План за интегрирано развитие на град Бургас в периода 2021-2027

С ВАША ПОМОЩ ЧЕРТАЕМ БЪДЕЩЕТО НА БУРГАС!

Планът за интегрираното развитие на Бургас, който се изготвя с широко обществено участие, вече има своя платформа!

* Какво е ПИРО?

ПИРО (План за интегрираното развитие на Бургас) е основен документ от системата за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие. Той служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Нормативната необходимост от изготвяне на ПИРО на община Бургас произтича от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който се явява пряка връзка между политиките на ЕС в областта на регионалното развитие и политиката за развитие на регионално ниво на Република България. Като основен елемент на ЗРР, Планът за интегрирано развитие се явява инструмент за определяне на визията, приоритетите, целите и мерките за развитие на територията на общината.

* Визия за развитие:

Целта на екипа на кмета Димитър Николов остава неизменна: Бургас да продължи да се утвърждава като привлекателно място за живот и бизнес, ефективно използващ своя потенциал за балансирано и устойчиво интегрирано развитие, но със съхранена местна идентичност и достъп до модерна, ресурсно ефективна, климатично адаптивна и конкурентоспособна икономика, осигуряваща интелигентен икономически растеж, пространствена свързаност и достъп до услуги.

* Защо ПИРО е важен за общността?

Разработеният План е насочен към развитието на общината и на гр. Бургас от гледна точка на неговата роля като център с национално и регионално значение за развитието на Югоизточния район и страната като цяло. Чрез прилагането на този стратегически документ ще се търси устойчиво надграждане на постигнатите резултати през изминалия програмен период, като същевременно се осигурят възможности за по-високи нива на регионален растеж, основан на прилагането на конкретна и пространствено обусловена система от стратегически цели, приоритети и мерки и проекти.

* Основни приоритети:

Като основни приоритети в развитието на Бургас до 2027 година са посочени здравеопазването, икономическото развитие, насочено към цялата социално-икономическа екосистема на общината и образованието. През програмния период се акцентира върху подготовката и изпълнението на проекти за осигуряване на достъпно и модерно здравеопазване за населението на общината и региона, подобряване качеството на градската среда и развитие на устойчивата мобилност, инвестиции в иновативно и качествено образование, усвояване на стратегическите потенциали за изграждане на уникална градска идентичност и утвърждаване на Бургас като изживяване. Предвиждат се инвестиции за спортната и социалната инфраструктура, прилагане на зелени и дигитални решения и устойчиво управление на природните и урбанизирани екосистеми за съхраняване и подобряване на природния капитал на територията.

* Посетете новата ни платформа, която ще Ви ориентира какво е направено и какво предстои:

- Уебсайтът предоставя на своите посетителите онлайн присъствие, което отговаря на динамичното развитие на съвременното общество.

- В него ще откриете подробна информация за вече реализираните проекти в Бургас, разпределени по категории - градска мобилност, градска среда, енергийна ефективност, здраве и грижа, кръгова икономика, култура, образование, спорт и техническа инфраструктура.

- Изпълнен със снимков материал и информация за проектите като дата на стартиране, на приключване, стойност и резултати, всеки от посетителите на сайта може да добие ясна представа за направеното до момента в града. Разбира се, към всеки проект има и контакти към съответния му координатор. Ако информацията в уебсайта не Ви е била достатъчна и имате още въпроси, можете да ги зададете по електронна поща или по телефон.

- В уебсайта посетителите ще намерят също така и интерактивна карта с подробна информация за проектите, които предстои да бъдат реализирани в Бургас, разпределени по приоритети.

http://plan.smartburgas.eu/пиро-2021-2027

БУРГАС – СТЪПКА НАПРЕД!