страната е 18%.

 

Графика 1:     Динамика на прираста на населението в община Бургас между преброяванията 1985-2011 г.

Въпреки общото нарастване на населението в общината, по години динамиката показва и ръстове, и спадове. През 2005 г. и 2006 г. броят на населението намалява спрямо съответната предходна година. А през всяка от годините от 2007 до 2011 г. се наблюдава постоянно  увеличаване. Най-голямо е увеличението през 2011 г. спрямо 2010 г. (близо 3%). През 2012 г. отново се отчита спад (близо 1%).

Раждаемостта на 1000 човека от населението за 2011 г. е 9,7 човека, което е по-високо от средното за страната (9,6 раждания). Живородените деца са 2055. Това е резултат от нарастваща раждаемост в периода 2007-2009 г. и намаляваща след това. През 2007 г. е имало 2 350 живородени, като раждаемостта на 1000 човека от населението е 11,5. През 2009 г. раждаемостта достига до 12 раждания на 1000 човека. Коефициентът на раждаемост общо за Европейския съюз (ЕС-27) е 10,7 ‰ за 2010 г. по данни на Евростат.

 

Таблица 2. Население по възраст в община и област Бургас

 

ВЪЗРАСТ 2011 г.

До 14 г.

15-24  г.

25-34  г.

35-44  г.

45-54 г.

55-64 г.

Над 65 г.

Община Бургас

14%

11%

16%

16%

14%

15%

15%

Област Бургас

15%

11%

15%

15%

14%

14%

16%

 

Не се наблюдава съществено различие във възрастовия профил между област и община Бургас.

Делът на най-малките, до 14 години, е около една шеста - 15%. За сравнение, това е по-висок дял от средния за страната и за община София, които са по 12%.

На възраст между 15 и 24 години са около 11% от жителите на общината. Този дял е по-нисък от средния за страната (12%) и за София (14%).

На възраст между 25 и 34 години са 16% от живеещите в община Бургас.

Общо, делът на децата и младите хора на възраст между 0 и 34 години е 41% от всички жители на община Бургас. Останалата част от населението се поделя на два равни дяла - между средната възрастова група (35-54 години) с дял от около 30% и хората над 55 години с дял около 30%.

94% от жителите на общината се само-определят като българи. Прави впечатление разликата между област и община, като в областта делът на определящите се като българи е значително по-нисък - 81%.

Раждаемостта, общата смъртност и детската смъртност (0-1г) са най-важните и информативни показатели за демографското състояние и неговото изменение в следствие на настъпили социални, икономически, природни и други промени. Тези показатели дават оценка за общественото здраве и благополучие.

Смъртността в общината бележи постоянен спад за периода 2007-2011 г., като от 11,7 смъртни случая на 1000 човека през 2007 г. (2 401човека) стига до 11,1 смъртни случая на 1000 човека за 2011 г. (2 352 човека). Нивото на смъртност в общината е значително по-ниско от средното за страната, което за 2011 г. е 14,7 смъртни случая на 1000 човека от населението (през 2007 г. е 14,8). Коефициентът на смъртност общо за Европейския съюз (ЕС-27) е 9,7 ‰ за 2010 г. по данни на Евростат.

През 2010 г. и 2011 г. естественият прираст в община Бургас е с отрицателни стойности, съответно 0,7 ‰ и 1,4 ‰, които са значително по-ниски от средните за страната, съответно 4,6‰ и 5,1‰. През 2007 г. прирастът в общината също е отрицателен, 0,2‰. В периода между последните две преброявания единствено през 2008 г. и 2009 г. в община Бургас се раждат повече хора отколкото умират и прирастът е с положителни стойности, съответно 0,3‰ и 0,7‰ (за разлика от средния за страната, който продължава да бъде отрицателен, съответно 4,3‰ и 3,5‰).

Налице е продължаващ процес на демографско остаряване.  Процесът е характерен не само за община Бургас, а за цялата страна и за всички държави в Европейския съюз. Тази промяна е резултат от три основни фактора: увеличаване на продължителността на живота, комбинирана с по-ниска раждаемост, и влизането в пенсионна възраст на поколението от "бейби бума" след Втората световна война. Илюстрация на процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 60 и повече години. От 1985 г. до 2011 г. населението под 15-годишна възраст в община Бургас намалява от 24% на 14%, като най-слабо намаление в дял се наблюдава в последния 10-годишен период 2001-2011 г. - с 1 процентен пункт. За сметка на това, населението над 60 години нараства два пъти като дял след 1985 г. Най-значимо е нарастването в последните 10 години (2001-2011 г.) - с 5 проценти пункта.

 

Графика 2:     Възрастови групи население на община Бургас (1985-2011 г.)

През 2011 г. 65.4% от населението на община Бургас е в трудоспособна възраст. Това е  над 3 процентни пункта повече от средното за страната. 65.4% е също населението в трудоспособна възраст в община Пловдив, докато в общини София и Варна този дял е малко по-висок, 66.5% и 66.3% съответно.

В периода 2007-2011 г. се наблюдава известен спад на хората в трудоспособна възраст в общината и значително увеличение на хората над трудоспособна възраст. Спадът е с 0.4%, докато ръстът на хората над трудоспособната възраст е със 17%. Причината за това може да се открие в тенденцията за застаряване на населението. Структурата на населението под, в и над трудоспособна възраст в община Бургас през 2011 г. е съответно - 15%, 65% и 20%.

Извод: Въпреки очертаващите се негативни демографски тендецнии в страната и об;аст Бургас в Община Бургас се наблюдава растеж на населението, който макар и с колебания е траен.

Анализ на бюджета на Община Бургас

Анализът на бюджета на община Бургас е използван като финансов показател за проследяване на тенденциите в развитието й. Прави впечатление, че има съществено нарастване както на приходната, така и в разходната част на бюджета. Особено голямо  е нарастването на бюджета през 2008 спрямо 2007 (общински дейности) и 2009 спрямо 2008 (държавно делегирани дейности).

Разходите за капиталови дейности също нарастват, особено тези за сметка на общинските приходи, като съществено е нарастването за 2008 спрямо 2007, 2010 г. бележи спад, а след това има отново увеличени на разходите за капиталови дейности. Това се компенсира с намаляващите средства за капиталови разходи от държавните приходи. Паралел може да се търси и с интензивността на изпълняваните проекти от Община Бургас, тъй като при редица от тях се изисква собствено съфинансиране.

Графика 3. Динамика на общинския бюджет в хил. лв.

 

Източник: Отчети на Община Бургас

Наблюдава се спад в събраните общи приходи в бюджета през 2012 г. спрямо 2011 г. в размер на 7,57%, при отчетен ръст по същия показател през 2011 г. спрямо 2010 г. от 2,63%.  По отношение на собствените приходи Община Бургас отчита стабилен ръст за периода 2010- 2012 г. както в данъчните, така и в неданъчните приходи. През 2012 г. спрямо 2011 г. собствените  приходи се увеличават с 5,8 на сто, отчетен е ръст в данъчните приходи в размер на 4,8 на сто, а неданъчните приходи и помощи нарастват с 6,5 на сто за същия период от време. Това дава възможност на Общината да финансира както местни дейности и инициативи, така и да дофинансира с общински приходи делегирани държавни дейности. 

Извод: В разглеждания период приходите и съответно капиталовите разходи на Община Бургас нарастват, като особено ясна е тази тенденция за общинските приходи и разходи.

Проектна активност на Община Бургас

В периода 2007-2013 г. Община Бургас развива висока проектна активност, като подготвя и изпълнява проекти по всички оперативни програми, за които е допустим бенефициент, както и за различни предприсъединителни и международни програми.

За периода община Бургас има финансирани 13 проекта по ОПРР - 9 изпълнени и 4 в процес на изпълнение към края на 2013 г., 9 големи проекта по ОПОС, 5 проекта по ОПРЧР и ОПАК, по един проект по ОПТП и ОПРКБИ (които като цяло не са насочени към бенефициенти общини) и дори финансиран проект по ОПРСР. Освен проектите, финансирани по оперативните програми от СКФ, Община Бургас реализира и други проектни инициативи с донорско и национално финансиране, както  и множество проекти, финансирани по международни програми и партньорства.

 

Таблица 4.

Програма

Брой проекти

стойност

ОПРР

13

182566571 лв.

ОПОС

9

107647345 лв.

ОПРЧР

5

1261690 лв.

ОПК

1

2 351 858 лв.

ОПТП

1

526 275 лв.

ОПАК

5

1124202 лв.

ОПРСР

1

12000000 лв.

Финансов механизъм на ЕИП

1

737786 лв.

Програма Красива България

4

752290 лв.

ПУДООС

8

394  441 лв.

Международни (трансгранично и транснационално сътрудничество)

16

5 079 759 лв.

Общо привлечените средства по проекти, които са приключили или са в процес на изпълнение са: 311 169 643 лв.

 

Графика 4. Брой проекти на Община Бургас, финансирани в периода 2007 - 2013 г.

 

Източник: Община Бургас и ИСУН

Изводи: В периода 2007-2013 г. Община Бургас привлича ресурс чрез финансиране на проекти от над 311 млн. лева, като реализира множество проектни инициативи и генерира идеи за нови проекти по всички програми финансирани от СКФ на ЕС, а в допълнение и разнообразни други донорски програми, национално финансиране и различни международни програми.

 

Изводи от анализа на анкетата:

52% от респондентите считат, че община Бургас се развива изцяло в положителна посока, а 42% - по-скоро в положителна посока. Високият процент и в двете групи сочи, че жителите на общината отчитат развитието на града и общината.

На конкретен въпрос относно изпълнението на стратегическите цели на ОПР 2007-2013 отговорите се разпределят по следния начин:

Таблица 5.

 

Изцяло успешно

Неуспешно

Не мога да преценя

Постигане на ускорено местно икономическо развитие на общината чрез инвестиции във физически и човешки капитал

 

42%

24,2

6,1

Превръщане на град Бургас в европейски пристанищен град с развито рибно стопанство и морска туристическа индустрия

52,4%

19%

1,9

Повишаване стандарта на живот и привлекателността на жизнената среда

62,9%

14,8%

0,9

 

С най-висок процент одобрение и разпознаване е стратегическата цел относно повишаване на стандарта на живот, което сочи, че постигнатото въздействие е основно по отношение подобрената привлекателност на жизнената среда.

В  заключение, на въпрос "До каква степен сте съгласни с твърдението: "Гордея се, че съм жител на община Бургас"? много голяма част от отговорилите (62,8%) са напълно съгласни, а 26,6% са по-скоро съгласни.

Най-добрият град за живеене

Град Бургас участва активно в националната класацията "Най-добрият град за живеене в България" на "Дарик радио" и "24 часа". За тази цел всяка година, след стартиране на процедурата по класиране на участниците, се оценява техния напредък по определени критерии. Развитието на градовете в различни области се оценява по 20 критерия, сред които Инвестиции в инфраструктурни проекти и чужди инвестиции през 2013 г. и предстоящи за реализация проекти през 2014 г.; Екологично състояние на града - зелени площи, качество на въздуха, боклук; Възможност за спорт в града и алеи за велосипедисти (в км); Детски градини; Брой места за паркиране и престой в задръстванията; Безплатен безжичен интернет на обществени места; Летище или близост до такова - възможност за вътрешни и международни полети; Брой университети и брой гимназии с изучаване на чужд език; Култура; обществен ред и сигурност; близост до море, река, планина, курорти; брой слънчеви дни в годината; Раждания на глава от населението и други.

Бургас е носител на титлата "най-добрият град" 3 пъти - 2010, 2012 и 2013 г.

Тази награда се е превърнал в слоган за града, като Общинската администрация го използва за популяризиране, а гражданите и гостите на града го разпознават по този начин.

 

Интегрирани индикатори за подобряване на качеството на живот в Община Бургас

 

 

Проектна активност на Община Бургас

 71 финансирани проекта на стойност

311 169 643 лв.

 

Подобряване на образователната инфраструктура

Реконструкция и обновяване на 26 (от 47) училища на територията на общината, обновяване на 14 детски градини, изграждане на 3 нови детски градини

 

Подобрена енергийна ефективност

(саниране)

32 общински сгради

Брой ремонтирани улици и общински пътища

Над 33 броя

Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на Общината

Внедрена Система за управление на околната среда

Внедрена мобилна станция за контрол на качеството на въздухасъстоянито на въздуха

Подобряване на състоянието на въздуха - намаляване на ФПЧ с 10% за 2013 г

Въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

 

Анализ на факторите при изпълнението на Общинския план за развитие

Периодът 2008 - 2011 г. се характеризира с членството на България в ЕС и настъпващата финансова и икономическа криза.

Брутен вътрешен продукт. Официалната държавната статистика не калкулира данните за БВП по области и общини, а по райони на планиране (ниво 2), поради което същите са анализирани, изхождайки от степента им на съотносимост на икономиката на ниво община към общата за региона характеристика.

Периодът до края на  2008 година (включително) се характеризира със запазване на благоприятните тенденции от предходните години за реален растеж на БВП средно с около 6,5 на сто. През 2009 година развитието е прекъснато, реалният БВП пада до нивата на 2007 година. През 2010 година е налице минимален ръст, като нивата на показателите от 2008 година все още не са възстановени от икономиката. След 2006 година България е трайно най-бедната страна между страните от ЕС-27. В страната се отчита най-ниският БВП на човек от населението, измерен в стандарт на покупателната способност (СПС). За периода 2008-2010 г. този показател не се променя и представлява 44% от средното ниво за ЕС-27. Кризата променя и структурата на БВП. Сектор услуги е засегнат най-слабо, като делът му нараства на 65 на сто, компенсирайки спада в дела на индустрията от 3 процентни пункта и аграрния сектор от един процентен пункт. През 2010 година сектор "Индустрия" спада до нивата на 2006 година.

В известна степен изменението на БВП на човек от населението зависи от негативните тенденции в демографските процеси (намаляването на числеността на населението), разгледани по-надолу.

Преки чуждестранни инвестиции

От 2007 до 2010 година делът на преките чуждестранни инвестиции в БВП е намалял близо десетократно, като изтеглянето на инвеститорите от страната започва преди кризата да е усетена реално у нас. Вероятните причини за това са по-ранното свиване на производството в световната икономика, намаляването на свободните разполагаеми средства за експанзия на компаниите, търсенето на максимална ефективност на вложените средства. Но не бива да се пренебрегват и вътрешните фактори. Най-съществени сред тях са качеството на работната сила, често пъти ниският административен капацитет, които са сред най-сериозните нужди, които следва да бъдат адресирани с публични интервенции, често на регионално равнище.

Пазар на труда

Преди световната икономическа криза да засегне България в края на 2008 г., тенденцията на развитие на пазара на труда е доста обнадеждаваща. В периода след 2000 г. се наблюдава постоянен спад на нивото на безработицата, която достига 5,6% (малко над средната стойност за ЕС) през 2008 г. Тази тенденция е съпроводена от нарастване на нивото на заетост сред активното население (64%).

Същевременно, от 2009 г. насам се наблюдава стабилна тенденция на нарастване на нивото на безработицата (+1,2% през 2009 г. и запазване на тенденцията през 2010 г.) и намаляване на нивото на заетостта (-1,4% през 2009 г. и запазване на тенденцията през 2010 г.)

За Община Бургас, анализът на икономическата активност при населението 15-64 години показва най-категорично динамиката в пазара на труда. Активните лица според данните на НСИ за 2011 г. са 106 462 лица. От тях заети са 86%, а безработни - 14%. Това е едно от най-високите равнища на безработица в сравнение с другите големите общини в страната, като най-близо е община Варна с 12%. Значително по-ниско е равнището в общини София и Пловдив - 8%. Равнището е близко и до отчетеното от НСИ средно за страната - 15%. Броят на безработните лица според НСИ е 14 904.

Същевременно, регистрираните безработни лица през 2011 г. според НСИ са 6350 лица в община Бургас. Следователно, 43% от всички безработни са регистрирани в бюрата по труда. Прави впечатление рязкото увеличение на регистрираните безработни за периода от 5 години (2007-2011 г.) - с близо 250%. Рязко нараства и броят на регистрираните безработни младежи до 29 години - увеличение с 376%.

Разрасналата се криза донякъде предначертава рамка за изпълнение на мерките на ОПР, като до голяма степен излиза от контекста на програмното планиране (до 2007 г.) Както и в повечето европейски държави, безработицата оказва най-съществено влияние върху най-уязвимите обществени групи, като: младежи, заети в напреднала възраст, нискоквалифицирана работна ръка, етнически малцинства, хора с увреждания и други групи в неравностойно положение. В още по-голяма степен се влияят групи, за които важат повече от една от изредените характеристики.

В условията на ниско външно търсене, спад на продажбите и ограничено финансиране предприемачите в страната са принудени да адаптират производствените си разходи в т.ч. и тези за труд. Наблюдаваният процес на оптимизация е осъществен преди всичко чрез намаление на заетите лица, което повиши коефициента на безработица до 11.2% през 2011г. Имайки предвид, че преобладаващият дял от освободената работна сила се характеризира с нисък образователен статус, това създаде предпоставки за повишаване на структурната безработица в страната.

Бедност и социално включване

Процесите на депопулация на страната, влошаващата се демографска структура съпътстват свиването на работните места, което изисква прецизност при съотнасянето на броя наети към броя на населението (15-65 годишна възраст). България отчита най-ниската заетост в ЕС за населението от 15 до 65 годишна възраст. Икономическата криза доведе до срив на заетостта с дъно през 2010 година (58,6%), което не е преодоляно и през 2011 година.

 

Членството на България в ЕС. През 2007 г. с членството на България в ЕС се откриват реални възможности за усвояване на средства от СКФ. Оперативните програми, които започват да работят през 2007 г., поставят качествено нови изисквания по отношение на обвързването на проектните предложения и действащите планови документи на местно ниво. В това отношение правят впечатление две особености: не съвсем реалистично планиране на общинските стратегически документи с оглед на предстоящо финанансиране от СКФ от една страна, а от друга - неравномерното стартиране на различни мерки и операции по оперативните програми, които не винаги са съответствие с идентифицираните нужди и приоритети за развитие на общините. Това създава дисбаланс и необходимост от промени в ОПР. 

Оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на резултатите

Логика на интервенцията

ОПР дефинира визията, главната цел и приоритети на развитие на община Бургас въз основа на извършения анализ, на откроените специфични особености в SWOT-анализа и на очакванията за развитие на процесите в заобикалящата среда. Целта е инициативи да стимулират социално-икономическото развитие на общината, осигурявайки повишаваща конкурентоспособност и нарастване на жизнения стандарт на населението от община Бургас.

ОПР на Община Бургас е структуриран като има водеща цел - визия: Община Бургас - привлекателно място за живеене, работа и отдих, с балансирана и устойчива икономика, осигуряваща високо качество на живот и развитие на личността. Въз основа на визията е формулирана и главната и стратегическите цели за развитие:

Главна цел

Осигуряване на привлекателна жизнена среда за населението и създаване на условия за превръщането на община Бургас в стратегически икономически и културен център в черноморския басейн

Стратегическа цел 1 - Постигане на ускорено местно икономическо развитие на общината чрез инвестиции във физически и човешки капитал;

Стратегическа цел 2 - Превръщане на град Бургас в европейки пристанищен град с развито рибно стопанство, туристическа индустрия и модерно селско стопанство;

Стратегическа цел 3 - "Повишаване стандарта на живот и привлекателността на жизнената среда"

 

ОПР на Община Бургас 2007 - 2013 описва предлаганите мерки за проследяване и оценка на изпълнението на общинския план. Предвидено е да се назначи постоянна работна група, която да разработи индикатори за оценка, а оценката да бъде извършвана всяка година.

Поради тази причина, настоящата оценка направи преглед и анализ на изпълнението по всички приоритети и цели на ОПР Бургас  2007 - 2013 г. като за оценяването е използвана следната скала на експертно формулирани оценки: ниска степен на изпълнение, средна степен на изпълнение и висока степен на изпълнение. Избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на ОПР 2007 - 2013 на Община Бургас.

За да бъдат постигнати стратегическите цели, са определени и 4 основни приоритета. Всеки от приоритетите си поставя специфични цели, мерки за постигане на целите и конкретни проекти.

Освен в плана, дългосрочни цели са формулирани и в Програмата за управление на община Бургас, в Стратегията за управление и разпореждане с общинската собственост 2012 -2014 г., в Стратегията за устойчиво енергийно развитие на община Бургас 2011-2020 г., в Програмата за опазване на околната среда 2010-2013 г., във Визията за развитието на здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт, в Общинската програма за закрила на детето, в Програмата за развитие на културно-историческото наследство "Моят град в древността и сега", Актуализация на общинска програма за управление на отпадъците 2008-2014 г., стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Бургас, Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 - 2020.

В Програмата за управление отново са дефинирани стратегически цели, които биват конкретизирани в основни цели, приоритети и дейности за изпълнение. Документът е йерархично структуриран, като тук вече присъстват отговорните звена за изпълнението им. За част от целите са включени резултати и индикатори за измерване на изпълнението им.

Положителен е фактът, че приоритетите в Програмата за управление произтичат и детайлизират заложените приоритети в Общинския план за развитие, като по този начин се осигурява приемственост в реализирането на основния стратегически документ на общината.

Трябва да се отбележи и факта, че не е извършена Междинна оценка на Общинския план за развитие, на база на която да се актуализира стратегическия документ при необходимост, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие.

 

Не се изготвят годишни програми за изпълнение на Общинския план и съответно годишни отчети за изпълнение на тези програми.

ПРИОРИТЕТ 1 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА"

Този приоритет цели постигането на устойчив икономически растеж като подкрепя  създаването и развитието на конкурентноспособна икономика, основана на висока производителност, базирана на иновации и технологично обновление на основните производства. Приоритетът е насочен също чрез модернизацията на икономиката и постигане на устойчив икономически растеж да се създаде базата за повишаване на стандарта на живот. Това би могло да се постигне, чрез подобряване на качествените характеристики на икономическата динамика, в това число повишаване на инвестиционната привлекателност на региона.  Приоритетът има 3 специфични цели и 9 мерки.

Специфична цел 1.1: "Създаване и развитие на привлекателна икономическа среда"

Специфичната цел намира израз във възможностите на местната власт и администрацията да подкрепя предприятията чрез създаване на привлекателна бизнес среда на собствената си територия. Усилията са насочени към създаване на реални условия и предпоставки за привличане на местни и чужди инвестиции и развитие на базирана на знанието общинска икономика.  

Мярка: "Изграждане и подобряване на бизнес инфраструктура". Мярката предвижда реализиране на 9 проекта.

В изпълнение на тази мярка са обособени терени за Индустриален и логистичен парк в ПЗ Север и в град Българово. Създадено съвместно дружество между Община Бургас и "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД- 100% държавна собственост. Дружеството стопанисва и управлява Индустриалния и логистичен парк и  търси инвеститори. Продадени са 6 терена и предстои изграждане на производствени и складови бази.

Финансирането е осъществено по проекти за  развитие на индустриалните зони  по програма ФАР, като са завършени  технически и инвестиционен проект и е изградена  довеждаща инфраструктура, в т.ч.  локално платно с асфалтобетонова настилка, тротоар за пешеходно движение, захранващи кабели и касети за улично осветление, полагане на тръбна канална мрежа, чрез която да се осигури достъп до телефон и интернет. За подобряване на достъпността е изграден нов пътен участък с дължина 1000 м. През 2012 г. е завършено проектирането на довеждаща инфрасттруктура от гр.Българово до "Технологичен парк Българово".

Другите реализирани проекти са свързани със Създаване на високотехнологичен бизнес инкубатор за подпомагане на стартиращи фирми - консултиране, подкрепа, обучение и информиране на МСП. Изготвен е и е финансиран проекти от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013":  "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор - Бургас".  Бюджетът на проектното предложение е  2 690 986, 67 лв. и цели подкрепа на развитието на местния бизнес, чрез предоставянето на услуги. Периодът за реализация е  02.02.2012 г. - 02.02.2015 г.

Бизнес инкубатор Бургас е създаден през 2012 г. и през 2013 г., развива дейностите си и се популяризира като прогресивна структура в подкрепа на местния бизнес. Дружеството предоставя виртуални инкубационни услуги, осигуряващи достъп до материали и инструменти за виртуално консултиране и обучение на членове и партньори на дружеството. Освен това, екипът на Бизнес инкубатор Бургас предлага консултантски, обучителни и експертни услуги на стартиращи и динамични малки и средни предприятия на територията на област Бургас. Множество от реализираните дейности на инкубатора са в изпълнение на други мерки и проекти от ОПР 2007-2013. Като например Мярка "Създаване на партньорства с бизнеса при усвояването на различни финансови инструменти". За периода в който работи, Бизнес инкубатора реализира:  24 обучени представители на управленския и експертния персонал; две проведени обучения; 9 сключени споразумения за сътрудничество; 16 сключени споразумения за инкубация с МСП.

Създадена е и проектна готовност за бизнес-инкубатор "Лазур" в Община Бургас.

Мярка: "Насърчаване развитие на бизнес мрежи и клъстери"

В изпълнение на тази мярка не са реализирани голяма част от проектите, основно поради разминаване в планираните мерки в Плана за развитие и проектните възможности по оперативните програми[1], които са били предвидени като източник за финансиране. Община Бургас подхожда иновативно и в разглеждания период  и  изпълнява Проект: "Роля на иновативните услуги на туристическия пазар в подкрепа на регионалното развитие", финансиран по проект SMART + на програма ИНТЕРРЕГ ІVС. Основна цел е да се инициират туристически клъстери и да се подпомогне сътрудничеството на регионално, национално и международно ниво в областта на туризма. Партньори на община Бургас са Регионалната агенция за развитие в Козани,  /Гърция/, Община Сервия-Велвенто в Гърция и гр. Борна, Германия. Отделът за бизнес планиране и развитие в Район Лайпциг. Дейностите по проекта включват обучения в целевите региони за запознаване с опита в областта на туризма и управлението на дестинациите, разработване и прилагане на пилотна електронна система за управление на дестинациите и закупуване на оборудване за прилагане на разработената система за управление на дестинациите. Системите ще бъдат насочени най-вече към малките и независими доставчици на туристически услуги и ще обединяват и разпространяват разнообразни пакети от туристически услуги. Общият бюджет на проекта е 325 000 евро, от които 104 080 евро е бюджета на Община Бургас. Продължителност на проекта:  1 май 2011 - 31 октомври 2013.

Друг реализиран проект е: "Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа", финансиран по проект SMART + на програма ИНТЕРРЕГ ІVС.  Стойността на проекта е приблизително 227 000 евро, а бюджета  на Община Бургас - 42 638 евро. Водеща организация е Регионална Агенция за развитие на северозападен регион - Клуж /Румъния/, Технологичен парк WALQA в Испания и Център за изследвания и технологии в Хелас /Гърция/.

С реализацията си, проектът допринася за подобряване на конкурентоспособността на региона посредством въвеждането на добри практики и обмяна на опит по отношение на създаването и развитието на научно-технологични паркове (НТП) и адаптирането им към нуждите на местния бизнес и научно-развойната дейност чрез повишаване на сътрудничеството между академични и бизнес среди и администрацията.

В рамките на проекта, беше разработена стратегия за създаване на НТП, бяха подобрени компетентността и степента на включване на заинтересованите лица на местно и регионално ниво по отношение на планиране, развитие и управление на НТП, партньорството им с общината в сферата на иновациите, ползите и необходимостта от създаване на НТП.

Проект "Наука в Югоизточна Европа" - Повишаване на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в Югоизточна Европа (SEE SCIENCE), Финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа. Проектът е с общ  бюджет: 2 252 960 EUR, като бюджетът на Община Бургас  97 860 EUR

Целта на проекта е да се формира визия на Югоизточна Европа като място за иновации чрез повишаване на общественото съзнание за значението на природните науки, технологични процеси и иновациите чрез: 1) засилване ролята на Научни центрове насърчаващи иновациите чрез подобрени функции и капацитет; 2) обединяване на усилията на индивидуалните научни центрове на ниво Югоизточна Европа; 3) разработване на нови, устойчиви инструменти, увеличаващи ефективността на сътрудничеството между заинтересованите страни; 4) използване на потенциала на нов софтуерен инструмент водещ науката по близо до широката общественост и по-специално младите хора;

Мярка Развитие на клъстери в морската индустрия; рибното стопанство и аквакултурите; туризма и селското-стопанство на база на добре развит научен потенциал в двата университета и двата колежа на град Бургас.

По тази мярка няма регистрирано изпълнение, като причините са свързани най-вече с нереалистично планиране на мярката - няма стартирани подобни процедури по ОП и ПРСР, както и специализацията на университетите в Община Бургас, които са извън фокуса на мярката.

Мярка "Инвестиционен маркетинг и икономическо развитие"

По тази мярка се реализират текущи дейности с общинско финансиране, насочени в няколко посоки: инвестиционен маркетинг чрез активно популяризиране на общината сред потенциални инвеститори по бизнес форуми, срещи с предствители на различни държави, представители на посолства и търговски мисии в страната, както и подготовка и разпространение на рекламни материли: икономически каталог, различни видове брошури, бизнес каталог. Община Бургас участва и на различни форуми, различни мрежи от общини - например НСОРБ.

Дирекция "Евроинтеграция" (преструктурирана в "Европейски политики") осъществява активна комуникация и участва в съвместни инициативи с редица градове, региони и партньорски мрежи: Град Риека, Република Хърватия; Югозападен Окръг на Москва, Руска Федерация; Град Гент, Белгия; Град Валенсия, Испания; Град Мадрид, Испания; Град Медан, Северна Суматра, Република Индонезия

Както и следните мрежи: Сдружение "Черноморски Еврорегион (BSER); ICLEI International Council for Local Environmental Initiative; EUROCITIES;  BALCINET Balkan Cities Network - мрежа на най-големите балкански градове от 8те държави на Балканите; NEEBOR The Network of Eastern External Border Regions и ECAD European Cities Against Drugs- Европейски градове срещу дрогата.

В подкрепа на тази мярка е и реализираният проект по ОПАК - "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район",  в партньорство с МРРБ

Проектът е на стойност 519 974.92лв. и е финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/08/1.4-02 "Администрацията - партньор на бизнеса". Продължителност: февруари 2009 г. - май 2010 г.

Постигнатите резултати са: създадена Работна група, действаща като постоянна консултативна комисия по ПЧП към община Бургас; проучено европейското законодателството и добри практики за ПЧП; извършен анализ на публичните услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП и изготвена Карта с обекти и услуги за публично-частни партньорства в община Бургас; идентифициран Пилотен модел за публично - частно партньорство и разработени конкретни стъпки за прилагането му.

В подкрепа на икономическото развитие и с решение на ОС е създадена комисия за подпомагане на малките и средни предприятия на територията на Община Бургас. Комисията работи в подкрепа на МСП на територита на общината, като предоставя консултации по повод получаване на  кредити, предоставени целево от финансови институции на МСП, регистрирани или развиващи дейността си на територията на Община Бургас; подпомагане при осъществяване на контакти, във връзка със сключване на споразумения с търговски банки и други финансови институции, които осъществяват специални програми за кредитиране на МСП; взаимодействие с организации и сдружения на малкия и среден бизнес, както и разработване на целеви предложения и програми за сътрудничество с органи на ЕС и други институции по проблеми на малкия бизнес; целеви консултации за подпомагане на малкия и среден бизнес, чрез предоставяне на информация и съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина; събиране на информация, проучване на добри практики от други градове, анализи и прогнози по текущи проблеми; организация или съдействие при организирането на местни обществени мероприятия като семинари, работни срещи, изложби, панаири, организиране на групови изложения и други подобни за популяризиране на бизнеса; консултации по повод разработването на проекти, реализация на бизнес идеи и иновативни подходи, подготвяне на документи за субсидии, анализ и наблюдение състоянието на малкия и среден бизнес на територията на Община Бургас; създаване на информационен сайт за подпомагане на малкия и среден бизнес в процеса на вземане на решения за инвестиции, както и поддържане на информация за предстоящи търговски панаири, семинари, лекции и работни срещи, публикации и др.; интегриране и възможности за реализация  на  малкия и среден бизнес в регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката; провеждане на семинари и информационни дни, касаещи създаването, развитието и управлението на малък частен бизнес, данъчна политика, законодателство на Република България и др.

За периода от създаването си до края на отчетния период Комисията е извършила следните дейности: регулярни срещи на Комисията с представители на малкия и среден бизнес, Търговско промишлена палата- Бургас и Търговско индустриална камара- Бургас за обсъждане на проблеми и предложения за дейности свързани с подпомагане на бизнеса, които да бъдат включени в Програмата за подпомагане на малкия и срден бизнес. Присъствали  са представители на 22 фирми; съвместно с Бюрото по труда- Бургас са проведени информационни среща във връзка  стартиране на нови схеми по ОП "Развитие на Човешките ресурси", а с ОИЦ - Бургас и срещи във връзка с финансиране по ОПРЧР и ОПРКБИ, инизиативата JEREMIE. На срещите са представяни и услугите на бизнес инкубатора. Този тип срещи са посетени от близо 150 фирми. Регулярно се изпраща информация и се канят представители на срещи с предприемачи, чуждестранни бизнес делегации, на които могат да се осъществят преки бизнес контакти (Литва, Русия), предоставя се информация и се канят фирми за за търговски мисии, организирани и финансирани от Агенцията за инвестиции. Организирани са също безплатни посещения на Пловдивския панаир.

Степен на изпълнение на специфична цел 1.1.: Постигнатото изпълнение на целта е средно - високата степен на изпълнение по отношение на инвестиционния маркетинг контрастира с по-ниското ниво по отношение на икономическо развитие, отчасти и поради ограничените възможности на общинската администрация в това отношение. Все пак за периода на изпълнение на плана е привлечено проектно финансиране от различни източници и подкрепено от общинско финансиране, които водят до подобряване на бизнес средата и инфраструктура в Община Бургас.

Специфични цел 1.2 "Създаване, развитие и пълноценно използване на системи за професионално обучение и квалификация"

Тази цел се основава на повишаването качеството на човешкия капитал, което трябва да подобри икономическата средата и да стимулира привличането на инвестиции в сектори генериращи по-висока добавена стойност в икономиката. Основните мерки са насочени към създаването и развитието на партньорство между образователните институции, органите на местно самоуправление, бизнеса, и НПО, с оглед намаляване на различията между изискванията на работодателите и образователно-квалификационните характеристики на работната сила, за подобряване на професионалната подготовка на заетите и придобиване на практически опит от учащите през време на обучение. За изпълнението на тази цел са предвидени две мерки.

Мярка "Отворени системи за професионално обучение" - В изпълнение на тези мерки са реализирани проекти от  професионалните гимназии на територията на Община Бургас (описани в приложената таблица)- ПГМЕЕ, ПГЕЕ, ПГ по транспорт и ПГ по туризъм -Бургас. Акцентира се върху подготвеността на учениците за пазара на труда, създаването на приемливи и гъвкави условия при комбиниране на учебен процес и заетост (дуална система на обучение); търсене на варианти за преустройство на специалности в гимназиите, адекватни на търсенето на пазара на труда, създаване на система за валидиране на придобити неформални знания и умения, обновяване на МТБ в професионалните гимназии-работилници, учебни кухни и др.

Мярка "Повишаване на чуждоезиковата подготовка и компютърната грамотност"

В изпълнение на тези мерки са реализирани проекти за Курсове по компютърна грамотност на безработни лица във възрастовата група над 50г. и на дълготрайно безработни; Провеждане на курсове за подобряване компютърната грамотност сред рискови групи на пазара на труда; Курсове за чуждоезиково обучение на безработни лица във възрастовата група над 50г. и на дълготрайно безработни. Курсовете са реализирани чрез проекти по Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства и СКФ, като в резултат са обучени 50 записани ученици в професионални гимназии; 50 мотивирани родители; 25 обучени учители143 обучени възрастни в неравностойно положение.

Към изпълнението на тази мярка допринася и проект "Сребърен град", чието изпълнение започва в периода 2007-2013, но основните резулттаи и въздействието ще бъдат факт през следващия период за планиране. Проект "Сребърен град" с период на изпълнение 10.2012 - 09.2014, бюджет за Община Бургас 136 518 евро, по който е извършено проучване за нуждите за хората над 50г., пилотен модел за обучение по компютърна грамотност и бизнес предприемачество на хора над 50 г. - мин. 40 обучени лица и ще се разработи план за действие за активен живот на възрастните хора.

Степен на изпълнение на специфична цел 1.2.: Постигнатото изпълнение на тази специфична цел е средно.  Със средствата с които разполага общоинската администрация успява да привлече ресурс за изпълнение на общинската политика, В допълнение,  косвен принос има и от дейности, финансирани чрез проекти с различно донорско финансиране.

Специфична цел:1.3 "Подобряване ефективността на управление на общинската администрация"

Тази специфична цел е насочена в подкрепа на ролята на администрацията и изпълнението на нейните функции в процеса на прилагане на законодателството на Европейската общност, планиране и програмиране, управление на финансовите ресурси и участие в интеграционните процеси. Като ключова институция на местно ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд, Общинската администрация следва да развива капацитет в тази област, като същевременно се ангажира със споделяне на експертиза с местния неправителствен сектор.

Мярка"Подобряване качеството на публичните услуги за граждани и бизнес"

Реализирани са различни дейности в изпълнение на проектите по тази мярка:

През 2008 г. Община Бургас се сертифицира по международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Тези стандарти са разработени и внедрени като средство за утвърждаване доброто име и репутация на общинската администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване на дейностите й. При промяна във версията на стандарта по качество от 30.07.2009 г. в Община Бургас се въведе новата версия /ISO 9001:2008/, а сертификационният одит се проведе и премина успешно пред Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification. Успешно преминаха и вътрешният одит, прегледът от ръководството през м. май 2010 г. и надзорният одит на внедрената ИСУ по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в края на 2010 г. Констатациите направени от одиторския екип от сертифициращата организация  "Бюро Веритас" показаха, че интегрираната система за управление на качеството и околната среда е ефикасно внедрена и поддържана и съответства на изискванията на стандартите.

Утвърдени и въведени са следните документи:

 • Инструкция за деловодната дейност в Община Бургас;
 • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Бургас;
 • Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община Бургас;
 • Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация Бургас;
 • Инструкция относно механизма на обработване но лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване;
 • Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите, оторизирани с достъп до регистри с лични данни.
 • Технологични карти на всички административни услуги, които се актуализират перманентно.
 • План за ефективно и прозрачно управление на Община Бургас с включени антикорупционни мерки.

Въведени са и определени  електронни услуги и електронизирани процеси:

Ü  осигурена възможност за директен контакт чрез електронна поща с всички ръководители на структурни звена.

Ü  възможност за подаване он-лайн на заявление за достъп до обществена информация.

Ü  възможност за деловодни справки и справки за задълженията по ЗМДТ.

Ü  описани са всички услуги, извършвани от администрацията с възможност за сваляне на бланките за заявяването им.

Ü  от началото на месец октомври 2010 г. Община Бургас е първата голяма община в България, която след столичните райони Триадица и Слатина, се включва в националния електронен портал www.egov.bg . Чрез него Община Бургас предоставя 7 електронни услуги: издаване на удостоверение за постоянен адрес; издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес; издаване на удостоверение за настоящ адрес; издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес; издаване на удостоверение за родствени връзки; издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице; издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние.

Ü  имотен регистър на разпорежданията с общинска собственост

Ü  гише на предприемача с информация за документи, касаещи малкия и среден бизнес

Ü  публичен регистър на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас

Развитието в дейността на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" като част от структурата на Община Бургас е в постоянно повишаване ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите. При повишаване удовлетвореността на хората от предлаганото административно обслужване, ще се стимулира доброволното заплащане на дължимите данъци и такси. Подобряването на обслужването ще се постигне чрез оптимизиране на процесите, което е свързано и с опростяване на декларациите (правомощие на министъра на финансите); по-пълно прилагане на принципите на служебното начало, най-вече при събирането на доказателства, което все повече ще се постига чрез обмен на данни между институциите; развитие в областта на предлагане на електронни услуги; предоставяне на информация, в т.ч. и чрез медиите за срокове за подаване на декларации и за заплащане на задълженията.

-         Обслужване на граждани в Центъра за административно обслужване:

През 2013 г. Центърът за административно обслужване на Община Бургас придобива  нова визия -  модерен дизайн, простор, светлина и удобство. Въведена е  билетна система за управление на "опашките". Системата е многоезична, като освен на български, тя предоставя информацията на руски и английски език. За всеки гражданин е осигурено седящо място срещу обслужващия го служител. По този начин се създава повишено доверие между служител и потребител на услуги, гражданинът получава съвет на място и помощ при попълване на документацията, благоприятства се запазването на личната тайна от обкръжаващата среда. Част от служителите от дирекцията, директно работещи с граждани, посещават жестомимичен курс.

Създадена е нова организация на работа. На гишетата се обслужват само и единствено гражданите и гостите на града, а за обработката на цялата вътрешна кореспонденция е сформиран специален бек-офис в друго помещение. Така служителите отделят специално внимание на гражданите и ги обслужват по-ефективно

През изминалата 2013 г. само в административното деловодство на ЦАО са регистрирани 128 260 броя документи, издадени са 72 броя удостоверения за трудов стаж - УП-3 и 62 - броя удостоверения за възнагражденията на гражданите - УП-2. Регистрираните писмени жалби, сигнали и предложения на гражданите са 940 броя. Подадени са 41 заявления за достъп до обществена информация. На всички е изпратен отговор, има 10 решения за отказ. 

Само в приемните дни на Кмета на общината са участвали 353 граждани и юридически лица, а в приемните дни на зам.-кметовете - 569 граждани. Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура, жилищни потребности.

В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица. В резултат на това са направени 950 публични обявления. Нарасналият обем на работа е наложило поставянето на допълнителни информационни табла.

Продължава и актуализацията за НБД "Население" на архивен регистър на населението за лицата с изтрити записи  на територията на гр. Бургас, която е заложена да приключи до края на 2014 г., след което следва да продължи и актуализацията на активна картотека. Продължава качването на актовете за раждане, брак и смърт от 1985,1986 и 1987 г. от служителите от звената за сключване на брак и актове за смърт.

И през 2013 г. общинска администрация продължи добрата практика да покрива критериите за прозрачност. Дирекция "Административно обслужване" подготви и подаде подробна информация за участие в Конкурса на Фондацията за прозрачни регламенти за приз в категория "Най-прозрачна общинска администрация". През същата година Община Бургас е отличена със специалния приз  за устойчиво прозрачно управление в периода 2008 -2013 г. на церемонията по връчването на Годишните награди за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общински администрации.

Удовлетвореност на клиентите - самоконтрол и самооценка

На разположение на гражданите е изготвена анкета за качеството на административното обслужване, която е достъпна в Центъра за административно обслужване, в териториалните дирекции, а в сайта на Общината може да се попълва онлайн. С цел повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса, резултатите от нея  се анализират периодично и се публикуват на сайта на общината, като се вземат мерки относно забележките и резултатите.

Мярка "Обучение на общински служители"

По справки предоставени от дирекции "Бюджет и финанси" и "Човешки ресурси", през 2010 г. са били отделени 15 375 лв. за участие на 52 общински служители в 26 обучения.

През 2011 г. изразходваните средства са в размер на 14 400, 50 лв. за участие на 114 служители в 31 обучения.

През 2012 г. са изразходвани 13 950, 60 лв., като 208 общински служители са участвали в 65 обучения.

През 2013 г. Община Бургас като бенефициент по ОПАК и изпълнявайки проекта по процедура BG051PO002/12/2.2-07 е предоставила възможност до момента на 112 общински служители да се обучат, преминавайки през 31 обучения. Голям брой служители останаха изключени от обучения през изминалата година поради недостиг на средства.

В допълнение, по различни проекти също са били обучавани общински служители, включително:

Проект "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично- частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район", финансиран по ОПАК.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 515 000 лв. Проектът е изпълнен в периода  10. 02. 2009 г. - 10. 05. 2010 г., като постигнатите резултати са:

 • Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за прилагане механизма на ПЧП;

Проект "Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас", финансиран по ОПАК

Продължителност: 2 май, 2012 - 02 ноември, 2013 (18 месеца), бюджет за Община Бургас: 454 090,00 лева, като партньор на Община Бургас е Община Гент, Белгия. Част от дейностите по проекта включват и проучване на международния опит и изведени добри практики за комуникация от гр. Гент, Нант и Ротердам подходящи за прилагане в Община Бургас, проведени обучения по ефективна и стратегическа комуникация на служители на Община Бургас.

Проект "Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас" Приоритетна ос І: "Добро управление", финансиран по ОПАК

Продължителност: 22.11.2012 г. - 22.05.2014 г. (18 месеца), бюджет: 180 451 лева

Обща цел на проекта е подобряване работата на общинска администрация- Бургас, чрез прилагането на ефективни механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата.

Специфични цели:

1. Оптимизиране на функциите на общинска администрация- Бургас за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;

2. Подобряване на организацията и работните процеси в общинска администрация- Бургас;

3. Постигане на максимална релевантност на функциите на вътрешните административни звена спрямо поставените цели и правомощията на местната власт;

4. Създаване на механизъм за обективна оценка на работата на общинската администрация.

Проведени са обучения по стратегическо планиране на служители на общинската администрация.

Към края на 2013 г. проектът е в изпълнение, като се очаква резултатите да бъдат реализирани през 2014 г.

Мярка "Изграждане и развитие на трансгранични и транснационални партньорства"

Община Бургас участва и си партнира по множество проекти, финансирани от различни програми за международно и транснационално сътрудничество. Към края на 2013 г., община Бургас е партньор в 18 проекта, финансирани от различни програми, сред които URBACT II, програма Култура 2007-2013, Интелигентна енергия Европа, Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция, Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, LIFE+, SMART+, ОП Югоизточна Европа, ОП Черноморско сътрудничество. Общата стойност на проектите (разполагаме бюджет на община Бургас) е 2698889 лв.

Мярка "Повишаване информираността на местната общност и подобряване участието на гражданите и неправителствения сектор в управлението на общината"

В изпълнение на тази мярка са реализирани редица дейности, изпълнявани от различни дирекции: Дирекция "Административно обслужване", дирекция "Информационно обслужване"  и др.  Като част от множество проекти на Общината също са реализирани дейности за повишаване на прозрачността на работа на Общината и информираността на местната общност.

Община Бургас поддържа Интернет страница, която непрекъснато се обновява и включва нови функционалности. Страницата е налична на български, руски и английски език. Обновяване на интернет страницата на общината и увеличаване на функционалностите:

Ü  През 2008 г. Община Бургас първа сред българските общини разработи и реализира Стратегия за управление на информационните системи в общинската администрация. 

Изградени са и се поддържат девет зони със свободен интернет достъп: сградата на Община Бургас, площадът пред Община Бургас, Туристическия Информационен Център, Гаров площад, площад "Тройката", площадът пред Операта, Летния театър и района около него и др.

Осъществяват се он-лайн излъчвания от сградата на Община Бургас на всички обществени поръчки по ЗОП, с което през 2010 г. Община Бургас стана първата община в България, която осъществи такова излъчване и показа на практика откритата и прозрачна работа на администрацията.

Ü  Чрез поставената на сградата на Община Бургас уеб камера интернет-потребителите могат да разглеждат в реално време центъра на града.

Ü   През 2008 г. е пусната нова интернет страница на Общината, като само за една година посещаемостта й нараства с 270 % спрямо посещаемостта на предишната страница. В интернет страницата на Общината са поставени линкове и банери към полезна за жителите и гостите на града информация, като тази за Зоната за платено паркиране (Синя зона), резултатите от измерванията на антените на мобилните оператори, екологичния мониторинг и др. Непрекъснато се поддържат и  развиват с нови функционалности интернет страниците на Община Бургас и на Общински съвет Бургас, като с помощта на съвременни административни модули информацията на тези страници се обновява във възможно най-кратки срокове. Интернет страницата на Община Бургас е разработена и на руски език. Уникалните посещенията на интернет страницата на администрацията за първи път от създаването й надхвърлиха един милион, а общият брой посещения на страницата е над три милиона сто двадесет и шест хиляди.

Ü  Интернет страницата на Общината се поддържа в процес на непрекъснато развитие и обновяване, като резултатът от това е двукратното спечелване на престижното второ място в десетия юбилеен конкурс "БГ Сайт" в категорията "Публична администрация и НПО" през 2009 и 2010 г. сайтът на Община Бургас е даден като пример за добра практика на откритост и прозрачност в Наръчника за прилагане принципите на добро управление, издаден от Омбудсмана на Република България през 2009 г.

Ü   Непрекъснатото развитие на интернет страницата в посока открито и безпристрастно предоставяне на информация наклони везните към Община Бургас при връчването на награда "Златен ключ" за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за гражданите, както и при спечелването от общината на наградата "Най-прозрачна общинска администрация".

Ü  Разработени са интерактивни карти и пътеводители, които са поставени както на интернет-страницата на ТИЦ, така и на разположения там киоск, с което се дава възможност на гостите на града да се запознаят по атрактивен начин със забележителностите му и да получат ориентир за интересуващите ги обекти.

Ü  Пуснати са в експлоатация два информационни киоска: един на входа на централната сграда на общината и един в ЦАО. Те дават на посетителите информация за общината, за извършваните от администрацията услуги, местните данъци и такси, както и предоставят данни за състава и комисиите на Общинския съвет.

През 2010 г. Община Бургас е отличена като "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". Статуетката "Златен ключ" в тази категория й бе присъдена за "отлично изпълнение на задълженията за публикуване на информация по чл. 15; пълна и лесна за навигиране секция "Достъп до информация" на сайта й. Отговаря на заявления за достъп до информация по електронен път в срок и по същество".                                                                     

За "Най-прозрачна община" Община Бургас за работата си през 2009 г. се класира на второ, а през 2010 г. на първо място. Конкурсът се организира от "Фондация за прозрачни регламенти" и има за цел да отличи областните и общински администрации в страната, които постигат прозрачност в своите действия и се проявяват като добър партньор на гражданите.

Допълнително, постиженията на общината са:

Улеснен достъп на граждани с увреждания, като бяха направени рампи за инвалиди и се изгради подвижна рампа за инвалидни колички в централната сграда на община Бургас.

Всеки служител излезе от анонимност и всички служители задължително носят баджове, идентифицирайки се с имена и длъжност. Изгради се система за контрол на достъпа в Общинска администрация Бургас, което дава и възможност за контрол по спазването на работното време.

Всички кметства работят с ЛБД "Население", като обновяване на данните се прави на 3 месеца от Дирекция "Информационно обслужване". Това им позволява да работят по актуализация за НБД "Население" и да отпечатват автоматизирано различните Удостоверения по АПОН.

Извършва се цифровизация на съществуващите семейни регистри по гражданско състояние.  Това ще улеснява дейностите по справки в старите семейни регистри, като поддържа цифрови копия на техните страници. Цифровите копия на семейните регистри са организирани така, че е възможно да се правят справки в тях от всички работни места в отдел ГРАО, да се търси по том, страница, имена и адреси.

Изградени са и се поддържат седем зони със свободен интернет достъп: сградата на Община Бургас, площадът пред Община Бургас, Туристическия Информационен Център, Гаров площад, площад "Тройката", площадът пред Операта, Летния театър и района около него.

Към изпълнението на тази мярка допринася и проект: "Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас" с продължителност: 2 май, 2012 - 02 ноември, 2013 (18 месеца). Бюджет за Община Бургас: 454 090,00 лева, партньори на Община Бургас: Община Гент, Белгия. С реализацията на проекта са разработени общинска стратегия за комуникация, както и разработени и приложени пилотни модели за повишаване на прозрачността и прилагане принципите на добро управление на местно ниво.

Принос има и изградения областен информационен център по проект "Създаване и функциониране на Областен информационен център - Бургас", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ 2007- 2013 г.".  Проектът е с бюджет 526 275,32 лв. и продължителност 36 месеца. През 2012 г. реално започна да функционира Областния информационен център - Бургас, чиято основна функция е да популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове, чрез предоставяне на обща и специализирана информация в центъра, както и организация на мероприятия, тематични конференции и на специални събития.

Една от основните и най-значителни дейности на ОИЦ-Бургас е провеждането на събития с цел популяризиране на помощта от ЕС. През май месец тази година, се състоя инициативата "Дни на Европа", в рамките на която се проведоха различни информационни срещи, дискусионни форуми, тематични конференции с представители на централната и местната власт, на бизнеса и на неправителствения сектор; бяха организирани изложби, концерти, театри, състезания и викторини.

Степен на изпълнение на специфичната цел: степента на изпълнение е много висока, като са реализирани в по-голямата си част предлаганите дейности/проекти. За част от дейностите се очаква проектите да бъдат завършени след 2013 г., в този смисъл и  резултатите да се появят по-късно.

Община Бургас участва много активно в отворените схеми по оперативните програми и други програми за сътрудничество, като процента на успеваемост е висок. Подготвени са и са реализирани голям брой проекти в много различни области, както и повишаване на административния капацитет в областта на предоставянето на по-качествени услуги за гражданите и бизнеса. Към момента и в условията на рестриктивен бюджет Община Бургас има сключени договори за изпълнение на 32 проекта на обща стойност 37  млн. лв. и възстановени средства в размер на над 25 млн. лв. Проектите са ориентирани главно към постигане на стратегическите цели на ОПР.

Тези резултати говорят за изградения капацитет в общинската администрация за подготовка на проекти и усвояване на средства, както и работа в партньорство между общините и с областната администрация, което е потвърждение, че целите на този приоритет са изпълнени в голяма степен.

Цялостната оценка за изпълнение на приоритет 1 е средна до висока, като се базира на качествената оценка на изпълнението на специфичните цели. За първата и втората специфична цел е постигнато средно изпълнение, докато за третата специфична цел изпълнението е много високо. Това се дължи отчасти на планираните мерки, които трудно могат да се повлияят от действията на администрацията от една страна (специфична цел 1 и 2), както и на разкрилите се проектни възможности, които стимулират изпълнението на специфична цел 3.

 

 

[1] Процедурите по ОПРКБИ за бизнесмрежи и клъстери стартират късно и са прекратени впоследствие.

ПРИОРИТЕТ 2 "РАЗВИТИЕ НА ДИВЕРСИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА"

Този приоритет определя подкрепата на местната администрация за развитието на икономиката чрез развитието на сектори с потенциал за растеж, които да генерират допълнителни работни места.

Специфична цел: 2.1 "Развитие на туризма чрез подобряване на имиджа на туристическата дестинация"

Тази стратегическа цел идентифицира туризма като основен отрасъл и необходимостта туристическото развитие да бъде ориентирано към подобряване на икономическото развитие на областта и да носи реални ползи на местното население. Определени са и предпоставките за развитието му - съхранението на основните туристически дадености заедно с тяхното социализиране в комбинация със спорт и рекреация. Ролята на местните власти е да успеят да осигурят инфраструктурните условия, както и мерки за привличане на посетители и опазване на туристическите ресурси.

Туризмът на територията на Община Бургас:

Характерна за гр. Бургас е ролята му на разпределителен център на туристическия поток към прилежащите курорти на север и на юг по българското Черноморие. Поради ограниченото туристическо предлагане, недостатъчния имидж като туристическа дестинация и не добре развитата туристическа инфраструктура в град Бургас, както и поради голямото предлагане на туристически услуги извън него, предпочитанията и на чуждите и на българските туристи са насочени към останалите курортни селища по Черноморието. Това определя и едно от основните ограничения на целевата територия - макар и голям, туристическият поток не остава в целевия регион или остава за кратък престой, без да се посещават местните атракции.

За периода на прилагане на мерките на ОПР въпреки различните промени в социално-икономическата среда са реализирани редица проекти, за да бъде формирана дестинация и местен туристически продукт, както и комплексни мерки за привличане на туристи. По-долу е направен кратък прегед на динамиката в туристическите потоци:

Посещения на туристи:

Поради сериозния трафик на Летище Бургас цифрите за брой туристи, пристигащи в Общината са завишени, тъй като Бургас е разпределителен център. Все пак данните за посещения и реализирани нощувки в Община Бургас през 2011 г. показват увеличение:

Таблица 6. Изменение на реализираните нощувки, броя на туристи и приходите от туристическа такса

година

Брой реализирани нощувки

Брой туристи (българи)

Брой туристи (чужденци)

Приходи от тур. Такса (лв.)

Брой категоризирани обекти

Приходи от категори-зация

2010

275 925

73900

25610

393 393,66

 

 

2011

281 026

79945

28100

383 532,41

517*

173 335**

2012

307205

81216

31472

282 762

66

34600

2013

393 853

100 044

40 764

348 518,00

114

36 700

*За периода м.11.2007г. - м.08.2011г

**За периода м.11.2007г. - м.08.2011г

Източник: Данни от община Бургас

За периода на действие на ОПР 2007-2013 на Община Бургас е налице увеличение в броя на нощувките и посещенията, както за българските, така и за чуждестранните туристи.  Разбира се не се отчитат групите на туристи, посещаващи роднини и приятели, както и транзитно преминаващите.

Графика 5. Изменение на броя на нощувките и туристите в Община Бургас

Постъпилите приходи се разходват във връзка с дейността на отдел "Туризъм" за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, зелените площи, издръжка на Туристическия информационен център, реклама на Бургас, като туристическа дестинация на национално и международно равнище.

Предвидените мерки в подкрепа на туризма са:

Мярка "Проучване на пазарите"

Мярка "Разработване на пакет рекламно - информационни материали за промоция на продуктите"

Мярка "Подобряване на интерпретацията на наследството на района"

Мярка "Повишаване на качеството на предлагането и създаване на "доволни" клиенти"

Мярка "Изграждане на туристическа инфраструктура"

Предвидените проекти за изпълнение на тези мерки са 25, като те са изпълнени в различна степен.

В подкрепа на изпълнението на тези мерки са реализирани редица проекти с различно финансиране, които са комплексни - насочени към инфраструктура, маркетинг, проучване на пазарите, популяризиране на атракциите.

 • Проект "INNOVATIVE HANDICRAFT" (IN HAND), финансиран по програма Култура 2007 - 2013. Продължителността: Декември 2008 - Май 2010. Бюджет на Община Бургас: 57 536 EUR.

http://www.in-hand.eu/

Проектът цели  да се създадат условия за иновации и изследване, за да се стимулира икономическия и културен растежа на занаятчийството. По време на изпълнението на проекта бе извършен подбор на занаятчии и художници, чийто творби бяха включени в международните изложби, организирани по проекта.

 • Проект "Добавена стойност на културата и културното наследството за регионалните политики за устойчив туризъм - CHARTS / Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability/", финансиран по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC. Продължителност: 30 месеца, от януари 2012 до юни 2014г. Бюджет на Община Бургас: 95 320 Евро

В изпълнение на проекта са извършени дейности по идентифициране, анализ обмен и трансфер на добри практики относно изменението на климата, достъпността до културно наследство, ефективни партньорства, приемащите общности, критерии за качество, информация за посетители, маркетинг на дестинациите и културни маршрути, за устойчив туризъм.

 • Проект "Роля на иновативните услуги на туристическия пазар в подкрепа на регионалното развитие" - /SMART TOURISM/, Финансиран по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, подпрограма SMART+ с продължителност: 1 май, 2011 - 31 октомври, 2013. Бюджет за Община Бургас: 105 000 евро

Партньори на Община Бургас са регионалната агенция за развитие в Козани /Гърция/, Община Сервия-Велвенто /Гърция/ и град Борна /Германия/. В резултат от проекта са изготвени анализи за състоянието на туристическия сектор, проведени са партньорски срещи и обучения, разработен е туристически портал за гр. Бургас. Порталът е уникален за България, като в него е събрана на едно място и представена по атрактивен начин цялата информация за гр. Бургас, от която един турист се нуждае. Има възможност за резервация на хотели, както и за преглед на всички събития които ще се проведат в гр. Бургас по времето на престоя на гостите на града. Заедно с туристическия портал в Бургас заработи и още една уникална за България услуга, т. нар. Burgas Card. Burgas Card предоставя възможност на притежателя и да получи свободен вход до музеите на Бургас, безплатен превоз в автобусната мрежа, безплатен паркинг, безплатно наемане на колела под наем, както и множество намаления при посещение на концерти, фестивали, както и в търговските обекти в гр. Бургас. http://gotoburgas.com/. Официалният туристически портал на Бургас - gotoburgas.com спечели първа награда от най-престижният форум за уеб-награди в България, конкурса "Бг сайт" 2013. Go To Burgas взе 1-во място в категория "Адаптивни и отзивчиви сайтове". Да бъде отзивчив един сайт означава, че дизайнът и техническите му параметри са изпълнени така, че да може порталът да се използва на всички видове дигитални устройства - компютри, телефони, телевизори, таблети.

 • Проект "Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация", Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/008. Проектът е с продължителност 30 месеца, като изпълнението му приключва през м. Май 2014г. и е на обща стойност 5 491 030, 68 лв.

В обхвата на проекта са включени разнообразни групи дейности, свързани с реконструкция, обновяване и социализация на остров Света Анастасия, както и обекти от туристическия маршрут в града - знакови обекти на културно-историческото наследство. Разработена е  маркетингова стратегия за популяризиране на туристическата дестинация "Бургас и Остров Света Анастасия" и обособяване на туристически маршрут от площад "Св. Св. Кирил и Методий", през ул. Александровска и ул. Богориди до историческото ядро на Приморски парк. В изпълнение на стратегията са реализирани дейности за промотиране на маршрута - дискусионни срещи и промотурове, филм и клип за острова, каталог.

 • Проект: /I етап/ Късноантична и средновековна крепост "Аква Калиде Термополис". Реконструкция, реставрация, консервация и социализация на банята "Сюлейман Кануни Каилъджа" - като жив музей на минералната вода кв. "Ветрен", гр. Бургас на стойност 458 629,20 лв. с ДДС . II етап на обекта е на стойност 367 417,64 лв. с ДДС. Предстои започване на СМР.
 • Проект "Зелени коридори" - популяризиране на природно, културно историческото наследство в региона на Бургас и Къркларели.  Партньори по проекта са Община Бургас, България и Община Къркларели - Република Турция, като проекта се реализира в продължение на 12 месеца /02.07.2011- 01. 07. 2012/. Общият бюджет на проекта е 192 433,95 лв.

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:  проведено проучване на природното, културно и историческо наследство в Бургаски регион в областта на туризма, околната среда и опазване на културните и исторически паметници. Идентифицирани са близо 60 забележителности бяха идентифицирани и систематизирани, като за всяка бе изработено подробно досие; Проведени са два експертни форума с наименование "Възможности за създаване на зелени коридори" в Бургас и Къркларели. Разработена е концепция за мрежа от "зелени коридори", с цел да се разгледат различните възможности за обединяване на природните, културни и исторически забележителности и ключови дестинации в обща система от зелена велосипедна мрежа въз основа на принципите за устойчиво развитие. Разработен е интерактивен пътеводител, даващ възможност на интернет потребителите не само да получат подробна информация за идентифицираните обекти на природното, културно и историческо наследство в трансграничния регион, но и да се насладят на една виртуална разходка по обвързващата ги мрежа от веломаршрути, обединени в система от зелени коридори. http://greencorridors.burgas.bg

 • Проект "Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа", Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/016. Проектът е на обща стойност 445 161лв. Дейностите, включени в обхвата му, включват създаването на разнообразни и с регионален потенциал туристически продукти, които чрез ефективен маркетинг да се промотират на туристическия пазар и да привлекат нови пазарни сегменти: нови туристи от страната и чужбина; подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район; участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири; организиране на експедиентски пътувания за туроператори, автори на пътеводители, журналисти.

Със средства от туристическа такса, от отдел "Туризъм", са реализирани и други дейности, например археологически разкопки в Сарафово и Крайморие. Археологически обекти в ж.к "Крайморие", н. "Форос" и м. "Пода" - археологическите обекти в този район са обявени от категория "Национално значение".

Изготвяне и разпространение на рекламни материали

През 2012 е променена визията на рекламните материали, с които Община Бургас се представи на международни и национални изложения, официални срещи, конференции, семинари и други събития, като се поставя акцент върху културните събития и програма, както и знакови обекти в града. Информация, която се актуализира периодично е оформена в туристически пътеводител на четири езика.. 

Визуализация и изграждане на информационен щанд, за представяне на община Бургас, като атрактивна туристическа дестинация. Община Бургас се представя на трите национални изложения в страната - София, Велико Търново и Бургас. Атрактивната визия на щанда беше с акцент на Морското Казино - "Сграда на годината 2011", изглед от терасата на Морската градина,  в чиято далечина се вижда остров света Анастасия. Щандът беше изработен от екологично чист материал - пресован картон в съответствие с кампанията за опазване на околната среда.

Публикацията в каталогът "България - история, настояще и бъдеще"  разкри възможностите за инвестиции и развитие на икономиката и туризма в Община Бургас, популяризираха се исторически, архитектурни и културни обекти и забележителности, които да бъдат притегателен център както за български така и за чуждестранни туристи

Изготвяне на карта на област Бургас. Картата обхваща цялата територия на общината и представя богатството на туристическия продукт, който се предлага през 2012 г.

Брандиране на щанд на ТИЦ на летище Бургас. С цел привличане на повече туристи още от самото им пристигане беше променена визията на вече съществуващия щанд на Летище Бургас. В момента там се представя актуална за сезона информация в снимков материал.

Организация по откриване на ТИЦ Летище 2012 година. От 2007 г. на терминал "Пристигащи" функционира туристически информационен център, на който се предоставя информация за Бургас и региона на туристите, всички изработени рекламни материали се раздават безплатно.

Процедура по откупуване на пътеводител "По пътя на легендите". В пътеводителя са представени 22 културно - исторически и архитектурни обекта в Бургаски регион, включени в програма на българското правителство за подпомагане на проучването, реставрирането и експонирането им и представляващи интерес за туристите. Изданието се отпечата на четири езика - български, английски, немски и руски.

Откриване на работно място и укритие за наблюдение на птици, съвместно с РИОСВ: инициатива на Община Бургас съвместно с БДЗП, РИОСВ - Бургас и Регионален исторически музей - Бургас целяща популяризирането на този вид туризъм посредством създаването на постоянно достъпен за посещение обект.

Откупуване на пътеводител "Сърцето на Бургас". Пътеводителят представя 19 от културните институти, музеи и храмове, които са част от културно - историческото и  духовно наследство. Към това е добавена и справочна туристическа информация.

Участия в национални и международни туристически изложения, както следва:

- Международна туристическа борса - "Ваканция Експо" 2012, 2013  година, София

-  Международно туристическо изложение - ITB - Берлин

- Международно туристическо изложение - MITT - Москва

- Международно туристическо изложение "Културен туризъм" град Велико Търново

- Туристическа борса "Вашата ваканция" 

В подкрепа на развитието на туризма и формирането на туристически продукт са и многобройните културни събития в града и множеството фестивали, които са насочени не само към жителите на града, но и към привличане на гости и туристи. В България, но и извън нея Бургас все повече се налага като града на фестивалите. Всяка година тук се провеждат Международен фолклорен фестивал, Фестивал на пясъчните скулптури, музикалният фест SPIRIT of Burgas, Национален конкурс за българска популярна музика "Бургас и морето", Театрален фестивал "На брега", оперни "Летни музикални празници", Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига", Биенале за съвременно изобразително изкуство "Приятели на морето", Международен симпозиум по скулптура, кино фестивали и редица други културни събития - концерти, изложби, литературни конкурси, др.

Стартирал през 2008 г., SPiRiT of Burgas е първото по рода си събитие в страната, предлагащо разнообразие от сцени и изпълнители, обхващащи всички музикални жанрове. За кратката си история, фестивалът може да се похвали с няколко престижни международни награди и амбиция да се развива и става все по-добър. SPiRiT of Burgas се провежда на централния градския плаж и прилежащата част от Морската градина в Бургас на няколко сцени, предлагащи пълна палитра музикални звуци - рок, реге и ска, джаз и блус, хардкор и пънк, етно музика, транс, техно, дръм eнд бейс. В кратката си история публиката на SPiRiT of Burgas е станала свидетел на над 300 изпълнения на световно признати международни и български изпълнители.

Първият по рода си Фестивал на пясъчните скулптури в България води началото си от лятото на 2008 г. На площ от пет декара на територията на бургаския парк "Езеро" всяка година се издига пясъчен град от фигури, обединени от различна тема. За причудливите модели се използва над 2500 тона пясък. Във фестивала на пясъчните скулптури, организиран от Община Бургас, участие са взимали скулптури от цял свят - Индонезия, Англия, Белгия, Холандия, Ирландия, Русия, Украйна, България, др.

Фестивал "Включи града" - стартирал през 2011 по проект финансиран по ОПРР, фестивалът все повече се налага като знаково за града събитие.

Сред значимите събития, провеждани ежегодно или на две години, в културния календар на Бургас са още: Международен симпозиум по скулптура, Биенале за съвременно изобразително изкуство "Приятели на морето", Изложба "Бяло", Есенни литературни празници, Национален конкурс за поезия "Христо Фотев", Национален литературен конкурс "Петя Дубарова", Международен театрален фестивал "На брега", Международен кинофестивал "София Филм Фест - На брега", Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика, Музикални празници "Върбан Върбанов", Национален конкурс за млад изпълнител "Сезони", Дни на руската културата, Дни на арменската култура, Културна седмица на Сдружение на евреите "Шалом".      

С разнообразни културни прояви /включващи изложби, концерти, литературни четения, прожекции, шествия, др./ в Бургас се отбелязват и всички официални национални празници, Денят на Бургас /Никулден/, значими исторически дати и годишнини, големите християнски празници.

Степен на изпълнение: постигната  е много висока степен на изпълнение на мерките за тази специфична цел, като наред с общинското финансиране са привлечени средства от различни източници за финансиране на инфраструктура и атракции, но също и маркетинг, промотиране на атракциите и изграждане на Бургас като дестинация.  Някои от мерките предстои да бъдат завършени през 2014, а други ще бъдат стартирани през 2014 и в този смисъл резултатите ще се проявят по-късно - след сезон 2014.

Специфична цел: 2.2 "Развитие на модерно селско стопанство"

Тази специфична цел е насочена към реализиране инициативи за  насърчаване на техническото обновление на основните средства за производство и дейности изграждане и а модернизиране на техническата инфраструктура в селското стопанство. Реализираните инициативи по тази специфична цел са изключително ограничени поради факта, че община Бургас не попада в дефиницията за селски райони и възможностите за подкрепа се ограничават еинствено в обхвата на частни нвестиции.

Въпреки това, общинската администрация в рамките на своите правомощия общинската администрация според ЗОС следи процесите по идентификация и състояние на общинската собственост, включително земеделски земи, пасища, мери, необработваеми земи.

През 2012 е разработена и приета стратегия за общинската собственост, която разглежда и земеделските земи.

Със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на общината се възстанови право на собственост върху земеделски земи във всички землища на територията й. Земята е възстановена разпокъсано, в голям брой маломерни имоти. Обработваемите земи спрямо общо възстановената земя е малък, като дълго време същата не е обработвана и използвана по предназначение.

Около 90% от ОПФ бе отнет от общината и предоставен за обезщетяване на бивши собственици на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ със заповеди № РД-09-20/15.05.2000 г. и РД-09-43/03.10.2008 г. на областния управител на Бургас.

В зависимост от начина на трайно ползване, управлението на земеделските земи от общинския поземлен фонд е чрез отдаване под наем.

Земеделските земи от остатъчния поземлен фонд до 2012 г. се отдават под наем за срок от една стопанска година, но вече няма пречки същият да се отдава под наем и дългосрочно. Политиката на общината е в посока за дългосрочното отдаване под наем и аренда на земеделските земи. Това ще даде сигурност на земеделските производители и ще доведе до поддържането им в добро екологично и земеделско състояние.

Мярка "Изграждане и поддържане на селскостопански пътища"

По мярка "Насърчаване развитието на селското стопанство"  - През 2011г. е стартирало проектирането на пазар за селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки в зона "А" на ж.к. "Меден Рудник".  Предоставено е правото на строеж за изграждане на пазар на площ от 1 392 кв.м. Изготвен е идейния проект , в който са предвидени 16 бр. сергии за продажба на плодове и зеленчуци с площ от 6 до 8 кв.м.; 12 бр. магазини за търговия с месо и месни произведения, за риба и рибни продукти, за мляко и млечни произведения, за пилета, хляб и готови хлебни изделия, за пакетирани шоколадови и сладкарски изделия, за цветя и агроаптека.

Мярка "Насърчаване развитието на селското стопанство" и Мярка "Повишаване конкурентоспособността на селскостопанските производители"

По мярка "Повишаване конкурентоспособността на селскостопанските производители" община Бургас е реализирала проект за Подобрена виртуалната достъпност, чрез съвместни инициативи за улесняване внедряването на широколентови мрежи в Югоизточна Европа /SIVA/- South East Europe improved virtual accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks, финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013". Стартирал е през 2012 г. с бюджет за община Бургас 94,704.00 Евро.  Една от целите на проекта е принос към уеднаквяване на регионални стратегии за подобряване на виртуална достъпността на селските и отдалечените райони.

Степен на изпълнение: По тази специфична цел има ниска степен на изпълнение през периода на действие на този план за развитие. Причина за това е малките възможности на общината да подкрепи сектора, както и липсата на програми, които биха могли да финансират подобни мерки в обшина от градски тип. Въпреки множеството предизвикателства има изпълнени проекти, които допринасят за развитието на селското стопанство в общината.

Специфична цел: 2.3 "Развитие на сектор рибарство и аквакултури"

Тази специфична цел е свързана с предоставянето на подкрепа от страна на общината за пълноценното и рационално използване на природните ресурси, което от своя страна се  свързва с изграждане на диверсифицирана и устойчива местна икономика.

Мярка "Оценка на природните ресурси и тяхното устойчиво използване"

Мярка "Обучение и повишаване на квалификация на работещите в риболова и в морската аквакултура"

Мярка "Развитие на крайбрежните зони за риболов"

Специфична цел: 2.3 "Развитие на сектор рибарство и аквакултури" - Проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Сарафово". Бюджетът на проекта е  11 920 182,81 лв. Целта на проектното предложение е разширение и модернизация на защитено рибарско пристанище за малки кораби, като предвидените основни дейности на инвестиционния проект съдържат следните подобекти - кейова стена и оградителни съоръжения (молове), обслужващи пътища за транспортен достъп, паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, пункт за контрол на достъпа, пункт за бункеруване на кораби, спусково устройство - хелинг, площадка за ремонт на кораби, площадка за разтоварване на риба, административна сграда с прилежащ покрит пазар за първа продажба на риба, ледогенератор и хладилен склад, площадково осветление за безопасна и ефективна работа през тъмната част на денонощието, колонки за електрозахранване и водоснабдяване на плавателните съдове и други допълнителни елементи на благоустрояването.

През 2012 г. е разарботен и ПУП-ПРЗ за рибарско пристанище в местност "Рибарско селище" (бивша "Ченгене скеле"), землище Крайморие.

Степен на изпълнение: По тази специфична цел има ниска степен на изпълнение през периода на действие на ОПР. Причина за това е преди всичко в начина на планиране на мерките и малките възможности на общината да подкрепи сектора, както и липсата на програми, които биха могли да финансират подобни мерки. Въпреки това, общината е успяла да защити проект за изграждамне на рибасрко пристанище и инфраструктура в кв. Сарафово и работи в посока уреждане на статута на рибасркото селище на Ченгене скале.

 

Степен на изпълнение на Приоритет 2: Като цяло изпълнението на приоритета е средно поради високата степен на изпълнение на специфична цел 2.1.  и частичното изпълнение на специфични цели 2 и 3, свързани със селското стопанство и риболова. В това отношение, предизвикателството е най-вече поради нереалистично планира тъй като средствата за намеса на общината и възможностите за подкрепа са били минимални. Въпреки това има реализирани мерки в подкрепа на селското стопнаство и рибарството (финансирани проекти за рибасрки пристанища в Срафово и Ченгене скале). По отношение на подкрепата за развитие на туризма са положени много усилия чрез различни проекти, като е търсена възможност за интегриране. В резултат се отбелязва трайно увеличение на туристите, посещаващи града. 

ПРИОРИТЕТ: 3 "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Приоритет 3 на Плана за развитие е насочен към подобряване на общинската инфраструктура и опазване на околната среда, като по този начин се цели да се повлияе върху устойчивото развитие на общината и да се създадат условия за развитие в останалите сектори на икономиката и социалните услуги. Подобряването на инфраструктурата, както и дейностите по съхранение на околната среда е от съществено значение за изпълнението на останалите приоритети в Плана и по този начин да се осигури високо качество на живот на населението. Изпълнението на заложеното по този приоритет за периода 2007-2013г. има положителен ефект върху конкурентоспособността на региона, привлекателността на общината пред външните инвеститори и развитието на туризма. В изпълнение на приоритет 3 са заложени 4 специфични цели.

Специфична цел: 3.1 "Развитие на транспортната мрежа в община Бургас"

Планираните дейности в изпълнение на специфична цел 3.1. са насочени към развитие на общинската пътна инфраструктура, като с приоритет е подобряването на техническите характеристики на общинските пътища.

Община Бургас разполага с пространствено добре развита пътна мрежа и с една определено добра (значително висока) плътност на нейното разпределение. На територията на Община Бургас са изградени общо 198.00км пътища от които 137.60 kм републикански пътища, които по класове са както следва : I клас-45.2 kм; II клас-13.0 kм; III клас-79.4 kм и 60.90 км общински пътищ като повечето населени места имат връзка с общинския център чрез пътища от републиканската пътна мрежа. Основен проблем се явява амортизираната пътна инфраструктура, и сезонното увеличение на трафика към Южното Черноморие, което води до влошени характеристики на транспортната мрежа в общината. Ето защо усилията на община Бургас са насочени към преодоляване на проблемите и осигуряване на улеснено придвижване през територията на общината за местното население и преминаващите туристи.

Мярка "Изграждане и поддържане на общинска пътна мрежа"

Изпълнението на мярката е високо и се характеризира с изпълнение на всички заложени основни проекти. В рамките на периода са реализирани пътен възел Бургас - Средец - Созопол, ключови пътни отсечки в центъра на града и в кварталите Славейков, Меден рудник и Изгрев. Допълнително са изпълнени няколко нови проекти извън Плана като проект "Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас". Проектът е изпълнен за периода 2008 - 2010 година и е финансиран от ОП "Регионално развитие" 2007-2013г.. Бюджетът на проекта е 4 664 819, 75 лв. и е реализиран за 24 месеца в периода 16 09. 2008 - 15. 09. 2010.  В резултат на проекта са:

§  Рехабилитирани 6 054 м от пътната отсечка Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас

§  Изградена отводняваща система, включваща изграждане на нови тръбни водостоци в участъка от км.6+500 до км.7+030 и изграждане на водосток тип батерия от правоъгълни стоманобетонови елементи ;

§  Монтирани нови еластични огради;

§  Поставена хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и пътни знаци.

За отчетният период ежегодно са извършени редица основни ремонти и рехабилитация на общинската пътна мрежа финансирани от капиталовата програма на общината. В рамките на периода на изпълнение на Плана стартира и проучването за възможностите за изграждане на обходен маршрут на тежкотоварните автомобили.

Усилена работа по този приоритет се наблюдава в първите години от периода за изпълнение на Плана. По-голямата част от проектите завършват до 2011 та година, което дава добра оценка за ефикасността на администрацията. В останалите две години усилията на ръководството на общината е да се проучи и намери решения за избягване на задръстванията в общинския център и да се подобри мобилността на гражданите. Ето защо пренасочването на трафика за Южното Черноморие и на тежкотоварните автомобили е изнесено като приоритет от общинската администрация и в последните години активността на общината се изразява в изготвянето на необходимите проучвания за изграждането на обходен маршрут за тежкотоварния трафик и за отклоняване на трафика от туристи от град Бургас на юг. Също така през отчетния период са извършени всички необходими дейности (проучвания, проектиране) за подготовка на изграждането на така наречения северен обход за отклоняване на туристическия поток на север без да преминават през общинския център. В резултат от предприетите дейности през 2013та година се постига висока нужната проектна готовност и през 2014та стартира изпълнението на Пътен възел "Българово" на АМ "Тракия", който ще извежда трафика по посока Българово - Миролюбово - Каблешково - Тънково - Слънчев Бряг.

Мярка "Изграждане и поддържане на уличната мрежа в населените места"

С изпълнението на Плана за развитие се стартира интензивна модернизация на пътната инфраструктура, като акцентът е поставен на цялостното решаване на проблема с уличната инфраструктура и подземните комуникации в съставните общински селища. За отчетният период програмата заложена по Плана е изпълнена, с изключение на операция за кръстовище бул. Н. Петков и ул. Д.Димов (съгласно отчети на Община Бургас). Изпълнени са дейности по рехабилитация на пътен възел Бургас-Средец-Созопол, ул. З. Зограф в кв. Долно Езерово, конструктивно укрепване на бул. Ив. Вазов, асфалтиране и преасфалтиране на редица улици в населените места от общината. Извън заложеното в Общинския план за развитие за целия период на изпълнение са извършени интервенции в допълнителни обекти на територията на община Бургас, като фокусът е бил насочен към подобряване на транспортната инфраструктура в общинския център и рехабилитацията на основни комуникационно-транспортни връзки.

През 2013та година стартират дейностите по два проекта, ключови за град Бургас - а именно проектиране и изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица" и ул. Крайезерна. Като цяло най-важните инфраструктурни проекти, стартирали в последната година на отчетният период и които ще продължат да се изпълняват в обхвата на следващия Общински план за развитие са както следва:

 • Пътен възел Запад, с надлез над товарна ж.п. гара - Реализацията на обекта стартира през 2011г. Общата стойност на проекта е 20 987 912,38 лв. с вкл. ДДС. Обектът е в процес на реализация.
 • Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица" - През 2013г. за обекта е изготвено и одобрено от ЕСУТ задание за проектиране. Изготвя се документация за възлагане на изпълнението на обекта, съвместно с реализацията на пешеходни пасарелки, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта за "Интегриран градски транспорт на Бургас".
 • Ü  Довеждаща улица и инфраструктура на рибарско пристанище в кв. Сарафово - Дейността е стартирала през 2013г. Средствата за реализацията на обекта са предвидени в Разчета за капиталови разходи през 2014г. Обекта е свързан с изпълнението на обект: Рибарско пристанище" в кв. Сарафово.
 • Проект за реконструкция ул. Крайезерна - През 2013г. са проведени предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. В резултат има одобрено задание за проектиране, прието от ЕСУТ. Предстоят изпълнението на дейностите по реконструкция.

- Проект за реконструкция на ул. Демокрация - През 2013г. са проведени предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. За обекта има одобрено задание за проектиране от ЕСУТ. Към момента, проектът е на етап проектиране. Има и други одобрение проекти по проект, финансиран по ОПРР, като те са описани в Приоритет 4. (например улиците Батенберг и Александровска).

 • В рамките на проект, който се изпълнява към настоящия момент, също е заложено рехабилитация на основни улици, които представляват ключови комуникационно - транспортни връзки - пешеходна зона на ул. Богориди, ул. Александър Батенберг и изграждането на една напълно нова подземна улица свързваща ул. "княз Борис" и ул."Гурко".

Мярка "Обновяване на системата на градски транспорт"

В рамките на периода на изпълнение на Плана за развитие на община Бургас е стартиран проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", чиято цел е да осигури на жителите на гр. Бургас достъп до качествен и екологосъобразен транспорт. Проектът стартира през 2009 г. с изготвянето на предпроектни проучвания и анализи. През 2010г. проектът е одобрен от Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 за финансиране и реалното му изпълнение стартира през ноември, 2010 г. Поради сложността и големия му обхват, изпълнението на дейностите е удължено  до 2015. В този смисъл не може да се направи комплексна оценка за изпълнението му и степента се оценява на средна - това се дължи най-вече на продължителността на първите дейности по проекта, както и на липсата на опит по отношение на администриране на подобни големи интергирани проекти от страна на УО на ОПРР, което също води до забавяния в изпълнението. Но с оглед на постигнатото до момента и заложеното по проекта, поставената обща цел на приоритета ще се изпълни в пълна степен още през този програмен период. По-големите постижения в рамките на проекта през 2013та година са: закупени и пуснати в експлоатация 67 нови автобуса, които са нископодови, екологосъобразни и икономични, оборудвани с платформи за хора с увреждания и климатици. За обновяването на автобусния парк община Бургас още през 2008г. е закупила 10 изцяло нови автобуса и 22 рециклирани, които да обслужват градския транспорт, а за междуселищния са отделени средства за закупуване на 5 броя рециклирани автобуса.

В изпълнение на операцията за разширяване на тролейбусната мрежа в гр. Бургас първоначално са закупени 11 нови тролейбуса и от 2011г. е удължена тролейбусната мрежа на втората линия Т2, с което удължение се осигурява връзка на най-големия комплекс на Бургас - Меден Рудник с морската градина, 3 училища и Бургаски свободен университет През 2013 г. "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас отново обединяват усилията си за пълно обновяване на тролейбусния парк по проект "Прилагане на марки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", финансиран по ОП "Околна среда". При приключване на процедурата за доставка през 2014г. ще влязат в употреба нови 22 бр. тролейбуса.

През периода от община Бургас е извършено обновяване на 174 автобусни спирки, като по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" предстои да бъдат модернизирани спирките по трасето на изградената бърза автобусна линия, допълнително ще се изградят два автобусни терминала и една централна автобусна спирка.

В рамките на периода община Бургас е много активна за осигуряване на достъпен обществен транспорт и устойчива мобилност на гражданите си. В тази насока, общината е взела участие в няколко международни проекта, с които се цели да се повиши мобилността в градовете (проекти INSTIGATE, ISEMOA), ), извършен е одит на политиките по транспорта и опазването на околната среда чрез въвеждане на алтернативен транспорт по проект "ЕКОМобилност" и "Велосипедният град- модел на модерна градска мобилност". През 2012г. е изготвен работен вариант на "Стратегически план с мерки за подобряване достъпността и енергийната ефективност в градската среда и транспорт", който ще се актуализира и адаптира спрямо изготвения План за устойчива градска мобилност по проект АТТАС. Планът за устойчива градска мобилност е възложен на външен изпълнител в края на 2013та година и ще е в сила от 2014та година.

Трябва да се отбележи, че за пет годишният период на изпълнение на Плана, община Бургас е изградила добра инфраструктура за придвижване с велосипед в града. С реализирането на отделни проекти се цели да се постигне пълно покритие на града и крайните му квартали с велоалеи, което ще осигури на населението възможност за използване на алтернативен и екологосъобразен транспорт. Инфраструктурата не е завършена и ще е необходимо да се заложат дейности по изграждане на велоалеи и през следващия програмен период - най-вече в частта за свързване на по-отдалечените квартали с централната част на гр. Бургас. Една не малка част ще се изпълни по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", поради което ще се изпълняват дейности за градска мобилност и след периода на настоящия План за развитие.

С цел увеличаване на дела на използвания алтернативен транспорт са извършени редица дейности по осигуряване на подходяща инфраструктура и възможности за придвижване с велосипед. През 2013 г. на територията на гр. Бургас е въведена система за обществен велосипеден транспорт в Бургас - 3 бр. вело-информационни пунктове, 13 бр. велостоянки и 120 бр. велосипеди за отдаване под наем. Системата е реализирана по проект "Велосипедният град - модел на модерна градска мобилност" по GEF /Глобалният екологичен фонд/. Всеки един велосипед е снабден с GPS и видео-наблюдение; всяка от велостоянките с информационна табела с указано местоположението им в града. Превръщайки велосипедния транспорт като елемент от интегрирания градски транспорт, община Бургас улеснява преминаването от традиционните начини за придвижване из града към алтернативни форми на транспорт и по този начин повишава мобилността на своите жители. Не на последно място създадените възможности за използване на алтернативен начин за придвижване ще спомогне за постигане на целите за редуциране на СО2 и други замърсявания на въздуха вследствие масовото използване на традиционен транспорт.

В подкрепа на развитието на интермодалния транспорт през 2013та година е изградена нова Международна морска гара - Бургас. Морска гара - Бургас е един от компонентите на един голям проект -"Супер Бургас - зона за обществен достъп", чиято цялостна концепция е свързана с реорганизация на пространства в пристанище Бургас-изток и превръщането им в зона за обществен достъп, която да съчетава съвременен логистичен център (морска гара, железопътна гара, автогара, градски транспорт).

В изпълнение на Националния план за действие 2012 - 2014 г. за насърчаване производството и ускорено навлизане на екологични превозни средства, вкл. електрическата мобилност, Община Бургас първа в страната започна подмяна на служебния си парк чрез закупуване на 2 бр. електро-скутери за дейността на контролното звено екоинспекторат. Приети са законодателни насърчителни и стимулиращи мерки - всички електромобили паркират безплатно в "синя зона". Към момента в Бургас регистрирани са общо 3 електромобила и 2 бр. електромотопеди.

Степен на изпълнение на специфичната цел: Като цяло може да се обобщи, че по цел 3.1 е постигната средна до висока степен на изпълнение. Извършени са дейности по три от заложните операции, но за две от тях дейностите ще продължат в следващия програмен период. Поради забавяне на изпълнението на "Интегриран градски транспорт на Бургас" реализирането на операцията за изграждане на център за автоматизирано управление и контрол на трафика ще се осъществи реално през следващия програмен период.

 

Специфична цел: 3.2 "Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктрура"

Специфична цел 3.2. е насочена към осигуряване на местното население с достатъчно количество и качество вода за стопански и битови нужди, като се обезпечи отвеждането на отпадъчните води до и от пречиствателни съоръжения. Голяма част от водоснабдителната мрежа на територията на община Бургас е амортизирана и изпълнена с етернерови тръби. Канализационната мрежа не обхваща териториите на всички квартали и съставни селища на Общината, тя е частично изградена, амортизирана или с недостатъчен капацитет. Събирането и пречистването на отпадъчните води е основен проблем за териториите в района на Черноморското крайбрежие. Във връзка с това и в съответствие с регламентите на ЕС и по-специално Рамковата директива за водите е необходимо да се осигури пречистване на отпадъчните води за всички населени места за да се намали натоварването на повъхностните води. Нещо повече в съответствие със заповед на Министъра на околната среда и водите всички водни обекти във водосбора на Черно море са определени като чувствителни зони, което отново извежда като приоритет изграждането на нужните пречиствателни станции и реконструкцията на канализациите и по населени места и в отдалечените от града квартали.

В изпълнение на тази цел са изпълнени редица проекти по двете заложени мерки - "Изграждане и реконструкция на водоснабдителната инфраструктрура" и "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационната инфраструктура". Степента на изпълнение е желателно да се разглежда комплексно поради факта, че повечето основни проекти включват съвместни дейности касаещи водоснабдителната и канализационната инфраструктура.

Мярка "Изграждане и реконструкция на водоснабдителната инфраструктрура"

Със собствени средства община Бургас е реализирала редица проекти в съставните населени места на общината. В годините на разглеждания период поетапно е осигурено водоснабдяването на с. Драганово, изградени са нови водопроводни клонове в кв. Банево, с. Равнец, с. Маринка - с. Твърдица - с. Димчево. Финансирането е както от ПУДООС, така и от бюджета на община Бургас. Водоснабдителната инфраструктура е рехабилитирана и подменена и в други участъци от общината, като тези дейности са част от проекти, съвместяващи дейности по компоненти - водоснабдяване, канализация и където е необходимо пречистване на отпадъчните води. Тези проекти са разгледани по-долу.

Мярка "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационната инфраструктура

Големите и основни проекти съвместяващи дейности по изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК системите на територията на общината и изграждането на ПСОВ са:

 • Проект "Пречиствателна станция за отпадни води кв. Меден рудник, гр. Бургас", финансиран по програма "ИСПА", Мярка: EUROPEAID/123191/D/WKS/BG. Проектът е реализиран в партньорство между Министерство на околната среда и водите, Община Бургас и "ВиК" ЕАД-Бургас. Бюджетът на проекта е  6 547 677,36 Евро. Като резултат от изпълнението на проекта е изградена нова Пречиствателна станция за отпадъчни води в ж.к. Меден Рудник - гр. Бургас. Пречиствателната станция е в експлоатация от 21 декември 2009 г. с капацитет да обслужва 49 000 ЕЖ.
 • Проект "Интегриран воден проект за гр. Бургас" финансиран чрез Финансов Меморандум по мярка 2005/BG/16/P/PE003 на Програма ИСПА. Водеща организация при изпълнение на проекта е МРРБ. Бюджетът на проекта е в размер на 21 000 000 евро и е разпределен както следва: Безвъзмездна помощ по Програма ИСПА 10 800 000 евро или 48% заем от ЕБВР на името на "ВиК" ЕАД - гр. Бургас, на който гарант е Община Бургас  10 920 000 евро или 52%.

Един от компонентите на проекта е "Рехабилитация и разширение на вътрешната водопроводна мрежа и реконструкция на резервоар "Изгрев" - извършена е рехабилитация на водоснабдителната мрежа с обща дължина приблизително 13 500 м, коята включва: реконструкция на водопровод от РШ "Струга" до площад "Трапезица", гр. Бургас - 1 112 м;  подмяна на водопровод по ул. "Цар Симеон І" в отсечката от ул. "Константин Величков" до ул. "Хан Аспарух" 1 220 м; подмяна на водопровод по ул. "Цар Симеон І" в отсечката между ул. "Хан Аспарух" и ул. "Стефан Караджа" - 1 156 м; подмяна на водопровод по ул. "Проф. Якимов 1 854 м; подмяна на водопровод по ул. "Одрин" между Зеленчукова борса и завод "Спартак" 1 384 м; подмяна на водопровод по ул. "Одрин" между завод "Спартак" и ул. "Цар Калоян" 1 867 м; реконструкция на водопроводна връзка между деривация "Камчия" и "Ясна поляна" - Участък бул. "Мария Луиза" - стадион "Черноморец" - 1 734 м; ремонт на водоем Изгрев, гр. Бургас. Във връзка с проекта е изграден и магистралян водопровод  от НР "Лозово" до х-л "Мираж".

По част Канализация проектът се състои от 2 компонента, а именно:

 • Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа - кв. Победа. Паралелно с неговата реализация Община Бургас инвестира собствени средства в размер на 400 000 лв. за изграждането на домовите отклонения на 24 улици в квартала. И двата обекта са завършени.
 • Реконструкция на съществуващата Градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Проектът е изпълнен в рамките на периода от 2005 г. до 2010 г.

 • Проект ,,Инвестиционни проекти за Водоснабдителната и Канализационна мрежа на Бургас- Меден рудник". Проектът е на стойност 16 305 757,13 лв. и е изпълнено: Рехабилитация на ВиК мрежите в квартал Меден рудник на гр. Бургас и Рехабилитация на Помпена станция "Победа". Завършен е през 2013г. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 14 660 980,23 лв., от които 13 558 465,81 лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ, а участието на Община Бургас в проекта е 927 074,59 лева. Изпълнените мерки представляват 90% от заложените предварителни индикатори за стойност и дължина на мрежите.
 • Проект "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ - гр. Бургас". Проектът е на стойност 6 078 903,49 лв. и се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" и собствен принос на Община Бургас. Включените по проекта дейности са свързани с изграждане на нова канална мрежа, канално помпена станция с 2 бр. помпи и тласкател, който да отвежда битови отпадни води от КПС "Долно Езерово" до ПСОВ Бургас.
 • Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море, област Бургас". Проектът е на стойност 479 090лв. и основната му цел е изготвяне и съгласуване на проектна документация за изграждане на съвременна водопроводна мрежа и битова канализационна мрежа в с. Рудник и м.с.Черно море. Проектът е приключен и отчетен през 2012 г. С разработената по проекта техническа документация Община Бургас е подготвила проектно предложение, с което да кандидатства за финансиране на част от инфраструктурните мерки чрез средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
 • Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас". Изпълнението на проекта може да се разглежда като двуетапен процес. Първоначално по Техническа помощ на стойност 391 640,000лв. са изготвени ПИП, идейни и работни проекти, както и апликационна форма за кандидатстване. През м. Април 2012 г. Община Бургас подписва договор за изпълнение на инфраструктурен проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас"., с което стартира условно вторият етап на проекта. Същинските дейности по реализирането се извършват и към момента. Очаква се проектът да приключи август, 2014г..
 • "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчните води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас". Общата стойност на проекта е:30 951 630, 57 лв. По проекта са изготвени работни проекти за ВиК мрежата на кварталите и ПСОВ - Банево. Към момента се извършват СМР дейностите по изграждане, реконструкция и обновяване на ВиК мрежата, ПСОВ е изпълнена на 90%. Очакваната дата на завършване на дейностите по проекта е ноември, 2015г.
 • Проект "Пречиствателна станция за отпадни води - кв. Меден Рудник, гр. Бургас- 2 етап: разширение". Извършените по проекта дейности са на стойност 6 547 677,36 Евро. Една част от проектът е финансиран по програма "ИСПА", и се реализира в партньорство между Министерство на околната среда и водите, "ВиК" ЕАД - Бургас и Община Бургас. Друга част се финансира от ОП "Околна среда" и крайната индикативна дата за приключване на първи етап от проекта е януари, 2015г. Голяма част от предвидените дейности са изпълнени, но поради възникнали непредвидени обстоятелства договорът с МОСВ към момента е временно спрян. Срокът за изпълнение на втори етап от проекта е 24 месеца
 • Проект "Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас". Проектът е двуетапен и предвижда проектиране и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови водопроводни и канализационни мрежи със сградни отклонения в 13 жилищни квартала. Договорът е сключен през октомври 2011г., а срокът за изпълнение е 33 месеца. Общият бюджет на проекта е 19 132 711, 00 лв. и се финансира от ОП "Околна среда 2007-2013г.", като договорът за безвъзмездна финансова помощ отново е временно спрян.
 • Канализация и Пречиствателна станция за отпадни води с. Маринка, Община Бургас с бюджет 2 070 962. Във връзка с реализацията на проект за Канализация на с. Маринка, финансиран от ПУДООС към МОСВ, община Бургас има ангажимент за изграждане на ПСОВ. През 2013г. е проведена обществена поръчка за инженеринг и е сключен договор с ДЗЗД "Консорциум-SV-KS-WLS".  Изготвен е инвестиционния проект и е издадено и влязло в сила Разрешение за строеж. Предстои изпълнението на обекта. До момента в с. Маринка е изградена част от канализационната инфраструктура, в процес на изграждане е локална пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще преработва събраните чрез канализационната мрежа отпадъчни битови води и ще предотврати директното им изпускане в р. Маринка. До момента по проекта са изградени: Главен колектор от о.т.28 до ПСОВ - 188м., главен клон от РШ 22 до РШ начална - 1138м., канал 4 - 100м., отливен канал, заустване отливен канал в р.Маринка и дъждопреливник - строително-конструктивна част. част от канал 17 с дължина 50м., канал 18-60м, канал 19-86м, част от канал 26 с дължина 207м , част от канал 30 с дължина77м, част от канализационен тласкател с дължина 10м и 78 броя домови канализационни отклонения по канали 17,19,26 и 30.
 • Проект "Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на Община Бургас /кв. Крайморие и гр. Българово/", процедура BG161PO005/11/1.12/02/25. Стойността на проекта е 42 054 242,64лв. Проектът предвижда изграждане на канализационната система в две приоритетни агломерации на територията на Община Бургас. С Решение 366/19.06.2013г. Ръководителя на УО на ОПОС е определил да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 704 521 лв. за проектното предложение на Община Бургас, като същата ще бъде предоставена от ОПОС през следващия програмен период 2014 - 2020г..

Находища на минерална вода на територията на Община Бургас

В допълнение към изпълнението на тази специфична цел, с Решение № 38 и Решение № 39 от 04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите на Община Бургас са предоставени, безвъзмездно за управление и ползване находища на минерална вода, изключителна държавна собственост - "Рудник", с. Рудник и "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен , за срок от 25 години.

След проведени от Община Бургас подробни, допълнителни проучвания на двете находища, със Заповеди №РД-774 и №РД-775 от 21.10.2011 г. на МОСВ са утвърдени експлоатационни ресурси на находищата, както следва:

- находище "Рудник" - утвърден експлоатационен ресурс 2,10 л/сек., технически възможен дебит на водовземно съоръжение сондаж Б-166 - 2,10 л/сек. /Т на водата 20,2о С/;

- находище "Бургаски минерални бани" - утвърден експлоатационен ресурс на находището - 16,45 л/сек., технически възможен дебит на водовземните съоръжения: сондаж Б-191 - 14,35 л/сек. /Т на водата 41,2о С/ и сондаж Б-165 - 2,10 л/сек. /Т на водата 33о С/.

Със Заповед № РД-686/29.08.2012 г. /за "Рудник"/ и Заповед № РД-687/29.08.2012 г. /за "Бургаски минерални бани"/ на Министъра на околната среда и водите са утвърдени и определени санитарно - охранителните зони на находищата.

С оглед определяне на състава и свойствата на минералната вода от двете находища, Община Бургас възложи извършване на пълен физикохимичен, микробиологичен и радиологичен анализ на минералната вода. В тази връзка Министерство на здравеопазването издаде, както следва:

- Балнеологична оценка № 4 от 20.02.2014 г. за минералната вода, добивана от сондаж Б-166, находище "Рудник";

- Балнеологична оценка № 5 от 20.02.2014 за минералната вода от сондаж Б-191 на находище "Бургаски минерални бани";

- Балнеологична оценка № 6 от 20.02.2014 за минералната вода от сондаж Б-165 на находище "Бургаски минерални бани"

с определени лечебно-профилактичните и балнеолечебни свойства на минералната вода.

До момента има издадени 6 броя разрешителни (4бр. от Община Бургас и 2 бр. от МОСВ) за водовземане на минерална вода от сондаж Б-191, като предоставения за ползване дебит е - 3,60 л/сек., свободен ресурс - 10,75 л/сек.

Свободния ресурс за сондаж Б-165 на находище "Бургаски минерални бани" - 2,10 л/сек. и съответно за сондаж Б-166, находище "Рудник" - 2,10 л/сек.

През 2013 г. с Решение № 13 от 22.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите на Община Бургас бе предоставено за управление и ползване находище на минерална вода, изключителна държавна собственост - "Изворище", с. Изворище.

След проведено допълнително проучване са утвърдени експлоатационните ресурси на находище "Изворище" - 10,39 л/сек., като технически възможния дебит на водовземните съоръжения е както следва: сондаж Б-81 - 3,41 л/сек. /Т на водата 22,4о С/ и сондаж Б-108 - 6,98 л/сек. /Т на водата 25,5о С/.

 

Всички проекти са с осигурено финансиране от донорска програма - Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. или ПУДООС. Съобразно принципите на финансиране на тези две програми община Бургас осигурява финансиране за тези проекти на стойност над 11 милиона лева. Успоредно с това, общината е изпълнила съществени дейности по подобряване на ВиК инфраструктурата със собствени средства в не малка част от кварталите на общинския център и съставните селища на общината.

Степен на изпълнение на специфичната цел: По целта е постигната средна степен на изпълнение. Много голяма част от заложените операции по двете мерки са включени за изпълнение в редица проекти, за които е потърсена финансова подкрепа от програми като ОП "Околна среда" и ПУДООС. Голяма част от проектите, обаче, все още не са завършени и реалните резултати от изпълнението им ще се получат в следващия извън периода на разглеждане и оценка. На това именно се дължи средната степен на изпълнение, което обаче е свързана с много висока степен на проектна реализация. Все пак трябва да се отбележи изключително интензивния процес на подготовка на повечето предвидени за реализиране операции и усилията на общината да осъществи заложеното в срок.

Специфична цел: 3.3 "Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия"

Бургас е една от общините, които през последните години активно се опитват да изпълняват изискванията на европейските стандарти по отношение на намаляване на енергопотреблението и намаляване на емисиите на СО2. В контекста на енергийната ефективност и увеличаването на дела на използване на алтернативни енергийни източници, община Бургас е разработила стратегически документи, които да очертаят насоките и да дадат посока на прилагане на местната енергийна политиката, да дефинират приоритетите в развитието й и създаването на условия за изпълнение на местни енергийни инициативи. През 2011 г. е приета Стратегия за устойчиво енергийно развитие 2011 - 2020г. и План за действие 2011 - 2013г., които са основният инструмент на община Бургас в процеса на енергийно планиране на местно ниво за повишаване на енергийната ефективност и въвеждане и използване на алтернативни източници на енергия.

През 2008г. Община Бургас става част от Споразумението на кметовете - инициатива на европейската общност, с която се признава водещата роля на местните власти в постигането на целите за намаляване на CO2 с 20% до 2020г.. С подписването на Споразумението, Общината се ангажира с разработването на местен план за действие за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Ежегодно се приема годишна програма за енергийна ефективност, в която се определят приоритетите за интервенция за съответната година.

В изпълнение на задачите за намаляване на енергопотреблението и въвеждането на алтернативни енергийни източници община Бургас е осигурила за отчетния период финансиране от различни програми за обучение, реализиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, като например Международен Фонд Козлодуй, Фонд "Енергийна ефективност и възстановяеми източници", Национален доверителен еко-фонд, ОП "Регионално развитие" 2007-2013г., Програма "Интелигентна енергия- Европа" и Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна.

Мярка "Повишаване на енергийната ефективност"

В разработената и въведена Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Бургас като основна специфична цел за изпълнение е заложено "Повишаването на енергийната ефективност в публичната инфраструктура и жилищните сгради", което напълно съвпада с предвиденото в Плана за развитие на община Бургас. Тъй като общинските жилища са малко (2.3 %) и включват предимно общежития към университетите в града и работнически жилища към по-големи предприятия, то ролята на общината в жилищния сектор е предимно спомогателна и консултантска за информиране и стимулиране на гражданите в процесите на благоустройство и създаване на енергийна ефективност на жилищните сгради. Опитите в сферата на жилищния сектор са насочени към стимулиране и разпространение на информация сред населението по отношение на програми и начини за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради. В тази насока през 2008 г. Община Бургас бе одобрена за участие във II фаза на Проекта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие към ООН /ПРООН/. - "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради. В рамките на този проект през 2009 година е извършено саниране и благоустрояване на две многопрофилни жилищни сгради в ж.к. "Изгрев", бл.20, вх.3 и ул. "Съгласие" № 6, бл. "Пощенец 2".

Проект "Българо-Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор в Черноморските общини", финансиран от Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния. В рамките на проекта в сграда, предложена от Община Бургас, са извършени дейности по реконструкция и въвеждане на мерки за енергиийна ефективност.

ПРОЕКТ "PassREg - Региони с пасивни сгради и възобновяеми енергийни източници" (http://www.passreg.eu/index.php). Общият бюджет на проекта е 1 966 662 евро, от които 54 828 евро е съфинансирането на Община Бургас. Проектът е с голяма продължителност и реалните резултати ще се получат в следващия програмен период. Проектът е стартирал май, 2012 и ще приключи май, 2015. Основните цели на проекта са:

 • Да подпомага развитието на устойчиво строителството в отделни региони.
 • Да насърчава проектирането и строителството на пасивни сгради с възобновяеми енергийни източници.
 • Анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури.
 • Адаптация на успешни модели към различните регионални условия.
 • Разработване и популяризиране на добри практики.

Друга съществена цел за изпълнение в Плана за развитие и енергийната стратегия е намаляване на енергопотреблението чрез подмяна на уличното осветление с енергийноефективно. В изпълнение на тази цел е извършена реконструкция и модернизация на уличното обществено осветление с енергоспестяващи осветителни тела на не малка част от споделените пространства - улици, зелени площи, паркове и т.н.

Сериозен успех е постигнат при модернизацията на образователната инфраструктура. На територията на общината са изпълнени значителен брой проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в редица детски градини и училища, финансирани от различни фондове. Община Бургас също участва във финансирането на тези проекти чрез отделяне на средства от общинския бюджет. Същевременно със собствени средства са реализирани отделни проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната структура. Само за 2013г. в бюджета на общината са заложени средства от 5 милиона лева, с което се постига покритие от 99 % от училищата и детските градини, които са с въведени енергоспестяващи мерки - саниране, подмяна на дограма, нова отоплителна инсталация, соларни панели, нова топло и хидроизолация на покрив и боядисване.

По отношение на социалната и здравна инфраструктура саниране и обновяване на сградите е извършено за Дом за стари хора, Център за временно настаняване на бездомни хора и Медицински център ІІІ - Бургас. Извършен е одит за енергийна ефективност на ДКЦ ІІ и предстоят извършването на дейностите по реконструкция и модернизиране на сградата.

Въпреки отчетените положителни резултати за период 2007 - 2013 г., не се идентифицира изпълнение на мярката по отношение на дейностите за саниране на общински жилища в кварталите Славейков, Меден Рудник и Изгрев, което се дължи най-вероятно на липсата на подкрепящ финансов механизъм за изпълнение на такива дейности. Също така се наблюдава слаба активност по отношение на модернизирането и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в административните сгради - общинска собственост. Модернизирани са основно сградата на общината с получено финансиране по програма "Красива България", Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", Център за временно настаняване на бездомни хора и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост. Но са необходими допълнителни дейности по обновяване и ремонт на общинските сгради не само в общинския център, но и в останалите населени места от общината.

Мярка "Въвеждане и използване на алтернативни източници на енергия"

Като основни операции за изпълнение на тази мярка са били предвидени да се изпълнят газификация на общинските сгради и инсталирането на слънчеви колектори. В тази връзка община Бургас е постигнала успех с газифицирането на административната сграда на община Бургас, над 7 училища и 5 детски градини. Дейностите по газификация са извършени основно в периода 2009-2012 година. При изпълнение на проектите за обновяване и модернизация на обекти от образователната инфраструктура успоредно с въвеждането на мерките за енергийна ефективност са извършени и дейности по въвеждане на възобновяеми енергийни източници, като поставяне на слънчеви панели на покривите на училищата и детските сгради, преминаване към газификация на общинските сгради.

Като част от политиката на община Бургас за устойчиво енергийно развитие е провеждането на обществени кампании за повишаване на самосъзнанието на хората по отношение на енергоспестяването и намаляване на емисиите на въглероден диоксид. В тази връзка ежегодно се провеждат кампаниите - "Европейска седмица на мобилността", "Дни на устойчивата енергия" и "Дни на екологията". След създаването на Областния информационен център са проведени 4 информационни срещи за енергийното обновяване на домовете.

Освен това община Бургас участва като партньор в няколко международни проекта, насочени към популяризиране на мерките за пестене на енергията, като:

1. Проект: "SUSTAINABLE NOW" / "УСТОЙЧИВИ СЕГА"

Бюджета за Община Бургас: 86 791 EUR,

Съфинансиране: 21 698 EUR.

Продължителност: септември 2008г. - септември 2011г.

Проекта е финансиран рамките на програма "Интелигентна енергия за Европа 2007". Водещ партньор по проекта е международната организация: ICLEI- Местни власти за устойчивост, а останалите партньори освен Община Бургас са Розиняно Маритимо /Италия/, Лудвигсбург /Германия/, Общности от област Тразимено /Италия/, Мишколц /Унгария/, Болоня /Италия/, Мюнхен /Германия/, Уокинг Бороу / Обединено кралство/.

Основните дейности по проекта бяха насочени към подпомагане развитието на местни / регионални общности за подобряване на енергийните им характеристики и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници посредством опита на напреднали в тази област общности с цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от CO2.

Проектът отразява специфичната роля на местни и регионални власти в управлението на техните общности, както и управлението на средствата и инфраструктурата. Основен елемент е интегрираният подход, т.е включване на елементите градското планиране, управление на ресурсите, процеса на участие, както и търсенето и предлагането.

Специфичната цел и дейности, които включва проектът, са създаване на Местен енергиен план за действие чрез обмяна на опит с общности, напреднали в областта на енергийната ефективност; повишаване на капацитета на местните власти за управление на енергийните ресурси чрез получаване на чуждестранна експертна помощ; организиране на семинари, Енергийна седмица за повишаване съзнанието на гражданите и представители на местната власт по въпросите на устойчивата енергия.

Постигнати резултати:

 • Организирани Дни на Устойчивата Енергията;
 • Сформиран Консултативен съвет по енергийна ефективност;
 • Изготвена Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 - 2020;
 • План за действие 2010-2013 г.

 

2. "Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност - от планиране през дейности до мониторинг" (Covenant capaCITY), стартира през юни 2011 г. и приключва май 2014 г.

Общ бюджет на проекта: 2 356 104, 00 EUR

Бюджет на Община Бургас: 45 158 Евро

В проекта участват 18 партньора.

Covenant capaCITY е отговор на предизвикателството, което изисква неотложни действия от всички - развитие на по-устойчиви енергийни общности в цяла Европа. Това се постига чрез предлагане на цялостна европейска програма за изграждане на капацитета на органите на местното самоуправление за подпомагане на всички етапи на реализиране на План за действие за устойчива енергия - от мотивирането, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката. Тя дава на общините необходимите пълномощия и подкрепя волята им да се присъединят към Споразумението на кметовете, което помага за обединяване на ангажираните с тази идея малки и големи градове и техните поддръжници.

 В рамките на проекта е разработена платформа за обучение, подпомагаща разработването на нови "Първо поколение" Планове за действия за устойчива енергия (ПДУЕ)  и предлага идеи за подобрения на вече съществуващите "Второ поколение" ПДУЕ. Тя дава основни насоки, предлага идеи, полезни съвети и инструменти за действия при работа с гражданите, структурите, местните политици  и техническия персонал.

Всеки може да премине обучението като се регистрира на адрес - http://www.covenant-capacity.eu/bg/training-platform

3. ПРОЕКТ: "CASCADE "

Общ бюджет на проекта: 2 033 529 евро

Бюджета на община Бургас: 33 564 евро

Проектът CASCADE се финансира по програма "Интелигентна енергия" на Европейската комисия. Водещ партньор е EUROCITIES - организация на 140 големи града от 30 европейски страни. Освен Община Бургас, в проекта участват още 17 партньора от 10 държави: Съндърланд (Обединено кралство), Нант (Франция), Генуа (Италия), Амстердам (Кралство Нидерландия); Бирмингам (Обединено кралство); Тампере (Финландия), Венеция (Италия), Стокхолм (Швеция), Гейтсхед (Обединено кралство), Майнхайм (Германия), Хихон (Испания), Милано (Италия), Единбург (Обединено кралство), Маруси (Гърция), Варшава (Полша), Айндховен (Кралство Нидерландия) и Тераса (Испания); както и 3 тематични партньора: Институт Вупертал (Германия), Koucky & Partners (Обединено кралство) и Малмьо (Швеция).

Основна цел на проекта CASCADE е да се създадат широкомащабни партньорски връзки и да се изработи програма за повишаване на капацитета на членовете в мрежата от големи европейски градове, с цел да се:

1. подкрепи прилагането и разпространението на политиките за устойчива енергия и изпълнението на съответните цели на местно ниво в 18 големи европейски града;

2. активизира потенциала на мрежата от градове EUROCITIES и нейните членове за изграждане на устойчив международен капацитет и трансфер на добри практики между местните власти;

3. използва потенциала на градовете да действат като посредници в техните държави и да преодолеят езиковата бариера за международен обмен на добри практики.

Проектът насърчава партньорите да включат местните заинтересовани страни в дейностите по международен обмен на опит като по този начин допринесе за повишаване ролята на градовете като разпространители на най-добри практики на национално равнище. Проектът прилага дейности по обмяна на опит на три нива

Събития за обмяна на опит в 6 града

Работа в мрежа - 18 европейски града (+ 20 допълнително поканени)

Работа в мрежа на национално ниво - 11 държави

Проект "Мисли зелено - бъди млад" и други в сферата на подобряване на енергийната ефективност на старите сгради и изграждането на пасивни сгради, повишаване на местния капацитет по отношение на разработване, прилагане и разпространението на политиките за устойчива енергия и прилагането на съответните цели на местно ниво.

Степен на изпълнение на специфичната цел: По тази специфична цел може да се отчете висока степен на изпълнение, въпреки частичното неизпълнение на някои мерките. Благодарение на активността на общинската администрация се постига почти 99 % модернизиране на образователната инфраструктура. Извършени са дейности и за намаляване на енергопотреблението на сгради от социалната и здравна инфраструктура. Единственият извод и препоръка е да се насочат усилия към интервенции по отношение на обновяване на общинската инфраструктура във всички съставни селища на община Бургас. Вследствие на извършените интервенции се отчита значително намаление на енергопотреблението, очаква се да се редуцират значително нивата на емисиите на парникови газове вследствие намаленото потребление на конвенционални източници на енергия.

 

Специфична цел: 3.4  Възстановяване и съхранение на околната среда

В последните години опазването и подобряването на качеството на околната среда се разглежда като един от стълбовете на устойчивото развитие, съвместно с икономическото и социалното развитие. В тази връзка процесите и предизвикателствата, свързани с околната среда, рефлектират във всички сфери на живота и обратно. Основният проблем, с който се сблъсква Община Бургас е замърсяването на атмосферния въздух, от друга страна територията й се характеризира с изключително голямо биоразнообразие и природни дадености. Ето защо от съществено значение е провеждането на ефективна политика за превенция на околната среда и подобряване на екологичния статус и жизнената среда в общината с нови по-интегрирани и комплексни подходи за решаване на проблемите и прилагане на мерките за съхранение. Специфична цел 3.4. е насочена към прилагането на мерки, чийто комплексно влияние да доведе до подобряване на жизнената среда, предотвратяване на здравния риск за населението и съхраняване на природните ресурси.

За периода, обхванат от оценката, дейността на общинската администрация изцяло е подчинена на мерките във всички сектори за опазване на околната среда на Бургас. От 30.07.2008 г. в Общинска администрация Бургас е внедрена Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004, като част от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност в Общинска администрация Бургас. Успоредно с това през 2008 г. Общинска администрация Бургас получи Сертификат N BG11803QE от международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification по Стандарта ISO 14001:2004.

Разработена е "Програма за опазване на околната среда на Община Бургас" 2010-2013г., чиято основна цел е да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община Бургас и подобряване на състоянието на околната среда.

С цел осъществяване на превантивен и текущ контрол за недопускане увреждане на околната среда, е създадено и действа контролно звено еко-инспекторат. Извършва се контрол както по местните наредби - Наредба за опазване на обществения ред и Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, така и по националното законодателство по околна среда. Еко-инспекторите са оборудване с 2 бр. електромобили в съответствие с политиката на общината за преминаване към електрически автомобилен парк на общинска администрация други източници на гориво различни от конвенционалните.

Мярка "Подобряване на системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища"

Мярката за подобряване на системата за управление на отпадъците стартира с разработването и въвеждането на Програмата за управление на отпадъците. Във връзка със стартирането на инфраструктурен проект "Мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия" по програма ИСПА е направена актуализация на Програмата през 2008г. Актуализираната общинска програма за управление на отпадъците е с период на изпълнение 2008-2014г. Също така е изготвена, одобрена и влязла в сила Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас от ноември, 2011г.

През 2011г. е стартира изпълнението на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г". Проектът включва проектиране и изграждане на Регионално депо "Братово - Запад" и две претоварни станции в Несебър и Карнобат, в съответствие със съвременните европейски изисквания за екологосъобразно обезвреждане на отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците е предназначена да обслужва 210 населени места с население около 400 000 души на територията на общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. Продължителността на проекта е от 25.08.2011г. - 25.04.2015г.

С изграждането на Регионална система за управление на отпадъците се цели да бъдат осигурени условия за предварително третиране и максимално оползотворяване на отпадъците, чрез компостиране, механично третиране и сепариране на отпадъци, генерирани на територията на деветте общини в региона. С цялостното изпълнение на проекта е заложено да бъдат изпълнени дейностите от План за развитие на община Бургас, по отношение на изграждане на регионално депо за депониране на ТБО в Братово. Проектът цели също да осигури устойчиво екологично депониране чрез заложените модерни технологии и системи за газоулавяне, отвеждане и третиране на инфилтрата, като по този начин се гарантира намаляването с над 75% на емисиите газ-метан в атмосферата и се предотвратява замърсяването на подпочвените и повърхностни води.

Към момента са приключени проектните дейности и за трите обекта. В процес на изграждане е първа клетка от Регионалното депо за отпадъци "Братово - Запад" и довеждащата площадкова инфраструктура, сграда за опасни отпадъци в Екопарка, външно ел. захранване на обекта и обслужващите административни сгради, както и строително монтажните дейностина двете претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат.

По отношение на останалите дейности, община Бургас отчита висока степен на изпълнение на мярката за отстраняване на нерегламентирани сметища на територията на общината - в съставните селища на общината са почистени всички нерегламентирани замърсявания от битови и строителни отпадъци. Също така е разрешен проблемът с пестицидите с изтекъл срок на годност, като през 2009 г. е приключил проект "Обезвреждане на негодните за употреба пестициди от склад в с. Брястовец в контейнери Б-Б куб".

В изпълнение на операцията за въвеждане на система за разделно събиране и компостиране  много успешно се реализира въвеждането на системата за разделно събиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Само за първите месеци от въвеждането на системата през 2012 г., разделно са събрани 680 800 кг. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и 6 315 кг негодни за употреба батерии. През 2012 г. е обновена системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез извършена пълна подмяна на контейнерите за разделно събиране тип "Ракла" с тип "Иглу". Въведена е система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон от търговските обекти в централната част на града - два пъти седмично мобилни екипи събират отпадъците от опаковки.

Прилагане на домашно компостиране е една от мерките, включени в общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците и в тази насока община Бургас е реализирала пилотен проект "Домашно компостиране на биоразградими отпадъци в гр. Българово" (2012), който има за цел изпълнението на изискванията, определени с националното законодателство за намаляване количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, като същевременно промотира домашното компостиране сред населението на общината. Средствата за реализацията на пилотния проект са в размер на 5 754,82 лв и са осигурени от общинския бюджет.

За целите на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас" е създадено Сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас, в което Община Бургас е водеща. Понастоящем сдружението изпълнява проект "Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничния регион на Бургас и Къркларели", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) България-Турция. В рамките на проекта са проведени 20 обучения в общините Бургас, Средец, Сунгурларе, Карнобат и Руен. Раздадени са 500 компостера на домакинства от същите общини. Акцентът в проекта е поставен върху възможностите за разделяне и оползотворяване на биоразградимите отпадъци, повишаване на екологичното самосъзнание и промяна на поведение на хората.

Важно е да се отбележи, че оперативно на интернет страницата на община Бургас се поддържат актуални електронни бази данни относно количества и видове отпадъци; за декларации по чл. 13, ал.4 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, както и за разходите за дейностите по поддържане на чистотата.

Извън директните интервенции по отношение на подобряване на системата за управление на отпадъците, община Бургас провежда редица кампании и информационни събития за популяризиране на мерките за разделно събиране и намаляване на количеството на твърдите битови отпадъци. Станалото традиционно Пролетно почистване на Бургас се провежда всяка година през месеците от февруари до май. За периода са организирани две информационни кампании - "Защо плащаме повече за чистотата на Бургас?" - за неправомерното изхвърляне и замърсяване със строителни и едрогабаритни отпадъци и "Бъди приятел на Бургас" - за поетапното ограничаване и забрана до края на 2009 г. употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали. Последната кампания е във връзка с разработения от Община Бургас План за действие за поетапно ограничаване и забрана до края на 2009 г. употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали.

Към края на периода на изпълнение на Плана за развитие, може да се отчете висока степен на изпълнение на мярката за подобрение на системата за управление на отпадъците. Въпреки усилията на общинската администрация, заложените дейности не са изпълнени в тяхната цялост. Една част от тях ще продължат и приключат в следващия програмен период. Но постигнатите успехи и разширеният обхват на дейностите по управление на отпадъците спомагат за постигането на очакваните резултати от заложените основни цели на Плана.

Други дейности извън заложеното по Плана за развитие, но допринасящи за подобряване на системата за управление на отпадъците на територията на община Бургас са:

§  Интензивно се работи и по разчистване на Бургас от ИУМПС - в резултат на извършените проверки от еко-инспекторите и предприетите действия до края на 2013 г. са освободени общо 2 164 паркоместа, заемани от стари автомобили /самите ИУМПС са предадени в центрове за разкомплектоване/.

§  Извършва се контрол върху дейността на строителните фирми от инспектори "Екология и контрол за ООС" - за ограждане на строителните площадки с плътна ограда; за недопускане на замърсяване на прилежащите площи към строежите; за недопускане на складиране на земни маси и строителни отпадъци извън оградите на строителните площадки; за недопускане замърсяване на уличните платна от тежкотоварните автомобили, обслужващи строежите. Като резултат - налице е силно редуциране в броя на констатираните нарушения.

Мярка "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"

На територията на Община Бургас са разположени един поддържан резерват и седем защитени местности. Също така за територията на община Бургас Министерски съвет одобрява пет защитени зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Ето защо изпълнението на посочените проекти е от съществено значение за опазването на биоразнообразието на територията на общината.

Интервенциите по мярката са насочени към актуализиране на планове за управление на защитени територии, проучване, обогатяване и популяризиране на флората и фауната на територията на общината и инвентаризация на находищата на лечебни растения. Тъй като тези дейности са в прегоративите на други институции, то община Бургас има повече поддържаща и съдействаща роля. В тази връзка община Бургас е участвала и участва в изпълнението на редица проекти и инициативи:

 • Проект "Зелени коридори". Проектът е на стойност 659 833,81 лв.. Основната цел на проекта е да се засили трансграничното сътрудничество между България и Турция, чрез опазване и устойчиво развитие на околната среда в граничните райони. Основните резултати от проекта са разработване и популяризиране на добри практики за координирано управление на околната среда в граничния регион и представяне на  нови подходи и принципи за устойчива употреба на природно, културно-историческите ресурси в трансграничния регион.
 • Проект: "Осигуряване опазването на приоритетни видове птици и техните местообитания в района на Влажни зони Бургас, част от Натура 2000", финансиран по Програма LIFE+. Община Бургас е партньор на Българското дружество за защита на птиците, Кралско Общество за защита на птиците (Royal Society for the Protection of Birds), Българска Фондация Биоразнообразие (Bulgarian Biodiversity Foundation), "М. Черноморски солници" АД, Пловдив. Проектът е одобрен за финансиране. Основните цели на проекта са засилването на стратегическото планиране за дългосрочното опазване на застрашени видове птици и устойчивото управление на местообитанията им и въвеждането на добри практики при опазването на птиците в попадащата в Натура 2000 зона;
 • Проект "Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони - 4GREENINN", финансиран по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013. Общата цел на проекта е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта.

 

Мярка "Въвеждане на информационна и мониторингова система за сектор "Околна среда"

През 2008 г. Община Бургас е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Тези стандарти са разработени и внедрени като средство за утвърждаване доброто име и репутация на общинската администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване на дейността като местен орган за управление.

През 2010 г. е актуализирана и одобрена от Общински съвет Програмата за опазване на околната среда. Съгласно Програмата за опазване на околната среда, стратегическата цел за Община Бургас е подобряване на качеството на живот и намаляване на риска за здравето на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда, запазване на биоразнообразието и устойчиво управление на околната среда. Формулираните конкретни цели са базирани върху приоритетите на Община Бургас в областта на околната среда, а именно:

 • Подобряване качеството на атмосферния въздух;
 • Подобряване на системата за управление на отпадъците;
 • Постигане на съвременен стандарт на живот чрез подобряване на ВиК инфраструктурата;
 • Подобряване на Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите нестопанските отрасли на местно ниво;
 • Намаляване шумовото замърсяване;
 • Опазване и поддържане на богатото биологичното разнообразие;
 • Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната сред;
 • Повишаване на екологичното образование на населението.

Един от сериозните екологочни проблеми на община Бургас е замърсяването на атмосферния въздух. За преодоляване на този проблем общинската администрация е предприела редица действия, като на първо място е изготвянето на Комплексна програма за атмосферния въздух, която има за цел намаляването на нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Бургас. В следствие на промени в националната нормативна уредба, Програмата е актуализирана през 2011 г. и има период на изпълнение 2011-2015г.

Като част от конкретните действия по опазване качеството на атмосферния въздух, още през 2007г. община Бургас възлага на служители от отдел "Управление на околната среда" (настояща Дирекция "Околна среда") извършването на съвместни проверки с представители на РИОСВ-Бургас на промишлени предприятия с цел контрол за предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда. Също така от края на 2007 в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД е въведена в действие Система за ранно предупреждение от неблагоприятни метеорологични условия, която дава информация от непрекъснатия мониторинг за качеството на атмосферния въздух в съседните населени места, както и дневна и месечна прогноза за метеорологичния статус.

През 2012 г. в изпълнение на проект "Инсталиране на автоматична мобилна станция за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас", град Бургас и близките населени места са снабдени с мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух на територията на община Бургас. Тя е първата в страната общинска мониторингова станция и апаратурата в нея следи за нивата на осем замърсители на атмосферния въздух - серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сяроводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5. Освен това се следят и отчитат и метеорологични параметри - температура, посока и скорост на вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация. Данните за контролираните замърсители се предават в реално време, като се визуализират на специално създадена интернет страница и на сайта на Община Бургас. Проектът е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. С него започва ежеседмично да се издава Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух - само за 2013та година са издадени 47 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата.

Отново през 2009 г. са стартирани два проекта с насоченост за опазване на качеството на атмосферния въздух и осигуряването на понижен рисков фактор за здравето на населението. В рамките на проект "Сателитен мониторинг" са извършени ежедневни мониторингови изследвания на атмосферни замърсявания в района на Община Бургас на базата на спътникови данни, като след извършване на обработката и анализа на данните, получените резултати са публикувани на Интернет страницата на Община Бургас. Проектът е на стойност 24 480 лв. и е финансиран изцяло от бюджета на Община Бургас.

Като част от мерките за информиране на гражданите за качеството на атмосферния въздух в реално време за периода на изпълнение на Плана за развитие са осигурени външни електронни информационни табла на сградите на Общинска администрация - Бургас, на ТД Долно Езерово, ТД "Освобождение" и ТД "Възраждане", където под формата на графична информация се представят нивата на контролираните замърсители на въздух. На Интернет страницата на Община Бургас е публикувана информация за влиянието на основните и специфични за Бургас замърсители на атмосферния въздух върху здравето на хората, както и информация за токсикологичния им ефект и мерките, които следва да се предприемат при регистрирани наднормени концентрации на съответните замърсители. Също така ежедневно се подава информация от пунктовете за пробонабиране на територията на гр. Бургас.

Прилаганите мерки - изпълнени инфраструктурни проекти по реконструкцията на улиците, пълната подмяна на автобусите за обществен транспорт с нови такива, изключително интензивното миене и поддържане на пътната и улична мрежа, насърчаване и условия за използването на велосипеди за сметка на лични МПС - дават отражение и е факт подобряване в качеството на атмосферния въздух - през 2013 г. няма регистрирани превишения на допустимите норми за основни замърсители на въздуха - серен диоксид, азотен диоксид, бензен. Нерешен изцяло остава проблема с нивата на фини прахови частици във въздуха.

Друго основно предизвикателство пред  община Бургас са високите нива на шумово замърсяване в общинския център - гр. Бургас. В тази насока е разработена Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас, като средствата в размер на 220 хил.лв. са осигурени чрез бюджета на общината. Целта на разработване на Стратегическата карта за шум е определяне на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива и изготвяне на интегрирани мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на шумовото замърсяване.

За прилагането на Стратегическата карта за шум е разработен "План за действие към Стратегическа карта за шума на агломерация Бургас", като отново средствата са осигурени от бюджета на Община Бургас. Планът е одобрен през 2013 г. и има за цел да регламентира управлението, ограничаването и намаляването на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

Във връзка с разработването на Стратегическа карта за шум в околната среда през 2010 г е пусната в експлоатация система от последно поколение за непрекъснат мониторинг на шума в околната среда (тип ENM, производство на професионалния разработчик на инструментариум от най-висок клас за измерване на шума, фирма Brüel & Kjær - Дания). Измервателната система за непрекъснат мониторинг и контрол на шума в околната среда разполага към момента с 3 бр. стационарни измервателни терминала - разположени в локациите на ТД "Освобождение", ТД "Зора" и Дирекция ООС на Община Бургас и значителен брой пунктове за ръчно пробонабиране.

Експлоатацията на Летище Бургас продължава да създава сериозни проблеми за гражданите и гостите на Бургас с високите нива шум от преминаващите над града самолети. Действията на Община Бургас за справяне с проблема датират от началото на 2008 г., като усилията бяха основно насочени към обединяване на всички отговорни институции за намиране, разписване, прилагане и спазване на мерки, които да спрат шумовата агресия, най-вече през лятото и особено през нощните часове, в резултат на ниско прелитащите самолети - от и към Летище Бургас. Като положително развитие се прие решението, че считано от 02.05.2013 г. ДП РВД въведе изменения в организацията на въздушното пространство в района на летище Бургас с цел намаляване на авиационния шум от полетите над населената зона на гр. Бургас, като новите маршрути вече са отразени в сборника Аеронавигационна информация и публикация /AIP/ на Република България.

Като мярка за ограничаване и предотвратяване на шумовото замърсяване и с оглед предоставяне на информация на гражданите за шумовите нива от съществуващите 3 бр. станции за непрекъснат мониторинг на шума в гр. Бургас е разработено софтуерно решение за представяне на измерваните интегрални шумови индекси, както и справки чрез Интернет страницата на общината на измерените интегрални нива на шум.

В края на разглеждания период от Плана за развитие е стартирала дейност по проектиране на шумозаглушителни екрани на път І-9, като на този етап за обекта е изготвен технически инвестиционен проект през 2011 г. Едва през 2013 г. е сключено споразумение за финансиране на обекта между Община Бургас, Агенция "Пътна инфраструктура" и "Фрапорт". Предстоят дейностите по същинското изпълнение на проекта.

Част от дейностите по реализиране на мерките за опазване на околната среда и повишаване качеството на жизнената среда на населението на община Бургас, включва и участието на Община Бургас в организиране и провеждане на ежегодни екологични кампании и мероприятия за повишаване съзнанието на гражданите и отговорността им за решаване на екологичните проблеми.

1. Ежегодно провеждане на "Седмица на екологията". Традиционни са през м. септември Дните на екологията, които всяка година протичат под различно мото, но винаги с богата и разнообразна програма и с активното участие на децата и учениците от детските градини и училищата на Бургас, които се включат в акциите по почистване на дворовете на учебните заведения. Мероприятията се финансират от бюджета на Община Бургас.

2. Европейска седмица на мобилността  и Ден без автомобили 22 септември. Община Бургас отбелязва всяка година Деня без автомобили като призовава гражданите на Бургас поне за ден да оставят автомобилите си и да се движат пеша. Всяка година се затварят за движение някои от улиците на Бургас и те стават територия за движение само на пешеходци и велосипедисти. Извършени са измервания и анализи за отчитане на данните за отделените вредни емисии в рамките на провеждането на кампанията.

3. Пролетно почистване. Провежда се всяка година през месеците от февруари до май. Разходите за пролетното почистване в течение на годините се осигуряват от бюджета на Община Бургас.

4. Кампания "Да изчистим България за един ден" - общината се включва в националната кампания от 2012 г.;

5. Кампания "Да изчистим  Българското Черноморие" - извършена еднократно през 2013г., но с потенциал да стане традиционна.

Мярка "Укрепване бреговете и борба с ерозията"

Усилията на община Бургас по тази мярка са насочени предимно към изграждане на противоерозионни съоръжения. В началото на оценявания период са извършени дейности по укрепване ската в зоната на мостика и укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк, гр. Бургас. Последната дейност е изпълнена в рамките на проект на стойност 991 172,45 лева с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013". Строителните дейности са приключили през 2010г.

През 2013 г. е извършено укрепване на ската югоизточно от паметника на Т.Бакърджиев в Приморски парк, както и укрепване ската над езеро "Мандра" при Т-образното кръстовище на околовръстен път под бл.192 к-с М.Рудник, гр. Бургас. Обектите са финансирани със средства от Комисията за подпомагане и възстановяване към МС в периода 2012г. - 2013г.

При извършването на дейностите по посочените по-горе проекти е извършено и залесяване на терените, обект на интервенция. От капиталовата програма на община Бургас за 2013г. е извършено озеленяване на скат /свлачище  до Паметника на Моряка в Приморски парк.

Мярка "Наблюдение, защита и отстраняване на последствията от природни бедствия, аварии и катастрофи"

Дейностите по тази мярка, заложени в Общински план за развитие 2007 - 2013 г. обхващат изготвянето на антикризисна програма на общината за справяне с природните бедствия, изграждане на система за ранно сигнализиране и подготовка за аварийни и спасителни групи в случаи на природни бедствия, аварии и катастрофи. В тази връзка през 2008 г. е разработен и одобрен План за защита при бедствия, който в съответствие с допълненията на Закона за защита при бедствия бе актуализиран през 2011 г. Последна актуализация е извършена през месеците септември-ноември 2013г. Разработени са разчети за евакуация и /или разсредоточаване, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване от 2012 г. и са самостоятелен документ към Плана за защита при бедствия.

Разработен е Външен Авариен план на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД , като отделен раздел към Плана за защита при бедствия на Община Бургас - на основание чл.4 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях с цел да бъде постигнато високо ниво на защита на живота , здравето на хората и на околната среда.

Като част от оперативните дейности на инспектори от дирекция УКОРС ("Управление при кризи, обществен ред и сигурност") е вменено задължението да съдействат на спасителния отряд на "Гражданска защита" и "Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението" в случаите на критични ситуации - пожари, наводнения, случаи на удавяния, аварии, бедствия, катастрофи, с цел спасяване на човешкия живот и опазване здравето и имуществото на гражданите. При влошени метеорологични условия и други критични ситуации, служителите обхождат територията на Община Бургас и оповестяват населението и при необходимост подпомагат работата на специализираните органи и фирми.

Превантивните дейности, отговорност на община Бургас, са регламентирани в Превантивната Програма на Община Бургас и целят недопускането или намаляването на последиците от бедствия. Също така през 2013г е създадено доброволно формирование съгласно Закона за защита при бедствия. Доброволното формирование - Община Бургас е вписвано в Националния регистър в Главна Дирекция ПБЗН-МВР-гр. София по реда на чл. 6 от Наредба Iz-1669/12г. от 2013г.за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования.

В допълнение към превантивните дейности от бедствия община Бургас изпълнява проекти насочени към интегриране на мерки за борба с климатичните промени в общинските стратегии, политики и програми:

ПРОЕКТ: "COVENANT CAPACITY - развиване капацитета на местните власти ори изпълнение на местни климатични и енергийно дейности- от планиране, през изпълнение до мониторинг", финансиран по Програма "Интелигентна Енергия - Европа".

Общ бюджет на проекта: 2 356 104, 00 EUR

Бюджет на Община Бургас: 45 158 Евро

В проекта участват 18 международни партньора.

Проектът е насочен към: повишаване на вниманието, познанието, интереса и пропуските в капацитета на местно ниво в 15 страни включени в проекта, мотивирайки и позволявайки директно на местните управници и общности ефективно да отговорят на общинските "климатичните и енергийно предизвикателства". Специално внимание ще се отдели за подкрепа на малките и средни общности, поради факта че голяма част от Европа срещат трудности (ограничени финансиране и ограничен персонал). След повишаване на капацитета им, местните власти ще бъдат насърчени да се присъединят към инициативата Covenant of Mayors (CoM) и да отговорят на стриктните и условия за постигане на заложените цели и тяхното отчитане.

ПРОЕКТ: "CASCADE " 

Общ бюджет на проекта: 2 033 529 евро, Бюджета на община Бургас: 33 564 евро

Проектът CASCADE се финансира по програма "Интелигентна енергия" на Европейската комисия. Водещ партньор е EUROCITIES - организация на 140 големи града от 30 европейски страни. Освен Община Бургас, в проекта участват още 17 партньора от 10 държави: Съндърланд (Обединено кралство), Нант (Франция), Генуа (Италия), Амстердам (Кралство Нидерландия); Бирмингам (Обединено кралство); Тампере (Финландия), Венеция (Италия), Стокхолм (Швеция), Гейтсхед (Обединено кралство), Майнхайм (Германия), Хихон (Испания), Милано (Италия), Единбург (Обединено кралство), Маруси (Гърция), Варшава (Полша), Айндховен (Кралство Нидерландия) и Тераса (Испания); както и 3 тематични партньора: Институт Вупертал (Германия), Koucky & Partners (Обединено кралство) и Малмьо (Швеция).

Основна цел на проекта CASCADE е да се създадат широкомащабни партньорски връзки и да се изработи програма за повишаване на капацитета на членовете в мрежата от големи европейски градове, с цел да се:

1. подкрепи прилагането и разпространението на политиките за устойчива енергия и изпълнението на съответните цели на местно ниво в 18 големи европейски града;

2. активизира потенциала на мрежата от градове EUROCITIES и нейните членове за изграждане на устойчив международен капацитет и трансфер на добри практики между местните власти;

3. използва потенциала на градовете да действат като посредници в техните държави и да преодолеят езиковата бариера за международен обмен на добри практики.

Степен на изпълнение на специфична цел 3.4.: Постигнатото изпълнение на целта е високо - отчетеното неизпълнение на първоначално заложените операции е незначително. За периода на прилагане на Плана за развитие на община Бургас, са извършени голям по обем дейности, които да осигурят на населението чиста околна среда, понижен здравословен риск и опазване на природните ресурси на територията на община Бургас.

Степен на изпълнение на приоритет 3:

 

Постигнато е средно до високо ниво на изпълнение на приоритета. Осъществени са редица проекти, инициативи и интервенции от страна на Община Бургас в изпълнение на поставените цели. Въпреки това трябва да се отбележи, че поради липса на финансиране от една страна или пренасочване на усилията, една малка част от предвидените интервенции не са изпълнени. Друга част от стратегическите проект са стартирали през този период, но реалните резултати ще се получат извън разглеждания период. Все пак периодът на изпълнение на Плана за развитие се характеризира с голяма динамичност по отношение на изпълнените и подготвени проекти. В много от мерките са изпълнени повече операции от заложеното първоначално. Общинската администрация показва добра координация и ефективност при изпълнение на плануваните операции. Също така се отчита високо ниво на иновативност при изготвянето на предложения и реализирането на мерките за постигане на модерна техническа инфраструктура и чиста околна среда. Синергичният ефект на извършените операции е голям и има положителен ефект върху качеството на живот на населението и устойчивото развитие на общината.

ПРИОРИТЕТ 4 "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА"

Специфична цел: 4.1 "Подобряване на качеството на социални услуги"

Мярка "Благоустрояване на обществени терени и сгради"

Дейностите на Община Бургас в това направление се характеризират, както с широкомащабни инициативи за осезаема и трайна промяна на средата за живот на населението в града така и с  множество по-малки мерки за подобряване на конкретни участъци от градската среда в съставните селища, жилищните квартали и ЦГЧ (обновяване на детски площадки, възстановяване на междублокови пространства и др.).

Предвидените за финансиране проекти по тази мярка в ОПР са 15, като някои от тях са преизпълнени, други са частично изпълнени, а има и отменени такива. Причините могат да се търсят в променената нужда от реализация, както и актуалните приоритети за финансиране в Програмата за финансиране на общината и разкритите възможности за проектно финансиране.

По отношение на тази мярка има преизпълнение на редица показатели - например обновяване, реконструкция и изграждане на детски площадки, облагородяване на паркови пространства, които надхвърлят заложените проекти и като брой и като обхват - излизат извън рамките на централната градска част, спортни съоръжения, площадки, велоалеи, които се реализират по множество различни проекти.

Като проблем остава нереализирания проект за  въвеждане на ГИС.

Дейности, изпълнени с проектно финансиране:

 • Проект: "Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас". Бюджетът на проекта е 10 364 242, 12  лв., като дейностите ще бъдат изпълнени в продължение на 18 месеца (16.07.2010-16.01.2012).

В резултат от изпълнението на проекта са реконструирани,озеленени и благоустроени редица пространства в ЦГЧ, изградени велоалеи, зони за паркиране, благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк - чрез рехабилитиране на асфалтови алеи; зелени площи,паркова мебел, монтиране на стълбове с енергоспестяващи осветители; система за видеонаблюдение и обособяване на велоалеи; възстановяване на декоративна стена "Стената на приказките" и водно огледало - Приморски парк; благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република; благоустрояване и реконструкция на пространството, заключено между бул. "Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул. "Цар Петър". Проектът включва също и обектите: Пешеходната зона ул. "Александровска";  ул. "Генерал Гурко" и "Адам Мицкевич"; Приморски парк - нова част

През 2011 година Община Бургас  реализира  8 проекта в рамките на кампанията "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА" на тема "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ". Проектите имат за цел подобряване на условията за игра и почивка съобразно нуждите на ползвателите в съответните райони- деца, придружители и посетители.  Реализираните дейности включват: Почистване на зелените площи; Полагане на основни настилки на площадките; Полагане на ударопоглъщащи каучукови настилки; Доставка и монтаж на детски съоръжения; благоустрояване и паркоустровяане на площадките включващо доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци, както и засаждане на широколистни дървета и поддръжка на почистените и обновените площи.Обща стойност на проектите:  77 914.01 лв.  Реализираните обекти са съответно в кв. Сарафово, с.Черно море, с.Равнец, междублоково пространство бл. 107- 109, к-с "Меден рудник", с.Димчево, парк Химик, квартал Долно Езерово,  Проект: "Зелен кът" на гр. Българово, и детска площадка в УПИ II- 247, кв. 16, ж. к "Славейков".

 • Проект "Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/019 Бюджет: 13 087 312, 92 лв., за основен обект: 7 462 816,28 лв., от които БФП 4 943 498,91 лв. и 2 766 492,32 лв. собствен принос. Срок за изпълнение 23 месеца (20 май 2013 - 19 април 2015).

Договорените средства са за един основен и седем допълнителни обекта. Към момента е осигурено финансирането за основния обект - "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона пл. "Тройката" и подземна улица", а допълнителните седем ще бъдат финансирани при освобождаване на финансов ресурс по оперативната програма и сключване на анекс към договора.

Към края на 2013 г. са сключени договори за изпълнение на строително монтажни работи, строителен и авторски надзор за обект "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона площад "Тройката" и подземна улица", а в процес на договориране са дейностите по одит и мерки за визуализация и популяризиране на проекта, а през месец ноември, 2013 г. е открита строителна площадка и стартират ремонтните дейности, а към декември приключват първите два етапа от изпълнението на СМР включващи подготовка на терен за благоустрояване с площ над 3 500 м2, подмяна на подземна инфраструктура и други строително монтажни дейности.

Основната част от дейностите ще бъдат реализирани през следващия период на планиране.

 • Проект "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020 г.", Договор № BG161PO001/5-02/2012/029. Стойност на проекта: 1 336 278 лева. Срок на изпълнение: 18 месеца (30.10.2013 - 30.04.2015).

Проектът е свързан с подготовката на няколко мащабни инвестиционни проекта, с които Община Бургас ще се състезава с останалите Общини в процедурите по договаряне с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020г.  Изпълнението му ще бъде реализирано през следващия период на планиране.

Освен големите проекти,  които са приключили реализация или са в процес, от капиталовата програма на Община Бургас по години са реализирани следните дейности:

 

Година

Благоустроени обекти

2008 г.

 

Реконструкция и подмяна на съоръжения на детски площадки - 11 бр. във всички териториални дирекции

Реализиране на нови детски площадки за деца с увреждания - 2 бр.

Поддържане на паркова мебел и архитектурни елементи

Реконструкция и обновяване на спортни площадки и съоръжения  - 3бр.

Благоустрояване и паркоустрояване на други обекти (паркове, гробищни паркове, паркинги, междублокови пространства) -  5 бр.

Общия брой обекти и проекти за 2008г. е  93 бр., като строителството на 24бр. от тях е приключено, останалите са преходни за 2009г. Усвоените средства за строителство и проектиране възлизат на 6 669 260лв.

 

2009 г.

 

Реконструкция, благоустрояване и реализиране на нови детски площадки - общо 14 броя, от които 7 са нови

Благоустрояване и паркоустрояване на Крайбрежен парк Сарафово, проект

Спортни обекти - 4

Благоустрояване и паркоустрояване на други обекти (паркове, гробищни паркове, паркинги, междублокови пространства - 3

КП за 2009 год. е с 240 обекта и обща стойност 49 693 964 лв. (от които 15 046 073 лв. с външни инвестиции) е приета от Общинския съвет на 26.02.2009 г.

През годината перманентно се налага актуализация на Капиталовата програма във връзка с възникнали и доказани неотложни потребности, а също така и при допълнително финансиране от Републиканския бюджет, от министерства и по проекти финансирани от Европейските фондове. През отчетния период допълнително са включени в Капиталовата програма 55 обекта, отпаднали са 30 обекта, променени са стойностите на 60 обекта. С цел оползотворяване на средствата от банков кредит се анализира изпълнението на обектите и трансформиране източниците на финансиране на някои от тях.

2010 г.

 

През месец август е изготвен и Проект за Капиталова програма за 2010 г. в размер на 124 883 493 лв., от които 104 383 493 лв. от външни източници.

Реализирани детски площадки (5 бр.),

паркова мебел (за 3 обекта),

внасяне на дълготрайни декоративни дървета и храстова растителност на територията на озеленените площи на Община Бургас (3)

други дейности по благоустройство - гробищни паркове, велоалеи, спортни площадки, паметници (12)

Актуализация на устройствени планове: 7 ПУП/ПРЗ, ОУП на Бургас, Парцеларни планове за трасета на пътища и инфраструктура- 8бр.и планове за улична регулация и изменение на планове за улична регулация за реализиране на обекти на Община Бургас- 12бр.

Разширяване на сграден фонд: за нуждите на администрация (2), спорт (1)

 

2011:

 

Реконструкция и изграждане на детски площадки:  2 броя

Паркинги: озеленяване на паркинг между бл.55 и бл.56 к-с «Славейков» гр. Бургас

 Благоустрояване и паркоустрояване:

Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк северно от ул. «Зора», идентификатор по кадастрална карта имот №07079.618.106 част от УПИ І, кв.1 гр. Бургас - ІІ етап

Реализация на 8 обекта за благоустрояване по програма ПУДОС, в с. Черно море-ТД "Изгрев", кв.63, кв. Сарафово, гр. Бургас, ж.к."Славейков",  в гр. Българово,  междублоково пространство бл.107-109, ж.к. "Меден Рудник", парк "Химик", кв. Долно Езерово, в с. Равнец, град Бургас" и с. Димчево.

Инвестиционни проекти: Обществен център и планетариум "Парк Езеро", гр.Бургас, Плувен комплекс ж.р. "Меден рудник" и Лесоустройствен план, парк "Росенец"

 

2012:

 

Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура:

"Енергоефективно ул.осветление  на Бургас" - 1 етап, включващ Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр.Бургас - Входно-изходни и главни градски артерии и централна градска част (4 улици), с. Равнец (3 улици)

Проектиране и изграждане на Флора Бургас

Паркинги: 2

Детски площадки: 1 и привеждане на детски площадки в съответствие с  Наредба 1/12.01.09 г.

Спортни съоръжения: 2

Проектиране и изграждане на Еко зони -Вая-Форос-Ат.езеро

Проектиране и благоустрояване на междублокови пространства - 2

Други: 5

Подготовка на проекти

 1. Проект за реконструкция ул.Крайезерна
 2. Проект за ен. обследване на ул.осветление
 3. Проект  за 2 зони за спорт и отдих в з.А и з.Г М.Рудник
 4. Проектиране на  пеещ фонтан в Прим.парк -нова част до летен театър

 

2013:

 

Инвестиционни проекти:

 Интерактивен атракцион "Подземен град" в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк - ПИ с идентификатор 07079.618.214 от КККР на гр.Бургас.

"Сграда на Бургаска художествена галерия", УПИ Х1488 в кв.50 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.437 по КК на гр.Бургас.

 Приключили обекти

1.     Център за наблюдение на небесните явления , Парк "Езеро"

2.     "Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас" идентификатор по КК 07079.618.3

3.     Зона за отдих, спорт и туризъм - екозона Вая.

4.     Зона за отдих, спорт и туризъм - екозона Форос

5.     Плувен комплекс "Меден Рудник"

Благоустройство:

Детски площадки - 6

Реконструкция и озеленяване на паркове, паркова мебел: 6

Благоустрояване на църква кв. Долно Езерово, град Бургас

Спортни съоръжения: 2

 

 

В периода 2009 - 2013 г. дейностите на дирекциите свързани с устройство на територията и строителство са в много висока степен подчинени на реализацията на проектите финансирани по Европейски програми и свързани с обновяване, модернизиране или изграждане на нова инфраструктура. Всяка година се налага актуализация на разчетите за капиталови разходи, свързани с възникнали и доказани неотложни потребности, а  също така и с промени на финансирането от Републиканският бюджет, от  министерства и по проекти финансирани от Европейските фондове. При реализация на обществените поръчки също има реализирани икономии, които водят до преразпределение на средства. При актуализация на разчетите, основния акцент се поставя върху модернизацията на съществуващата инженерна инфраструктура на територията на общината с цел подобряване привлекателността и качеството на живот на населението.

Мярка "Подобряване на техническото състояние на културните институции и социализация на паметници на културата"

В реализация на тази мярка са изпълнени редица дейности, отново чрез общинско, държавно и проектно финансиране. От заложените в ОПР 2007-2013 г. 7 проекта, 2 са отменени, 1 е завършен частично, а останалите са реализирани. В допълнение са реализирани редица други проекти, които не са заложени в ОПР 2007-2013.

По значимите реализирани инвестиции са:

Проект "Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас", финансиран по ОПРР. Общата стойност на проекта е 5 546 122,69 лв и включва  ремонт и обновяване на три целеви обекта:

Културен център "Морско Казино" - Приморски парк, гр. Бургас

Сцена на открито "Охлюва" - Приморски парк, гр. Бургас;

Младежки културен център - гр. Бургас.

Основен ремонт на читалища:

Основен ремонт читалища  по списък  -  на стойност -78 777.55 лв.с включен ДДС по Договор № 70 00 77 / 07.05.09 г. между Община Бургас и фирма "АДЕЛ-М" " ЕООД - Бургас, на стойност 78 777.55 лв.

- Читалище "Петър Янев", кв. Крайморие - извършен e ремонт на покривната конструкция -- обшивка с профилна ламарина, дървена обшивка на стрехите, настилка с гранитогрес в библиотека и помещение по рисуване, направено е помещение с ПВЦ дограма за библиотекаря. Стойността на извършените работи възлиза на 7 699.44 лв. с включен ДДС.

- Читалище "Ангел Димитров", кв. Сарафово - извършени са: ремонт на покрива,препокриване с керемиди, подмяна дървена конструкция - частично, обшивка на таван на читалищния салон с гипсокартон, направа настилка с ламинат,ремонт ел инсталация, подмяна главно ел табло,  боядисване с латекс стени, тавани.

Стойността на извършените видове работи е  21 028.50 лв. с включен ДДС.

 -  Читалище "Изгрев", к-с "Изгрев", гр. Бургас - извършена е подмяна на дървената дограма с ПВЦ, топлоизолация на външните стени - фасади, боядисване фасади, облицовка на цокъл с камък.

Стойността на извършения ремонт е 21 626 лв. с включен ДДС.

-  Читалище  "Просвета", с. Рудник . Извършен е ремонт на читалищния салон  и библиотеката - подмяна дограма с ПВЦ, ремонт на покрива - частично, боядисване с латекс стени, тавани - частично.

Стойността на извършения ремонт е 9 104.58 лв с включен ДДС.

- Читалище "Възраждане", с. Рудник. Извършен е ремонт на покривната конструкция, препокриване с керемиди, направа на нов таван над читалищния салон и балкон, ел инсталация, ново ел табло, монтаж нови осветителни тела, стълба за тавана , боядисване стени и тавани.

Стойността на извършения ремонт е 14 582.75 лв. с включен ДДС.

 Читалища / по списък- НЧ "Хр. Ботев" кв. Победа и НЧ "Пробуда" ул. "Дрин" №14 /  -  на стойност - 38247.30лв.с включен ДДС. Има Договор за изпълнение под № 9700182/19.05.2010 г. между Община Бургас и фирма "АДЕЛ-М" " ЕООД - Бургас. Обектите са завършени. Извършен e ремонт на покривните  конструкции , препокриване с керемиди, подмяна водосточни тръби, олуци, подмяна дървена дограма с ПВЦ.

Читалище "Възраждане" с. Рудник на стойност 29 883 лв.с включен ДДС. Изпълнител на обекта е фирма"АДЕЛ-М" ЕООД , съгласно Договор № 91-00-560 / 16.09. 09г.

Други културни институции:

Префасадиране и преустройство на Драматичен театър "Адриана Будевска" - гр. Бургас. 1291754. 20 месеца. Май 2009/. Декември 2010.

По Капиталова програма на Община Бургас за периода 2008 - 2011 г.са  извършени основни ремонтни дейности на следните културни институти:

Младежки културен център

Музеи Етнографски музей - Малка Бракалова къща; втори етаж на Исторически музей- Бургас, Ремонт на къща музей "П. Дубарова" гр. Бургас, Художествена галерия "П. Задгорски"- Бургас

Ремонт пейки в зрителна зала на Летен театър- Бургас

Извършен е ремонт на дървените пейки- подменени са частично счупените дъски, извършено е боядисване с блажна боя на пейки, сцена и с фасаген фасада- частично на стойност 9 000 лв.с включен ДДС.

Регионална библиотека"П. Яворов" - Бургас

Паметници: Изграждане, изработване, отливане и монтаж паметник на Петя Дубарова в Приморски парк Бургас, Изграждане паметник на бореца Никола Станчев

Православни храмове  -довършителни строителни работи 7 храма

В периода 2008-2013 г. представители на РИМ Бургас, Национален археологически институт с музей при БАН и др. с финансиране от Община Бургас и средства от републиканския бюджет осъществиха дейности по проучване и представяне пред обществеността на непознати до този момент археологически обекти на територията на Община Бургас, като: Късноантична и средновековна крепост Акве Калиде Термополис - Бургаски минерални бани, кв. Ветрен, Късноантична и средновековна крепост Порос - кв. Крайморие, гр. Бургас, Шилото - Тракийско светилище на хълма Шилото, Късноантична и средновековна кула в местността Пода - гр. Бургас, Праисторическа селищна могила Бургас, Римска вила и средновековна църква в кв. Сарафово, гр. Бургас по програма Виа Понтика.

Наред с мерките за инфраструктура и социализация на културата, Община Бургас развива богат културен календар и множество от събития.  В периода на изпълнение на ОПР културния календар и програма се разраства, като включва нови и знакови за града събития.

В България, но и извън нея Бургас все повече се налага като града на фестивалите. Всяка година тук се провеждат Международен фолклорен фестивал, Фестивал на пясъчните скулптури, музикалният фест Spirit of Burgas, Национален конкурс "Бургас и морето", Театрален фестивал "На брега", Бургаски музикални празници "Емил Чакъров", Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига", Биенале за съвременно изобразително изкуство "Приятели на морето", Международен симпозиум по скулптура в камък, кино фестивали и редица други културни събития - концерти, изложби, литературни конкурси и др.

Стартирал през 2008 г., SPiRiT of Burgas е първото по рода си събитие в страната, предлагащо разнообразие от сцени и изпълнители, обхващащи всички музикални жанрове. За кратката си история, фестивалът може да се похвали с няколко престижни международни награди и амбиция да се развива и става все по-добър. SPiRiT of Burgas се провежда на централния градския плаж и прилежащата част от Морската градина в Бургас на няколко сцени, предлагащи пълна палитра музикални звуци - рок, реге и ска, джаз и блус, хардкор и пънк, етно музика, транс, техно, дръм eнд бейс. В кратката си история публиката на SPiRiT of Burgas е станала свидетел на над 300 изпълнения на световно признати международни и български изпълнители.

Първият по рода си Фестивал на пясъчните скулптури в България води началото си от лятото на 2008 г. На площ от пет декара на територията на бургаския парк "Езеро" всяка година се издига пясъчен град от фигури, обединени от различна тема. За причудливите модели се използва над 2500 тона пясък. Във фестивала на пясъчните скулптури, организиран от Община Бургас, участие са взимали скулптури от цял свят - Индонезия, Англия, Белгия, Холандия, Ирландия, Русия, Украйна, България, др.

Фестивал за съвременно изкуство "Включи града"- стартира през 2011 по проект финансиран по ОПРР и се налага като знаково за града събитие. "Включи града" е фестивал, в който изкуството и публиката заживяват в една среда - те се провокират и развиват взаимно. Фестивалът включва поредица от събития, в които аудиторията има възможност да участва активно и от пасивен наблюдател или случаен минувач да се превърне в главно действащо лице. В този фестивал  границите между артисти и публика не съществуват.  Можеш да видиш, да докоснеш, да почувстваш или да създаваш изкуство.

Сред значимите събития, провеждани ежегодно или на две години, в културния календар на Бургас са още: Международен симпозиум по скулптура, Биенале за съвременно изобразително изкуство "Приятели на морето", Изложба "Бяло", Есенни литературни празници, Национален конкурс за поезия "Христо Фотев", Национален литературен конкурс "Петя Дубарова", Международен театрален фестивал "На брега", Международен кинофестивал "София Филм Фест - На брега", Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика, Музикални празници "Върбан Върбанов", Национален конкурс за млад изпълнител "Сезони", Дни на руската културата, Дни на арменската култура, Културна седмица на Сдружение на евреите "Шалом".     

С разнообразни културни прояви /включващи изложби, концерти, литературни четения, прожекции, шествия, др./ в Бургас се отбелязват и всички официални национални празници, Денят на Бургас /Никулден/, значими исторически дати и годишнини, големите християнски празници.

Към Община Бургас има работещ Консултативен съвет по култура с представители на всички културни институции, общности и организации. Неговата роля е да защитава техните интереси пред общинската администрация, да предлага и реализира в партньорство с Общината идеи за развитие на културния живот в града.

През 2013 г. градът подготвя своята кандидатура за Европейска столица на културата, което мобилизира заинтересованите страни в подкрепа на кандидатурата, както и стимулира още по-богата и разнообразна културна програма.

 Мярка "Подобряване на образователната инфраструктура"

Проектите в тази мярка (9) са изпълнени, като един е отменен.

През отчетния период  на територията на Община Бургас функционират общо 47 училища. Броят на учениците като цяло остава без особена промяна, като тенденция за намаление броя на учениците има в професионалните училища. На базата на нормативните изисквания, утвърдени от Министерството на образованието и науката  в Община Бургас съществуват  три средищни училища -  СОУ"Хр.Ботев" - с. Черно море, ОУ"Ив.Вазов"-с. Банево и ОУ"Хр.Ботев"-с. Маринка, за които са получени три ученически автобуса. В допълнение с подкрепата на Общински съвет Бургас и Регионален инспекторат по образованието - Бургас, Община Бургас обезпечава учебния процес в 43 самостоятелни паралелки в 12 училища, които са със запълване под нормативния минимум, като ги дофинансира със средства в размер на 252 300 лв. С утвърждаването на тези паралелки се създават  възможности за по-качествено обучение на деца и ученици  близо до дома и за съхраняване на училищата в някои от съставните селища на Община Бургас.

За периода на действие на ОПР 2007- 2013 г. Община Бургас успява да реализира множество мерки за подобряване на образователната инфраструктура отново с разнообразно финансиране - от капиталовата програма на общината, държавно и проектно финансиране.

През 2013 г. функционират  33 детски заведения с  общ брой 8 161 деца. Разкрити са 100 нови места за децата в целодневни детски градини и 30 места  в 1 яслена група.

Училищата и детските градини на територията на Община Бургас прилагат системата на делегиран бюджет и като цяло второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се справят успешно с предоставените им средства.

За периода на изпълнение на този ОПР са реализирани следните дейности:

2. Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас". Проектът е с продължителност 24 месеца (февруари 2009 г. - февруари 2011 г.) и е с бюджет 5 773 119,93 лв.

Основната цел на проекта е изграждането на модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа на икономическото благоденствие и социалната интеграция на Бургаския градски ареал. В резултат на изпълнени на проекта са постигнати следните резултати:

 • Изпълнени ремонтни и обновителни дейности на 7 учебни заведения - ГПНЕ "Гьоте"; ГПЕА "Гео Милев"; ПГЕЕ "К. Фотинов"; СОУ "Иван Вазов"; ПГСАГ "Кольо Фичето", ОУ "Елин Пелин" и ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен", включващи въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вътрешни ремонтни дейности, подмяна на електрическа, В и К и отоплителна инсталации.
 • Осигуряване на достъпна среда за хора с различни увреждания в ПГЕЕ "К. Фотинов"; СОУ "Иван Вазов"; ПГСАГ "Кольо Фичето", ОУ "Елин Пелин" и ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен" - изградени рампа и монтирани асансьори.
 • Доставено оборудване за кабинетно обучение, специализирано професионално обучение, компютърно и ИТ обучение.
 • Ремонтирани са 22 училища с финансиране от Фонд Козлодуй, капиталова програма на Общината и фонд енергийна ефективност
 • Изградени са 3 нови детски градини, разширени са съществуващи и променени, за да отговорят на нуждата от повече места
 • Спортна зала (в процес на изграждане в ПМГ) и на физкултурен салон в ОУ "Св. Княз Борис І"

Сравнителен анализ в бюджета на функция "Образование" отразен в числово изражение за предходните три години показа следните резултати:

Данните показват, че се отделя значителен бюджет за реализиране на инвестиции в образованието, като за 2013 г. той се увеличава почти двойно. В резултат са и реализираните множество проекти.

Работа по проекти и национални програми за  периода:

- Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие "Надежда" - Бургас" към МТСП

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради - спечелен през 2012 г. проект към Международен фонд "Козлодуй" - 1 315 000 евро

- ОП РЧР "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" 2011/2013 - 372 960, 64 лв.

ОП"Развитие на човешките ресурси"-схема"Да направим училището привлекателно за младите хора".Проект на Община Бургас-дирекция"Образование и демографски въпроси"-"Училището в моя роден град Бургас -любимо и незабравимо" 2009/2010

Комплексен подход за качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства" към Център за образователна интеграция - София-2008/2009 г.

Проект на Община Бургас - дирекция "Образование и демографски въпроси" "Обучението в професионална гимназия - сигурен път към успешна трудова и социална реализация на децата от етнически малцинства" 2010/2011 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите       малцинства-гр. София

ОП РЧР "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" 2011/2013

Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие" Надежда-Бургас" към МТСП

Национални програми:

-          Национална програма (НП) "Училището-територия на учениците" - модул "Подкрепа на  целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап"

-          НП "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване", "Информационни и комуникационни технологии в училище"

-          НП"Оптимизация на училищната мрежа - т.2 "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - модул "Изплащане обезщетения на персонала", мярка "Без свободен час"

-          НП "Диференцирано заплащане"

-          НП "Мерки за закрила на децата с изявени дарби"

Общински програми:

-  Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас

-  Програма за интеграция на деца и ученици от етнически общности 2013

-  Програма за работа с родители 2013 г.

-  Лятно екоучилище към ОДК-Бургас

-  Лятна детска градина към ОДК - Бургас

-   Общинска програма по краезнание към ОДК - Бургас

Дейност "Хранене": Един от приоритетите на дирекция "Образование и демографски въпроси" в Община Бургас е осигуряването на здравословно и балансирано хранене на децата в детските градини и училищата. В Община Бургас един храноден на дете е 2,10 лв., което позволява децата да се хранят по богато и по-рационално. Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни и децата от яслените групи се хранят четирикратно в детските заведения.

Менюто за детските заведения и училищата продължава да се публикува в сайта на Община Бургас и всеки родител може да контролира неговото стриктно изпълнение от страна на детското заведение.

Всички детски заведения и училища се включиха в схемата "Училищен плод", финансирана от ДФЗ за 2013/2014 г. учебна година.

Мярка "Подобряване на материално-техническото осигуряване за образованието и културните институции"

Изпълнението на тази мярка е отразен в изпълнението на горните две, касаещи ремонт и реконструкция на културна и образователна инфраструктура.

Мярка "Подобряване на материално - техническата база в здравните и социалните институции"

За изпълнението на тази мярка са предвидени 14 проекта, като 1 е отменен, а няколко се изпълняват от МБАЛ и има само косвени резултати.

За изпълнение на мярката са реализирани проекти с общинско и национално финансиране, както и с финансиране по оперативни програми.

Изпълнените мерки включват:

 • Реконструкция и рехабилитация на сградния фонд на "МБАЛ - Бургас" АД; МБАЛ
 • Финансиране разкриването на Звено за асистирана репродукция към Родилно отделение на МБАЛ-Бургас
 • Реконструкция и рехабилитация на сградния фонд на "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания - Бургас" ЕООД/; КОЦ-Бургас ЕООД завършено строителство на бункер за мултимодален линеен ускорител ОП "Регионално развитие" и съфинансиране от страна на Община Бургас. Проектът е на обща стойност 6 449 120,88 лв. с продължителност   24 месеца (Януари 2012 - Януари 2014).

Изпълнени дейности:

 • Изградено процедурно помещение (бункер) за разполагане на мултимодалния линеен ускорител, съдържащо обособени функционални помещения:
  • Процедурно помещение за разполагане на мултимодален линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта;
  • Командно помещение;
  • Работен кабинет и мулажна лаборатория за разполагане на дозиметричната апаратура и системата за планиране на лъчелечението;
  • Консултативен лекарски кабинет и чакалня за пациенти;
  • Съблекални - 2 броя и санитарни възли - 2 броя.
  • Складово и техническо помещение;
  • Вентилационно помещение и шахта за директен външен достъп за вертикално транспортиране на медицински контейнер и на апаратура.
 • Доставено оборудване за лъчелъчение на онкоболни пациенти, включващо:
  • Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с номинални енергии на снопове спирачно лъчение - 6 MеV и до 18 MеV. Мултимодалният линеен ускорител е със система за планиране на лъчелечението, позволяваща използването и наслагването на данни от образно-диагностични уредби с няколко компютърни станции и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация с технологично оборудване за въвеждане на системата в клинична експлоатация;
  • Устройство за имобилизация на пациента, включващи базова подложка за глава, гръб, корем и други;

§  Дозиметрична апаратура, включваща моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевите снопове, набор йонизационни камери, еталонен дозиметър, измервателна система с йонизационни камери за измерване на динамични полета, слоест фантом, измерително устройство и фантом подходящ за ежедневни дозиметрични проверки за линеен ускорите и 1 D воден фантом за вертикален сноп.

 • Реконструкция и рехабилитация на сградния фонд на "Специализирана болница за активно лечение по белодробни заболявания;ремонтирани са 13 болнични стаи; всички санитарни възли; подменени са електрическите табла и ремонт на служебните помещения с финансови средства на лечебното заведение. Направен е ремонт на североизточната и южна фасада както и ремонт на поликлиничната сграда със средства осигурени от общинския бюджет - собствени финансови средства и средства от общинския бюджет - 51800 лв. собствени финансови средства; 52 576 лв. финансови средства от общинския бюджет
 • Реконструкция и рехабилитация на сградния фонд на "Областен диспансер за психични заболявания "Проф.д-р Ив.Темков" - Бургас" ЕООД/ ЦПЗ-Бургас ЕООД ; изградена е зала за психотерапия; пожароизвестителна система; ремонтирани са 4 бани в болнични стаи - средства от общински бюджет - 25445 лв.
 • Изграждане и оборудване на модерна септична операционна и реанимация към хирургичното отделение в МБАЛ Бургас и Междуобластен диспансер за онкологични заболявания - Бургас" ЕООД/ КОЦ-Бургас ЕООД;
 • Ü  Изграждане и модернизиране  на централна инсталация за пренос на медицински газове в МБАЛ Бургас;
 • Модернизиране и  дооборудване на микробиологичните лаборатории в община Бургас
 • Ü  Доставка на медицинско оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в социалните заведения в общината ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" Бургас и лечебни заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ ( 100% общинска собственост) за осигуряване на апарати за образна диагностика в МЦ-І и ДКЦ-ІІ.
 • Изграждане на дом за стари хора в гр. Бургас;  Проект "Красива България" за 2010год.: "Дом за стари хора Цвета и Анка Върбанови", находящ се в гр. Бургас, ул. "Цар Самуил" №117 - на обща стойност - 252 631 лева.С реализиране на Проекта в Дома за стари хора, е извършен ремонт на фасадата, цялостно външно саниране и боядисване, поставяне на топлоизолация и хидроизолация, цялостна смяна на вътрешната ВиК инсталация, подобри се и дворното пространство около сградата на Дома. Извършена е и доставка и монтаж на целогодишна слънчева система.
 • Изграждане на общежитие за социално слаби хора и хора в неравностойно положение; По проекта са извършени следните строително-ремонтни дейности: основен ремонт на конструкцията на покрива, цялостно саниране на сградата; подмяна дървена дограма на прозорци с PVC дограма; цялостна подмяна на улуци, на ВиК и ел. инсталации, подмяна на дървени врати с нови; поставяне на фаянс и теракот; шпакловка и мазилка по стени, боядисване, смяна на подови настилки; изграждане на нов санитарен възел за хора с увреждания. на обща стойност 250 000 лева, в т.ч. 200 000 лева финансиране от МТСП и 50 000 лева съфинансиране от Община Бургас - т.е. /80% финансиране по проект "Красива България" и 20% съфинансиране от Община Бургас/.
 • Изграждане и поддържане на здравни кабинети в училищата. В детските и учебни заведения на територията на Община Бургас са разкрити 84 кабинета, които се обслужват от 99 медицински специалисти - 2 акушерки, 17 медицински фелдшери, 80 медицински сестри. Кабинетите са изградени и обзаведени съгласно изискванията на Наредба 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.  средствата се отпускат от държавния бюджет.
 • Разширяване на дейностите по домашен социален патронаж. Изградена е нова база за приготвяне на храна - База на "Хляб и хлебни изделия"ЕООД.

 

Наред с дейностите в областта на здравеопазването се предоставят и редица социални услуги:

Към Община Бургас, дирекция "Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт" функционират следните социални услуги в общността:

- Център за временно настаняване в кв. Акациите - 2 броя

- Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост

- Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

- Защитено жилище за хора в риск

- Домашен социален патронаж

- Дневен център за възрастни с увреждания

- Дневен център за работа с деца на улицата

- Център за настаняване от семеен тип "Ронкали".

- Дневен център за деца с физически и множествени увреждания «Св. Николай Чудотворец»

- Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие

- Център за настаняване от семеен тип

- Център социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие

- Център за социална рехабилитация и интеграция на рискови групи лица

- Защитено жилище за хора с психични проблеми

- Център за обществена подкрепа, включващ:

- Център "Спешен прием" и Работа с деца с увреждания и институции:

- Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

- Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал. Г. Коджакафалията"

- Счетоводното обслужване се извършва от Обединено счетоводство на социалните заведения.

Принципите на които е подчинена социалната работа са качеството на живот, подкрепа, сигурност, самостоятелност.

Община Бургас изпълнява проект за развитие на приемната грижа. На 08.12.2011 г. в Министерството на труда и социалната политика, бе връчено официално партньорско споразумение на Община Бургас, във връзка с изпълнение на Проект "И аз имам семейство" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 "Приеми ме".

В изпълнението на проекта Община Бургас е партньор на Агенция за социално подпомагане. Срока на изпълнение е до 31.10.2013 година. Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Реализира се и проект: "Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск"  , финансиран от ОПРР. Целта на проекта е изграждане на ЦНСТ за деинституционализация на деца с увреждания.

Степен на изпълнение: Тази специфична цел отбелязва много висока степен на изпълнение, въпреки промените в множество проекти, които обаче са заменени с други. Направени са редица инвестиции в културна, здравна, образователна и социална инфраструктура, като са привлечени ресурси от различни източници. Въпреки това, може да се обмисли различен подход по отношение на логиката на интервенция за следващия стратегически документ, като се разграничат дейности, свързани с туризъм (и култура), които биха могли да носят приходи от чисто социалните дейности - образование, здравеопазване и социални услуги. Може да се обмисли и отделяне на благоустройствените мерки или комбинирането им по различни сфери.

Специфична цел 4.2 "Създаване на условия за равен достъп на всички граждани до базови социални услуги - образование и медицинско обслужване "

Мярка "Информационни кампании за превенция на социално значими заболявания"

В сферата на превенциите са заложени три стратегически цели в програмата за управление и два проекта в ОПР. Всички те се изпълняват чрез звеното, насочено към превенции:

 • Въведена е програма за превенция на употребата на психоактивни вещества "Обществена програма за здравно образование в училищата", базирана в училищата за всички ученици от града от 1 - 12 клас. Това е структурирана превенция с прицелна група - ученици от 8 клас, педагогически персонал - класни ръководители.
 • Извършва се логистична подкрепа за създаването на училищни здравни клубове за промоция на здравословен начин на живот - като цялостна визия за училищна здравна политика.
 • Изпълняват се дейности по експертно и информационно подпомагане и координиране на проекти по превенция на наркомании, намаляване на здравните щети, резидентни програми и др., осъществявани от институции и неправителствени организации.
 • Изгражда се мрежа от правителствени и общински организации и институции, специализирани в намаляване търсенето на наркотични вещества - Сдружение "Доза обич", Сдружение "Равновесие", Областен ромски съюз;
 • Събира се и се разпространява информация относно употребата на наркотици и произтичащите от това проблеми, институциите и организациите, специализирани в лечение, рехабилитация и намаляване на щетите;
 • Работи се активно по програми за превенция на остеопорозата, затлъстяването, туберкулоза, скрининг за ранна диагностика на рака и други социално значими заболявания.
 • Осъществява се Общинска кампания за превенция на разпространението на хепатит В и С - Едноседмична кампания с пресконференция за откриването и тестуване в мобилни лаборатории на гражданите на Бургас.

Провеждани са и общински кампании за повишаване на здравната култура и намаляване на рисковото за здравето поведение - срещу наркотици, тютюнопушене, СПИН и други социалнозначими здравни проблеми. Осъществена е подкрепа и финансиране на дейностите на Балканския офис на ECAD (Европейски Градове срещу Наркотиците), за провеждане на рестриктивни наркотични политики в тясно сътрудничество с държавните и общински структури за борба с наркотиците - развитие на балканска мрежа за превенция на употребата на дрога - оборудване на офис. Община Бургас е домакин на регионална и национални конференции по проблемите на наркотиците и младите хора през октомври.

Чрез различните видове обучения се формират необходимите знания, умения и навици за здравословен начин на живот и разпознаване на рисковото поведение.

Проведените общински информационни кампании във времето - кръгли маси и дискусии активизираха бургаската общественост към сериозните проблеми, свързани с последствията от ХИВ/СПИН, хепатит, наркотици.

Различни експерти, политици и специалисти на международно и национално ниво, представители на НПО, работещи в областта на превенция употребата на наркотични вещества, ХИВ/СПИН, агресия да представиха добри практики и решения по наболелите обществени проблеми.

Работи се по съвместни проекти и програми, с млади хора по подхода "Връстници обучават връстници", което във времето доказва своята устойчивост.

 

Общински съвет по наркотични вещества

Дейността на ОСНВ - Бургас е с превантивна насоченост към младите хора. Приоритетно работи по превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, и произтичащото от тях рисково поведение.

Отдел "Здравеопазване и превенции"

Работи се по национална програма" Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" - участие в Национални и иницииране на Общински АНТИСПИН кампании за повишаване на здравната култура и намаляване на рисковото  поведение сред младите хора

Един от партньорите по осъществяване на Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" за Община Бургас е Сдружение "Равновесие", гр. Бургас, като чрез сдружението се организират обучения и дейности за популяризиране.  Поддържа се общински младежки клуб "J. J. Cool A", който работи за развитие на доброволчеството, на  младежките дейности и инициативи.  

Мярка "Обучения за придобиване на базови професионални умения за лицата напуснали образователната система"

Община Бургас работи по национални програми за насърчаване на заетостта и европейски програми за осигуряване на заетост, както следва:

1. "Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания":

По програмата работят 3 лица с трайни увреждания. Две от тях са назначени на 07.06.2011 г. съответно в Културен център "Морско казино", на длъжност "Организатор" и в кметство с. Рудник на длъжност "Деловодител". На 15. 09. 2011 г. в Културен център "Морско казино" е назначено още 1 лице с увреждане на непълно работно време - 4 часа дневно, на длъжност "Разпоредител".

Съществува необходимост и готовност за осигуряване на още 5 работни места по Програмата. В тази връзка са извършени консултации с Дирекция "Бюро по труда"-Бургас, но към момента няма допълнително финансиране на Програмата.

2. Национална програма "Старт в кариерата":

По посочената Програма се осигурява възможност за придобиване на трудов стаж и професионален опит на лица до 29 годишна възраст, завършили висше образование и не притежаващи професионален опит по специалността.

През отчетния период в Община Бургас работи 1 лице, назначено по посочената програма което е освободено от 24.07.2012 г. поради изтичане срока на трудовия договор.

От извършената от Община Бургас заявка за свободни работни места по процедурата за Програмата за 2012 г., беше одобрено 1 работно място за младши експерт в Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост". След проведеното събеседване с определените 3-ма кандидати за одобреното място е сключен трудов договор с класирания на 1-ва позиция кандидат, считано от 22.10.2012 г. за срок от 9 месеца.

3. Програма за полагане на общественополезен труд от  безработни лица, обект  на месечно социално подпомагане:

На  база определен от  Дирекция  "Социално  подпомагане"  размер  на месечна  социална помощ, лица и семейства, отговарящи  на  условията,  полагат  общественополезен труд по 14 дни в месеца.

През м. януари 2012 г. Община Бургас сключи договор с Дирекция  "Социално  подпомагане" за оказване сътрудничество при осигуряване на участие на безработните лица, които имат право на месечна социална помощ и не са включени в програми за заетост, в обществено полезни дейности. Съгласно клаузите на договора Община Бургас разработи Програма  и  Механизъм  за изпълнение, организация и контрол по изпълнението на дейностите по програмата, съгласно които трудът се полага в направление хигиенизиране и благоустрояване на обществени терени, не попадащи в обхвата на фирми и организации, извършващи  същите  дейности.

4. Проект "Нов избор - развитие и реализация" по ОП "Развитие на човешките ресурси":

По Проекта са назначени общо 111 лица, от които 88 през м. август, 2012 г. и 23 през м. септември, 2012 г. Всички назначени лица са преминали в рамките на Проекта предварителен курс за професионална квалификация, съответсваща на заеманите длъжности "Работник, озеленяване" и "Работник, поддръжка пътища". съгласно проектните процедури.

Назначените по Проекта лица извършват дейности по поддръжка, озеленяване и смяна на пътна и тротоарна настилка на обществени терени, дворове на обществени сгради, паркови площи и междублокови пространства в 10 съставни селища на общ. Бургас, 8 териториални дирекции и квартали и 9 детски градини.

5. Проект "Подкрепа за достоен живот" по ОП "Развитие на човешките ресурси":

Община Бургас е партньор на Агенцията за социално подпомагане" по посочения проект. Съгласно подписаното партньорско споразумение, Община Бургас извърши прием на документи, събеседване и подбор на кандидатите за лични асистенти и класиране на кандидат-потребителите. Съгласно одобрената часова квота за Община Бургас 65 лични асистенти работят по Проекта, като обгрижват същия брой потребители.

Дирекцията осъществяваше съвместна партньорска дейност със следните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за Социално Подпомагане, Агенция по заетостта, Регионална Дирекция за Социално Подпомагане, Дирекция Социално Подпомагане Бургас, Отдел Закрила на детето, Областна администрация, Дирекция Контрол по Правата на Детето, отдел Бургас, Дирекции Бюро по труда и други ведомства.

Мярка "Развитие на младежки дейности и спорт" и Мярка "Работа с младите хора"

Мерките, които се реализират за работа с млади хора са 1. Работа с младежи; 2. Обучения; 3. Кампании; 4. Проекти - насочени към повишаване здравното възпитание и обучение в здравословен начин на живот; 5. Изграждане на мрежа от държавни и общински структури и неправителствения сектор за обединяване усилията в областта на разпространението и употребата на наркотични вещества. В някаква степен са засегнати и при мерките с цел превенция.

В подкрепа на тази мярка е и поддържането на Общинския младежки клуб "J. J. Cool A" за развитие на доброволчеството, младежките дейности и инициативи. Стимулиране на младежкото участие. 

Наред с това, работи и Младежки културен център, където се провеждат редица занимания и културни събития, предимно с детска насоченост и участие.

Спорт:

Освен мерките, свързани с благоустрояване - проектиране и изграждане на спортни обекти (зали, площадки, плувни басейни) са реализирани и множество други дейности, свързани със спорта, макар да е трудно да се направи ясно разграничение. Някои от мерките са свързани с образованието и спортните състезания за ученици, ремонт на спортни площадки в училищата, други със здравословен начин на живот, а други с развитие на туризъм или благоустройство.

Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия.

Един от приоритетите на Община Бургас и Общински съвет Бургас е ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта в Бургас. В тази насока Община Бургас подкрепя създаването на по-добри условия за учебно-тренировъчна дейност на всички бургаски  спортни клубове.

Община Бургас подпомага 80 спортни клуба / с 9 повече от 2012г./ Особено внимание се отдели на тези спортове и спортни прояви, които създават настроение на жителите на град Бургас, и които дават своя реален принос в Национални, Европейски и Световни първенства.

Приоритетно подпомагане на бургаски спортни клубове, работещи с деца и юноши.

Един от най - важния приоритет на Община Бургас в областта на спорта е  стимулиране развитието на детско - юношеския спорт в града. ДФК "Звездичка", ФА"Бургас спорт" са  сравнително нови спортни клубове, които са ядрото на бургаския спорт в най - ранна възраст, а именно в детските градини. ДФК "Звездичка" съвместно с Община Бургас организираха редица турнири по футбол с голяма масовост през тази година.

Приоритетно подпомагане на клубове, занимаващи се с  плувни, водени и  морски спорт.

Община Бургас приоритетно подпомага клубовете занимаващи се с  плувни, водни и морски спортове. Това са:  Яхт Клуб "Порт Бургас", Яхт клуб "Черноморец", "Уиндсърф клуб - Бургас", "Бургаски Морски клуб", четири плувни клуба и един клуб по водна топка. С бюджетни средства се организираха  многобройни международни и национални регати.

Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули.

Продължава организирането на местни и национални  традиции  в областта на спорта, организирани от Община Бургас.  Това са: Традиционния хандбален турнир за подрастващи в памет на Димитър Гурбалов,  Традиционния баскетболен турнир "Гришата", Традиционния турнир по художествена гимнастика за приз "Жулиета Шишманова", Традиционно  осмомартенско рали,  Републиканските турнири за хора с увреждания, Републиканския шампионат  по автомобилизъм,  който  събра публика  над  20 000 души и се превърна в най - мащабното спортно събитие.

Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателна дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Бургас, на базата на система от критерии.

Община Бургас подпомага финансово заслужили треньори с принос за развитието и пополяризирането на спорта.

Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия.

Специално внимание  се отделя на спортни занимания на хора с увреждания и в неравностойно социално положение.

 Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Бургас, чрез привличане на международни състезания, финансирани от бюджета на общината и спортните федерации.

Спортния календар на Община Бургас е сред най - богатите в страната и всяка година се стреми да се обогатява с нови събития.  Спортния календар за 2013г. например включва над 70 спортни прояви (с 20 повече от предходната година).

 Развитието и повишаването на социалните функции на спорта /образователни, здравни, социални, културни, възстановителни/ е приоритетна цел в политиката на Община Бургас за управлението на физическото възпитание и спорта. Обективен критерий за това е: включването на децата, юношите, младежите, работещите, лицата в неравностойно социално положение и с трайни увреждания в различни форми  за системно практикуване на физически упражнения, спорт и туризъм.

Мярка " Ред и сигурност в община Бургас".

Заложени са 5 проекта, като за три от тях няма изпълнение.

За другите проекти - по отношение обучението на ОИООР (кметове, кметски наместници,специалисти) като контролно звено за предотвратяване на нарушенията на обществения ред, има реализирани обучения на състава на ОИООР за прилагане на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на общината и др. нормативни актове.  За делегиране на контролни дейности от страна на кметовете и кметските наместници  по наредбата  е издадена Заповед на кмета на  общината.

По отношение на проект създаване на доброволни формирования за действие при мероприятия по защита на населението при бедствия или намаляване на риска и вредните последици от тях ( обучение по способите за защита, поведение и действие при възникване на събития, екипировка и материално-техническо осигуряване), в регистъра на Министерството на вътрешните работи, чрез Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" по заявления на Община Бургас са регистрирани  120 доброволци  с пореден номер за страната А-16-01. На всеки доброволец е връчен персоналния идентификационен номер /ПИН/, под който номер е вписан в националния регистър. В изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, Рег. № ПО-5887, утвърдена от Министъра на вътрешните работи   от 01.10.2013г.  раздел II т. 9 Община Бургас използва   възможностите за публично-частното партньорство и  привлече  за доброволци   водните спасители  от гр. Бургас и служителите на "Пожарна сигурност" , които са пожарникари, газоспасители и лекари в Единната  Противоаварийната служба към "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Всичките доброволци са обучени и притежават необходимите задължителни документи за правоспособност или квалификация.

В допълнение към проектите, заложени в ОПР, с оглед опазване на обществения ред и осигуряване на спокойствие и благоприятни условия за труд и отдих на гражданите и гостите на град Бургас, служителите от дирекция УКОРС при Община Бургас извършват ежедневни проверки за спазване разпоредбите на следните нормативни актове: Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас, Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас, Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определени като зона, Закон за движението по пътищата, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за събранията, митингите и манифестациите и др. нормативни актове. При констатиране на нарушения съставят актове за установяване на административни нарушения, като въз основа на тях се издават наказателни постановления, с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. В отдела се изработват наказателни постановления по съставени АУАН от служители на дирекция УКОРС, както и по констатирани нарушения на разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред на територия на Община Бургас от служители на ОДМВР-Бургас.

Служителите от дирекция УКОРС самостоятелно и съвместно с органите на МВР са участвали в обезпечаването на обществения ред при провеждането на мероприятия, организирани от Община Бургас: Великденски и други църковни празници, Коледни и Новогодишни празници; празници, посветени на Деня на славянската писменост; Детски Фолклорен фестивал; Откриване на "Флора - Бургас"; национални конкурси за песни "Сладкопойна чучулига" и "Бургас и морето"; SPiRiT of Burgas, Международен Фолклорен фестивал; МТВ Фестивал "Духът на Бургас"; Турнири по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова" и "Гранд При"; Международен турнир по спортни танци; мероприятия по спортна "Седмица на морето"; колоездачни и рали състезания; изложби; Национални празници и много други обществени, спортни и културни прояви.

Извършва се ежедневен контрол по опазване на обществения ред, с цел предотвратяване употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества в района на училищата на територията на гр. Бургас, включително и денонощен контрол в Приморски парк.

За опазване живота и здравето на участниците в движението по улиците на град Бургас и за улесняване придвижването на пешеходците по тротоарите, се осъществява ежедневен контрол по неправилно паркирани моторни превозни средства на територията на града по улици и тротоари, както и в зелени площи, дворове на учебни и детски заведения, като същите са принудително премествани с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите са съставяни актове. За да се дисциплинират пешеходците към спазване на установените правила за движение, служителите от дирекция УКОРС ежедневно извършват контрол, като при констатиране на нарушения съставят актове, за да се въздейства чрез наказанието както възпитателно-възпиращо, така и коригиращо върху нарушителите, а също и възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Степен на изпълнение на специфичната цел:  Общата оценка е за средна степен на изпълнение на стратегическата цел. За някои от мерките има постигната много висока степен на изпълнение, докато за други тя е по-ниска. Като цяло прави впечатление, че тази приоритетна ос не е добре структурирана, фокусирана е силно върху развитие на инфраструктура в първата си част, а след това върху меки мерки, като липсват възможностите са интегриране на мерки. Не са в достатъчна степен застъпени младежки дейности, не е ясно има ли определена политика за това.

 

Степен на изпълнение на приоритет 4: оценката за степента на изпълнение е средна до много висока, поради реализираните множество проекти и мерки в областта на благоустройството на територията и инвестициите в социална, образователна и културна инфраструктура. Реализирани са и множество мерки за превенция, спорт, както и за осигуряване на реда и сигурността в общината. За част от мерките изпълнението е започнало в периода на действие на плана, обект на оценка, но тяхната реализация и ефекти ще станат факт в следващия програмен период.

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

Ефективност

Ефективността на изпълнение е проследена чрез степента на постигане на специфичните цели и приоритетите на ОПР. В резултат на анализа, изводите са, че за различните приоритети е постигната различна степен на изпълнение, като най-висока е тя за приоритет 3 и 4, а за приоритетите 1 и 2 е средна, като резултат от ниската степен на изпълнение на част от специфичните цели. Причините за тези резултати са следните: нереалистично планиране на част от специфичните цели, мерки и проекти с оглед на възможностите на Община Бургас да повлияе и предложи мерки в подкрепа на икономически дейности, активност и в областта на селското и рибно стопанство. Друга причина е финансовата и икономическа криза, настъпила в страната след 2009 г., която води до редица последици, включително и силно ограничаване на бюджетните разходи. Влияние също оказва и членството на страната в ЕС и възможностите за финансиране на различни политики на общината чрез средствата от СКФ. Разбира се този процес не стартира веднага и не е плавен, което се отразява и на работата на Община Бургас. Все пак Община Бургас проявява много висока проектна активност и успеваемост в процеса на подготовка и кандидатстване за средства от СКФ.

Общата оценка на гражданите на Община Бургас е силно положителна, като в резултат на проведеното проучване респондентите са дали средни до високи оценки за степента на изпълнение на целите от ОПР 2007-2013 и много добра качествена оценка.

Ефикасност. Финансова осигуреност на ОПР

Индикативните финансови таблици към ОПР посочват необходимите ресурси за реализация на плана. Очакваните източници са: национално финансиране - държавна субсидия, собствени приходи, европейски структурни и  кохезионни и фондове и други ресурси (частно финансиране и други донори).

Общинският бюджет ежегодно предвижда средства, както за отделните общински програми, имащи пряко отношение към реализацията на ОПР, така и по отделни функции, съгласно Единната бюджетна класификация. В разходите по функции се предвиждат не само средства за инвестиции за постигане на плановите цели или за дейности, свързани с реализация на  плана, но и за текуща издръжка на персонала и за дейности, нямащи пряко отношение към плана. Връзката между ОПР и Общинския бюджет не може добре да бъде откроена, при сегашната практика на разработване на двата документа.

При реализацията на ОПР са използвани човешки, информационни, организационни и финансови ресурси от изброените по-горе източници.

Ефективността на човешките ресурси може да бъде измерена точно само, ако се отнесе количеството вложен труд под формата на човекочасове, човекодни или човекомесеци към получените резултати от реализация на целите, заложени в плана. Тъй като резултатите се измерват с различни индикатори и в различни несъпоставими мерни единици, то такава точна оценка не може да бъде направена. Не са използвани докрай човешките ресурси.

Мониторинг и оценка на ОПР

Като слабост се отчита факта, че не е създадена планираната специализирана група за наблюдение изпълнението на ОПР. От друга страна активната работа от страна на общинската администрация по разработването, изпълнението и управлението на общински проекти, имащи пряко отношение към постигането на плановите цели, също е ангажирало определени човешки ресурси от различни отдели и дирекции на Община Бургас. Съществена част от експертите, които работят по реализацията на различните проекти и в този смисъл по изпълнението на плана са повишавали своята квалификация в областта на проектното управление. Това важи в особено голяма степен за Дирекция "Европейски политики", териториалното устройство, в известна степен до структурите в областта на образованието и културата, социалните дейности и в много по-малка степен за младежките организации и неправителствения сектор и в по-малка за бизнес - структурите.

Въпреки това, Община Бургас е успяла да съсредоточи много голям финансов ресурс от различни програми, за да допълни изпълнението на общинските политики най-вече по отношение на благоустрояване, изграждане на инфраструктура, обновяване на системите за ВИК, обработване на отпадъци, интегриран градски транспорт, изграждане на велоалеи, туризъм, културна, образователна и социална инфраструктура и международно сътрудничество.

Информационните ресурси имат пряко отношение към човешките. Организацията на дейностите по наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие показва, че поддържането на информационните масиви не е на достатъчно добро ниво, необходимата информация за изпълнението на дадена цел, мярка, дейност се събира трудно и от различни източници, което натоварва различен брой специалисти от общинската администрация Не винаги е възможно да бъдат проследени физически и финансови показатели, свързани с изпълнението.

 

Организационните ресурси са свързани с нивото на административен капацитет на структурите, имащи отношение към реализацията на ОПР на Община Бургас. Добрата организация изисква не само добре подготвени кадри и богата информационна база, но и наличието на методологии, на функционални връзки между отделните звена, на добре структурирани управленски процеси по разработването, приемането, мониторинга, актуализирането и отчитането на ОПР и отделните планови цели и мерки. Това е област в която има възможност за подобрение.

Основни изводи и препоръки

Изводи:

Ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост

 • Оценяваният период 2007 - 2013 г. обхваща две важни за икономическото развитие на страната събития - присъединяването на България към Европейския Съюз и световната икономическа и финансова криза. В периода на разработване на Общинския план за развитие, който съвпада с предприсъединителния период на членство в ЕС, заложените приоритети и цели са не са съобразени в достатъчна степен с очакваното действие на Оперативните програми, както и с възможностите за подкрепа.  След присъединяването на страната към ЕС през 2007 г. последва период на съгласуване и адаптиране на дизайна и механизмите на програмите от една страна и от друга изграждане на капацитет у бенефициентите за усвояване на европейските фондове. Този период съвпадна със световната икономическа криза, която се отрази негативно, както на икономическото развитие на страната, така и на действието на европейските инструменти за подкрепа. Периодът съвпада и с една задълбочаваща се тенденция на неблагоприятна демографска структура - застаряващо население, ниска раждаемост и отрицателен прираст. Все пак Община Бургас постига средна до висока степен на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР 2007-2013. В този период се поставя и началото на редица проекти, чиято реализация и ефекти ще бъдат през периода на планиране 2014-2020.
 • Като цяло въздействието от изпълнението на ОПР 2007-2013 г. на Община Бургас (и Програмата за управление на общината, която е в голяма степен съгласувана със стратегическите цели на ОПР) се е отразило върху демографските тенденции в общината, където има увеличение на населението и по-висока от средната за страната раждаемост. Мащабните инвестиции в благоустрояване и инфраструктура, която от една страна подобрява качеството на живот (здравеопазване, образование и социална инфраструктура), подобрява качеството на показателите на околната среда и питейната вода, а от друга стимулира инвестициите в общината и привличането на повече туристи (туристическа и културна инфраструктура). Макар и не дотам мащабни, инвестициите в администрацията - подобряване на услугите, "отваряне" на общината към хората, подобряване на прозрачността и отчетността и повишаване на капацитета на общинската администрация допринасят за въздействието и устойчивостта на изпълняваните мерки.
 • Анализът на изпълнението показва, че Общината в максимална степен се е възползвала от възможностите за финансиране на политики и проекти, предоставени от държавен бюджет и структурни фондове. Общинската администрация е разработвала и подавала проектни предложения към всички ОП в рамките на приложимото. Още по-важно е да се отбележи много високата успеваемост в печеленето на проекти и високата степен на изпълнение, което идва да покаже съответствието на качеството на проектите с правилата и изискванията на съответните програми и Управляващи органи и натрупаният капацитет от страна на общинската администрация.

 

Структура и цели на ОПР

 • В ОПР една част от предвидените мерки/проекти за постигане на целите са трудно измерими, защото са неточно формулирани или се препокриват с други мерки от други приоритети - например има известно припокриване между мерките в приоритетна ос 3 и 4 по отношение на инвестициите в образователна и социална инфраструктура. Вероятно до това е водел социално-икономическия анализ по време на предходното планиране. С оглед на променящата се среда, финансовата криза и задълбочаващите се демографски изменения е необходимо в следващия стратегически и планови документ да бъдат преподредени и ясно разделени целите и мерките в отделните приоритети и да се подобри логиката на интервенция.
 • По някои от приоритетите са заложени твърде много мерки, за някои приоритети има прекалено много проекти.  Някои от набелязаните мерки по различните приоритети и специфични цели са сходни. При изпълнението на ОПР се осъществяват проекти, които допринасят едновременно до реализирането на повече от една мярка и специфична цел. Това затруднява процеса на наблюдение и оценка и прави плана дисбалансиран.
 • Част от заложените специфични цели и мерки, свързани с икономическото развитие, развитието на селско стопанство, рибарство и аквакултури не са адекватни и реалистични в контекста на възможните области за въздействие на общинската администрация.

Изпълнение и наблюдение

Липсва механизъм за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР, не са и изготвяни годишни доклади за изпълнението на ОПР.  Не е разработена система от индикатори, която да дава възможност за проследяване на напредъка. Единствено в ОПР има препоръка за разработване на такъв механизъм с примерни индикатори, които не са конкретизирани, нямат базови и целеви стойности.

Препоръки

Бъдещата приложимост на общинския план за развитие зависи от детайлното описание на работеща и ефективна системата за управление, наблюдение и оценка на плана, която ще подпомогне изпълнителната власт и органите на самоуправление в общината, както и отговорните административни звена за постигане на европейските стандарти за добро управление.

Необходимо е да са предложи система от индикатори за продукт на ниво мярка (проект), резултат на ниво специфична цел/приоритет и общи индикатори (или индикатори за въздействие) на ниво стратегическа цел. Необходимо е индикаторите да бъдат SMART, да имат зададени базови и целеви стойности.

Подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и за изпълнението на ОПР. Необходимо е да се засили взаимодействието между партньорите при подготовката и изпълнението на проекти, насочени към постигане целите и приоритетите на ОПР, да се изработят и приложат конкретни действия и механизми за осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР. Добре е да се стимулират заинтересованите страни за по-активно включване.

Една част от целите и операциите са така заложени, че тяхното изпълнение не е във възможностите на Община Бургас - такива са една част от операциите в приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2, те попадат извън възможностите на Общината и в националните политики и програми. При следващото планиране на ОПР Община Бургас трябва да прецизира този тип цели и операции. Особено е важно приоритетните частни инициативи да бъдат допълнени с публични мерки и конкретни проекти, подсилващи желаните ефекти на първите. Друго важно изискване е реализацията на интегрирани проекти в които публичните  "твърди" мерки се допълват с "меки" мерки. По този начин ще се осигури необходимата аргументация и защитимост на всеки един от проектите, заложени в тези програми

Някои от целите и мерките са надобщински, т. е. тяхното изпълнение не е във възможностите на Община Бургас. В документа е голяма тежестта на Приоритет 1, което носи риск - планът се отваря към бизнеса, без да има механизми за наблюдение и контрол, както и средства да реализира мерки в този приоритет. Ролята на Общината е най-вече да предостави среда на бизнеса - от гледна точка на инфраструктура, административно обслужване и процеси. В този смисъл ОПР е постигнал висока степен на изпълнение на специфична цел 1.3. от приоритет 1.

При разработване на следващия ОПР на Община Бургас е добре да се търси синергия и допълняемост, вклюително интегриране на различни мерки - например инвестиции в инфраструктура и услуги с обща цел. Такива интегрирани мерки могат да се насочат към подкрепа на процесите на интеграция на групи в неравностойно положение, или мерки в развитието на туризма и маркетинга на града като туристическа дестинация, мерки в интегриран градски транспорт и устойчиво развитие.

 

При програмиране на следващия ОПР е добре да бъде проследимо ясно устойчивото развитие - Община Бургас прави много в това отношение, като са реализирани редица проекти. Пряката връзка между тях ще позволи допълване и надграждане на вече изпълнени мерки.