Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от имоти - публична общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 28 Януари 2014, 10:44
Валидно до: Четвъртък, 13 Март 2014, 10:44

    О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти -общинска собственост, както следва:

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен имот - частна  общинска собственост /временен обект/, находящ в гр. Бургас, ж.к."Изгрев", срущу блок 15, представляващ сграда - метална конструкция, със  застроена площ 194 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена   1 400 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 140 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   4 200 лева. Заповед № 185/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен имот - частна  общинска собственост, представляващ обект №3"а", находящ в гр. Бургас, ж.к."Зорница", в подлеза "Янко Андонов", със  застроена площ 12.81 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена   100 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 10 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   300 лева. Заповед № 186/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

3. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект /временен обект/ - частна  общинска собственост, представляващ павилион, находящ се между ОДЗ № 18 и СОУ"Петко Росен", ж.к."Меден рудник", гр. Бургас, със  застроена площ 52 кв.м.,предназначен за производствена дейност, с начална тръжна цена   215 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 21.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   645 лева. Заповед № 187/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

4. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, представляваща помещение на партерния етаж със застроена площ 37 кв.м. и помещение в сутерена с площ 7.00 кв.м., находящи се в сградата на ОУ "П.К.Яворов", построена в УПИ I, кв.18, по плана на ж.к."Лазур", ул."Карлово" № 19, гр. Бургас, с идентификатор 07079.607.206.1, с предназначение - цифрова автоматична телефонна централа, с начална тръжна цена 270 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 27лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 лева. Заповед № 188/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

5. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. "Константин Величков" № 45, представляващ избени помещения с площ 63.24 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 270 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 27 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 лева. Заповед № 189/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

6. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект - частна  общинска собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", ул."Въстаническа" № 40, първи етаж, представляващ, помещение № 3, със застроена площ  17.14 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 50 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 5 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура 150 лева. Заповед № 190/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

7. За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен недвижим имот - частна  общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна масивна сграда, построена в УПИ I в кв.147 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, и административен адрес ул."Левски" № 23, с полезна площ 80.46 кв.м., предназначен за осъществяване на консулски функции, с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 300 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 30 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура 900 лева. Заповед № 192/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

8. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години нежилищен недвижим имот - частна  общинска собственост, представляващ сутеренен етаж от едноетажна масивна сграда със сутерен, построена в УПИ I в кв.147 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, и административен адрес ул."Левски" № 25, с площ 50.84 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 10 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура 300 лева. Заповед № 193/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

9. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен на обект /временен обект/ - частна  общинска собственост, представляващ павилион №1, предназначен  за  търговска дейност, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", гр. Бургас,  ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща площ  5.77 кв.м. с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 70 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 7 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 210 лева. Заповед № 194/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

10. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен на обект /временен обект/ - частна  общинска собственост, представляващ павилион №4, предназначен  за  търговска дейност, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", гр. Бургас,  ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща площ  8.85 кв.м. с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 105 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 10.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 315 лева. Заповед № 196/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

11. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска собственост,  находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к."Лазур", бл.89, вх. Б, партер, обект №1, с площ 138.21 кв.м., предназначен за офис, с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 1160 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 116 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 480 лева. Заповед № 198/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

12. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска собственост,  находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к."Лазур", бл.89, вх. Б, партер, обект №2, с площ 90.11 кв.м., предназначен за офис, с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 760 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 76 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 280 лева. Заповед № 199/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

13. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска собственост, представляваща обект - "Лекарски  кабинет", с полезна площ 12.32 кв.м., ведно с 6.37 кв.м. ид.ч. от манипулационна и  13.44 кв.м. ид.ч. от чакалня, коридор и сервизни помещения, находящ се в сградата в кв.135, УПИ I по плана на с. Черно море,  Община Бургас, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 25 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 2.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 75 лева. Заповед № 200/23.01.2014  г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

Кандидатите за "Лекарския кабинет" да отговарят на следните условия: Да са практикуващи лекари по дентална медицина; Да са регистрирани като лечебно заведение - индивидуална практика за първична стоматологична помощ, с предмет на дейност - извънболнична стоматологична помощ; Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК; Да нямат парични задължения към държавата; Да нямат задължения към Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 06.03.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 13.03.2014 г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 12.02.2014 г. и на 19.02.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 07.03.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 04.03.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 05.03.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 12.03.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 11.03.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.      

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7706 Последна промяна: 11:10:02, 05 август 2015