Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 28 Януари 2014, 10:45
Валидно до: Четвъртък, 13 Март 2014, 10:45

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.501.217 по одобрената кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, целият с площ 1 892 кв.м, отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/,  идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ  с площ 1 892 кв.м., в квартал 36 по ПУП-ПРЗ на к/с "Изгрев", гр. Бургас, с начална тръжна цена 844 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8 440 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 84 400 лева. Цена на тръжната документация - 250 лева, без ДДС. Заповед № 170/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

2. Урегулиран поземлен имот І-общ. с площ 873 кв.м., в кв. 107  по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.650.432 по КК на гр. Бургас, целият с площ 873 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 97 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 950 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 9 750 лева. Цена на тръжната документация - 195 лева, без ДДС. Заповед 171/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

3. Урегулиран поземлен имот XVІ-общ. с площ 1 754 кв.м., в кв. 114  по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.650.439 по КК на гр. Бургас, целият с площ 1 754 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 195 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3 910 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 19 550 лева. Цена на тръжната документация - 200 лева, без ДДС. Заповед № 172/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

4. Урегулиран поземлен имот VІ-59 с площ 457  кв.м., в кв. 128  по плана на "Районен център", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.651.284 по КК на гр. Бургас, целият с площ 460 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 57 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 144 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 5 720 лева. Цена на тръжната документация - 114.40 лева, без ДДС. Заповед № 173/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

5. Урегулиран поземлен имот XVІ-450 с площ 769 кв.м., в кв. 153  по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.671.404 по КК на гр. Бургас, целият с площ 770 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 59 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 194 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 5 970 лева. Цена на тръжната документация - 119.40 лева, без ДДС. Заповед № 174/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

6 Урегулиран поземлен имот VІII-299 с площ 838 кв.м., в кв. 153  по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.671.65 по КК на гр. Бургас, целият с площ 839 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 64 400 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 288 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 440 лева. Цена на тръжната документация - 128.80 лева, без ДДС. Заповед № 175/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

7. Урегулиран поземлен имот X-317 с площ 666 кв.м., в кв. 159  по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.671.78 по КК на гр. Бургас, целият с площ 666 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 50 680 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 013.60 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 5 068 лева. Цена на тръжната документация - 101.36 лева, без ДДС. Заповед № 176/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

8. Урегулиран поземлен имот VII-329 с площ 745 кв.м., в кв. 162  по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.671.394 по КК на гр. Бургас, целият с площ 745 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 57 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 156 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 5 780 лева. Цена на тръжната документация - 115.60 лева, без ДДС. Заповед № 177/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

9. Урегулиран поземлен имот XXXIX-315 с площ 820 кв.м., в кв. 175  по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.671.170 по КК на гр. Бургас, целият с площ 820 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 64 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 280 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 400 лева. Цена на тръжната документация - 128 лева, без ДДС. Заповед № 178/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

10. Урегулиран поземлен имот IV-313 с площ 895 кв.м., в кв. 177  по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.671.147 по КК на гр. Бургас, целият с площ 896 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 69 855 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 397.10 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 985.50 лева. Цена на тръжната документация - 139.71 лева, без ДДС. Заповед № 179/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

11. Урегулиран поземлен имот I-328 с площ 744 кв.м., в кв. 180  по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.671.303 по КК на гр. Бургас, целият с площ 745 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 55 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 110 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 5 550 лева. Цена на тръжната документация - 111 лева, без ДДС. Заповед № 180/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

12. Урегулиран поземлен имот VI-313 с площ 919 кв.м., в кв. 183  по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас, с идентификатор 07079.671.150 по КК на гр. Бургас, целият с площ 918 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 71 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 436 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 7 180 лева. Цена на тръжната документация - 143.60 лева, без ДДС. Заповед № 181/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

13. Урегулиран поземлен имот III с площ 863 кв.м., в кв. 4  по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена:  8 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 430 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 860 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 182/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

14. Урегулиран поземлен имот X-1036 с площ 1 212 кв.м., в кв. 84  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена:  33 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 670 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 350 лева. Цена на тръжната документация - 67 лева, без ДДС. Заповед № 183/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

15. Урегулиран поземлен имот VII-общ. с площ 660 кв.м., в кв. 88  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена:  20 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 410 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура 2 050 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 184/23.01.2014 год. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 06.03.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 13.03.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 04.03.2014 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 05.03.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 12.03.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 11.03.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

 

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.  

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6963 Последна промяна: 10:46:31, 28 януари 2014