Пазарни проучвания/консултации

Размер на шрифта: A A A Назад

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за удължаване на срока за участие в провеждането на пазарни консултации, с предмет: Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Светофарна уредба на пътно кръстовищ

 

ОБЩИНА БУРГАС

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ СТОЙНОСТИ, ОТНОСНО:

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. "Българка" и ул. "Ал. Стамболийски" в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 "София-Бургас" км. 486+082; Обособена позиция № 2: "Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас".

 

Ценовите стойности за описаните дейности следва да бъдат представени в срок до 03.06.2019г. , съгласно приложения формат / Приложение КС-ОП1 и Приложение КС-ОП2 / на следните електронни адреси: [email protected] , [email protected] , както и в центъра за административно обслужване на Община Бургас: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 /Деловодство/ всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

         Инж. Веселина Цакова - началник на сектор  "Капитално строителство и енергийна ефективност" в Дирекция ‚Строителство", при Община Бургас - 056/907 351;

 

Линк към Поканата: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1416/38547

 

 

Покана за пазарни консултации с предмет: Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. "Българка" и ул. "Ал. Стамболийски" в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 "София-Бургас" км. 486+082; Обособена позиция № 2: "Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас".

гр. Бургас, 2019 г.

 

Данни за Възложителя:

 

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

         Инж. Веселина Цакова - началник на сектор  "Капитално строителство и енергийна ефективност" в Дирекция ‚Строителство", при Община Бургас - 056/907 351;

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВНЕ НА ОФЕРТИ:  https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1416/38676 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за удължаване срока на подаване за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух

ОБЩИНА БУРГАС

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ СТОЙНОСТИ, ОТНОСНО:

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас".

Ценовите стойности за описаните дейности следва да бъдат представени в срок до 05.04.2019 г., съгласно приложения формат /Приложение № 2/ на следните електронни адреси: [email protected], [email protected], както и в центъра за административно обслужване на Община Бургас: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 /Деловодство/ всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Боряна Балабанова - Директор на Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907460

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

ЛИНК КЪМ ПОКАНАТА: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1416/37806

Покана за пазарни консултации с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в „Детски научен център”.

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в "Детски научен център".

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Боряна Балабанова - Директор на Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907460

Величка Атанасова - Старши експерт в Дирекция "КВО", тел.: 0886/063402.

Покана за пазарни консултации с предмет: „Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас“.

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас".

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Боряна Балабанова - Директор на Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907460

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВНЕ НА ОФЕРТИ: 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1416/37939

Покана за пазарни консултации с предмет: „Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване..."

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване /градски и районни паркове, градини, лесопаркове, скверове, междублокови пространства, улично озеленяване, крайпътни и защитни мелиоративни насаждения, др./, както и техните елементи /дървесна, храстова, тревна и цветна растителност, игрални кътове, декоративни цветарници, кашпи и други/; поддържане на поливни системи, както и извършване на дейности по изграждане на нови зелени площи на територията на Община Бургас, в осем обособени позиции.

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Боряна Балабанова - Директор на Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907460

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.