Покана за участие в избора на представители на Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА ПОДБОР НА ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас стартира процедура за избор на представители на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на Комитета за подбор на проектни предложения по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 и кани за участие в избора както следва:

► ЮЛНЦ за общественополезна дейност от следните групи:
♦ Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
♦ Екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
♦ Агенции за регионално развитие.
 
Избраните представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ще участват в заседанията на Комитета за подбор с право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на Община Бургас.
 
В срок до 20 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие (по образец) в деловодството на Община Бургас, адрес: гр. Бургас, ул. Александровска № 26, на вниманието на Величка Великова - началник-отдел „Международно сътрудничество, интегрирани териториални инвестиции“, дирекция „Стратегическо развитие“, Община Бургас: 0884469210 / [email protected].
 
Към заявлението представителите на ЮЛНЦ за общественополезна дейност следва да приложат следните документи - на хартиен носител или в електронен формат, достъпен в публични регистри на посочен уеб адрес:
√ решение на съответния окръжен съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ или друг документ, доказващ, че юридическото лице е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
√ документи, доказващи, че ЮЛНЦ е действащо и активно осъществява целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор - последните два годишни отчета за дейността на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност; последните две годишни данъчни декларации, подадени към Националната агенция за приходите (ако е приложимо); декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност, подадени в НСИ (ако е приложимо);
√ окументи, доказващи, че ЮЛНЦ извършва общественополезна дейност на територията на съответната област, в която се намира Община Бургас.
 
Всяко заинтересовано лице може да подаде само едно заявление.
 
Представителите на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за включване в състава на Комитета за подбор на Община Бургас.
 
Приложения:
Документи за попълване:
Документи за информация: