Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА ПОДБОР НА ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Комитета за подбор на проектни предложения по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 и кани за участие в избора както следва:

► Представители на икономическия сектор от следните групи:
♦ Малки/микро и средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия;
♦ Големи предприятия.

Избраните представители на икономическия сектор ще участват в заседанията на Комитета за подбор с право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на Община Бургас.

В срок до 20 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие (по образец) в деловодството на Община    Бургас, адрес: гр. Бургас, ул. Александровска № 26, на    вниманието    на Величка Великова - началник-отдел „Международно сътрудничество, интегрирани териториални инвестиции“, дирекция „Стратегическо развитие“, Община Бургас: 0884469210 / [email protected]

Към заявлението представителите на икономическия сектор следва да приложат следните документи - на хартиен носител или в електронен формат, достъпен в публични регистри на посочен уеб адрес:
√ копие на документ за регистрация на седалище на предприятието на територията на съответната област;
√ копие от учредителен акт или друг документ, с който се доказва, че предприятието е създадено най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
√ копие на отчет за приходи и разходи или счетоводен баланс или друг документ, с който се доказва, че предприятието е действащо към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор.

Всяко заинтересовано лице може да подаде само едно заявление. 

Представителите на икономическия сектор и на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за включване в състава на Комитета за подбор на Община Бургас. 

Приложения:
Документи за попълване:
Образец на заявление за участие на представители на икономическия сектор, чиито представители да участват в Комитет за подбор.
Документи за информация:
1. Протокол от разглеждане на постъпили заявления на представители на икономическия сектор (Приложение 1);
2. Уведомление до допуснатите кандидати за провеждане на втори етап от процедурата за участие в избора на представители на икономическия сектор (Приложение 2);
3. Протокол за решение за излъчване на представител на съответната група предприятия на икономическия сектор в Комитета за подбор (протоколът се предоставя от съответната група икономически оператори на съответната община за удостоверяване на номинациите за участие в Комитета за подбор) (Приложение 3).