Размер на шрифта: A A A Назад

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на В. Проданов и Н. Брайков

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради и водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец за поливни…

Прочетете повече

Съобщение до Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“

ДО Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“ ООД, собственици на ПИ в бивш масив 16, местност „Големия камък“ в землището на с .Димчево, Община  Бургас 

Прочетете повече

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Вежимилк“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Водовземане чрез съществуващ помпен агрегат с директно помпен смукател във водите на река Айтоска за напояване чрез дъждуване…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой дърво от вид:…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: на Северен обходен път и локални платна - след 5-ти километър, до кръстовището с главен път I-9…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Димитров Петров

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ДРАВА“ №18 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2446/01.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №12 ГР. БУРГАС ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТАНЧЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ №17 ГР. БУРГАС ТОДОР МАТЕВ ДИМИТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ГЕОРГИ КАЗАКОВ – ДАСКАЛА“ №52 ГР. БУРГАС АНА МОМЧИЛОВА ТАНЧЕВА УЛ. „СРЕДНА…

Прочетете повече