УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 21 Август 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 21 август 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 12 броя дълготрайни декоративни дървета и на премахване 125 броя декоративни храста, във връзка Заявление с вх. №70-00-2820/26.04.13г. от "Унистрой БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. "Сан Стефано" №107, за реализацията на обект: "Смесена многофункционална сграда "Ултима" в УПИ VI 2459, VI2460, кв.147, в ЦГЧ на град Бургас",

Дърветата, за отсичане по видове и брой са както следва:

-          oбикновен кипарис (Cupressus sempervirens) №№ 8,9 (две издънки от основа) - 1 брой;

-          хималайски кедър (Cedrus deodara) №10 - 1 брой;

-          американски ясен (Fraxinus аmericana) №14 - 1 брой;

-          източен чинар (Platanus orientalis) №№ 16, 17 - 2 броя;

-          акация (Robinia pseudoacacia) №№ 18, 19 (две издънки от основа)   - 1 брой;

-          източна  туя (Thuja orientalis) №№ 20, 21, 22, 24, 25 - 5 броя;

-          червен дъб (Quercus rubra) №15 - 1 брой;

 

дълготрайни декоративни храсти над 5 години:

-          смесен храстов масив от Spiraea sp., Lonicera  nitida, Forsythia x intermedia, Chaenomeles japonica, Philadelphus coronarius №35 - 64 броя храсти;

-          храстов масив от Berberis thunbergii, Philadelphus coronarius, Forsythia x intermedia, Symphoricarpus albus, Lonicera nitida - №31 - 61 броя

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас        на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3697 Последна промяна: 13:28:13, 21 август 2013