Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: „Нов корпус за Детска градина „Ален мак“ в ПИ 07079.820.82, УПИ I, кв.21 по плана на кв.…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ представляващ ПИ с идентификатор 47202.2.4 по КККР на с.Маринка

Изх.№94-01-37604/2/06.12.2021г.                                                                             Дирекция „ЦАУ Зора“ ДО   Дафинка Захариева Димова, Галя Ганчева Костадинова, Ганчо Захариев Захариев, Желяза Ганчева Трендафилова, заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 47202.2.1 по КККР на с.Маринка, Община Бургас.   Уведомяваме Ви, че съгласно издадена Заповед №2374/24.08.2021г. на Зам.кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Петков Агро“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Създаване на 34 дка интензивна овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец за водовземане от подземни води…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед за имот пл.№2, бивш масив 18, местност „Големия камък“ в землището на с.Димчево

ДО Васил Райков Чешмеджиев, Соня Райкова Чешмеджиева-Бочева и всички собственици  на ПИ /бивш пл.№2/в бивш масив 18, местност „Големия камък“ в землището на с.Димчево, Община  Бургас.   Изх.№08-00-1021(2)/06.12.2021г.                     Уведомяваме Ви , че със Заповед №2027/20.07.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас е допълнена…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени заповеди

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VII-755, УПИ VIII-755 и УПИ IX-755, кв.36 по плана на ПЗ Север, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.196, 07079.602.458 и 07079.602.459 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №3500/26.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135,…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава Заповед №159/24.01.2017г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Бургас, съобщава на Валентин Атанасов Донев, с постоянен адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ №18 и настоящ адрес: гр. Бургас, бул. “Захари Стоянов“…

Прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС Във връзка с влизането в сила на нови Подробни устройствени планове (ПУП), и постъпили предложения от граждани, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане за именуване и преименуване на улици. Същото ще се осъществи онлайн през платформата Зуум на 7 декември /вторник/, от 16,00 часа в две…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече