Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до "ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД Бургас

До: „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД Бургас Преписка № 94-01-19929/2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ 1 АПК НА СЪСТАВЕН ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОБЩИНА БУРГАС КОНСТАТИВЕН АКТ №П-8 ОТ 23.08.2021 Г.   ОБЩИНА БУРГАС на основание §4, ал. 2, изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ),…

Прочетете повече

Обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Обявление на община Бургас   На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.7, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „КЕРАМИКА БУРГАС“…

Прочетете повече

Съобщение до Андрей Проданов и Любомир Проданов за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ по КК гр.Бургас

ДО АНДРЕЙ ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЛАЗУР“, БЛ.2, АП.18   ДО ЛЮБОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ ГР.БУРГАС, УЛ.“ШЕЙНОВО“№19     Уведомяваме Ви, че със Заповед №3243/03.11.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.2326 по КК на гр.Бургас /в…

Прочетете повече

Съобщение до "СЕНСМИ" ООД, "ДФК" АД, "ЖИТ ИСТЕЙТС" ЕООД за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ по плана на Лесопарк "Росенец", зона "Хижи"

ОБЩИНА БУРГАС   ДО   СЕНСМИ ООД ГР. БУРГАС, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№16, ЕТ.З   „ДФК“АД ГР. БУРГАС, УЛ. „ПРОБУДА"№79-81   ЖИТ ИСТЕЙТС ЕООД ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БРАТЯ БЪКСТОН 42, ЕТ. 2   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3538/02.12.2021г. Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрен проект…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: „Нов корпус за Детска градина „Ален мак“ в ПИ 07079.820.82, УПИ I, кв.21 по плана на кв.…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ представляващ ПИ с идентификатор 47202.2.4 по КККР на с.Маринка

Изх.№94-01-37604/2/06.12.2021г.                                                                             Дирекция „ЦАУ Зора“ ДО   Дафинка Захариева Димова, Галя Ганчева Костадинова, Ганчо Захариев Захариев, Желяза Ганчева Трендафилова, заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 47202.2.1 по КККР на с.Маринка, Община Бургас.   Уведомяваме Ви, че съгласно издадена Заповед №2374/24.08.2021г. на Зам.кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Петков Агро“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Създаване на 34 дка интензивна овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец за водовземане от подземни води…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед за имот пл.№2, бивш масив 18, местност „Големия камък“ в землището на с.Димчево

ДО Васил Райков Чешмеджиев, Соня Райкова Чешмеджиева-Бочева и всички собственици  на ПИ /бивш пл.№2/в бивш масив 18, местност „Големия камък“ в землището на с.Димчево, Община  Бургас.   Изх.№08-00-1021(2)/06.12.2021г.                     Уведомяваме Ви , че със Заповед №2027/20.07.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас е допълнена…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени заповеди

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VII-755, УПИ VIII-755 и УПИ IX-755, кв.36 по плана на ПЗ Север, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.196, 07079.602.458 и 07079.602.459 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед…

Прочетете повече