Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до "ГРИЙН ЛАНД" ЕООД и "БУЛ АРИ" ЕООД за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС ДО „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД ГР.БУРГАС, УЛ. "ТРАПЕЗИЦА" № 5 ДО „БУЛГ АРИ” ЕООД ГР.БУРГАС, УЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“№31А   Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2712 и 07079.2.2713 по КК на гр.Бургас в кв.23 съгласно ПУП-ПУР на предвиденото разширение на гр.Бургас. Същият е изложен в…

Прочетете повече

Съобщение до Любомир Янев Янкулов и Кирил Ангелов Кънев

ДО: ЛЮБОМИР ЯНЕВ ЯНУЛОВ         УЛИЦА „ДУНАВ“ №3                                                                                         ГРАД СВЕТИ ВЛАС     ДО: КИРИЛ АНГЕЛОВ КЪНЕВ         УЛИЦА „ПЪРВА“ №35         ВИЛНА ЗОНА МИНЕРАЛНИ БАНИ                                                                                        ГРАД БУРГАС                                                                            Уведомяваме Ви на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ, че…

Прочетете повече

Съобщение до Любомир Янулов и Кирил Кънев за издадена скица с виза за проектиране

ДО: ЛЮБОМИР ЯНЕВ ЯНУЛОВ         УЛИЦА „ДУНАВ“ №3                                                                                         ГРАД СВЕТИ ВЛАС   ДО: КИРИЛ АНГЕЛОВ КЪНЕВ         УЛИЦА „ПЪРВА“ №35         ВИЛНА ЗОНА МИНЕРАЛНИ БАНИ                                                                                        ГРАД БУРГАС                           …

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че в Държавен вестник бр.19 от 05.03.2021г. е обнародвано съобщение относно приети с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 04.11.2020г. помощен план (ПП) и план на…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Иванка Цонева: Аргир Цонев и Иван Аргиров

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАНКА АРГИРОВА ЦОНЕВА:   АРГИР ДИМИТРОВ ЦОНЕВ Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 55, ВХ. 2, ЕТ. 7, АП. 13                           ГР. БУРГАС                                                                                                                            ИВАН ДИМИТРОВ АРГИРОВ УЛ. СТРАНДЖА № 13 ГР. ПРИМОРСКО     УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОНЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н АРГИРОВ, С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с…

Прочетете повече

Съобщение до Златина Николова Жекова

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ЗЛАТИНА НИКОЛОВА ЖЕКОВА Ж.К. „ЛАЗУР“ №109, ЕТ.5, АП.9 ГР. БУРГАС               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните Заповеди по чл. 16 от ЗУТ: - Заповед №341/02.02.2021г. на Зам. –…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди разрешения да се изработи ПУП-ПРЗ за КК Бургас, землище Меден Рудник, с.Твърдица, в.з. "Росенец" и с.Маринка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №601/02.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ X-5524, 5525, 5526, КВ.14 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.106 ПО КК НА ГР. БУРГАС, ПО ПЛАНА НА К/С „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №71

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-80/23.12.2020 г. за обект „Вътрешно преустройство на дрогерия в козметичен салон на етаж 0 в многофамолна жилищна сграда“ с идентификатор 07079.617.106.3, УПИ X-5524,5525,5526, кв. 14, по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, находящ се на ул. „Любен Каравелов”, №71. На основание чл.215…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ЛЕВСКИ“ №32, ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка с ал.2, т.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж  №П-2/14.01.2021г. за обект: „ПРОЕКТ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ И  ПРЕУСТРОЙСТВО НА  АПАРТАМЕНТИ  С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.615.248.6.8 07079.615.248.6.11 И 07079.615.248.6.12, В ЖИЛИЩНА СГРАДА  В УПИ II, КВ.153, ПИ с идентификатори 07079.615.248.6.6, 07079.615.248.6.14, 07079.615.247.1.3 ПО ПЛАНА…

Прочетете повече