Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадени заповеди разрешения да се изработи ПУП-ПРЗ за КК Бургас, землище Меден Рудник, с.Твърдица, в.з. "Росенец" и с.Маринка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №601/02.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ X-5524, 5525, 5526, КВ.14 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.106 ПО КК НА ГР. БУРГАС, ПО ПЛАНА НА К/С „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №71

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-80/23.12.2020 г. за обект „Вътрешно преустройство на дрогерия в козметичен салон на етаж 0 в многофамолна жилищна сграда“ с идентификатор 07079.617.106.3, УПИ X-5524,5525,5526, кв. 14, по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, находящ се на ул. „Любен Каравелов”, №71. На основание чл.215…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ЛЕВСКИ“ №32, ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка с ал.2, т.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж  №П-2/14.01.2021г. за обект: „ПРОЕКТ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ И  ПРЕУСТРОЙСТВО НА  АПАРТАМЕНТИ  С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.615.248.6.8 07079.615.248.6.11 И 07079.615.248.6.12, В ЖИЛИЩНА СГРАДА  В УПИ II, КВ.153, ПИ с идентификатори 07079.615.248.6.6, 07079.615.248.6.14, 07079.615.247.1.3 ПО ПЛАНА…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.154, УПИ XVIII-7279, КВ.42 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА  В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.154, УПИ XVIII-7279,  КВ.42  ПО ПЛАНА НА Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че във връзка със заявление №94-01-41376/23.12.2020г. от Румяна Неделчева Косева  с искане за издаване на  Удостоверение за търпимост  за сграда…

Прочетете повече

Съобщение до Андрей Проданов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ в бивша местност "Голямата нива", кв.Банево

  ДО АНДРЕЙ ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЛАЗУР“, БЛ.2, АП.18   Уведомяваме Ви, че  е изготвен изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.2326 по КК на гр.Бургас /в бивша местност „Голямата нива“, землище кв.Банево по недействаща КВС/. Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на съществуваща сграда с идентификатор 07079.609.253.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ III-1960, кв. 25 по плана на ЦГЧ-Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.253 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Але

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по фасадите на съществуващата сграда с идентификатор 07079.609.253.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ III-1960, кв. 25 по…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.612.287.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ IV, кв. 84 по плана на ЦГЧ-Бургас, на административен адрес: ул. Александровска 79, гр. Бургас

Писмо изх. №94-01-38024(5)/25.02.2021 г. на Община Бургас.     СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №61-16/27.08.2019 г. на общински съвет Бургас и  във връзка с постъпило заявление с вх. №94-01-38024/08.11.2019 г. е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по архитектурно-строителна…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на съществуващите сгради с идентификатори 07079.610.243.1 и 07079.610.362.1 по КК на гр. Бургас, находящи се в УПИ I, кв. 42 по плана на ЦГЧ-Бургас, на административен адрес: ул. „Александровска“ № 15-17, 19, гр. Бургас –

Писмо изх. №94-01-7045/25.02.2021 г. на Община Бургас. СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №61-16/27.08.2019 г. на общински съвет Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по архитектурно-строителна недвижима културна ценност  „Жилищно-търговска сграда бивша на Исмаил Джалилов, ул. „Първи май“/ул. „Граф…

Прочетете повече

Съобщение до г-н Александр Васильевич Поляков

Съобщение до г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 159, ет. 3, ап. А.29. Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 159, ет. 3, ап.…

Прочетете повече