Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени заповеди

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VII-755, УПИ VIII-755 и УПИ IX-755, кв.36 по плана на ПЗ Север, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.196, 07079.602.458 и 07079.602.459 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №3500/26.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135,…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава Заповед №159/24.01.2017г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Бургас, съобщава на Валентин Атанасов Донев, с постоянен адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ №18 и настоящ адрес: гр. Бургас, бул. “Захари Стоянов“…

Прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС Във връзка с влизането в сила на нови Подробни устройствени планове (ПУП), и постъпили предложения от граждани, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане за именуване и преименуване на улици. Същото ще се осъществи онлайн през платформата Зуум на 7 декември /вторник/, от 16,00 часа в две…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД НАЛАГА НА ЕМИЛ ИВАНОВ НЯГОЛОВ НАКАЗАНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"

БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД Приложение на ПРОТОКОЛ по описа на БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД, с което на Емил Иванов Няголов е наложено наказание "Обществено порицание", за изпълнение. Наказателно от общ характер дело №5158 по описа за 2021 година. Срок на изпълнение 1 /един/ месец, до 2 януари 2022г. включително. Добавен файл: ПРОТОКОЛ по описа…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", представляващи ПИ с идентификатори 07079.653.661, 07079.653.660, 07079.653.662 и 07079.653.663 по КККР на гр.Бургас.

До Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3478/25.11.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-10,51,52, VIII-10, IX-10 и X-52 в кв.117, по плана на зона “В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващи ПИ с…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. В…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече