УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 9 Септември 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 09 септември 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 броя дълготрайни декоративни дървета във връзка с Заявления с вх. №№ 94-01-18679/30.05.13г. от Катя Желязкова Савова, представител на "ЕЛДИ 2828" ЕООД, за реализиране на инвестиционно намерение за ремонт на тротоарната настилка и съществуващото стълбище на "Подблоково помещение /бившата ритуална зала/, ул."Странджа планина"№15, гр. Бургас".

Дърветата, за отсичане по видове и брой са както следва:

- Японска софора (Sophora japonica) №№ 20,21 (от паспортизация) - 2 броя;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас        на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 (на четвъртия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4212 Последна промяна: 15:36:28, 17 септември 2013