Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до наследниците на Апостол Стамов Димов - Станка Стамова и Николай Стамов, относно вписване в регистъра на ПНИ в новообразуван поземлен имот

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АПОСТОЛ СТАМОВ ДИМОВ: СТАНКА ПАВЛОВА СТАМОВА КВ. ВЕТРЕН,  УЛ. „БОЖУР“ №14А ГР. БУРГАС НИКОЛАЙ СТАМОВ СТАМОВ КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „БОЖУР“ №14 ГР. БУРГАС С настоящото на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-36720/10.11.2020г. от Валери Господинов Турманов,…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Стоилов Стойнов за издадена заповед

ДО ДИМИТЪР СТОИЛОВ СТОЙНОВ Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №1379/28.05.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за оттегляне на запавед №516/25.02.2021г. за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.974 по КК на гр. Бургас и…

Прочетете повече

Съобщение до собствениците на строеж: „Временен търговски обект-78 кв.м. (Три магазина и кафе-аперитив)“, находящ се на административен адрес: гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ № 4

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание §4, ал. 2, изречение второ от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава относно писмена покана на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) с изх. №94-01-9647(4)/01.06.2021 г. на Община Бургас до установените собственици относно започнато в дирекция „Устройство на…

Прочетете повече

Съобщение до Валери Димитров, Тодорка Тодорова и Дечко Георгиев

ДО ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ                                                       УЛ. ХРИСТО ФОТЕВ №44, ЕТ.4 ГР. БУРГАС                                                                         ТОДОРКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА Ж.К. „ЛАЗУР“ №7, ВХ.4, ЕТ.8 ГР. БУРГАС   ДЕЧКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.79, ВХ.6, ЕТ.4 ГР. БУРГАС     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   В качеството Ви на собственици на поземлени имоти с идентификатори…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за местност „Сълкъмчетата“, землище „Меден Рудник“, гр. Бургас

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за ПИ 1035 и ПИ 1036, местност „Сълкъмчетата“, землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.9.1035 и поземлен имот с идентификатор 07079.9.1036 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №340/04.11.2020 г.

Съобщение  за издадена Заповед №340/04.11.2020г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас  за  разрешяване изменение на   ПУП- ПРЗ за УПИ  I-4 в кв.3 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас, ПИ 07079.620.9                  ДО „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК“ АД, „ИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и Всички…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

          Уведомяваме лицата в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Борисов Шейреков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ШЕЙРЕТОВ  МЕСТНОСТ „СРЕДИ ДОЛ“ №3 ГР. СЛИВЕН               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1163/10.05.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за ПИ кв.8 по плана на ПЗ"Победа"

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КККР на гр.Бургас, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас е издадена Заповед №1506/03.06.2021г. за одобрен ПУП-ПРЗ, с който се обособяват нови УПИ XVIII и УПИ XIХ, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас. Същият…

Прочетете повече