Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички заинтересовани собственици за разработен проект за ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Победа", кв.8

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр. Бургас, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас е разработен проект за ПУП-ПРЗ, с който се обособяват нови УПИ XVIII и УПИ XIХ, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас. Същият е…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди за разрешения за изработване на проект ПУП-ПРЗ за местност "Лозята", кв.Банево, по пана ПЗ Юг-Запад, кв.Сарафово, с.о."Бизес парк", кв.Ветрен, зона 13/Смф по ОУП, ж.к.Лазур, кв.Крайморие, гр.Българово, кв.Банево...

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №499/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди за разрешения за изработване на проект ПУП-ПРЗ за местност "Лозята", кв.Банево, по пана ПЗ Юг-Запад, кв.Сарафово, с.о."Бизес парк", кв.Ветрен, зона 13/Смф по ОУП, ж.к.Лазур, кв.Крайморие, гр.Българово, кв.Банево, м."Черна го

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №499/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за…

Прочетете повече

Съобщение до Любомир Василев Тенев

ДО ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ С АДРЕС: Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”, БЛ. 126, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 70 /среден/, ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомява Любомир Василев Тенев, че с…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици с административне адрес: ж.к."Славейков", бл.113

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ В СГРАДА  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.293.2 ПО КККР НА ГР.БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.113 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №О-16/25.02.2021г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЕДИНЯВАНЕ НА БУКМЕЙКЪРСКИ ПУНКТ НА ЕВРОФУТБОЛ - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.293.2.75 ПО КК НА ГР.…

Прочетете повече

Съобщение до Параско Иванов, Красимир Иванов и Мария Христова - съсобственици на ПИ, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас

ДО ПАРАСКО ИВАНОВ ИВАНОВ КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА - съсобственици на ПИ, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.27 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.705.1568 по КККР на гр.Бургас, с…

Прочетете повече

Съобщение до съсобственици на поземлен имот в местността Лозята, землище на кв. Банево

ДО ДОНКА СТЕФАНОВА ПАПАРИНОВА МАРИЙКА СТОЙНОВА БУРДЕВА АНГЕЛ РАДЕВ РАШКОВ РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА НЕДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МИХОВА ЕНЮ СТОЙНОВ ЯНЕВ ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЖИЛЬОВ МАРИАН БОРИСЛАВОВ ЖИЛЬОВ ФИЛИП ХРИСТОВ ЖИЛЬОВ - съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв. Банево, гр. Бургас  …

Прочетете повече

Съобщение до съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв.Банево, гр.Бургас

ДО ДОНКА СТЕФАНОВА ПАПАРИНОВА МАРИЙКА СТОЙНОВА БУРДЕВА АНГЕЛ РАДЕВ РАШКОВ РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА НЕДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МИХОВА ЕНЮ СТОЙНОВ ЯНЕВ ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЖИЛЬОВ МАРИАН БОРИСЛАВОВ ЖИЛЬОВ ФИЛИП ХРИСТОВ ЖИЛЬОВ - съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв.Банево, гр.Бургас   Уведомяваме Ви,…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани лица–собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица–собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че на основание Решение на Общински съвет-Бургас от заседание, проведено на 23.02.2021г.,…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“ бр.16 от 23.02.2021г. са обнародвани: Заповед № РД-09-7/03.02.2021г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол…

Прочетете повече