Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до съсобственици на поземлен имот в местността Лозята, землище на кв. Банево

ДО ДОНКА СТЕФАНОВА ПАПАРИНОВА МАРИЙКА СТОЙНОВА БУРДЕВА АНГЕЛ РАДЕВ РАШКОВ РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА НЕДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МИХОВА ЕНЮ СТОЙНОВ ЯНЕВ ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЖИЛЬОВ МАРИАН БОРИСЛАВОВ ЖИЛЬОВ ФИЛИП ХРИСТОВ ЖИЛЬОВ - съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв. Банево, гр. Бургас  …

Прочетете повече

Съобщение до съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв.Банево, гр.Бургас

ДО ДОНКА СТЕФАНОВА ПАПАРИНОВА МАРИЙКА СТОЙНОВА БУРДЕВА АНГЕЛ РАДЕВ РАШКОВ РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА НЕДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МИХОВА ЕНЮ СТОЙНОВ ЯНЕВ ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЖИЛЬОВ МАРИАН БОРИСЛАВОВ ЖИЛЬОВ ФИЛИП ХРИСТОВ ЖИЛЬОВ - съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв.Банево, гр.Бургас   Уведомяваме Ви,…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани лица–собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица–собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че на основание Решение на Общински съвет-Бургас от заседание, проведено на 23.02.2021г.,…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“ бр.16 от 23.02.2021г. са обнародвани: Заповед № РД-09-7/03.02.2021г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за…

Прочетете повече

Съобщение до Димитринка Петрова Пантова и Стоян Велков Пантов

ДО Димитринка Петрова  Пантова и Стоян Велков Пантов, собственици в ПИ с идентификатор 72151.501.262 по КК на с .Твърдица, Община  Бургас                       Уведомяваме Ви , че със Заповед №3506/22.12.2020г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас е одобрено изменение  на ПУП- ПР за…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване…

Прочетете повече

Съобщение до Даниела Иванова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА  УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №16 ГР. БУРГАС               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №142/19.01.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община…

Прочетете повече

Съобщение до Иван Стоянов Стоянов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ  БЛОК СТРАНДЖА №1, АП.122                                    ГР. НЕСЕБЪР               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №143/19.01.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване…

Прочетете повече