Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой дърво от вид:…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: на Северен обходен път и локални платна - след 5-ти километър, до кръстовището с главен път I-9…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Димитров Петров

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ДРАВА“ №18 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2446/01.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №12 ГР. БУРГАС ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТАНЧЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ №17 ГР. БУРГАС ТОДОР МАТЕВ ДИМИТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ГЕОРГИ КАЗАКОВ – ДАСКАЛА“ №52 ГР. БУРГАС АНА МОМЧИЛОВА ТАНЧЕВА УЛ. „СРЕДНА…

Прочетете повече

Съобщение до собствениците на строеж: „Временен търговски обект-78 кв.м. (Три магазина и кафе-аперитив)“, находящ се на административен адрес: гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ № 4

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание §4, ал. 2, изречение второ от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) съобщава относно съставен Констативен протокол № П-69/01.07.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 661/12.03.2020 г. на Зам-кмет по „Строителство,…

Прочетете повече

Разрешение № 15/17.09.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 15 /17.09.2021год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 07.05.2021г. в предвид започналия ремонт и реконструкция на улица „Св. Климент Охридски“,…

Прочетете повече

Съобщение до Драгомир Тодоров и Красимир Петков за одобрено изменение на ПУП-ПР по плана на ПЗ "Победа"

ОБЩИНА БУРГАС ДО ДРАГОМИР ТОМОВ ТОДОРОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЛАЗУР“№143, ЕТ.6, АП.10 ДО КРАСИМИР МИТКОВ ПЕТКОВ ГР.ПОМОРИЕ, УЛ.“ЛАЗАР МАДЖАРОВ“№5   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2363/24.08.2021г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-432 в кв.3 по плана на ПЗ„Победа“, гр.Бургас, ПИ с…

Прочетете повече