Размер на шрифта: A A A Назад

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс от многофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.3.2567 по КК на гр. Бургас, местност…

Прочетете повече

Съобщение за одобрена оценка на недвижим имот по плана на новообразуваните имоти на с.о."Каптажа", землище Изворище

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ, УЛ. ФРЕДЕРИК КЮРИ №51 Д, ЕТ. 5, ГР. ВАРНА СВИЛЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ, БЛ. 43, ВХ. 2, ЕТ. 6, ГР. БУРГАС ЯНЧО ИЛИЕВ МИТЕВ, Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 13, ВХ. 2, ЕТ. 8, ГР. БУРГАС ТОДОР ИЛИЕВ МИТЕВ, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 39, ВХ. 18, ЕТ. 5, ГР.…

Прочетете повече

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КККР на гр.Бургас.   3/13.05.2022г. Дирекция „ЦАУ Зора“ ДО Васил Киров Стоянов, Мариян Денчев Димов, Мария Йорданова Илчева, Имухан…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията №5/12.05.2022год

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията №5/12.05.2022год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвения констативен протокол от дата 25.03.2022г. и предвид предстоящите изкопни работи при реализиране на обект: „НОВ КОРПУС ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане…

Прочетете повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за длъжността служител „Озеленяване“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   за длъжността служител „Озеленяване“ по Дейност 6   О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска” №…

Прочетете повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за длъжността „Хигиенист“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   за длъжността „Хигиенист“ по Дейност 6   О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска” № 26…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен служебен проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-341 и УПИ I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на

До Галин Илиев Димов ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“ №7 гр.Пловдив Уведомяваме Ви, че е изготвен служебен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-341 и УПИ I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК…

Прочетете повече