Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Драгомир Тодоров и Красимир Петков за одобрено изменение на ПУП-ПР по плана на ПЗ "Победа"

ОБЩИНА БУРГАС ДО ДРАГОМИР ТОМОВ ТОДОРОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЛАЗУР“№143, ЕТ.6, АП.10 ДО КРАСИМИР МИТКОВ ПЕТКОВ ГР.ПОМОРИЕ, УЛ.“ЛАЗАР МАДЖАРОВ“№5   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2363/24.08.2021г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-432 в кв.3 по плана на ПЗ„Победа“, гр.Бургас, ПИ с…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава констативен акт №П-7/21.07.2021г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) . Бургас съобщава на Велин Йорданов Дракалиев и Събка Цонева Дракалиева, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен констативен акт №П-7/21.07.2021г., с който е открито…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-105 и XLIII-105 в кв.1 по плана на кв.“Победа"

ОБЩИНА БУРГАС ДО ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4 МАРИЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГРАД БУРГАС, К/С „ЗОРНИЦА“ БЛ. 39 ЕТ. 13 СТАЙКО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК № 109 вх.1 ет.6 ап.17 СТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА-УЛ.СТРАЦИН № 4А СУЛТАНКА СИМЕОНОВА ФИЛИПОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3,…

Прочетете повече

№ 2587/14.09.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: Поземлени имоти с идентификатори в с.Маринка и КККР на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 2587/14.09.2021 г.   На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Г. Молева

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.3.1655…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Ревизионен доклад и Акт…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЙЧО ДОНЕВ ДОНЕВ, СТОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ, СТОЯН КИРИЛОВ КИРЯЗОВ И СВЕТЛАНА КИРИЛОВА КИРЯЗОВА ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО E ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ XII-462, КВ.56 ПО ПЛАНА…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Благоев недялков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ГЕОРГИ БЛАГОЕВ НЕДЯЛКОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №27 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2468/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което…

Прочетете повече