УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 09 септември 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 09 септември 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 37 броя дълготрайни декоративни и плодни дървета, във връзка с реализиране на обект: "Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на  УПИ I, в кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас"

Дърветата, за отсичане по видове и брой, попадащи в петното на сградата и перголата и в непосредствена близост до тях, са както следва:

 

- конски кестен (Aesculus hippocastanum), №10 - 1 брой

- черна пирамидална топола (Populus nigra ‘Pyramidalis'), №11 - 1 брой

- ясенолистен явор (Acer negungo), №42 - 1 брой

- обикновен кипарис (Cupressus sempervirens), №№43,44 - 2 броя

- източна туя (Thuja orientalis), №№70,72 - 2 броя

- лавровишна (Laurocerasus officinalis), №№33,34,35,38,39 - 5 броя

- копривка (Celtis australis), №41 - 1 брой

- източна туя (Thuja orientalis), №74 - 1 брой

- джанка (Prunus cerasifera), №75 - 1 брой

Общо: 14 броя декоративни дървета и 1 брой плоднo дървo.

Дърветата, за отсичане по видове и брой, попадащи в настилката, водната площ и комуникациите и в непосредствена близост до тях, са както следва:

- конски кестен (Aesculus hippocastanum), №6 - 1 брой

- източна туя (Thuja orientalis), №№9,29,71,73 - 4 броя

- моливно дърво (Juniperus virginiana), №№12,14,15 - 3 броя

- обикновен кипарис (Cupressus sempervirens), №№19,20,30 - 3 броя

- давидова будлеа (Budlea davidii), №40 - 1 брой

- японска дюля (Chaenomeles japonica), №№45,46 - 2 броя

- обикновен ясен (Fraxinus excelsior), №51 - 1 брой

- влакнест шмак (Rhus typhina), №56 - 1 брой

- едролистна липа (Tilia grandifolia), №58 - 1 брой

- американски ясен (Fraxinus americana), №№59,66 - 2 броя

Общо: 19 броя декоративни дървета.

Дърветата, за отсичане по видове и брой в лошо физиологично състояние са както следва:

- лавровишна (Laurocerasus officinalis), №37 - 1 брой

- копривка (Celtis australis), №76 - 1 брой

- конски кестен (Aesculus hippocastanum), №82 - 1 брой

Общо: 3 броя декоративни дървета.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас        на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 (на четвъртия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3124 Последна промяна: 15:36:03, 17 септември 2013