Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до собственици за издадена заповед, с която се одобрява изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ЦГЧ

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ПРИМОРИЕ" Изх.№ 94-01-33761/16/21.04.21г.    СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ XIII- 974 и УПИ XII-979  в кв.120 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.611.16 и 07079.611.21 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че е…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС   ДО БИСЕРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА     ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 50 вх.2 ет.6 ап.24 ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА МАНТАРЛИЕВА     ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО,УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАМПОРОВ      ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПАМПОРОВ           ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА           ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 16 ДЖЕНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА        ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО,…

Прочетете повече

Съобщение до Сибин Миленов Ангелов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО СИБИН МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ №46 ГР. БУРГАС             На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №785/22.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО РУМЯНА ПЕТРОВА МИТЕВА - СТОЙИЛКОВИЧ Ж.К. „СТОЯН ЗАИМОВ“ №59 ВХ. А, ЕТ.3, АП.7 ГР. СЛИВЕН   ИВАНКА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА  Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.47, ВХ.3, ЕТ.5, АП.42 ГР. БУРГАС   ВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА  Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.47, ВХ.3,…

Прочетете повече

Съобщение за издадени разрешения за изработване на за изменение на ПУП-ПЗ по плана на кв.Сарафово, ЦГЧ, с.Маринка, с.Извор, КК на гр.Бургас и м. "Голата нива"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №987/19.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на ПИ с идентификатор по плана на ж.к."Братя Миладинови" за издадено разрешение

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.620.185 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ VII-2637, 2638, КВ.39 ПО ПЛАНА НА ЖК „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“,ГР. БУРГАС)                                           …

Прочетете повече

Съобщение до Петър Георгиев Хергеледжиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХЕРГЕЛЕДЖИЕВ ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №15, ВХ. А, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС             На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №899/07.04.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ "Юг-Запад" и по плана на парк "Росенец"

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.663.607 по КК на гр.Бургас в кв.2 по плана на ПЗ“Юг-Запад“, гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №965/14.04.2021г. на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

Съобщение за разрешения за изработване на на проекти ПУП-ПРЗ за ПИС по плана на ПЗ "Юг-Запад" и по плана на парк "Росенец"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №965/14.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание…

Прочетете повече

Свободни позиции за разполагане на сезонни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.к. „Изгрев“

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изискването на чл.1, ал.5 от "Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас" обявявам за свободни следните позиции за разполагане на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас…

Прочетете повече