Оценка за изпълнението на общинския план за развитие на Община Бургас 2007-2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА БУРГАС 2007 - 2013 г.

 

 

ДОКЛАД

 

В изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Разработване, прилагане и контрол на стратегически средносрочни политики в Община Бургас" по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП визпълнение на проект: "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас", по приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма "Административен капацитет", бюджетна линия  BG051PO002/13/1.3-07.

 

 

 

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ

ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ПРИОРИТЕТ 1 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА". 21

ПРИОРИТЕТ 2 "РАЗВИТИЕ НА ДИВЕРСИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА". 35

ПРИОРИТЕТ: 3 "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

ПРИОРИТЕТ 4 "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА"

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

 

 

 

Речник на съкращенията

 

АМ

Автомагистрала

БВП

Брутен вътрешен продукт

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВИК

Водоснабдяване и канализация

ГИС

Географска информационна система

ДМСГД

Дом за медико социални грижи за деца

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕИП

Европейското икономическо пространство

ЗДДС

Закон за данък добавена стойност

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРР

Закон за регионално развитие

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИПП

Инструмент за предприсъединителна помощ

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

ЛБД

Локална база данни

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МПС

Моторно превозно средство

МСП

Малки и средни предприятия

НСИ

Национален статистически институт

ОИЦ

Областен информационен център

ООС

Опазване на околната среда

ОПАК

Оперативна програма Административен капацитет

ОПОС

Оперативна програма Околна среда

ОПР

План за развитие на Община Бургас, Общински план за развитие

ОПРКБИ

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

ОПРСР

Оперативна програма Развитие на сектор рибарство

ОПРЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ОПТП

Оперативна програма Техническа помощ

ОС

Общински съвет

ПГ

Професионална гимназия

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧП

Публично частно партньорство

РИМ

Регионален исторически музей

СМР

Строително-монтажни работи

ТД

Териториална дирекция

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТИЦ

Туристически информационен център

ЦАО

Център за административно обслужване

СКФ

Структурни и Кохезионен фонд

ЮИРП

Югоизточен район на планиране

ВЪВЕДЕНИЕ

В контекста на ЕС оценяването се разбира като преценка на публичната намеса в развитието, съобразно резултатите, въздействията и нуждите, които намесата цели да задоволи. Оценяването е систематична дейност, която се извършва на основата на обективни стандарти и критерии и може да се прилага към политика, стратегия, програма или проект.

Основната цел на оценяването е подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики, поради което основните цели на оценяването на стратегии и програми са свързани с планиране, изпълнение и отчетност. Оценката е от важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се направи връзка между  действията и променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез учене. Всички тези функции на оценяването са еднакво важни и нито една от тях не изключва друга.

Законът за регионално развитие (ЗРР) (чл.34, ал.1) предвижда за изпълнение на документите за стратегическо планиране да се извършва последваща оценка, което е предмет на настоящата дейностПоследващата оценка на плана за развитие и формулираните задачи от Възложителя включват:

 • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 • Оценка на общото въздействие;
 • Анализ на факторите при изпълнението на Общинския план за развитие;
 • Оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
 • Изводи относно същността и начина на прилагане на общинския план за развитие, както и на резултатите от осъществените мерки.
 • Изводи и препоръки относно провеждане на политиката за регионално и местно развитие;
 • Анализ и оценка на политики и програми на Община Бургас.

От своя страна ОПР на Община Бургас 2007 - 2013 предвижда по отношение на оценката следните действия:

Планирането и управлението на територията трябва да се разглежда като единен и непрекъснат  процес, свързан с установяването и експлоатацията на логически обоснована  интегрирана  система, чрез която да се постигне адекватно на нуждите и съобразено с обективните дадености усвояване на територията и свързаните с нея ресурси и потенциали. Този процес е цикличен и в него изключително важно значение имат механизмите за мониторинг и контрол, чрез които се отчита постигнатото, осъществяват се необходимите корекции в предприетите политики, осигурява се необходимата публичност на процеса. Част от тази система е и задължителната последваща оценка на стратегическите и плановите документи и в частност на общинските планове за развитие.

Законът за регионалното развитие (ЗРР) от 2008 г. променя Общинските планове за развитие от дългосрочни в средносрочни и ги изравнява по времетраене с програмния период в ЕС. Освен това, ЗРР разпорежда, че не по-късно от една година след изтичане на тяхното действие, трябва да бъде осъществена последваща оценка.

Последващата оценка има голямо значение и за дейностите по подготовка на следващия стратегически документ - ОПР 2014-2020.

 

В по-широк аспект, оценяването на плана за развитие е процес, свързан с подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики в областта на планирането и управлението на територията. Тя има важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие съответния капацитет на администрацията.

МЕТОДОЛОГИЯ

Съгласно съвременната теория и практика на управлението, процесът на оценка и наблюдение се явява неразделна функционална част от процеса на стратегическо управление.  В по-широк план, оценяването на даден публичен стратегически документ е процес, свързан с подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики, който има важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие съответния капацитет на администрацията.

Последващата оценка резюмира и оценява интервенция, която е приключила. Тази оценка трябва да даде отчет за използваните ресурси, за степента на постигане на очакваните (ефективност) и неочаквани резултати (полезност), както и за ефикасността  на интервенциите. При тази оценка се търсят и анализират факторите за успех или неуспех, както и устойчивостта на резултатите и въздействията. При анализите се правят изводи, които могат да се съотнесат към други стратегически документи. Последващата оценката трябва да се извърши след като е приключило изпълнението, за да могат да се осъществят резултатите и да се види въздействието.

Логиката и спецификата на тези процеси до голяма степен изискват изграждане и експлоатация на адекватна система за анализ, стратегическо планиране, управление и мониторинг на развиващите се и взаимодействащи си природни и социално-икономически системи, която следва да осигури както навременна и задълбочена информация за тяхното пространствено и функционално поведение, така и да позволява формулирането на адекватна политика за планиране и управление на територията.

Последващата оценка на ОПР предоставя независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели спрямо постиганите резултати, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението им и адекватността на предприетите действия  за реализацията им, да представи препоръки за адаптиране и модифициране на ОПР на базата на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на документа и на целия процес по програмиране, на ефективността, въздействието, устойчивостта на резултатите от провежданите дейности, както и улесняване на процеса на вземане на решения, свързани с актуализацията  на Общинският план за регионално развитие и подготовката му за следващият планов период.

В процеса на изготвяне на оценката, екипът на Обединение "Бифайв Бургас" беше воден от  следните основни принципи:

Общите принципи на ЕК за осъществяване на оценки:

 • Получаване на подкрепен с доказателства и методологическия коректен анализ на резултати;
 • Гарантиране на безпристрастност на оценъчния процес и на неговите резултати;
 • Активно въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката и прилагането на методологическия инструментариум;
 • Възможност за обратна връзка и инкорпориране на коментарите за качеството на методологическата рамка и оценъчните резултати от страна на Възложителя;
 • Съответствие на дизайна със спецификата на поръчката, изискванията на Възложителя и стандартите на ЕС за извършване на оценка;
 • Прилагането на изискванията на основните хоризонтални политики на ЕС.

Принципи на разработваната методология

Разработената методология на оценката е комбинация от свързани помежду си методи и оценъчни техники. В своята съвкупност този методологически инструментариум  послужиха за:

Ü  структуриране на оценъчния процес на последователност от взаимосвързани етапи;

Ü  събиране на информация, релевантна към поставените въпроси и търсените резултати от оценката;

Ü  анализиране на първичната информация;

Ü  подпомагане на формулирането на оценъчните съждения.

 

Приложими методи

Характерът на процедурите по оценки на стратегическите документи в областта на регионалното развитие естествено налага като водещ метод за оценка Експертния метод, който се основава главно на експертизата и опита на екипа от оценители. За да се балансира субективността на този метод, в процеса на работа са използвани редица други методи и аналитични техники, по-важните от които са поместени по-долу.

Метод "Преглед и инвентаризация на документи"

Този метод се базира на информация за характера на процесите и качеството на изготвяните продукти/компоненти на стратегическия документ. Чрез активната подкрепа от Възложителя и прилагането на горепосочения метод, беше събрана, анализирана и класифицирана цялата налична документация, свързана с процеса на програмиране и подготовка на ОПР и неговото изпълнение.

Резултатите от прегледа на документите бяха съществен източник на оценителни заключения.

Използваните като минимум документи и информационни източници включват:

Общински план за развитие на Община Бургас 2007 - 2013 г., както и нормативните документи на общината, свързани с тематиката на дейностите;

Отчети, доклади и др. документи, събрани от отделни институции;

Статистика, работни и др. документи, събрани от отделни институции;

Предишни материали за социално икономическата ситуация в общината;

Отчети за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на Община Бургас и програмите за качество на въздуха и управление на отпадъците;

Официални статистически издания.

 

Методи на качествения анализ

Тази група методи са широко използвани при набирането и анализа на информация, използвана за извършване на мониторинг и/или оценка на публични политики, програми и проекти. Техните предимства са най-вече свързани с ниската себестойност на проучвателния процес, сравнително простата като структура добивана информация, която обаче е богата на детайли и нюанси.

Чрез качествените методи бяха събирани  становища и оценки за процеса на прилагане на стратегическата рамка на ОПР на община Бургас. Информацията беше използвана за прецизиране на изучаваната проблематика и дефиниране на хипотези. Изпозлваните качествени инструменти бяха:

 • Структурирано (стандартизирано интервю).
 • Фокус група.

 

Количествени методи и статистически анализ

В процеса на изготвяне на оценката на ОПР на община Бургас, бяха събрани големи количества данни, които бяха обработени и интерпретирани чрез коректни статистически инструменти.

Анкета:

В рамките на проекта беше проведено анкетно проучване сред жителите на община Бургас, като допитването засегна както теми, свързани с визията, целите и приоритетите в развитието на общината за периода 2014-2020 г., така и оценка за развитието на Бургас през последните 5 години.  Проучването беше проведено онлайн в периода 18 март - 01 април 2014 г., а участие са взели 877 жители на общината над 14-годишна възраст.  Почти всеки пети (18%) от анкетираните е представител на местния бизнес, една-десета (9%) са работещии в сферата на държавната и общинска администрация, също толкова (10%) - в обществения сектор, и 3% - в неправителствени организации. Над три четвърти (78%) от участвалите в анкетата жители на община Бургас са работещи, 6% са безработни, 8% са учащи и 8% са по майчинство или пенсионери.

Анализ на системата от индикатори

 

Съществена част от оценката на плана се базира върху системата от индикатори за оценка на изпълнението му и мерките за мониторинг и контрол. В рамките на тази дейност трябва да се извърши преглед на разработената в ОПР система за наблюдение и да направи експертна оценка на адекватността на подбраните индикатори. Индикаторите следва да измерват както постигането на изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана за развитие, така и организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните адми­ни­стративни структури и организациите, участващи в изпъл­нението им. В конкретният случай, за ОПР 2007-2013 на Община Бургас няма разработени индикатори за мониторинг и оценка, а единствено предложени примерни индикатори, които не са конкретизирани, нямат зададени базови и целеви стойности и не е ясна тяхната връзка с целите, приоритетите и мерките на плана. Порази тази причина, оценителят определя набор от конкретни индикатори, чиито стойности отчита.

Оценка на общото въздействие

Основни демографски показатели

Населението на Община Бургас през 2011 г е 212 902 души, като почти 95% е съсредоточено в град Бургас.

На фона на общото намаление на населението на България през последните години, намалява и населението на област Бургас, докато населението на община Бургас нараства с 1.7% за периода 2001-2011 г.

51% от цялото население на областта живее на сравнително неголямата територия на община Бургас (489 кв.км). 95% от жителите на общината живеят в градове, а останалите 5% - в села. Общината се състои от 12 села и 2 града (Бургас и Българово).

Таблица 1: Население в Община Бургас

 

2005 г.

2011 г.

Увеличение %

Община Бургас

206414 д.

212902 д.

3,1%

Град Бургас

195255 д.

201 966 д.

3,4%

 

Средната гъстота на населението за анализирания период 2001 - 2004г. за ЮИРП е 53,6 ч./км2 при 70,52 ч/км2 средно за страната. Това е 24% под средното равнище за страната.

На фона на тези стойности средната гъстота на населението за територията на община Бургас за същия период силно контрастира с 406,5 ч./км2 , или това е повече от 5,5 пъти над средното равнище за страната. Изменението на показателя е илюстрирано на графика 1.4.1 Гъстотата на населението за 2011 г. вече е 435 ч./км2.

На фона на общото намаляване на населението в страната, населението на община Бургас показва нарастване за целия период от 1985 г. до 2011 г. Малък спад се наблюдава в периода 1992-2001 г. (с около 1000 човека). За целия период от 1985 г. населението на общината нараства с 2%, докато общият спад в жителите на страната е 18%.

 

Графика 1:     Динамика на прираста на населението в община Бургас между преброяванията 1985-2011 г.

Въпреки общото нарастване на населението в общината, по години динамиката показва и ръстове, и спадове. През 2005 г. и 2006 г. броят на населението намалява спрямо съответната предходна година. А през всяка от годините от 2007 до 2011 г. се наблюдава постоянно  увеличаване. Най-голямо е увеличението през 2011 г. спрямо 2010 г. (близо 3%). През 2012 г. отново се отчита спад (близо 1%).

Раждаемостта на 1000 човека от населението за 2011 г. е 9,7 човека, което е по-високо от средното за страната (9,6 раждания). Живородените деца са 2055. Това е резултат от нарастваща раждаемост в периода 2007-2009 г. и намаляваща след това. През 2007 г. е имало 2 350 живородени, като раждаемостта на 1000 човека от населението е 11,5. През 2009 г. раждаемостта достига до 12 раждания на 1000 човека. Коефициентът на раждаемост общо за Европейския съюз (ЕС-27) е 10,7 ‰ за 2010 г. по данни на Евростат.

 

Таблица 2. Население по възраст в община и област Бургас

 

ВЪЗРАСТ 2011 г.

До 14 г.

15-24  г.

25-34  г.

35-44  г.

45-54 г.

55-64 г.

Над 65 г.

Община Бургас

14%

11%

16%

16%

14%

15%

15%

Област Бургас

15%

11%

15%

15%

14%

14%

16%

 

Не се наблюдава съществено различие във възрастовия профил между област и община Бургас.

Делът на най-малките, до 14 години, е около една шеста - 15%. За сравнение, това е по-висок дял от средния за страната и за община София, които са по 12%.

На възраст между 15 и 24 години са около 11% от жителите на общината. Този дял е по-нисък от средния за страната (12%) и за София (14%).

На възраст между 25 и 34 години са 16% от живеещите в община Бургас.

Общо, делът на децата и младите хора на възраст между 0 и 34 години е 41% от всички жители на община Бургас. Останалата част от населението се поделя на два равни дяла - между средната възрастова група (35-54 години) с дял от около 30% и хората над 55 години с дял около 30%.

94% от жителите на общината се само-определят като българи. Прави впечатление разликата между област и община, като в областта делът на определящите се като българи е значително по-нисък - 81%.

Раждаемостта, общата смъртност и детската смъртност (0-1г) са най-важните и информативни показатели за демографското състояние и неговото изменение в следствие на настъпили социални, икономически, природни и други промени. Тези показатели дават оценка за общественото здраве и благополучие.

Смъртността в общината бележи постоянен спад за периода 2007-2011 г., като от 11,7 смъртни случая на 1000 човека през 2007 г. (2 401човека) стига до 11,1 смъртни случая на 1000 човека за 2011 г. (2 352 човека). Нивото на смъртност в общината е значително по-ниско от средното за страната, което за 2011 г. е 14,7 смъртни случая на 1000 човека от населението (през 2007 г. е 14,8). Коефициентът на смъртност общо за Европейския съюз (ЕС-27) е 9,7 ‰ за 2010 г. по данни на Евростат.

През 2010 г. и 2011 г. естественият прираст в община Бургас е с отрицателни стойности, съответно 0,7 ‰ и 1,4 ‰, които са значително по-ниски от средните за страната, съответно 4,6‰ и 5,1‰. През 2007 г. прирастът в общината също е отрицателен, 0,2‰. В периода между последните две преброявания единствено през 2008 г. и 2009 г. в община Бургас се раждат повече хора отколкото умират и прирастът е с положителни стойности, съответно 0,3‰ и 0,7‰ (за разлика от средния за страната, който продължава да бъде отрицателен, съответно 4,3‰ и 3,5‰).

Налице е продължаващ процес на демографско остаряване.  Процесът е характерен не само за община Бургас, а за цялата страна и за всички държави в Европейския съюз. Тази промяна е резултат от три основни фактора: увеличаване на продължителността на живота, комбинирана с по-ниска раждаемост, и влизането в пенсионна възраст на поколението от "бейби бума" след Втората световна война. Илюстрация на процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 60 и повече години. От 1985 г. до 2011 г. населението под 15-годишна възраст в община Бургас намалява от 24% на 14%, като най-слабо намаление в дял се наблюдава в последния 10-годишен период 2001-2011 г. - с 1 процентен пункт. За сметка на това, населението над 60 години нараства два пъти като дял след 1985 г. Най-значимо е нарастването в последните 10 години (2001-2011 г.) - с 5 проценти пункта.

 

Графика 2:     Възрастови групи население на община Бургас (1985-2011 г.)

През 2011 г. 65.4% от населението на община Бургас е в трудоспособна възраст. Това е  над 3 процентни пункта повече от средното за страната. 65.4% е също населението в трудоспособна възраст в община Пловдив, докато в общини София и Варна този дял е малко по-висок, 66.5% и 66.3% съответно.

В периода 2007-2011 г. се наблюдава известен спад на хората в трудоспособна възраст в общината и значително увеличение на хората над трудоспособна възраст. Спадът е с 0.4%, докато ръстът на хората над трудоспособната възраст е със 17%. Причината за това може да се открие в тенденцията за застаряване на населението. Структурата на населението под, в и над трудоспособна възраст в община Бургас през 2011 г. е съответно - 15%, 65% и 20%.

Извод: Въпреки очертаващите се негативни демографски тендецнии в страната и об;аст Бургас в Община Бургас се наблюдава растеж на населението, който макар и с колебания е траен.

Анализ на бюджета на Община Бургас

Анализът на бюджета на община Бургас е използван като финансов показател за проследяване на тенденциите в развитието й. Прави впечатление, че има съществено нарастване както на приходната, така и в разходната част на бюджета. Особено голямо  е нарастването на бюджета през 2008 спрямо 2007 (общински дейности) и 2009 спрямо 2008 (държавно делегирани дейности).

Разходите за капиталови дейности също нарастват, особено тези за сметка на общинските приходи, като съществено е нарастването за 2008 спрямо 2007, 2010 г. бележи спад, а след това има отново увеличени на разходите за капиталови дейности. Това се компенсира с намаляващите средства за капиталови разходи от държавните приходи. Паралел може да се търси и с интензивността на изпълняваните проекти от Община Бургас, тъй като при редица от тях се изисква собствено съфинансиране.

Графика 3. Динамика на общинския бюджет в хил. лв.

 

Източник: Отчети на Община Бургас

Наблюдава се спад в събраните общи приходи в бюджета през 2012 г. спрямо 2011 г. в размер на 7,57%, при отчетен ръст по същия показател през 2011 г. спрямо 2010 г. от 2,63%.  По отношение на собствените приходи Община Бургас отчита стабилен ръст за периода 2010- 2012 г. както в данъчните, така и в неданъчните приходи. През 2012 г. спрямо 2011 г. собствените  приходи се увеличават с 5,8 на сто, отчетен е ръст в данъчните приходи в размер на 4,8 на сто, а неданъчните приходи и помощи нарастват с 6,5 на сто за същия период от време. Това дава възможност на Общината да финансира както местни дейности и инициативи, така и да дофинансира с общински приходи делегирани държавни дейности. 

Извод: В разглеждания период приходите и съответно капиталовите разходи на Община Бургас нарастват, като особено ясна е тази тенденция за общинските приходи и разходи.

Проектна активност на Община Бургас

В периода 2007-2013 г. Община Бургас развива висока проектна активност, като подготвя и изпълнява проекти по всички оперативни програми, за които е допустим бенефициент, както и за различни предприсъединителни и международни програми.

За периода община Бургас има финансирани 13 проекта по ОПРР - 9 изпълнени и 4 в процес на изпълнение към края на 2013 г., 9 големи проекта по ОПОС, 5 проекта по ОПРЧР и ОПАК, по един проект по ОПТП и ОПРКБИ (които като цяло не са насочени към бенефициенти общини) и дори финансиран проект по ОПРСР. Освен проектите, финансирани по оперативните програми от СКФ, Община Бургас реализира и други проектни инициативи с донорско и национално финансиране, както  и множество проекти, финансирани по международни програми и партньорства.

 

Таблица 4.

Програма

Брой проекти

стойност

ОПРР

13

182566571 лв.

ОПОС

9

107647345 лв.

ОПРЧР

5

1261690 лв.

ОПК

1

2 351 858 лв.

ОПТП

1

526 275 лв.

ОПАК

5

1124202 лв.

ОПРСР

1

12000000 лв.

Финансов механизъм на ЕИП

1

737786 лв.

Програма Красива България

4

752290 лв.

ПУДООС

8

394  441 лв.

Международни (трансгранично и транснационално сътрудничество)

16

5 079 759 лв.

Общо привлечените средства по проекти, които са приключили или са в процес на изпълнение са:311 169 643 лв.

 

Графика 4. Брой проекти на Община Бургас, финансирани в периода 2007 - 2013 г.

 

Източник: Община Бургас и ИСУН

Изводи: В периода 2007-2013 г. Община Бургас привлича ресурс чрез финансиране на проекти от над 311 млн. лева, като реализира множество проектни инициативи и генерира идеи за нови проекти по всички програми финансирани от СКФ на ЕС, а в допълнение и разнообразни други донорски програми, национално финансиране и различни международни програми.

 

Изводи от анализа на анкетата:

52% от респондентите считат, че община Бургас се развива изцяло в положителна посока, а 42% - по-скоро в положителна посока. Високият процент и в двете групи сочи, че жителите на общината отчитат развитието на града и общината.

На конкретен въпрос относно изпълнението на стратегическите цели на ОПР 2007-2013 отговорите се разпределят по следния начин:

Таблица 5.

 

Изцяло успешно

Неуспешно

Не мога да преценя

Постигане на ускорено местно икономическо развитие на общината чрез инвестиции във физически и човешки капитал

 

42%

24,2

6,1

Превръщане на град Бургас в европейски пристанищен град с развито рибно стопанство и морска туристическа индустрия

52,4%

19%

1,9

Повишаване стандарта на живот и привлекателността на жизнената среда

62,9%

14,8%

0,9

 

С най-висок процент одобрение и разпознаване е стратегическата цел относно повишаване на стандарта на живот, което сочи, че постигнатото въздействие е основно по отношение подобрената привлекателност на жизнената среда.

В  заключение, на въпрос "До каква степен сте съгласни с твърдението: "Гордея се, че съм жител на община Бургас"? много голяма част от отговорилите (62,8%) са напълно съгласни, а 26,6% са по-скоро съгласни.

Най-добрият град за живеене

Град Бургас участва активно в националната класацията "Най-добрият град за живеене в България" на "Дарик радио" и "24 часа". За тази цел всяка година, след стартиране на процедурата по класиране на участниците, се оценява техния напредък по определени критерии. Развитието на градовете в различни области се оценява по 20 критерия, сред които Инвестиции в инфраструктурни проекти и чужди инвестиции през 2013 г. и предстоящи за реализация проекти през 2014 г.; Екологично състояние на града - зелени площи, качество на въздуха, боклук; Възможност за спорт в града и алеи за велосипедисти (в км); Детски градини; Брой места за паркиране и престой в задръстванията; Безплатен безжичен интернет на обществени места; Летище или близост до такова - възможност за вътрешни и международни полети; Брой университети и брой гимназии с изучаване на чужд език; Култура; обществен ред и сигурност; близост до море, река, планина, курорти; брой слънчеви дни в годината; Раждания на глава от населението и други.

Бургас е носител на титлата "най-добрият град" 3 пъти - 2010, 2012 и 2013 г.

Тази награда се е превърнал в слоган за града, като Общинската администрация го използва за популяризиране, а гражданите и гостите на града го разпознават по този начин.

 

Интегрирани индикатори за подобряване на качеството на живот в Община Бургас

 

 

Проектна активност на Община Бургас

 71 финансирани проекта на стойност

311 169 643 лв.

 

Подобряване на образователната инфраструктура

Реконструкция и обновяване на 26 (от 47) училища на територията на общината, обновяване на 14 детски градини, изграждане на 3 нови детски градини

 

Подобрена енергийна ефективност

(саниране)

32 общински сгради

Брой ремонтирани улици и общински пътища

Над 33 броя

Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на Общината

Внедрена Система за управление на околната среда

Внедрена мобилна станция за контрол на качеството на въздухасъстоянито на въздуха

Подобряване на състоянието на въздуха - намаляване на ФПЧ с 10% за 2013 г

Въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки