Полезна информация за създаване сдружение на собствениците

Обновяване:

Образците са последно утвърдени съгласно Методически указния на МРРБ - от дата 29.01.2015г.

 

на 19.05.2015 г. обновяването е:

1. Добавени са 3 нови образци
- Покана ОС на собствениците (ЕС) - Приложение №15
- Протокол покана за ОС - Приложение №16
- Протокол ОС на собствениците (ЕС) - Приложение №17

2. Добавено е Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност

 

УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по ЗУЕС

За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства, е необходимо собствениците в сгради в режим на етажна собственост да учредят (регистрират) сдружение на собствениците, което е юридическо лице, по смисъла на ЗУЕС. Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в публичния регистър на Община Бургас. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО!!!

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т ЗИФП за обновяване на цялата сграда.

СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.

За създаване на сдружението се свиква Учредително събрание на собствениците в сградата/блока. Учредителното събрание се провежда при присъствие на собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Учредителното събрание се свиква чрез покана (Приложение 1). В поканата се съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението (Приложение 4). Поканата се подписва от лицето/лицата, които свикват общото събрание. Лицето свикващо общото събрание може да бъде домоуправителя или всяко друго лице собственик в сградата. Поканата се връчва на всеки собственик на самостоятелен обект срещу подпис и се поставя на видно и общодостъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. (Например: ако поканата е поставена на 13.01.2015г., то най-ранната дата за провеждане на събранието е 21.01.2015г.). Собственик, който не ползва имота си по каквато и да е причина или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава в домовата книга. Когато собственик на самостоятелен обект не е посочил електронна поща или адрес, на който да се пращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, същия се счита за уведомен за свикване на общото събрание със залепването на поканата на видно място.

За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол придружен от снимка. (Приложение 2). В протокола, задължително се отбелязва, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста  на поканата/.

Учредително събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на сградата. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка върху пълномощното). Собственикът може да упълномощи и друго лице(което не е собственик), което да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа (Примерен образец на пълномощно). Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното.

Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите собствениците отнесено като процент идеални части. (минимум 33.5% от идеалните части от общите части,  в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата). Избира се и протоколчик (обикновено мнозинство).

Задължителен дневен ред на Учредителното събрание:

1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС) и одобряване текста на Споразумение за създаване на СС;
2. Определяне на наименованието на СС;
3. Избор на Управител/Управителен съвет и контрольор;
4. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост).

 

Протоколът от учредителното събрание (Приложение 3) и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася заявление (по Образец) за вписване на сдружението в публичен регистър в общинска администрация Бургас, както следва:

Център за административни услуги "Възраждане"

МАГДАЛЕНА МАНОЛОВА
Директор ЦАУ "Възраждане"
к-с "Меден Рудник" до бл.426
тел. 056 907408
[email protected]

Център за административни услуги "Освобождение"

МАРИЯ МИХАЛЕВА
Директор ЦАУ "Освобождение"
к-с "Славейков" до бл.49
тел. 056 907407
[email protected]

Център за административни услуги "Зора"

СТЕФАН ДУБАРОВ
Директор ЦАУ "Зора"
к-с "Лазур", ул.Перущица 67
тел. 056 907451
[email protected]

Център за административни услуги "Приморие"

НАТАЛИЯ АРГИРОВА
Директор ЦАУ "Приморие"
ул. Александровска, 83
тел. 056 843131
[email protected]

Център за административни услуги "Изгрев"

ПЕНКА ПАСПАЛЕВА
Директор ЦАУ "Изгрев"
к-с "Зорница" бл. 47
тел.  056 863237
[email protected]g

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

1.Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост (по примерен образец);

2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;

3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (по примерен образец).

Подаването на заявлението в общината за вписване в регистъра и издаването на удостоверението е безплатно.

Нотариалната заверка на образците от подписите на лицата, представляващи сдружението се заплаща по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (сумата е в порядък около 10 лв на заверка).

При вписване в регистъра на Сдружение на собствениците, Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на ЗУЕС. След проверката сдружението се вписва в регистъра.

След вписване в публичния регистъра, общинската администрация Бургас издава удостоверение за регистрация на сдружението (по образец).

 

В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от община Бургас, управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност

Методически указания и приложими образци по Програмата