Уведомление за откриване на процедура за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 27 Май 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 27 май 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 19 броя декоративни дървета и във връзка с реализиране на обект: "Филиал на ЦДГ "Вълшебство" №6 - вътрешно преустройство за възстановяване функцията на сграда като детска градина и изграждане ново тяло с топла връзка към нея, находяща се в ПИ с ид. 07079.607.359 по КККР на  гр. Бургас - УПИ I, кв. 31 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас - етап I", град Бургас, по видове и брой, както следва: 

 

  • 11 бр. Robinia pseudoacacia /Бял салкъм/ (№№4,5,6,16,17,18,26,46,48,59,61),
  • 1 бр. Gleditchia triacanthus /Гледичия/ (№32),
  • 3 бр. Tilia sp. /Липа/ (№№28,43,56)
  • 4 бр. Fraxinus excelsior /Обикновен ясен/ (№№10,12,20,25)

 

В обхвата на обект: "Филиал на ЦДГ "Вълшебство" №6 - вътрешно преустройство за възстановяване функцията на сграда като детска градина и изграждане ново тяло с топла връзка към нея, находяща се в ПИ с ид. 07079.607.359 по КККР на  гр. Бургас - УПИ I, кв. 31 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас - етап I", град Бургас са извършени действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед № 377/15.02.2010г. е провела оглед на място и е дала заключение за състоянието на растителността. Дърветата, предвидени за премахване поради това, че са в недобро фитосанитарно състояние са с №№6,10,12,20,25,28,43,56,48. Дърветата, предвидени поради това ,че не отговарят на изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра са с №№4,5,16,17,18,26,32,46,59,61. Номерата на изброените дървета са от чертежа "фитосанитарна оценка на растителността" от проекта по част "Паркоустройство и благоустройство".

Дърветата са описани в паспортите и протокола на комисията като дървета с коренови издънки, гнилоти и механични повреди по корените, ствола и короната, което  ги прави опасни за живота и здравето на хората и налага тяхното премахване.

Констатациите на комисията са обективирани в протокол от 10.05.2013г., в който са дадени препоръки за премахване и подмяна на дървесната растителност. Приложен е снимков материал и паспорти, допълнени по време на огледа, с актуално състояние на растителността към момента на провеждане на процедурата и фитосанитарна експертиза.

Предвидено е, за сметка на отсечената растителност да се внесе нова такава, в терен публична общинска собственост по предписание брой, вид и големина, одобрено от ЕСУТ при Община Бургас.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл.66,ал.2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл.69,ал.1,т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас        на основание чл.66,ал.1, предл. посл. От АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 /на четвъртия етаж/ в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4303 Последна промяна: 14:22:18, 27 май 2013