Размер на шрифта: A A A Назад

ОБЯВЯВА КОНКУРС по документи и събеседване за „Трудов посредник“ на трудов договор за срок от 01.02.2022 г. до 30.06.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   за длъжността „Трудов посредник“ по Дейност 4   О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска”…

Прочетете повече

ОБЯВЯВА КОНКУРС по документи и събеседване за „Мениджър на случай“ на трудов договор за срок от 01.02.2022 г. до 30.06.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   за длъжността „Мениджър на случай““ по Дейност 4   О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска”…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №197/14.12.2021г.

До Радка Желязкова Тодорова гр.Бургас, ул.“Юрий Венелин“№14, ет.4   До Любомир Желязков Тодоров гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“№18   До Стоян Георгиев Нанев гр.Бургас, ж.к..“Братя Миладинови“ бл.1Б, вх.2, ет.2   До Дикранухи Пюзант Паскалева гр.Бургас, ул.“Георги Шагунов“№8   До Мария Пройкова Божинова гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“№18   До Дамян Александров Пройков гр.Бургас, ул.“Морска“№5,…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените събеседвания за обявените длъжности по проект „Интегриран проекта за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Бургас“

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 11.01.2022 г. събеседвания за обявените длъжности по проект BG05M9OP001-2.056-0010-M001 „Интегриран проекта за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.   В резултат на проведените…

Прочетете повече

Oбявява свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   обявява свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“     Изисквания за заемане на длъжността: минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър специалност - Медицинска сестра, медицински фелдшер професионален опит – една година.…

Прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел „КПС”, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че…

Прочетете повече

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, ал.1, т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "детегледач"

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ-1 ж.к. Меден Рудник КЪМ ОБЩИНА БУРГАС   ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, ал.1, т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "детегледач"  …

Прочетете повече

Съобщение за издадени Решения на ОбС-Бургас с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - С Решение №26-12/26.10.2021г. на Общински съвет Бургас на основание чл.124а, ал.2 се разрешава изработване на ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Решения на ОбС-Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас Уведомяваме Ви, че с Решение №26-12/26.10.2021г. на Общински съвет Бургас на основание чл.124а, ал.2 се разрешава изработване…

Прочетете повече