УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 16 Август 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 16 август 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 61 броя дълготрайни декоративни дървета и на преместване 15 броя декоративни дървета, във връзка с реализиране на проект: "Интегриран градски транспорт" с подобекти:
"Централна автобусна спирка (ЦАС) и прилежаща територия
"Централна автобусна спирка (ЦАС) и прилежаща територия - паркоустройство и благоустроиство на кръстовище ул. "Сан Стефано" и бул. "Христо Ботев";
 "Преустройство и реконструкция на терминал "Автогара юг" и прилежаща територия";
"Реконструкции и рехабилитации от кръстовище ул. "Цар Петър" и ул. "Булаир" до площад "Царица Йоанна";

Дърветата, за отсичане по видове и брой са както следва:

За подобект: "Централна автобусна спирка (ЦАС) и прилежаща територия":

- хималайски кедър (Cedrus deodara) №1 - 1 брой;
- липа (Tilia parvifolia), №№2, 16  - 2 броя;
- западна туя (Thuja occidentalis), №№7, 8 - 2 броя;
- чинар (Platanus occidentalis), №10 - 1 брой;
- слива (Prunus diverica), №№11, 13 - 2 броя;
- японска софора (Sophora japonica), №№12, 14 - 2 броя;
- акация (Robinia pseudoacacia), №15 - 1 брой;
- шестил (Acer platanoides), №17 - 1 брой;
- див рожков (Cercis siliquastrum), №18, ниско разклонен при основата - 1 брой;
- копривка (Celtis australis), №№19, 20 - 2 броя;

            
        Общо: 13 броя декоративни дървета и 2 броя плодни дървета.

За подобект: "Централна автобусна спирка (ЦАС) и прилежаща територия - паркоустройство и благоустроиство на кръстовище ул. "Сан Стефано" и бул. "Христо Ботев":

- японска софора (Sophora japonica), №№1, 2, 3 - 3 броя;

            Общо: 3 броя декоративни дървета.

За подобект: "Преустройство и реконструкция на терминал "Автогара юг" и прилежаща територия":

- айлант (Ailanthus glandulosa), №№1, 2, 7, 10, 11, 12 - 6 броя;
- маклура (Maclura tricospidata), №№3, 4, 5 - 3 броя;
- пауловния (Paulovnia tomentosa), №№6, 9 - 2 броя;
- японска софора (Sophora japonica), №8 - 1 брой;
- копривка (Celtis austalis), №13 - 1 брой;

            Общо: 13 броя декоративни дървета.

За подобект: "Реконструкции и рехабилитации от кръстовище ул. "Цар Петър" и ул. "Булаир" до площад "Царица Йоанна":

  • По ул. "Царица Йоанна‘:


- японска софора (Sophora japonica), №№1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 - 8 броя;
- №8 и №19 са пънове;

            Общо: 8 броя декоративни дървета и два пъна.

  • По ул. "Александър Батенберг" :

- японска софора (Sophora japonica), №№1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - 20 броя;

            Общо: 20 броя декоративни дървета.

  • В "Гаров площад":


- хималайски кедър (Cedrus deodara), №19 - пън;

- черница (Morus alba), №№20, 21 - 2 броя;

            Общо: 2 броя декоративни дървета и един пън.

Дърветата, за преместване по видове и брой са както следва:

за подобект: "Реконструкции и рехабилитации от кръстовище ул. "Цар Петър" и ул. "Булаир" до площад "Царица Йоанна":

  • По ул. "Царица Йоанна‘:

- чинар (Platanus sp.), №№2, 4, 7, 10, 13 - 5 броя
        Общо: 5 броя декоративни дървета

  • По ул. "Александър Батенберг" :

- шестил (Acer platanoides), №№3, 4, 10, 16 - 4 броя за преместване;
        Общо: 4 броя декоративни дървета.

  • В "Гаров площад":

- конски кестен (Aesculus hippocastanum), №10 - 1 брой;
- бреза (Betula alba), №№13, 14, 15 - 3 броя
            Общо: 4 броя декоративни дървета.
и за подобект: "Централна автобусна спирка (ЦАС) и прилежаща територия":

  • копривка (Celtis australis), №21 - 1 брой;
  • обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) , №21 - 1 брой;

            Общо: 2 броя

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас     на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 (на четвъртия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3812 Последна промяна: 10:38:02, 21 август 2013