ПРОГРАМА „МОЯТ ГРАД, МОЯТ КВАРТАЛ, МОЯТА УЛИЦА“

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

 Програма на Община Бургас за облагородяване на вътрешноквартални пространства 

"Моят град, моят квартал, моята улица"

 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

 

1. Обща информация, въведение

Програмата има за цел да направи средата на обитаване в жилищните комплекси и квартали по-привлекателна, по-социална, по-безопасна. Да се даде възможност хората от различни възрасти, имащи различни интереси, да споделят успешно общите пространства, разположени в прилежащите територии на обитаваните от тях жилищни сгради. Успешно реализираната в Бургас програма за саниране показа, че когато има обща идея за подобряване условията на живот, съседите могат да се сдружават и да вземат решения за подобряване на средата за обитаване.

Програмата ще даде на конкурентен принцип шанс на по-активните и по-задружните собственици в многофамилни жилищни сгради да кандидатстват за благоустрояване на прилежащи вътрешноквартални пространства. Ако програмата бъде подкрепена и провокира активността на бургаските граждани, ежегодно ще бъдат заделяни средства в бюджета на Общината за нейното продължаване и изпълнение.

2. Участници и техните функции в процеса

2.1. Общината отговаря за цялостното техническо изпълнение и финансово администриране на програмата, като извършва и редица координационни функции, предвид спецификата на процеса:

 • приема и разглежда заявления, подадени от органите на управление в етажната собственост, избрани съгласно предвидения в Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ ред;
 • договоря, възлага и разплаща всички строително - монтажни дейности;
 • издава необходимите документи и разрешения за целите на програмата;
 • в случай, че в сграда в режим на етажна собственост, която ще кандидатства по програмата, има общински жилища, Общината участва в общото събрание на етажна собственост /ЕС/ чрез упълномощен представител;
 • провежда информационни/разяснителни кампании - срещи с органите на управление в ЕС, разпространение на информационни материали на подходящи публични места в жилищните квартали и т.н.;
 • упражнява инвеститорски контрол.

2.2. Органите на управление на етажната собственост - управител/управителен съвет, избрани на редовно проведено общо събрание / представляващи сдруженията на собствениците:

 • подават Заявление за интерес и финансова подкрепа /ЗИФП/ в Общината;
 • осъществяват контрол върху изпълнението на дейностите, предвидени в проекта за облагородяване на пространствата чрез упълномощени от общото събрание лица и/или чрез съответния управител/управителен съвет;

2.3. Външни изпълнители - избират се по реда и условията на открита процедура по ЗОП:

 • изготвят техническите проекти и осъществяват авторски надзор;
 • изпълняват строително-монтажните работи.

3. Целеви групи

Допустими за финансиране по програмата са цели сгради /блокове/ в режим на ЕС, построени върху терени - общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.

Заявлението за кандидатстване /ЗИФП/ се подава от органите на управление в ЕС, представляващи Сдружение на собствениците или Общото събрание, надлежно регистрирани в общинска администрация.

4. Условия за кандидатстване, критерии за подбор на подадените заявления и оценка: 

Програмата стартира от 04.03.2020 г. От тази дата започва прием на документи в Община Бургас, чрез заявление по образец.

 • Заявленията се подават в деловодството на съответния Център за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", по местонахождение на територията, предложена за благоустрояване. Към заявлението се прилага протокол от проведеното общо събрание на ЕС с взетите решения.
 • Програмата има състезателен характер и заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване.
 • В програмата могат да се включат всички бургаски граждани, живеещи в сгради в режим на етажна собственост, построени върху терени общинска собственост, предназначени за жилищно застрояване.
 • Заявлението следва да бъде подадено от легитимно регистрирана по реда на ЗУЕС етажна собственост - общо събрание и/или сдружение на собствениците.
 • В заявлението задължително се посочва обхвата на територията, желанието за вида на облагородяване на конкретно посочената територия, представляваща околоблоково/вътрешноквартално пространство - общинска собственост.

5. Допустими дейности

В заявлението е необходимо да се посочи някое от изброените  предложения за вида на благоустрояване:

         * Изграждане на паркинг

         * Зона за спорт

         * Зона за отдих и озеленяване

         * Детски кът

         * Друго........... /описва се/        

   В едно заявление е допустимо да се посочат не повече от две дейности!

 • След подаване на заявлението в деловодството на съответната Дирекция ("ЦАУ"), в срок до 30 дни Общината се произнася по допустимостта на предложението в съответствие с посочените по-долу критерии: 

6. Критерии за допустимост, на които трябва да отговарят заявленията на кандидатите:

        6.1. Предложението да бъде в съответствие с предвижданията на действащ ПУП

        6.2. В предвиденото за облагородяване пространство да няма незаконно строителство

        6.3. Да има решение по чл.17, ал.2, т.5 от ЗУЕС на Общото събрание на ЕС или на Сдружението на собствениците, взето на нарочно проведено общо събрание, свикано по предвидения в Закона ред,  с необходимото мнозинство - "не по- малко от 67 на сто идеални части от общите части", относно желанието за участие в програмата и вида на желаното благоустрояване.

7. Оценка на подадените заявления

Подадените заявления се разглеждат от комисия от експерти, определена със Заповед на Кмета на общината, която проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота, на база критериите за допустимост. В процеса на оценяване, всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски, могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или липсващи документи, в срок указан писмено от  комисията.

Заявителите ще бъдат уведомени писмено за резултата от работата на комисията по оценка на заявленията.

 • В случай, че са удовлетворени критериите за допустимост и заявлението е получило положителна оценка, експерти в Община Бургас подготвят идейно решение за облагородяване на пространството, на база посоченото в заявлението, след което то се предоставя на заявителите за разглеждане и приемане.
 • Заявителите следва да приемат предложеното идейно решение, с повече от 67 % идеални части от общите части, на общо събрание, проведено по реда на ЗУЕС. След представяне на протокол за съгласие с изготвеното идейно решение за благоустрояване, същото се одобрява за финансиране от Кмета на община Бургас.
 • Община Бургас възлага изпълнението на одобрените проекти за благоустрояване на вътрешноквартални пространства, като уведомява писмено заявителите за сроковете на изпълнение.

КОНТАКТИ

* За консултации във връзка с програмата търсете следните трима експерти, базирани в основната сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" №26:

+359886060827 - Даниела Танева, технически сътрудник на зам.-кмета по строителство Чанка Коралска;

+35956907294 - архитект Ели Нарлийска;

+35956907279 - ландшафтен архитект Светла Танева.

* В Центровете за административно обслужване има общински служители, ангажирани да отговарят на вашите въпроси:

 

1. ЦАУ "Зора"

Арх. Гергана Начева - [email protected]  
Ул. "Перущица"67
Ет. 2, стая 202, тел. +359875211022
От 08.30 до 12.30 часа

За к-с "Братя Миладинови" - Миланка Терзиева- ул. "Перущица" 67, ет .2, стая 203, тел.  +359875211128, от 08.30 до 12.30 часа.

За к-с "Лазур" - Илияна Иванова - ул. "Перущица" 67, ет. 2, стая 217, тел. +359875211020, от 08.30 до 12.30 часа.

За подаване на документи:
Антония Величкова - деловодство - ЦАУ "Зора"
Ул. "Перущица" 67
Ет. 2, стая 206, тел. +35956907404
08.30 - 12.30 часа
13.15 - 17.15 часа

2. ЦАУ "Освобождение"

e-mail: [email protected]
056/907 417 - [email protected] - Диляна Тодорова
056/907 429, 056/860 915 - [email protected] - Яна Стоянова

3. ЦАУ "Възраждане"

e-mail: [email protected]
Тел. 056/907470, ст. 2 - Тодорова
Тел. 056/907464, ст. 6 - Георгиева

4. ЦАУ "Изгрев"

e-mail: [email protected]
Арх. Ивелина Дафова
Кабинет 6
Тел: +35956863228

Таня Калудова - за предоставяне на информация
Кабинет 4
Тел: +35956907478

Ст. специалист Златина Чилева - прием на документи
Кабинет 16
Тел: +35956863236

5. ЦАУ "Приморие"

Арх. Димитър Алексиев - +35956843580; +359875211076
Иванка Дойчева - +35956843512; +359875211039
Красимира Кръстева - +35956842624; +359875211 074

6. ЦАУ "Долно Езерово"

Мария Атанасова - +35956580125, +35956907421
Инж. Румяна Орбова - +35956580103