УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 16 Август 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 16 август 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 58 броя дълготрайни дървета и преместване на 9 броя декоративни дървета, във връзка с реализиране на проект: "Интегриран градски транспорт", Обект: "Мрежа от велосипедни алеи извън трасето на БРТ - Етап 1"

Дърветата, за отсичане по видове и брой са както следва:

За участък: ул. Ванче Михайлов:
- копривка (Celtis australis) №№A1, A2, A3 - 3 броя;
- липа (Tilia tomentosa), №A4 - 1 брой;
- клен (Acer campestre), №A5 - 1 брой;    
            Общо: 5 броя декоративни дървета.
За участък: бул. Княгиня Мария Луиза:
- копривка (Celtis australis), №№B1, B2 - 2 броя;
- японска софора (Sophora japonica), №B3 - 1 броя;
- слива (Prunus sp.), №B4 - 1 брой;
            Общо: 3 броя декоративни дървета и 1 брой плодно.
За участък: бул. Тодор Александров:
- мекиш (Acer tataricum), №C9 - 1 брой;
            Общо: 1 брой декоративни дървета.
За участък: ул. Чаталджа:
- черна топола (Populus nigra), №№D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10- 10 броя;
- бяла топола (Populus alba), №D11 - 1 брой;
- черна топола (Populus nigra), №№D12, D13,D14, D22, D23 - 5 броя;
- пирамидална топола (Populus alba), №№D17, D18, D20 - 3 броя;
- явор (Acer sp.), №D15 - 1 броя;
- ясеноволистен явор (Acer negundo), №D21 - 1 броя;
- див кестен (Aesculus hippocastanum), №№D16, D19 - 2 броя;
            Общо: 23 броя декоративни дървета.
За участък: "Меден рудник":
- мъждрян (Fraxinus ornus), №№E1, E2, E4, E5 - 4 броя;
- миризлива върба (Eleagnus angustifolia), №E3 - 1 броя;
- мъждрян (Fraxinus ornus), №№E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 - 7 броя;
- мъждрян (Fraxinus ornus), №№E14, E15, E16, E17, E18 - 5 броя;
- акация (Robinia pseudoacacia), №E13 - 1 броя;
- айлант (Ailanthus Altissima), №J1- 1 броя;
- платан (Platanus occidentalis), №G1 - 1 броя;
            Общо: 20 броя декоративни дървета.
За участък: бул. Демокрация:
- платан (Platanus occidentalis), №F1 - 1 броя;
- копривка (Celtis australis), №F2 - 1 броя;
- бреза (Betula pendula), №F3 - 1 броя;
- японска софора (Sophora japonica), №F4 - 1 броя;
- черница (morus alba), №F5- 1 броя;
            Общо: 5 броя декоративни дървета.

Дърветата, за преместване по видове и брой са както следва:

За участък: бул. Тодор Александров:
- кедър (Cedrus deodara), №C1- 1 броя;
- миризлива върба (Eleagnus angustifolia), №C2 - 1 броя;
- сръбски смърч (Picea omorica), №№C3, C4, C7, C8, C10 - 5 броя;
- копривка (Celtis australis), №№C5, C6 - 2 броя;
                Общо: 9 броя декоративни дървета.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас     на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 (на четвъртия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3663 Последна промяна: 10:38:31, 21 август 2013