УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 21 Август 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 21 август 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 15 броя дълготрайни декоративни дървета и премахване 30 броя декоративни храста, във връзка със строителните дейности по обслужване на обект: "Смесена многофункционална сграда "Ултима" в УПИ VI 2459, VI2460, кв.147, в ЦГЧ на град Бургас",

 

Дърветата, за отсичане по видове и брой са както следва:

-          американски ясен (Fraxinus аmericana) №№1, 2, 3, 4, 5, 6  - 6 броя;

-          южна копривка (Celtis australis) №7 - 1 брой;

-          сребрист смърч (Picea pungens) №№12, 13 - 2 броя;

-          смокиня (Ficus carica) №11 - 1 брой;

-          акация (Robinia pseudoacacia) №23 - 1 брой;

-          об. айлант (Ailanthus altissima) №№ 26, 27, 28, 29 - 4 броя;

 

-          дълготрайни декоративни храсти над 5 години:

-          храстов масив от Yucca  sp. №30 - 10 броя

-          храстов масив от Laburnum anagyroides №32 - 5  броя

-          храстов масив от Forsythia x intermedia - 12 броя

-          храстов масив от Chaenomeles japonica - 3 броя

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас        на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 (на четвъртия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3665 Последна промяна: 13:28:00, 21 август 2013