Уведомление за откриване на процедура за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 23 Май 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 23 май 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 14 броя декоративни дървета и във връзка с реализацията на проект: "Пристройка към сграда на радиологично отделение на КОЦ - Бургас за разполагане на мултимодален линеен ускорител в УПИ VI, кв. 135Б, ЦГЧ, град Бургас" по вид и обозначение, както следва:

• Дървета са от следните видове: Софора (Sophora japonica), Обикновен айлант (Ailanthus altissima) и Ясен (Fraxinus sp.) с №№ 29-А, 30-Б, 31-В, 32-Г, 33-Д, 34-Е, 35-Ж, 36-З, 37-И, 38-Й, 39-К, 40-Л, 41-М, 42-Н. Номерата са от опорно сравнителния план на проекта по част "Паркоустройство и благоустройство".

В обхвата на обект: "Пристройка към сграда на радиологично отделение на КОЦ - Бургас за разполагане на мултимодален линеен ускорител в УПИ VI, кв. 135Б, ЦГЧ, град Бургас", са извършени действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед № 377/15.02.2010г. е провела оглед на място и е дала заключение за състоянието на растителността. На разработвания терен попадат общо 14 броя дълготрайни декоративни широколистни дървета. Дърветата изцяло са покрити от паразитна растителност, като се наблюдават множество сухи клони и суховършие, гнилоти, калостирани рани, гниене на местата на отчупените и на премахнатите клони, видима коренова система и коренови издънки.

Дърветата от видовете: Софора (Sophora japonica), Обикновен айлант (Ailanthus altissima) и Ясен (Fraxinus sp.) с №№ 29-А, 30-Б, 31-В, 32-Г, 33-Д, 34-Е, 35-Ж, 36-З, 37-И, 38-Й, 39-К, 40-Л, 41-М, 42-Н, от опорно сравнителниия план, са описани в паспортите и протокола на комисията като дървета с видима коренова система, коренови издънки, гнилоти, силно суховършие, 100% паразитна растителност по дървото, което ги прави опасни за живота и здравето на хората и което налага тяхното премахване.
Констатациите на комисията са обективирани в протокол от 15.05.2013г., в който са дадени препоръки за премахване и подмяна на дървесната растителност. Приложен е снимков материал, паспорти изготвени по време на огледа, с актуално състояние на растителността към момента на провеждане на процедурата и фитосанитарна експертиза.
Предвидено за сметка на отсечената растителност да се внесе нова такава, в терен публична общинска собственост по предписание за брой, вид и големина, одобрено от ЕСУТ при Община Бургас.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл.66,ал.2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта на основание чл.69, ал.1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл.66,ал.1, предл. посл. От АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 /на четвъртия етаж/ в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3777 Последна промяна: 09:32:30, 23 май 2013