Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект и издадено Разрешение за строеж №12-„З”/20.04.2022 г.

До домоуправители и всички собственици на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07079.619.47.1 по плана на ж.к. “Братя Миладинови“, бл. 117. Изх.№70-00-2744(2)/26.04.2022 г. Съобщение за изготвен проект и издадено Разрешение за строеж №12-„З”/20.04.2022 г. за обект: „Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.619.47.1.275 от банков офис в заведение за…

Прочетете повече

Съобщение до Христо Граматиков

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ХРИСТО ИЛИЕВ ГРАМАТИКОВ УЛ. ЦАР СИМЕОН I №103, ВХ.4, ЕТ.1 ГР. БУРГАС     На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №615/02.03.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“…

Прочетете повече

Съобщение до Росен Лазаров

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПРЗ ЗА УПИ VIII-11 И УПИ VII-24 В КВ.4 ПО ДЕЙСТВАЩ ПЛАН НА РАЗШИРЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР. БУРГАС       ОБЩИНА БУРГАС   ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ УЛ.…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена заповед №536/24.02.2022 г.

Съобщение до заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена заповед №536/24.02.2022г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас и одобрен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка,…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ЗАПОВЕД № 16/ 04.04.2022 г.     На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на…

Прочетете повече

Съобщение до Цветан Христов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ЦВЕТАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ С АДРЕС: ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 23 На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 481/21.04.2021г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което са определени пазарни стойности…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №518/24.02.2022 г.

Съобщение за издадена Заповед №518/24.02.2022г. на Зам.кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас и одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-5010566, УПИ IX-5010569, УПИ Х-5010445, УПИ XI-5010444, УПИ ХV-5010440 в кв.33 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.566, 47202.501.569, 47202.501.445, 47202.501.444, 47202.501.440 по КККР на…

Прочетете повече

Съобщение до Иван Иванов и Йорданка Абаджиева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА № 26 И ЙОРДАНКА СТАМАТОВА АБАДЖИЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 54, ВХ. 2, ЕТ. 3, АП. 9 На основание чл.61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс…

Прочетете повече

На 18 март ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Бургас за 2022 г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, кметът Димитър Николов кани бургаската…

Прочетете повече