Покана за участие в открита процедура "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в публични сгради на територията на община Бургас"

Публикувано на: Четвъртък, 21 Март 2013, 09:18
Валидно до: Вторник, 7 Май 2013, 14:00

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

България

Подобряване на енергийната ефективност в публични сгради на територията на община Бургас

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в публични сгради

на територията на община Бургас

 

Настоящата Покана за участие в открита процедура следва Предварителната обява за предстояща процедура за този проект, която беше публикувана на интернет страницата на Европейската банка за възстановяване и развитие (www.ebrd.comна 28 септември 2012 година.

Община Бургас, наричана по-долу "Възложителят", възнамерява да използва част от безвъзмездните средства по Грантово споразумение 042 от 26/07/2012 от Международен Фонд Козлодуй ("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие ("ЕБВР", "Банката"), както и свои средства, за покриване на разходите по изпълнение на проект Прилагане на мерки за енергийна ефективност в публични сгради на територията на община Бургас.

Възложителят отправя покана към потенциалните Изпълнители да представят запечатани предложения и участват в открита процедура, в резултат на която ще бъде сключен договор, съ-финансиран със средства по грантовото споразумение с "МФК" за изпълнение на следните дейности:

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 17 публични сгради, намиращи се на територията на община Бургас, разделени по лотове както следва:

ЛотСграда
Лот 1 
(2 Сгради)
ОУ “Найден Геров”
СОУ “Петко Росен”
Лот 2
(4 сгради)
ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров”
СОУ “Добри Чинтулов”
ГЧЕ “Васил Левски”
OУ “П.К. Яворов”
Лот 3
(6 сгради)
Летен театър "Приморски Парк“ 
ОУ “Иван Вазов”
ДМСГД “Вяра, Надежда, Любов”
СОУ “Константин Петканов”
ОДЗ № 8 “Брезичка”
Читалище "Съгласие“ – 1905”
Лот 4
(5 Сгради)
СОУ “Димчо Дебелянов”
Читалище "Пробуда“ намиращо се на ул. Дрин 14 
Читалище "Пробуда“, намиращо се в блок 56 Братя "Миладинови“ 
Спортна зала “Бойчо Брънзов”
Спортна зала “Черноморец”, намираща се във Ветрен

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат осъществени в сградите, включват една или повече от следните дейности:

-  Монтаж на нови устройства за контрол (стайни термостати, терморегулиращи вентили, топлинни разпределители и т.н.), които регулират топлоснабдяването в съответствие с реалните нужди на потреблението

-  Топлоизолиране на външни стени, покриви, подове и тавани на сградите;

-   Подмяна или настройка на дограма с оглед намаляването на енергийните загуби в сградите;

- Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация;

- Подобряване на вентилационната система, което води до намаляване на загубите от отоплението в сградите;

- Рехабилитация/ подмяна на абонатни станции, както и на системите за топла вода и отопление на сградите;

- Котли (понякога със смяна на горивото, преминаване от твърдо/ течно на газ, възобновяеми енергийни източници или централно отопление), помпи, резервоари, устройства за управление на подстанции, тръбопроводи за топла вода и отопление;

- Подмяна на изолацията на котли, резервоари за гореща вода, тръбопроводи за отопление и топла вода;

- Монтаж на устройства за контрол на скоростта на вентилатори и големи помпи;

- Подобряване на климатичните системи и други.

 

В обхвата на проекта се включва и тестов период, както и инструкции за експлоатация и безопасност на персонала.

Очакваната продължителност за изпълнение на дейностите по проекта е 6 месеца. Дейностите в отделните сгради и лотове следва да се изпълняват едновременно, за да бъде спазен предвидения краен срок за завършване на проекта.

Откритата процедура се провежда в съответствие с Политиките и правилата за провеждане на търгове на ЕБВР с изключение на ограниченията по отношение на допускане на участие от определени страни, според Правилата на МФК , които допускат участници от всички допустими страни към 1 март 2013г.: страните членки на ЕС, Швейцария и страните, в които ЕБВР осъществява дейност.

За да бъдат допуснати до класиране и сключване на договор, кандидатите следва да отговарят на минималните квалификационни изисквания, съгласно Тръжната документация. Тръжните документи могат да бъдат получени на адреса по-долу при заплащане на неподлежаща на възстановяване такса от 100 (сто) евро или техния еквивалент в лева. Начинът на плащане ще бъде чрез директен депозит по банковата сметка по-долу:

Име на банката: Общинска банка - клон Бургас
Титуляр на сметка: Община Бургас
IBAN: BG08SOMB91308424151744,
BIC: SOMBBGSF
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 447 000

Тръжните документи могат да бъдат получени на ръка на посочения адрес или да бъдат изпратени по куриер. При получаване на подходящо доказателство за плащането на неподлежащата на възстановяване такса, документите незабавно ще бъдат изпратени по куриер, като няма да се носи отговорност за тяхната загуба или при забавяне на доставката. В допълнение, при поискване, документите могат да бъдат изпратени по електронен път след представяне от бъдещия участник в търга на подходящо доказателство за заплащане на неподлежащата на възстановяване такса. В случай на несъответствие между електронните и хартиените копия на документите, хартиеното копие ще бъде с приоритет.

Всички тръжни предложения трябва да бъдат придружени от тръжна гаранция за участие. Размерът и валутата на тръжната гаранция за различните лотове трябва да бъдат:

1.  25 400 (двадесет и пет хиляди и четиристотин) лева за Лот 1.

2.  23 400 (двадесет и три хиляди и четиристотин) лева за Лот 2.

3.  25 400 (двадесет и пет хиляди и четиристотин) лева за Лот 3.

4.  21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева за Лот 4.

Тръжната гаранция може да бъде под формата на банкова гаранция или да бъде внесен депозит по банков път на следната сметка:

Титуляр на сметка: Община Бургас

Име на банката: Общинска банка - клон Бургас
IBAN: BG89SOMB91303323996501,
BIC: SOMBBGSF

Ако участник в процедурата е обединение, тръжната гаранция за участие в търга може да бъде от името на партньор в обединението при условие, че тръжната гаранция ясно посочва имената на всички партньори в обединението и декларира, че тръжната гаранция се подава за и от името на обединението.

Офертите трябва да бъдат доставени в офиса на посочения по-долу адрес на или преди 07.05.2013 г., 14 ч. местно време, като след това те ще бъдат отворени в присъствието на представители на тези участници, които изявят желание да присъстват.

Регистър на потенциалните участници, които са закупили тръжна документация, може да бъде проверяван на адреса по-долу.

Потенциалните участници в процедурата могат да получат допълнителна информация и да прегледат и получат тръжните документи, на следния адрес:

На вниманието на: Златан ХристовОбщина Бургас, Отдел "Обществени поръчки"

Адрес: ул. "Александровска" 26
Град: Бургас
ПК: 8000
Страна: България
Факс: +359 (0) 56 860 912
Електронна поща: [email protected]

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5859 Последна промяна: 13:59:18, 25 март 2013