ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за хора с трайни увреждания, както и за новообразуваната СИК № 02-44-00-340 с адрес гр. Бургас, ул. „Здраве“ № 1, МБАЛ „Сърце и мозък“

Петък, 9 Септември 2022
Публикувано от: Атанас Сиреков

Изх.№90-00-31/09.09.2022 г.

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

ПП „ДПС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

П О К А Н А

Относно: провеждане на консултации за определяне на състава на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за хора с трайни увреждания, както и за новообразуваната СИК № 02-44-00-340 с адрес гр. Бургас, ул. „Здраве“ № 1, МБАЛ „Сърце и мозък“, за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 213 от 02.08.2022 г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 61/02.08.2022 г. за дата на произвеждане на избори за Народно събрание е определен 02.10.2022 г.

На основание чл.37, ал.1, вр. чл.90, ал.2 и чл. 91, ал. 1, от Изборния кодекс и Заповед № 3014/01.09.2022 г. на Кмета на община Бургас, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, за участие в консултации за определяне на съставите на ПСИК и на СИК № 02-44-00-340, на 13.09.2022 г. (вторник) от 11.00 часа. Консултациите ще се проведат в заседателна зала №2 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

За участие в консултациите, на основание чл. 91, ал. 4, т. 1-3, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

а) писмено и на електронен носител (формат Excel), съгласно образец за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии, утвърден от РИК – Бургас на 16.08.2022 г., достъпен чрез линк https://rik02.cik.bg/ns202210, предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Забележка: В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия, съобразно нормата на чл.92, ал.9 от Изборния кодекс.

В този случай насрочвам допълнителни консултации, които да се проведат на същата дата и място, а именно 13.09.2022 г. (вторник) , в заседателната зала в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26, от 13.30 часа.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции – ПП „Продължаваме промяната“, Коалиция „ГЕРБ-СДС“, ПП „ДПС“, Коалиция „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“, Коалиция „Демократична България – Обединение“ и ПП „Възраждане“. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Подробни указания и изисквания, които следва да се спазват в предложенията за съставите на ПСИК, се съдържат в Решение № 1281 - НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022г. на ЦИК, Решение № 64- НС/01.09.2022 г. на РИК.

Броят на ПСИК за хора с трайни увреждания е 3(три), съобразно Решение № 72-НС/09.09.2022 г. на РИК.

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Бургас www.burgas.bg в рубрика ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ на 02.10.2022 г. се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

Настоящата покана да бъде изпратена на електронните адреси на поканените партии и коалиции, на адресите и контактите, посочени от РИК – Бургас, както и обявена на интернет страницата на Община Бургас.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /п/

КМЕТ ОБЩИНА БУРГАС

Файлове:

ПОКАНА ПСИК

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 512 Последна промяна: 17:44:24, 09 септември 2022