УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 16 Август 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 16 август 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 53 броя дълготрайни дървета, във връзка с реализирането на обект: "Реконструкция на Източна районна артерия от о.т. 129 до бул. "Захари Стоянов, град Бургас", град Бургас, по видове и брой, както следва:  

обикновен явор (Acer spp.), №№34, 42, 44, 45, 65, 66 - 6 броя;
конски кестен (Aesculus hippocastanum), №№23, 24, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 52, 55, 60, 67, 68, 69, 70 - 18 броя;
обикновен ясен (Fraxinus excelsior), №№27б, 28, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 41- 17 броя;
китайски мехурник, (Koelreuteria paniculata), №№22, 27а, 38, 63, 71, 72 - 6 броя;
плачеща върба (Salix babylonica), №25- 1 брой;
липа. (Tilia spp), №№32, 35, 36, 37, 54 - 5 броя
                Общо: 53 броя дълготрайни дървета
Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас     на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 (на четвъртия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3600 Последна промяна: 10:38:16, 21 август 2013