Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадена на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас за разрешаване изработване на ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатори по КК на с.Твърдица, с.о.“Батака“, Община Бургас

ДО Стоянка Иванова Момчева, Атанаска Христова Иванова и Нина Христова Русева , собственици в ПИ с идентификатор 72151.501.64 по КК на  с.Твърдица, с.о. „Батака“, Община  Бургас. Изх.№94-01-26092(2)/24.09.2021г.                             Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме…

Прочетете повече

​​​​​​​УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой дърво от вид:…

Прочетете повече

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на В. Проданов и Н. Брайков

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради и водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец за поливни…

Прочетете повече

Съобщение до Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“

ДО Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“ ООД, собственици на ПИ в бивш масив 16, местност „Големия камък“ в землището на с .Димчево, Община  Бургас 

Прочетете повече

Съобщение до Радка Йорданова Димитрова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА УЛ. ШЕЙНОВО №29, ВХ.2, ЕТ.2 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2341/24.08.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците…

Прочетете повече

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Вежимилк“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Водовземане чрез съществуващ помпен агрегат с директно помпен смукател във водите на река Айтоска за напояване чрез дъждуване…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой дърво от вид:…

Прочетете повече